OBSERVERA PLATSEN - Kungsbacka kommun

Transcription

OBSERVERA PLATSEN - Kungsbacka kommun
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Nämnden för Vård & Omsorg
Sammanträde onsdagen den 23 september 2015 klockan 14 på Smedjans
korttidsboende, Tölövägen 25, Kungsbacka
1 (3)
OBSERVERA PLATSEN
Datum
2015-09-16
Ärende
Arbetsutskottets förslag till beslut
1 Val av justerare och bestämmande
av tid för justering
Maj-Britt Rane Andersson (S) 29
september 2015
2 Eventuella övriga frågor och
fastställande av dagordning
3 Beslutsärende
Delårsrapport per augusti 2015
Fillitsa Grönberg, controller
Lena Magnusson, HR-konsult
Susanne Edgren, utvecklingsledare
Klockan 14.10-14.30
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner
upprättad delårsrapport
4 Beslutsärende
Nämndbudget 2016
Susanne Edgren, utvecklingsledare
Klockan 14.30-15.30
Nämnden för Vård & Omsorg
godkänner upprättad nämndbudget.
Cirka 20 minuter
Uppdra åt förvaltningschefen att
upprätta Förvaltningsbudget för 2016
Uppdra åt förvaltningschefen att göra
nödvändiga omfördelningar i
Förvaltningsbudgeten under året samt
att informera nämnden om dessa i
samband med delårsrapport och bokslut
Cirka 60 minuter
Fikapaus klockan 15.30-15.45
uniForm KUB301 v 1.0, 2005-11-25
5 Informationsärende
Granskningsrapport Blåvingevägen
Susanne Edgren, utvecklingsledare
Klockan 15.45-16
Vård & Omsorg
Yvonne Johansson
Direkt 0300-834839
[email protected]
Informationen noteras till protokollet
Cirka 15 minuter
Kungsbacka kommun
Äldreomsorg
Box 10409, 434 24 Kungsbacka
Besöksadress
Borgmästaregatan 5
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-154 63
ÄO_Ka_Nä_
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
6 Beslutsärende
Förlängning av Humana Omsorgs
avtal för Blåvingevägen
Susanne Edgren, utvecklingsledare
Klockan 16-16.45
Nämnden för Vård & Omsorg förlänger
avtalet med Humana Omsorg för
Blåvingevägen med sex månader och
avtalsförändring om ytterligare en
möjlighet till förlängning. Ny avtalstid
är 2016-10-01 - 2017-03-31. I avtalet
med Humana finns en vitesklausul som
aktiveras.
Paragrafen förklaras omedelbart
justerad
Cirka 45 minuter
7 Informationsärende
Invånardialog
Susanne Edgren, utvecklingsledare
Klockan 16.45-17
Informationen noteras till protokollet
8 Informationsärende
Information om nämnd-appen och
digital justering
Maria Sveningsson, nämndsekreterare kommunstyrelsens kansli
Klockan 17-17.30
Informationen noteras till protokollet
9 Beslutsärende
Pul-ansvar för Anna Gröneberg
Lillemor Berglund, förvaltningschef
Klockan 17.30-17.35
Lillemor Berglund, förvaltningschef
Anna Gröneberg utses som personuppgiftsombud för nämnden för Vård &
Omsorg i Kungsbacka kommun från
och med 1 september 2015. Anna
Gröneberg ersätter tidigare utsett
ombud Johan Lantz som avslutas som
personuppgiftsombud. Förordnandet
kompletterar befintligt personuppgiftsombud Ann Häggblad.
Cirka 15 minuter
Cirka 30 minuter
Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla
till Datainspektionen uppgifter om
personuppgiftsombudet
Cirka 5 minuter
10 Anmälan av delegeringsbeslut
Annamari Hassel
Nämnden godkänner redovisningen.
11 Ansökningar till särskilt boende och
kostnader för utskrivningsklara
patienter.
Annamari Hassel
Informationen noteras till protokollet
12 Domar från Förvaltningsrätten
Sekretessärende
13 Förvaltningschefen informerar
Informationen noteras till protokollet
2 (3)
KUNGSBACKA KOMMUN
14 Ordföranden informerar
Informationen noteras till protokollet
15 Inkomna/utgående skrivelser, se
rapport i Arbetsrum Nämnd
Nämnden för Vård & Omsorg
godkänner redovisningen.
16 Frågor från Johan Tolinsson (S)
- Hur många korttidsplatser finns
det? Hur många trygghetsplatser?
Hur många erbjuds växelvård - tex
hemma med anhöriga några veckor
ex 2/2 på korttidsplats?
- Hur kan vi få bättre ruljans på våra
korttidsplatser? Hur kan säboplatserna snabbare tas i anspråk? Hur
kan vi motivera hen att ta erbjudet
boende och inte tacka nej?
- Hur många äldreboende för
somatiska finns det? Hur många
demensboende finns det? Hur lång
är kön?
OBS
Nästa nämndsammanträde äger rum den 21 oktober 2015 på Omsorgens hus (öppet
möte)
Marianne Kierkemann
ordförande
Yvonne Johansson
nämndsekreterare
3 (3)

Similar documents