ENKEL FULLMAKT

Transcription

ENKEL FULLMAKT
ENKEL FULLMAKT
Fullmaktsgivare
Namn/firma
Adress
Personnummer/organisationsnummer
Postnummer, ort
Telefon
Fullmäktig
Personnummer/organisationsnummer
Namn/firma
Adress
Postnummer, ort
Telefon
Giltighetstid
Fullmakten är giltig tills vidare.
Fullmakt
Undertecknad fullmaktsgivare ger fullmäktigen rätt att i mitt/företagets namn:
Företräda mig i alla frågor som rör mitt hyresförhållande med Isidorum AB inkl dotterbolag avseende
den av mig förhyrda lägenheten. Fullmakten gäller även mottagande av uppsägnings- och
lagsökningshandling samt härvid tillse att mina rättigheter bevakas.
Underskrift
Ort och datum
Fullmaktsgivarens underskrift
Namnförtydligande
Bevittning (frivillig uppgift)
Underskrift, vittne 1
Adress
Underskrift, vittne 2
Adress
Namnförtydligande
Postnummer, ort
Telefon
Namnförtydligande
Postnummer, ort
Telefon