Marcus Wendel från Sveriges Åkeriföretag

Transcription

Marcus Wendel från Sveriges Åkeriföretag
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
NÄTVERK BYGG- OCH
ANLÄGGNING
BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSÅKERIER:
• CA 5 000 FÖRETAG
• CA 9 000 FORDON
• STÖRSTA ANDELEN AV SÅ MEDLEMMAR
• MAJORITETEN ANSLUTNA TILL LASTBILSCENTRALER
• CA 1 500 AV ÅKERIERNA ARBETAR MED SNÖRÖJNING
OCH HALKBEKÄMPNING
VI ST RÄVAR M OT:
• ETT GOTT SAMARBETE MELLAN FÖRETAGEN
• EN FORTSATT SUND UTVECKLING INOM BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSTRANSPORTBRANSCHEN
• EN BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR BRANSCHEN HOS
POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE
• ATT VARA ETT FORUM, OCH REMISSINSTANS KRING
PROBLEM, MÖJLIGHETER OCH UTVECKLING INOM
BRANSCHEN
” B AT ” S T Y R G R U P P
LULEÅ
UMEÅ
KARLSTAD
GOTLAND
GÖTEBORG
STOCKHOLM
HELSINGBORG
BORLÄNGE
HALMSTAD
F R Å G O R S O M N Ä T V E R K AT H A R A R B E TAT M E D ,
A R B E TA R M E D O C H K O M M E R AT T. .
BEAst
Artikelnummerregister Lastbil – Anläggning inkl Maskiner & Tillbehör
F R Å G O R S O M N Ä T V E R K AT H A R A R B E TAT M E D ,
A R B E TA R M E D O C H K O M M E R AT T. .
-
Enkät till medlemsföretag
-
Lokala nätverk
-
Skrivelse Trafikverket ang överlastavgifter, asfaltstransporter
-
Nya Utbildningskrav ”Säker arbetsplats”, ID06 (Databas)
-
Nya Miljökrav för Entreprenader
-
Upphandlingskrav
-
SIK Vinterväghållning
-
Kör- och Vilotidsregler/Vägarbetstidslagen
(Malmö, Göteborg, Stockholms stad samt Trafikverket)
F R Å G E S T Ä L L N IN G H YD R A U L O L J O R F Ö R
VÅRA MEDLEMMAR…
G A R A N T IE R , IN T YG
( N YA / G A M L A M A S K I N E R / F O R D O N )
KOSTNADER
( K O NVE RTE RING / DE S TRUK TIO N/ S E R VI CE )
K O N S E K V E N TA K R AV …
T R A F IK V E R K E T F R Å N G Å R K R AV E T … .

Similar documents