Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02

Transcription

Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
Plats och tid
Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30- 16.30
Justerade paragrafer
§ 11-17
Beslutande
Övriga deltagare
Justeringsmännens sign
Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf.
Bengt Gustavsson (S)
Rickard Björkman (S)
Hagart Waltersson (C) ordf.
Andreas Nilsson (C)
Hanna Evelyndotter (MP)
Matz Athley (M) 2e vice ordf.
Anders Malmqvist (M)
Jan Johansson (AA)
Sten-Åke Karlsson (KD)
Fredrik Johansson (SD)
Per Anders Nordahl (S) ej tjg
Nils-Gunnar Skoglund (C) ej tjg
Tomas Öhling (M) ej tjg
Ulf Arvidsson § 11-17
Kristiina Kosunen Eriksson§ 17
Magnus Wigren § 17
Kerstin Björknert § 17
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
1(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
Justering tid och plats
Alvesta 2015-03-02.
Sekreterare
Susanne Frank
Ordförande
Hagart Waltersson (C)
Justerare
Bengt Gustavsson (S)
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnden för samhällsplanering
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift
2015-02-24
2015-03-02 -2015-03-23
Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta
Susanne Frank
Utdragsbestyrkande
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
2(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 11
Dnr 2015/29.NFS
Internbudget 2015, 2016-2017
Beslutsunderlag
Internbudget NFS och NMY innehållande drift och investeringsbudget
NFS, driftbudget NMY.
Redogörelse
Kommunfullmäktige har gett nämnden för samhällsplanering i
uppdrag att göra en internbudget på den av KF beslutade budgeten.
I budget för 2015 har inga större förändringar skett. Kompensation för
löneökningar och ändring beredskapsersättning har skett.
Nettokostnaden får inte överstiga 43,920 mkr för NFS.
Nettokostnaden för NMY får inte överstiga 104 tkr.
För investeringar är det en ny princip som gäller. Nämnden kan
investera upp till den nivå den själv bestämmer så länge som
kostnaderna ryms inom befintlig budget. Som princip kan sägas att
över nivån ca 3,7 mkr ökar kostnaderna.
Planen för investeringar under 2015 inom anläggning är ca 4,4 mkr
och för VA 14,0 mkr.
För avslutade investeringar, utanför ramen, under 2014 kommer
nämnden att få ökad ram för ökade kapital- och skötselkostnader vilka
inte är reglerade ännu.
Bedömningen för 2015 är att budgeten kan hållas om inga oförutsedda
utgifter uppkommer.
Beredning
NFS au § 1
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar fastställa driftsbudget och
investeringsbudget för 2015 – 2017, nettokostnaden för driften ska
inte överstiger 43,920 mkr innan kompensation för avslutade
investeringar gjorts för NFS.
Nettokostnaden för NMY får inte överstiga 104 tkr.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
3(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 12
Dnr 20145/48. NFS
Detaljplan för Alvesta 14:50 m.fl.
Ärendet plockas bort från Nämnden för Samhällsplanering
2015-02-24 för ytterligare beredning.
Ärendet kommer att behandlas på nästa nämnd 2015-04-07
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
4(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 13
Dnr 2015/26.NFS
Ledamot och ersättare i Tillgänglighetsrådet
Redogörelse
Enligt reglementet för tillgänglighetsrådet skall Nämnden för
samhällsplanering ur sitt presidium utse en ledamot och ersättare till
detta råd.
Beredning
NFS au § 3
Beslut
Nämnden för samhällsplanering beslutar att som ledamot och ersättare
utse:
Ordinarie ledamot:
Hagart Valtersson (C)
Ersättare:
Andreas Nilsson (C)
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
5(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 14
Dnr 2015/27.NFS
Ledamot och ersättare i Pensionärsrådet
Redogörelse
Enligt reglementet skall Nämnden för samhällsplanering ur sitt
presidium utse en ledamot och ersättare till detta råd.
Beredning
NFS au § 4
Beslut
Nämnden för samhällsplanering beslutar att som ledamot och ersättare
utse:
Ordinarie ledamot:
Anita Lindstedt (S)
Ersättare:
Rickard Björkman (S)
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
6(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 15
Dnr 2015/28. NFS
Ledamot och ersättare i Ungdomsrådet
Redogörelse
Enligt reglementet skall Nämnden för samhällsplanering ur sitt
presidium utse en ledamot och ersättare till detta råd.
Beredning
NFS au §5
Beslut
Nämnden för samhällsplanering beslutar att som ledamot och ersättare
utse:
Ordinarie ledamot:
Matz Athley
Ersättare:
Björn Tisjö
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
7(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 16
Dnr 2015/16. NFS
MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande
till handlingarna:
a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-01-19 – 2015-02-16
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
8(9)
Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Nämnden för samhällsplanering
NFS § 17
Dnr 2015/17 NFS
Information och diskussionsärende
 Kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson informerade
nämnden om reglemente för Nämnden för Samhällplanering

Enhetschef Magnus Wigren presenterades sig och sitt
arbetsområde på planavdelningen.

NFS uppdrar åt Au att formulera förslag till ändringar i
reglemente.

Ordförande ber nämnden komma in om yrkande på reglemente
innan nästa arbetsutskott den 30/3.

Information om regelverk för parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Ulf Arvidsson informerar nämnden om att han inte kommer
vara kvar vid nästa nämndsmöte, då han den 1 april går vidare
inom kommunen med andra arbetsuppgifter.
Justeringsmännens sign
Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
9(9)

Similar documents