Fiskerätt och motorbåtstrafik i Gisesjön Fiskerätt Motorbåtstrafik i

Transcription

Fiskerätt och motorbåtstrafik i Gisesjön Fiskerätt Motorbåtstrafik i
Gisekvarn 2015-09-15
www.gise.se
[email protected]
Fiskerätt och motorbåtstrafik i Gisesjön
Styrelsen har under 2015 fått frågor om vad som gäller beträffande fiskerätt och motorbåtstrafik i
Gisesjön. Styrelsen har också noterat att frågan diskuteras bland föreningens medlemmar. Styrelsen har
utrett frågan och inhämtat information från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Polisen och Kustbevakningen
med följande resultat:
Fiskerätt
Gisesjön ingår i Örbyholms Skifteslag och för att utreda fiskerätten får man gå tillbaka till ett skifte av
mark och vatten som gjordes 1918-1920. Ursprungsdokumentet på 467 sidor (04-VÄU-102) finns
tillgängligt på lantmäteriets hemsida och i detta framgår att fisket i Gisesjön är oskiftat.
I köpehandlingarna då Gisekvarns Tomtägareförening förvärvade området den 8 december 1967 framgår
det av avtalet punkt 4 att föreningen är delägare i Örbyholms Skifteslag, att fiskevattnet är oskiftat och att
föreningen förbinder sig att, så långt som lag tillåter, upplåta rätt till nöjesfiske åt sina medlemmar.
Uppgiften om att fiskevattnet är oskiftat stämmer väl med uppgiften i dokumentet från 1918/20. Den
kompletta köpehandlingen finns på föreningens hemsida som referens.
Efter samtal med Länsstyrelsen skall avtalets bestämmelse tolkas så att föreningens medlemmar har
fiskerätt i hela Gisesjön. Rätten gäller fiske för nöje och hushållsbruk. De begränsningar som finns enligt
lag är att man inte får fiska med ljuster, sprängmedel eller gift. Man får heller inte fiska mal eller ål som
är skyddade arter.
Motorbåtstrafik i Gisesjön
I Länsstyrelsens författning 04FS 1989:22 punkt 43 finns ett förbud mot motordrivna båtar i Gisesjön. En
fråga som ställts är om förbudet också gäller elmotorer på roddbåt. Motorbåtsförbudet från 1989 kom till
innan elmotorer fanns och syftade till, efter vad styrelsen erfarit, att skydda Gisesjön från föroreningar
eftersom sjön också är en reservvattentäkt och har en skyddsvärd flora och fauna. Liknande förbud har
utfärdats för andra sjöar i Sörmland. I sådana nyare motorbåtsförbud finns undantag för elmotorer och
Länsstyrelsen skriver t.ex. i författning 04FS 2010:764 .”Förbud mot att framföra motorfordon som drivs
av fossila bränslen i sjöarna Hosjön och Östersjön i Flens kommun” och i författning 04FS 2010:768
”Förbud mot att framföra motorbåtar i sjön Malsnaren i Gnesta kommun. Förbudet omfattar ej
nyttjandet av elmotor (batteridriven) som är monterad på båt.”.
Länsstyrelsen hänvisar till Polisen och Kustbevakningen som är tillsynsmyndigheter för att tolka hur
författningarna ska tillämpas. Styrelsen har varit i kontakt med båda myndigheterna. Polisens uppfattning
var att bedömningen skulle bli att elmotorer är tillåtna på samma sätt som elrullstolar är tillåtna även där
det är motortrafik förbjuden om frågan skulle prövas. Kustbevakningens ansvarar för tillsyn av Östersjön
och de stora sjöarna. Vad gäller elmotorer hade man en likartad uppfattning som polisen och noterade
också att man inte haft invändningar mot elmotorer i områden med motorbåtsförbud där man har
tillsynsansvar.
Styrelsen slutsats är att elmotorer anses tillåtna i Gisesjön men att det råder ett strikt förbud mot
förbränningsmotorer.
Styrelsen kan också se ett värde i att medlemmar som kanske inte kan ro på grund av ålder, sjukdom,
skador eller handikapp istället kan använda en liten elmotor på sin roddbåt om man vill ta sig ut på
Gisesjön.

Similar documents