Ordningsregler Jälla Elevhem

Transcription

Ordningsregler Jälla Elevhem
Ordningsregler Jälla Elevhem
”Hänsyn och respekt är ledorden för de som bor på Jälla elevehem.”
I det gemensamma köket diskar var och en för sig och håller rent.
Alla boende bidrar med städning genom att man får städveckor tilldelade till sig. I detta
schema finns också städområdena påvisade.
För allas trevnad så är det viktigt att man sköter sina städveckor ordentligt.
Kontraktet skrivs på ett läsår i taget. Man söker om boendet när man meddelas så. Det
lämnas aldrig någon garanti för att man får förnyat boende andra året. Boendet är i första
hand till för dem som går i årskurs 1 och 2. Inför trean får man söka efter nytt boende. Detta
bör man göra i god tid.
Boendet omfattar måndag-fredag. Det är förbjudet att vistas på elevhemmet på helger och
lov. För de som har egen häst och de som bor så till att det är omöjligt att ta sig hem på
helger gäller andra regler. Undantag kan göras. Detta måste då kommuniceras i god tid och
skälet till detta.
Ytterdörren får inte ställas upp och p.g.a brandrisk måste även rumsdörrar hållas stängda.
Nödutgångar får endast användas i nödsituationer och ska således hållas stängda om inte en
sådan situation uppstår.
Gäster kan få tas emot om så meddelas i förväg till tillsynen. Detta gäller givetvis inte
vårdnadshavare som är välkomna när som helst. Inga andra än de boende äga rätt att vistas
på elevhemmet under skoltid.
Om man är sjuk så ska detta meddelas till tillsynen. Föräldrar ska även de meddelas som då
får hämta hem den boende om denne inte kan ta sig hem själv.
Det är inte tillåtet att spela hög musik eller i övrigt störa andra boende. Detta gäller även
dagtid.
Det är strängeligen förbjudet att införa, förvara eller förtära alkohol eller andra droger på
elevhemmet eller i dess närhet. Detta gäller såväl den boende som eventuell gäst.
Tillsynen äger rätt att använda alkoholmätare om de misstänker eventuell påverkan av
alkohol och meddelar då detta till vårdnadshavare. Om tillsynen misstänker bruk av andra
droger så kontaktas vårdnadshavare. I förlängningen kan även polisen tillkallas.
Båda dessa förseelser renderar i att skolan kopplas in.
Inomhus råder rökförbud. Rökning sker på anvisade platser. Utanför elevhemmet får rökning
endast ske mellan 16:00-06:00, när skolan i övrigt är stängd.
Ytterskor är förbjudna inomhus. Skogräns i entrén. Skor ska förvaras i förrådet intill entrén.
Vid skador på elevhemmet som uppstår genom vårdslöshet kommer kostnaden att debiteras
den boende eller dennes vårdnadshavare. För möbler på rummen ansvarar den boende.
Det är inte tillåtet att ha husdjur på elevhemmet. Detta gäller inte de som flyttar in med
hund på våning 1. Dock får inte heller dessa ha några andra husdjur. Hundarna får inte vistas
i övriga utrymmen på elevhemmet. Hundarna ska var kopplade och man städar efter sin
hund.
Det är förbjudet att inneha vapen på elevhemmet och skolområdet.
Att stjäla mat eller annat är självklart oacceptabelt.
Om tillsyn misstänker överträdelse av gällande regler så har de rätt att med huvudnyckel gå
in i rummen.
All bilkörning och parkering inom området är förbjuden. Parkering sker på elevparkeringen.
Vid utflyttning ska rummen tömmas och städas. En städkostnad på 1000:- debiteras den som
inte städar. Rummet besiktigas då även av tillsynen och upptäcks skador på rum eller
inredning debiteras man en kostnaden + eventuell arbetskostnad av det förstörda.
Det är viktigt att vi uppnår ett gott sammarbete och löpande kommunikation med
vårdnadshavare och boende.
Kan den boende inte uppfylla kravet om hänsyn och respekt som
måste finnas i ett kollektivt boende äger tillsynen rätten att säga
upp kontraktet med omedelbar verkan.

Similar documents