www.regeringen.ax

Transcription

www.regeringen.ax
Ålands vägmärken
Varningsmärken
t
V1a Kurva
V1b Kurvor
V2 Lutning
V3 Stigning
V4a Avsmalnande väg
V4b Avsmalnande V5 Mötande trafik V6 Bro
väg från höger
V7 Kaj eller
färjfäste
V8a Ojämn väg
V8b Gupp
V8c Grop
V9 Vägarbete
V10 Slut på
sträcka med
vägarbete
V11 Stenskott
V12 Stenras
V13 Slirig väg
V14 Svag eller
hög väg¬kant
V15 Tunnel
V16 Övergångsställe
Fö1 Väjningsplikt Fö2 Stopplikt
Fö3 Huvudled
Fö4 Huvudled
upphör
Fö5 Företräde för
mötande trafik
Företrädesmärken
V17 Barn
V17a Gående
V18 Cyklande och V19 Djur
mopedförare
V20 Skidåkare
V21 Ridande
V22 Vägkorsning V23 Vägkorsning V24 Trafikljus
där trafikanter på
anslutande väg
har väjningsplikt
eller stopplikt
V25 Cirkulationsplats
V26 Långsamtgå- V26a (2014/7) V27 Lågt flygande V28 Sidvind
ende fordon
Fordon med
flygplan
förspänt dragdjur
V29 Annan fara
Förbudsmärken
Fö6 Företräde i
förhållande till
mötande trafik
F20 Begränsad
fordonslängd
F1 Förbud mot
fordonstrafik
F21 Begränsad
totalmassa på
fordon
F2 Förbud mot
F3 Förbud mot
F4 Förbud mot
F5 Förbud mot
trafik med motor- trafik med motor- trafik med motor- trafik med lastdrivet fordon
drivet fordon med cykel
och paketbil
fler än två hjul
F22 Begränsad
F23 Begränsat
totalmassa på for- axeltryck
don och fordonskombination
F24 Begränsat
boggitryck
F25 Minsta
avstånd mellan
fordon
F6 Förbud mot
trafik med motordrivet fordon med
släpvagn
F26 Omkörnings- F27 Omkörning
förbud
med lastbil
förbjuden
F7 Förbud mot
F8 Förbud mot
F9 Förbud mot
trafik med fordon trafik med traktor trafik med moped
lastade med
och motorredskap
farliga ämnen
F28 Slut på
F29 Slut på
omkörningsförbud förbud mot
omkörning med
lastbil
F10 Förbud mot
trafik med cykel
och moped med
låg effekt
F30 Hastighetsbe- F31 Slut på
gränsning
angiven hastighetsbegränsning
F11 Förbud mot
gångtrafik
F12 Förbud
mot gång- och
cykeltrafik
F32 Stopp vid tull F33 Stopp
F13 Förbud mot
ridning
F14 Förbud mot F15 Förbjuden
trafik med fordon färdriktning
förspänt med
dragdjur
F16 Förbud mot
sväng i korsning
F17 Förbud mot
U-sväng
F18 Begränsad
fordonsbredd
F19 Begränsad
fordonshöjd
F34 Förbud att
stanna fordon
F35 Förbud att
parkera fordon
F37 Slut på zon
F38 Plats med
förbud mot att
parkera för annat
än viss verksamhet
F39 Plats med
förbud mot att
stanna för annat
än viss verksamhet
F40 Slut på plats
med förbud att
parkera annat än
för viss verksamhet
F36 Zon
Påbudsmärken
F41 Slut på plats F42 Förbud att
med förbud att
parkera på dag
stanna annat än med udda datum
för viss verksamhet
F43 Förbud att
parkera på dag
med jämt datum
Anvisningsmärken
P1a Körriktning
P1b Körriktning
P1c Körriktning
P2a Körriktning
P2b Körriktning
P3 Cirkulationsplats
P4a Trafikdelare
P4b Trafikdelare
P5 Cykelbana
P6 Gångbana
P7a Gemensam
gång- och cykelbana
P7b Gång- och
cykelbana som
löper parallellt
P8 Ridväg
A1 Tätort
A2 Tätort upphör
A3 Gårdsgata
LV1 Orienteringstavla
LV2 TabelloLV3 Orienteringsrienteringstavla
tavla för omfart
(Förenklad
orienteringstavla)
LV4 Orienteringstavla för omfart
LV5a Vägvisare
för omfart
LV5b Vägvisare
för omfart
Lokaliseringsmärken
A4 Gårdsgata
upphör
A5 Gågata
A6 Gågata upphör A7 Lågfartsväg
A8 Lågfartsväg
upphör
A9 Enkelriktad
trafik
A10a Återvändsväg
A10b Återvändsväg
A10c Återvändsväg
A11 Övergångsställe
A12a Parkeringsplats
A12b Parkerings- A13 Mötesplats.
plats i parkeringshus
LV17 Adressvägvisare
LV6 Omfartsinfor- LV7 Vägvalsinformation
mation
LV8 Körfältsindel- LV9 Körfält upphör LV10 Sammanning före korsning
vävning
LV11 Körfältsindelning
LV12 Vägvisare LV13a Körfältspil
ovanför körbanan LV13b Körfältspil
LV13c Körfältspil
LV14 Vägvisare
för allmänna och
kommunvägar
LV15 Vägvisare
för enskild väg
LV16 Vägvisare
till lokalt mål i
tätort
LVgc2 Vägvisare
på cykelled
LVgc3b Cykelled
L12b Nödtelefon
LI3 Första hjälpen LI4 Industriområde
LI5a Busshåll¬plats för
fjärrtrafik
LI5b Busshåll¬plats för
lokaltrafik
LS1 Informations- LS2 Bilverkstad
ställe
LVgc3a Cykelled
LI1 Post
LI2a Telefon
A14 Taxi
LV18 Gatunamns- LV19 Vägvisare
skylt
till tillfälliga
arrangemang
LV20 Avståndstav- LV21 Ortnamn
la
LV22 Nummer på LV23 Nummer på LV24 Orientering
huvudväg
annan allmän väg till väg som
numret avser
LV25 Märke för
visst ändamål
LVgc1 Vägvisare
LS3 Drivmedel
LS5 Restaurang
LS7 Kiosk
LS10 Campingplats
LS11 Uppställningsplats för
husvagnar
S1 Lastbil
S2 Lastbil med tillkopplad släpvagn
LS4 Hotell
LS6 Café
LS8 Vandrarhem
R a d io
9 1 .3
10 1.8
LS12 Rastplats
LS13 Toalett
LS14 Friluftsområde
LS15 Vandringsled
LS16 Badplats
LS17 Fiskekort
LS18 Golfbana
LS19 Skidlift
LS20 Sevärdhet
Symboler
B o m a rsu n d
LS21 Radiostation LS22 Servicetavla LS23 Rum och
med flera symbo- frukost
ler och text
LS24 Gårdsbutik
LS25 Hantverk
LS26 Tillfällig
utmärkning
LT1 Turistområde
LS9 Stugby
LT2 Turistväg
LT3 Postvägen
3 ,5 t
Tilläggstavlor
S3 Paketbil
S4 Personbil
S5 Personbil
med tillkopplad
släpvagn
T6a Fri höjd under T6b Fri höjd under T7 Riktning
fast hinder
elledning
S6 Släpvagn
S7 Buss
S8 Traktor
T8a Föremål i
pilens riktning
eller verksamhetsområde
T8b Föremål i
T9a Verkningspilens riktning,
område i vardera
med angivande av riktningen
avstånd
S9 Motorcykel
S10 Cykel
S11 Gående
S12 Rörelsehindrade
S13 Flygplats
S14 Färja
S15 Cykelfärja
S16 Godshamn
S17 Industriområde
S18 Farligt gods
T9b Verkningsområde i vardera
riktningen
T10a Verkningsområde slutar
T10b Verkningsområde börjar
T10c Verkningsområde i pilens
riktning
T11 Symboltavla
T12 Nedsatt syn
T13 Nedsatt
hörsel
T14a Klockslag
T14b Klockslag
T14c Klockslag
T20 Parkeringsskiva
Rött ljus
Rött och gult ljus
Grönt ljus
Gult ljus
Blinkande gult ljus
T15 Vägars fort- T16 Zon
sättning i korsning
T2 Avstånd till
T3 Avstånd till
stopplikt
T4 Totalmassa
T17a Tidbegräns- T17b Särskilda
T18 Avgiftsbelagd
ning
bestämmelser för parkering
stannande och
parkering
Trafiksignaler
t
T19 P-biljett
T1 Verkningsområde
T21 Tillåten
parkeringstid
T22a Fordons
placering på
parkeringsplats
T22b Fordons
placering på
parkeringsplats
T22c Fordons
placering på
parkeringsplats
T23 Tilläggstavla T24 Tilläggstavla
med texten ”Ser- med text.
vicetrafik tillåten”
M1 Mittlinje och
körfältslinje
M2 Spärrlinje
Cykelsignal
Rött ljus, akustisk Grönt ljus, akussignal med lång- tisk signal med
sam pulsfrekvens snabb pulsfrekvens
Blinkande gult ljus
Gult ljus
Vägmarkeringar
Gult ljus
M16 Farthinder
Blinkande rött ljus
M16a Körfältspil
M16b Körfältspil
Blinkande gult ljus
M16c Körfältspil
M17 Anvisning
om körfältsbyte
M18 Spärrområde M19 Hastighetsbegränsning
M3 Varningslinje
M4 Mittlinje och
spärrlinje
M5 Mittlinje och
varningslinje
M6 Varningslinje
och spärrlinje
M7 Dubbel
spärrlinje
M8 Ledlinje
M9 Bruten
kantlinje
M10 Heldragen
kantlinje
M11 Stopplinje
M12 Väjningslinje M13 Övergångsställe
M14a Cykelöverfart
M14b Kombinerad cykelöverfart
och övergångsställe
M15 Cykelfält
M20 Buss
M21 Taxi
M22 Stopp
M23 Lastzon
M24 Parkeringsplats
M25 Stannande
förbjudet
M26 Parkering
förbjuden
M27 Förbjudet
att stanna eller
parkera
M28a Färdväg
för cyklande och
mopedförare
M28b Färdväg för M29 Rörelsehind- M30 Förberedan- M31 Avståndsgående
rad
de upplysning om markering
väjningsplikt
M32 Bullerremsor
Stopp fram- och
bakifrån samt
vägen fri från
sidan
Stopp från alla
håll
Stopp framifrån
Framvinkning av
fordon
Stopp
Minska hastigheten
Sänk hastigheten
och stanna framför polisbilen
Tecken av
polisman
Andra
anordningar
X1a Kantmarkeringsskärm
X1b Kantmarkeringsskärm för
tillfällig utmärkning
X2a Markeringspil X3a Avstängnings- X4 Rött ljus
X2b Markeringspil bom
X3b Avstängningsbom
X3c Avstängningsbom
X5 Gult blinkande X6 Särskild varljus
ningsanordning
X7 Kantstolpe,
X8 Avfartsskärm
fram- och baksida
Mer information om vägmärken finns på
www.regeringen.ax
Följ efter och
stanna bakom
polisbilen
Minska hastigheten
Minska hastigheten