Mall för kontollplan

Transcription

Mall för kontollplan
Tillsynsplan 2015
Tillsynsområde: Miljöbalken
Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i
Ljusdals kommun
1
Sammanfattning ...............................................................2
2
Allmänt om miljötillsyn ....................................................2
3
Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet .........................3
4
Samordning ......................................................................4
5
Resurser för tillsynen .......................................................4
6
Uppföljning av tillsynen ...................................................5
7
Planerad tillsyn Miljöskydd .............................................5
8
Planerad tillsyn Hälsoskydd ............................................6
Bilageförteckning ............................................................................7
2
1 Sammanfattning
Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun är tillsynsmyndighet för tillsyn utifrån miljöbalken.
Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig tillsyn utförs på de verksamheter, för vilka
kommuner är tillsynsansvarig enligt miljöbalken (1998 :808), förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (1998 :899), miljötillsynsförordningen (2011 :113) och i
miljöprövningsförordningen (2013 :251).
Myndighetsnämnden ansvarar för den operativa offentliga tillsynen över många olika verksamheter.
Verksamheterna varierar från kommunala anläggningar som skolor, förskolor och
avloppsreningsverk till enmansföretag. Men också anläggningar som enskilda privatpersoner har,
som t ex värmepumpar, enskilda avlopp, cisterner m, m. Enligt miljöbalken ska bostäder och
lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer och lokalerna ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.
Tillsynen utförs av 6 inspektörer (totalt cirka 5 årsarbetskrafter) men ett behov finns för 7
årsarbetskrafter. Planerad tillsyn och tillsyn som utförs som följd av att verksamheter uppvisar
brister är avgiftsfinansierad.
Varje år fastställs en tillsynsplan för den operativa tillsynen som miljöenheten och dess inspektörer
ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska ha tillsyn det aktuella året, hur de ska
tillsynas (metod och frekvens). Planen syftar till att tillsynen ska vara effektiv och ändamålsenlig.
Planen ska grundas på behovsutredningen (se bilaga 1) och objektsregistret.
Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn.
Sådana register förs i verksamhetsstödet Castor medan den årsvisa planeringen av tillsyner förs i ett
register i Excel.
Tillsynsplanen för 2015 innebär att i huvudsak följande kommer att genomföras:
 Planerad tillsyn av 106 miljöskyddsobjekt
 Planerad tillsyn av Hälsoskydd
 Tillsynsprojekt: Fordonstvättar
 Tillsynsprojekt: Lackeringsverkstäder
 Tillsynsprojekt: Mellanlagring av både farligt och icke farligt avfall
 Tillsynsprojekt: Radon i flerfamiljshus
 Tillsynsprojket: Inomhusmiljö i skolor
2 Allmänt om miljötillsyn
Syftet med bestämmelserna i miljöbalken är att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Tillsynsmyndigheten ska genom tillsyn säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som
meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller
efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken.
I Ljusdals kommuns utvecklingsstrategi (LjUS) för de kommande sex åren framgår kommunens
arbete med att bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens
invånare en hälsosam och god miljö.
2.1
Miljömål
I arbetet med miljöfrågor finns nationella, regionala och lokala miljömål. De 16 nationella
miljömålen är beslutade av riksdag och regering, de regionala miljömålen är beslutade av
Länsstyrelsen i Gävleborg och om lokala miljömål finns, beslutas de av kommunen.
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är det 15 som är aktuella för länet.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans med levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö (bedöms inte vara aktuellt för länet)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djur liv
2.2
Mål för tillsynen
Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun har följande mål för tillsynen enligt miljöbalken:



3
3.1
Tillsynen ska utföras enligt den plan som nämnden fastställer inför varje verksamhetsår
Planen ska utformas så att alla verksamheter erhåller en regelbunden tillsyn
Miljömål och vattendirektiv bör beaktas och till viss del vara styrande för vad som prioriteras
i tillsynsverksamheten
Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet
Organisation
Miljöenheten tillhör samhällsutvecklingsförvaltningen så som plan och bygg, utvecklingsprojekt,
fastighet, gata/park, städ, fritid, räddningstjänsten, bibliotek, musik och kultur, fritidsgårdar, energi
och konsumentrådgivning.
Miljöenheten är den organisation som partiskt utför tillsyn och prövning inom miljöbalkens område.
Enheten är uppdelad i tre grupper miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel, varav två grupper
(miljöskydd och hälsoskydd) har sina arbetsuppgifter inom miljöbalken. Hur beslut och
arbetsuppgifter delegeras beskrivs i delegationsordningen (bilaga 2).
Miljöskyddsgruppen arbetar främst med tillsynen av B-, C och U-objekt som bensinstationer och
täkter samt handlägger anmälningsärenden.
4
Hälsoskyddsgruppen arbetar främst med tillsyn av anmälningsplikta verksamheter som
undervisningslokaler, fotvård, solarier och handlägger anmälningsärenden som värmepumpar och
ansökningar om enskilda avlopp.
3.2
Jäv
Såväl förvaltningslagen som kommunallagen reglerar frågan om jäv vid myndighetsutövning.
Enligt kommunallagens 6 kap, 25§ p3 är en förtroendevald eller en anställd hos kommunen jävig om
ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till. I 11§
Förvaltningslagen fastslås bland annat att den som ska handlägga ett ärende är jävig om det finns
någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.
Personal som sköter den operativa tillsynen kan därför inte nyttjas för utredningar och uppdrag som
åligger Ljusdals Kommun såsom ansvarig huvudman eller verksamhetsutövare inom
myndighetsnämndens tillsynsområde även om denne har önskvärd kompetens för uppdraget.
Myndighetsnämnden får inte och bedriver inte heller någon egen verksamhet som faller in under
nämndens tillsynsansvar. Det bör även undvikas att personal handlägger ärenden som rör
verksamheter som denne är aktivt deltagande i, vid sidan om sin anställning.
4 Samordning
4.1
Samordning inom behöriga myndigheter
Inom myndighetsnämnden sker samordning genom att:
 Miljöinspektörerna avsätter tid 1 gång per månad för häsloskydd/miljöskyddsträffar internt.
Dessa genomförs för samordning och samsyn av tillsynen
 Utöver dessa träffar förs samtal för kalibrering av samsynen och fler interna möten anordnas
vid behov
 Utöver intern samordning, deltar handläggarna på länsträffar som hålls av Länsstyrelsen 1-2
gånger per år
4.2
Delegering av uppgifter inom den offentliga tillsynen
Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun delegerar inte någon uppgift inom ansvarsområdet till
någon utomstående part.
5 Resurser för tillsynen
5.1
Personal
För tillsynen finns följande personal till förfogande för 2015 (årsarbetskrafter) : 5
Verksamhetsstöd (chef och adm. stöd): 0,5
I dagsläget innebär det att cirka 7920 timmar finns tillgängliga för den planerade och oplanerade
tillsynen, samt handläggning av inkommande ärenden. Behovsutredning (bilga 1)
Vid längre frånvaro (t.ex. föräldraledighet, tjänstledighet, långvarig sjukdom) anställs vikarier.
5.2
Finansiering
Myndighetsnämndens tillsyn finansieras till viss del med årlig tillsynsavgift som tas ut från
tillsynsobjektet, enlig ljusdasl kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(bilaga 3). Resterande del finansieras med kommunanslag.
Timavgift eller en fast avgift per ärende tas ut för att fianansiera tid som läggs ner på extern tillsyn
som bristande efterlevnad av bestämmelser, befogade klagaomål, anmälan, ansökan mm.
5.3
Kompetenskrav och utbildning
I den årliga planeringen av nämndens verksamhet ingår kompetensförsörjning som en central del.
Detta genom att befintlig kompetens jämförs med behovet, framförallt inom följande parametrar:
 Anläggningstyper
 Aktuell lagstiftning
 Arbetsuppgifter
 Tillsynsmetoder
Eventuella behov av kompetenshöjning diskuteras vid medarbetarsamtal och utbildningar anordnas
då behov finns.
Kompetensutveckling sker löpande genom att miljöenhetens personal deltar i kurser anordnade av t
ex olika verk och andra aktörer.
Kunskapsutbyte sker bland annat genom deltagande i länsträffar inom Gävleborgs län i
Länsstyrelsens regi. Dessutom har miljöenheten kontinuerligt interna möten för att få samsyn och
diskutera hur olika ärenden ska hanteras. Kvalitetssäkring och samsyn erhålls även genom att annan
inspektör än den som fattat beslutet ibland läser igenom beslutet, revisions- eller
inspektionsrapporten.
6 Uppföljning av tillsynen
6.1
Uppföljning
Administrativ uppföljning av tillsynen enligt tillsynsplanen sker kontinuerligt till nämnden vid varje
sammanträdestillfälle och en gång per månad inom enheten.
Uppföljning och redovisning av enhetens ekonomiska situation redovisas också tre gånger per år vid
nämndssammanträde.
6.2
Revisioner
Externa revisioner av miljötillsynen utförs av Länsstyrelsen, ungefär vart tredje år och den senaste
revisionen var 2011.
7 Planerad tillsyn Miljöskydd
Under 2015 planeras tillsyn för ca 106 objekt inom miljöskydd. Under året kan nya objekt
tillkomma. Tillsynen styrs utifrån tillsynsintervall baserat på den årliga tillsynsavgiften. De företag
som betalar en tillsynsavgift motsvarande 8 timmar eller mer ska besökas årligen, medan de företag
som betalar årlig tillsynsavgift motsvarande 6 timmar ska besökas 1 gång vart annat år och de
6
företag som betalar årlig tillsynsavgift som motsvarar 2 eller 4 timmar ska ha besök 1 gång vart
tredje år.
7.1
B- och C-objekt: 80 st
 Berg och moräntäkter: 26 st
 Avfallshantering (avfallssortering, avloppsreningsverk, avfallsdeponi, slamlagun): 17 st
 Drivmedelsförsäljning och fordonstvätt: 4 st
 Sågverk, omlastning, lagring: 11 st
 Återvinningscentral: 1 st
 Lackering: 2 st
 Biogasanläggning: 1 st
 Förbränningsanläggning: 5 st
 Jordbruk: 1 st
 Ytbehandling, plastproduktion, verkstadsindustri: 10 st
 Motorsport: 2
7.2
U-objekt och objekt med timavgift för tillsyn: 26 st
 Fordonstvätt, bensinstation: 4 st
 Avloppsanläggning: 9 st
 Fordonsverkstad: 5 st
 Tillverkning av pellets, plastproduktion, verkstadsindustri: 5 st
 Flygplats: 1 st
 Lagring: 1 st
 Skjutbana: 1 st
8 Planerad tillsyn Hälsoskydd
Under 2015 planeras tillsyn för 31 objekt inom hälsoskyddsområdet. Tillsynen styrs utifrån
tillsynsintervall baserat på tillsynstiden enligt Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område. Verksamheter vars tid angetts till 4 eller 6 timmar ska besökas 1 gång vart
annat år och verksamheter som angetts till 2 eller 3 timmar ska ha besök 1 gång vart tredje år.
8.1
Anmälningspliktiga verksamheter 31 st
 Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor: 19 st
 Badtunna, simhall, solarier: 12 st
Bilageförteckning
1. Behovsutredning 2014-2016
2. Delegeringsordning för Myndighetsnämnden
3. Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område