VSG - Region Örebro län

Transcription

VSG - Region Örebro län
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Enheten för nämndadministration, M Olofsson
2015-10-29
BETECKNING
Till
Ledamöter och ersättare
i nämnden för regional tillväxt
Organ:
Nämnden för regional tillväxt
Dag och tid:
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl 9.00-ca 14.00
Fika serveras från kl 08.30.
Plats:
Lokalen Gullvivan, forskarvägen 1, Örebro
Gruppmöten kl 09.00-10.00: för majoriteten hålls i lokalen gullvivan,
för alliansen i lokalen skogstjärnan och för sverigedemokraterna i lokalen
blåklinten.
Övrigt:
Ledamöter och ersättare i nämnden kan nu även läsa dessa handlingar i
appen Meetings via läsplattan.
Anmälan om
förhinder:
Ledamöter ombeds meddela förhinder snarast möjligt till Marcus Olofsson,
tfn 019-602 72 45 eller e-post [email protected]
BESLUTSÄRENDEN
BESLUTSFÖRSLAG
FÖREDRAGANDE
TJÄNSTEMAN
1. Val av justerare
Utses på mötet
2. Inriktningsbeslut för finansiering från
det statliga anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder 2015-2016, 15RS4998
Enligt förslag
Lena Kihl
3. Yttrande över delbetänkandet SÖKStatsbidrag för ökad kvalitet, 15RS3779
Enligt förslag
Anwar Jamil
4. Yttrande över förslag till landsbygdsprogram för Örebro kommun,
15RS5004
Enligt förslag- RS
Malena Pirsech
5. Sammanträdestider för nämnden för
regional tillväxt 2016, 15RS5450
Enligt förslag
6. Meddelanden/delegationsbeslut
Enligt förslag
2
INFORMATIONSÄRENDEN
Information om process för framtagande av innovationsstrategi, Mikael Jorstig, utvecklingsledare
Information om beslut om företagsstöd, Malena Pirsech, utvecklingsledare
Rappport om avslutade projekt 2014, Lena Kihl, utvecklingsledare
Information om riktlinjer för rapportörskap i nämnden
Aktuellt från Nationellt forum, Irén Lejegren (S), ordförande
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Se bilagd meddelandelista.
Preliminär tidplan för den 29 oktober
Fika serveras från kl 08.30
09.00 – Gruppmöten, majoriteten i Gullvivan, alliansen i Skogsstjärnan och sverigedemokraterna i
Blåklockan
10.00 – Mötet öppnas, närvaro, val av justerare
10.05 – Information och diskussion kring framtagande av innovationsstrategi, Mikael Jorstig
10.50 – Föredragning av beslutsärenden samt beslut
12.00 – Lunch
13.00 – information om beslutade företagsstöd, riktlinjer för rapportörskap med mera.
14.00 - ca, avslutning och fika
3
Ledamöter och ersättare i nämnden för Regional tillväxt 2015 – 2018
Ledamöter
Irén Lejegren (S), ordf.
Samuel Eriksson (V), vice ordf.
Katarina Tolgfors (M), 2:e vice ordf.
Bengt Storbacka (S)
Camilla Sörman (S)
Thomas Andersson (S)
Niina Laitila (S)
Joakim Carlsson (S)
Ingrid Båve (S)
Fredrik Persson (MP)
Christina Johansson (M)
Mats Einestam (FP)
Bo Rudolfsson (KD)
Helena Vilhelmsson (C)
Jimmy Larsson (SD)
Ersättare
Lennart M Pettersson (S)
Malin Kronqvist-Håård (S)
Per Eriksson (S)
Kristine Andersson (S)
Kent Gustavsson (S)
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Carl Henrik Nordström (S)
Camilla Andersson Larsson (V)
Natalie Peart (MP)
Mats Hellgren (M)
Anders Brandén (M)
Anna Danielsson (M)
Magnus Lagergren (KD)
Anders Lycketeg (C)
Jonas Bygdén (SD)

Similar documents