Tillsynsplan miljöbalken 2015

Transcription

Tillsynsplan miljöbalken 2015
Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2015
Miljö-, plan- och byggenheten
Sunne kommun
Antagen av miljö- och bygglovsnämnden 2015-01-21 Mbn § 2
1
Tillsyn enligt miljöbalken
Övergripande mål
Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö.
Vägledande för vår tillsyn är de av riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalité
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Länsstyrelsen har fastställt regionala miljömål. Kommunala miljömål har fastställts
i avfallsplanen (2011), naturvårdsprogrammet (2008), klimatplanen (2009) och
handlingsplanen för förorenade områden (2011). Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Sunne kommun (2006).
Strategi
Målen skall nås genom att utöva en regelbunden och aktiv tillsyn. Tillsynen kan
bedrivas riktad och projektinriktad.
Tillsynen ska så långt möjligt bedrivas förebyggande, bl.a. genom en aktiv
inspektionsverksamhet. Andra viktiga inslag i tillsynen är efterlevnadskontroll,
rådgivning, uppföljning och strategiarbete. Vid överträdelser av bestämmelser ska
åtgärder vidtas.
Ett av de viktigaste strategiarbetena de närmsta åren är att medverka i arbetet med
att utforma lokala miljömål.
Tillsyn 2015 - Övergripande
1. Miljömålsarbete
Den tillsyn vi bedriver enligt miljöbalken styrs bland annat av miljömålen. Våra
tillsynsinsatser berör på något sätt de flesta av de 16 miljömålsområdena. Under
2015 planerar vi genomföra tillsynsinsatser, kartläggning samt rådgivning med
koppling till målen.
Begränsad klimatpåverkan
 Vi begär in uppgifter om energianvändning genom årsrapporter till C och
större U verksamheter.
 Energianvändning och fossilbränsleanvändning ingår alltid vid tillsyn av B, C
och U-verksamheter. Fossilbränsle för uppvärmning bör på sikt fasas ut hos
alla våra tillsynsobjekt.
2
Frisk luft
 Mätning av luftkvaliteten utförs under vinterhalvåret 2015 med avseende på
partiklar. Kväveoxider mäts under hela året.
 Vedeldare inom tätorterna som saknar ackumulatortank ska uppmanas att
inkomma med åtgärdsplaner.
 Information om förbud mot eldning av trädgårdsavfall
 Information om tomgångskörningsregeln. Påverka tekniska enheten att
förbättra skyltning om tomgångskörning.
Giftfri miljö
 Vårt arbete med giftfri miljö består främst i vår fokusering runt förorenad
mark. För detaljer hänvisas till handlingsplanen som revideras varje år.
Ingen övergödning
 Ett långsiktigt mål är till år 2025 att samtliga enskilda avlopp i kommunen
uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer.
Grundvatten av god kvalitet
 En plan/prioriteringsordning för fastställande av skyddsområden när det gäller
kommunala vattentäkter tas fram tillsammans med tekniska enheten.
God bebyggd miljö
 All tillsyn ska sträva efter att uppnå en god miljö, oavsett om den är bebyggd
eller inte.
 Vi skall driva miljöbalkens intentioner i det förebyggande arbetet som fysisk
planering syftar till.
 I aktuella detaljplaneprojekt är uppgiften att bevaka och driva sakfrågor
kopplade till detta mål (transporter, energi, buller, avfall, god utomhus- och
inomhusmiljö mm).
 Skollokaler prioriteras i tillsynen; en god utomhus- och inomhusmiljö för
barnen.
 Under 2015 verkar vi för att flerbostadshusen i kommunen mäter sin radonhalt.
Miljöinspektörsbemanning – 2015
Nämnden förfogar över nästan 3,5 inspektörstjänster.
En heltidstjänst fördelar sin tid enligt nedanståend tabell. SKL:s bedömning är till
vänster och vår egen, som togs fram i anslutning till nya taxan, till höger:
Bedömning
Total arbetstid
Bakgrundstid
Personlig
Gemensam
Tillsynstid
Återkommande tillsyn
Övrig tillsyn
Tillsynsrelaterad icke
debiterbar
SKL
1 900 – 2000 timmar
Vår egen
2 080 timmar
400 – 600 timmar
400 – 600 timmar
400 timmar
320 timmar
500 – 700 timmar
100 – 300 timmar
100 – 300 timmar
420 timmar
454 timmar
237 timmar
1 831 timmar
Vi har således totalt mellan 6 350 och 7 220 timmar varav 3 040 timmar debiterbar
tillsyn. SKL uppskattar den siffran till 2 780.
3
Tillsyn 2015 enligt miljöbalken
Vi har under 2012 infört en riskbaserad taxa. Steg ett har inneburit en
branschklassning enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och steg två en riskbedömning av den enskilda verksamheten. Det
tredje steget kommer innebära en erfarenhetsbedömning med grund i framförallt
egenkontrollen.
1. Tillsyn över verksamheter med fasta årsavgifter är 855 timmar
Inom kommunen finns ett hundratal verksameter som betalar en fast tillsynsavgift.
Beloppen varierar från verksamhet till verksamhet och finansierar totalt 855 timmars tillsyn
under 2015. Timmarna disponeras relativt fritt över nedanstående poster.
Tillsyn B
Granskning Miljörapport B
Tillsyn C
Granskning årsrapport C
Tillsyn U+
Granskning årsrapport U+
Tillsyn Hälsoskydd med årsavgift
Avgiftsfinansierad tillsyn och ärendehandläggning av löpande karaktär är 1 890 –
2 190 timmar
Detta område har en mycket svårbedömd tidsåtgång som varierar över året. Liten
tillsynsaktivitet och annan handläggning innebär liten kostnad och små intäkter och tvärs
om. De större posterna förväntas bli enskilda avlopp 800 timmar, löpande hälsoskydd 350
timmar och värmepumpsanmälningar 140 timmar. Vi har därmed mellan 600 0ch 900
timmar att fördela på de övriga 12 punkterna.
2.
Avlopp anmälan, tillstånd
Avlopp tillsyn
Tillsyn Hälsoskydd
Värmepump anmälan/tillstånd
Anmälningsärenden Hälsoskydd
Avfall dispenser
Avfall nedskräpning
Dispenser gödselspridning, slamärenden
Klagomål Hälsoskydd, befogade
Klagomål Miljöskydd, befogade
Nya anmälningsärenden C
Tillsyn Miljöskydd U
Tillsyn kemikaliehantering
Tillsyn detaljhandel
Tillsyn verksamheter i vattenskyddsområden
Tillsyn, handläggning ABP
4
3.
Skattefinansierad del av verksamheten är 3 305 – 4 475 timmar
Den del av verksamheten som förvaltningen åläggs enligt förvaltningslag,
kommunallag etc. återfinns under nedanstående poster tillsammans med den tillsynsdel
som inte går att debitera
Remisser Externt
Remisser Internt
Fysisk planering
Rådgivning, hemsidan, förfrågningar allmänt
Radon i bostäder
Sanktionsbeslut
Klagomål Miljöskydd, obefogade
Klagomål Hälsoskydd, obefogade
Beredskap, olyckor, haverier
APT/annan planering
Arbetsmiljö, Friskvård
Post/e-post, diarieföring
Rapportering, enkäter
Överklagningar/åtalsanmälningar
Lotsmöten, samverkan
Omvärldsbevakning/samsyn (infosoc, SNV etc)
Länsträffar/samsyn
Kurser/utbildning/inläsning/facktidsskrifter
Kvalitetsarbete/rutiner/intern samsyn
Rapport till beredning/nämnd
Ärenden beredning/nämnd
Fakturering årlig avgift
Fakturering timmar, löpande
ECOS, ärendehantering, register
Tidsredovisning/sammanställning
Länsprojekt ofinansierat
Tillsyn förorenad mark
Tillsyn vattenskyddsområden
Avlopp projekt
Miljöövervakning, vård/kalibrering av utrustning
Provtagning
Tillsynsplan, uppföljning
Avslutningsvis kan det konstateras att all planering är uppskattning av framtida
tillsynsuppdrag och därför kan det skilja vid årets slut mellan det uppskattade och det
verkliga utfallet av inspektioner.
5

Similar documents