Föreläggande om undersökning

Transcription

Föreläggande om undersökning
Juridiken kring
förelägganden
och förbud
Helena Emanuelson och Anneli Wejke
Föreläggande om
undersökning
Kommunicering 17 § FL
• 17 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller
annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom
någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att
yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett
1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om
åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,
2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning,
betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det
inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,
3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra
beslutet i ärendet, eller
4. om avgörandet inte kan uppskjutas.
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt
brev, genom delgivning eller på något annat sätt.
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap.
3 § offentlighets- och sekretesslagen.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
Disposition av beslut
• Ärendemening/rubrik
• Beslutsmening
• Lagstöd
• Bakgrund
• Skälen för beslutet
• Hur man överklagar
• Bilagor
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
4
Exempel på föreläggande om
undersökning
• Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB, organisationsnummer
556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom
provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och
mikroorganismer i Svante Svantessons lägenhet nr 4. Utredningen ska
även omfatta förslag på åtgärder för att avhjälpa problemen med fukt och
mikroorganismer. Utredningen ska utföras av särskild sakkunnig och
redovisas till miljöförvaltningen senast fyra veckor efter att ni har fått del av
detta beslut.
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Miljöförvaltningen beslutar att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Lagstöd: 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ och 26 kap. 9, 15, 19, 22
och 26 §§ miljöbalken samt 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Att tänka på vid föreläggande
• Adressat
• Preciserat krav
– Ska vi ställa krav på oberoende utredare?
– Hur får vi den utredning och det underlag vi vill ha?
• Faktisk och rättslig möjlighet för adressaten att följa föreläggandet
• Tidpunkt för fullgörande
• Lagstöd
• Delegation
• Motivering
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Krav på bostäder
• 9 kap. 9 § MB
Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant
sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas
fria från ohyra och andra skadedjur.
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller
undanröja olägenheter för människors hälsa
•33 § FMH
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en
bostad särskilt;
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller
på annat sätt,
Olägenhet – 9 kap. 3 § miljöbalken
• Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
– Fysiskt eller psykiskt välbefinnande
– Utgå från människor i allmänhet
• Allmänna råd
– Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och
mikroorganismer, FoHMFS 2014:14
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Hänsynsreglerna 2 kap. MB
• 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
• 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
9
Forts. Hänsynsreglerna 2 kap. MB
• 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
10
Tillsynsreglerna 26 kap. MB
• 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om
de förelägganden och förbud som behövs för att denna
balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det
enskilda fallet får inte tillgripas.
• 14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med
vite.
• 26 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
11
Forts. Tillsynsreglerna 26 kap. MB
• 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön
ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka
eller förebygga sådana verkningar.
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig
underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om
tillsynsmyndigheten begär det.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om kontrollen.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
12
Forts. Tillsynsreglerna 26 kap. MB
• 22 § Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den
som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess
verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en
byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta
att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är
lämpligare, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan
undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra
undersökningen.
Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra
undersökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon
annan utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer.
Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda
fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
13
Forts. Tillsynsreglerna 26 kap. MB
• 15 § Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller
förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare
eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som
tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, ska även
detta antecknas. --Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny
ägare av egendomen. Har den nya ägaren förvärvat egendomen
genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller
tomträtt, gäller även löpande vite mot den nya ägaren räknat från
tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot en ny
ägare av egendomen, men tillsynsmyndigheten får sätta ut nytt vite för
den ägaren. Löpande vite som avser en viss period får tas ut endast av
den som var ägare vid periodens början.
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
14