Handlingar - Vingåkers kommun

Transcription

Handlingar - Vingåkers kommun
1 (1)
Datum
2015-01-13
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid:
Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 17.00
Plats:
Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker
Leif Skeppsedt
Ordförande
Föredragningslista
Catarina Djupström
Sekreterare
Ärenden
Godkännande av dagordning
Val av justerare
1. Information
2. Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd år 2015-2017
3. Föreläggande förenat med vite - Gäringstorp 2:3
4. Generell bostadsanpassning Loke 1 och Gränden 2-3
5. Bostadsanpassning Loke 3
6. Förlängd åtgärdstid på Montören 1
7. Val av utskott till samhällsbyggnadsnämnden
8. Tjänstemans närvarorätt för samhällsbyggnadsnämnden
9. Öppna sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden
10. Undertecknande av handlingar för samhällsb.-nämnden
11. Revidering av nämndplan gällande intern kontroll 2015
12. Internkontroll fjärde kvartalet 2014
Information
13. Delegationsärenden
14. Underrättelse om förrättning
15. Delgivningar
Övrigt
16. Övriga frågor
Dnr
283/2014
386/2014
5/2015
303/2014
75/2014
8/2015
9/2015
11/2015
10/2015
7/2015
79/2014
Välkommen!
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
2
Sbn § 1
Dnr 75/2014
Dnr 284/2014
221
001
Information
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Bostadskonferens i Södermanland
Byggnadsinspektören återrapporterar från årets bostadskonferens i Södermanland.
Årsrapport för verksamheten bygg
Nämnden delges en sammanfattning av bygglovsverksamheten för år 2014.
Återtagande om utdömande av vite på fastigheten Montören 1
Samhällsbyggnadsnämnden har till Miljödomstolen återtagit ansökan om
utdömande av vite på 75 000 kronor till fastighetsägaren av Montören 1. Beslutet
har tagits av ordföranden via ett delegationsbeslut. Domstolen meddelar att de
avskriver ärendet.
Resursförstärkning på samhällsbyggnadsenheten
Samhällsnämnden beslutade 2014-12-09, § 111, att uppdra till enhetschefen att
driva frågan vidare om en resursförstärkning av ytterligare en person till enheten
för arbete med att inventera och handlägga enskilda avlopp för en tidsbegränsad
period av 3 år. Tjänsten ska finansieras med intäkter från tillsynsavgifter som
denna genererar. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 2
februari 2015.
Överklagande angående om- och tillbyggnad på fastigheten Östra Dimbo
1:97
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Årsrapport för verksamheten byggnadsinspektör
2014
Sammanfattning av 2014 för bygglovsverksamheten
Hur har året sett ut för byggverksamheten
2014 var ett år med hög byggverksamhet i kommunen vilket bådar gott för
framtiden. Det har både varit små och stora ärenden som inkommit till nämnden
under året som passerat. Det som har varit anmärkningsvärt är att det även har
varit ett antal stora ärenden som gjort att den budgeterade ut faktureringen för
bygglovsverksamheten har varit högre än vad budgeten har förutspått.
Men om man tittar på totalen så är det mest små ärenden som inkommit till
nämnden och här handlar det då bl.a. om tillbyggnader av altaner, eldstäder och
garage. Det har även byggts en del småbostadshus i kommunen och här handlar
det både om fritidsbostadhus som året runt boende.
De stora projekten har varit industrier och ombyggnader av förskolor till
lägenheter och nedan listas en del av de stora projekt som varit aktuella i
Vingåkers kommun.







Damsdalsskolan har fått en ny administrationsbyggnad av passivhusklass.
AB Vingåkershem har en pågående ombyggnation av förskolan
Myrstacken till Lägenheter samt ombyggnad av kontor där en del av
kontoret blir en ny lägenhet.
Jobbex AB köpte upp Baggetorps skola och här pågår ombyggnation till
sex (6) st. lägenheter för personer med särskilda behov.
Högsjöservice AB bygger om en förskola i Högsjö till två nya lägenheter.
Linderoths Tryckeri bygger ut sitt lager för att kvalitetssäkra sin
produktion
Weber bygger nytt pallager och silosar för att miljösäkra sin verksamhet
VSR har fått en ny brandstation vid Tekniska förrådet.
Tillsynsärenden under 2014
2014 var ett år med små tillsynsärenden där fastighetsägare inte har följt bygglagen
samt där hyresgäster har inkommit med klagomål på deras boende.
De ärenden som kommit nämnden tillkänna är:







Mögelskadade våtrumsutrymmen
Bristande ventilation
Ovårdade tomter
Siktproblem i korsningar
Byggnation närmare än 4,5 m från tomtgräns där grannemedgivande
saknas
Strandskydd
Övrigt bristande underhåll på fastigheter
En del av ovanstående ärenden är avklarade medan en del kommer att fortgå in på
2015.
Vad säger spåkulan om hur 2015 års byggverksamhet kommer att se ut
Det är svårt att sia om hur byggverksamheten kommer att se ut, men det finns
föraningar om att byggverksamheten kommer att se likadan ut som 2014, men att
det blir mer av de små anmälningspliktiga ärendena, då de lagändringar som
trädde i kraft 2 juli 2014 kommer att bli mer märkbara.
När det kommer till större byggprojekt så vet vi idag inte om Tennisparken
kommer igång som planerat, liksom AB Vingåkershems satsning om 14 stycken
lägenheter i Tennisparken och ombyggnaden av Vidåkersskolan. Det finns
signaler om att en del industrier har behov av att expandera, men hur de sätter
planerna i verket vet i dags läge ingenting om.
Tillsynsärende under 2015
Tyvärr kommer inte 2015 bli ett bättre år när det gäller tillsynsärenden och det
beror på att kommunens fastighetsbestånd är ålderdomligt och i stort behov av
underhåll. En del fastighetsägare har inte eller vill inte ha förståelse i att
fastigheten som de äger har stora brister i sitt underhåll, vilket kommer resultera i
mer tillsynsärende gällande hyresgästklagan under 2015. Det har kommit förslag
på att utbilda hyresgäster i hur det är att bo i lägenhet och vad man som hyresgäst
har för rättigheter och skyldigheter, och här gäller det särskilt nysvenskar enligt de
fastighetsägare som inspektören pratat med. Hur denna utbildning skulle kunna se
ut och finansieras är upp till ansvariga att besluta om.
Verksamheten gällande bostadsanpassningar
Hur har året sett ut för verksamheten gällande bostadsanpassning
Bostadsanpassningen är en verksamhet som kommunen måste tillgodose våra
kommuninvånare med enligt lagen om bostadsanpassning och det går inte att
styra hur dessa anpassningar får kosta pga. att den som söker bidraget har ätt till
att få det. När det kommer till just det som man har rätt till att få så säger man att
en bostad ska ha basfunktionerna i ett och samma plan.
De basfunktioner som man har rätt till enligt lag är:






Utrymme för klädvård
Utrymme för hygien dvs. toalett och dusch
Kök
Sovrum
Rum för samvaro
Tillgänglighet till huvudentré och altan
Till dessa basfunktioner tillkommer belysning utomhus för synskadade (då det
inte går att göra entrén ljusare), samt belysning inomhus för denne, trösklar,
spisvakter, dörröppnare, transponder till lås och dörröppnare mm.
Vad har Vingåkers kommun fått för pengarna
Rubriken är lite vilseledande då det inte är kommunen som får
bostadsanpassningsbidraget utan den enskilde sökande. Men det som kan sägas
under denna rubrik är att de enskilda sökande har fått mycket för de pengar som
betalts ut i bidrag för att anpassa bostäderna i kommunen. Det som pengarna har
betalats ut till är mestadels enklare åtgärder såsom spisvakter, tröskelborttagning,
stödhandtag mm, men det har även betalats ut bidrag till större ärenden såsom
toalettutrymmen, duschkabiner, ramper, dörröppnare mm.
Det finns inget som garanterar att kommunen inte får betala ut bidrag igen när det
gäller mindre ärenden då allt man får i bidrag är individuellt. Detta gäller
mestadels åtgärder såsom spisvakter, stödhandtag och stolshissar, som
fastighetsägaren får i sin ägo, när personen som fått anpassningen antingen har
flyttat eller avlidit.
Vad säger spåkulan om 2015 när det gäller bostadsanpassningsbidrag
Det finns idag inget som tyder på att 2015 blir ett bättre år än 2014 då det gäller
kostnader för bidragen. Vad som däremot sker i förändring är att hanteringen av
ärenden förändras, idag begär handläggaren in offerter, beställer och tar beslut ppå
större ärenden vilket inte är lagligt att göra. Större ärenden är t.ex. ramper,
duschkabiner, ombyggnader, hissar mm. som inte överstiger 2,5 prisbasbelopp
(åtgärder större än 2,5 prisbasbelopp skickas till nämnden för beslut).
Från och med januari så blir det den bidragsberättigade som kommer att få jobba
med att ta in offerter och beställa det dem ansöker bidrag för och antingen lämna
fullmakt till kommunens handläggare för att betala fakturan (om beloppet på
fakturan är samma som det belopp i beslut om bidrag, som den bidragsberättigade
har fått från handläggaren), eller betala åtgärden själv med beslutat bidrag från
kommunen. Förhoppningsvis så ska detta dra ner kostnaderna lite men det
kommer troligen inte bli så mycket mindre, att man kan behålla det budgeterade
beloppet som fullmäktige beslutat om hösten 2014. Här anser handläggaren att
nämnden behöver äska mer pengar i nästa års budgetförhandling så att det kan bli
ett mindre minus i budgeten för 2016.
Projekt 2015
Ett mindre projekt har initierats av handläggaren och AB Vingåkershem gällande i
första hand spisvakter på Sävstagården och Gränden samt senare även
stödhandtag och trösklar, vilket innebär att man anpassar boendet så att det inte
behövs mer bostadsanpassning i just det bostadsbeståndet. Man får efter detta ett
stort och två mindre trygghetsboende för äldre med totalt 84 lägenheter som inte
behöver anpassas mer i framtiden. Detta innebär att ca 10 % av Vingåker
kommuns lägenhetsbestånd inte kommer behöva bostadsanpassning i framtiden.
Slår projektet väl så kan det även bli privata fastighetsägare som får chansen att
göra trygghetsboende och detta gäller då befintliga flerbostadshus i Baggetorp,
Högsjö och Österåker. Där de äldre får möjlighet att bo kvar i deras hembygd
istället för att behöva flytta in i centralorten.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten
Enligt delegation
Tony Ljungberg, Byggnadsinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
3
Sbn § 2
Dnr 283/2014
400
Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd år 2015-2017
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag till tillsynsplan för miljö- och
hälsoskydd år 2015-2017.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska i början av varje år fastställa en tillsynsplan som
sträcker sig tre år framåt i tiden eftersom Regeringen genom
miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) kräver detta av kommunerna.
Tillsynsplanen är samhällsbyggnadsnämndens beskrivning av hur de krav som
ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls av den operativa tillsynsmyndigheten.
Dokumentet beskriver till exempel nämndens mål för miljöbalkstillsynen,
tillsynens organisation i Vingåkers kommun, tilldelade resurser för kommunens
tillsyn enligt miljöbalken samt en uppskattning av den personal som behövs för att
tillsynen i Vingåkers kommun ska genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-01-15
_____
Expediering
Samhällsbyggnadsenheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-01-15
Vår handläggare
Åsa Pettersson
Vår beteckning
2014/283
Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd år 2015-2017
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

fastställa förslag till tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd för år 2015-2017
Sammanfattning
Tillsynsplanen är Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommuns beskrivning
av hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls av den operativa
tillsynsmyndigheten.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av samhällsbyggnadsenheten.
Bakgrund
Tillsynsplanen för miljöbalken år 2015-2017 är samhällsbyggnadsnämndens
beskrivning av hur de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls av den
operativa tillsynsmyndigheten.
Dokumentet beskriver till exempel nämndens mål för miljöbalkstillsynen,
tillsynens organisation i Vingåkers kommun, tilldelade resurser för kommunens
tillsyn enligt miljöbalken samt en uppskattning av den personal som behövs för
att tillsynen i Vingåkers kommun ska genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8• Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
2 (2)
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsnämnden ska i början av varje år fastställa en tillsynsplan som
sträcker sig tre år framåt i tiden eftersom Regeringen genom
miljötillsynsförordningen(SFS 2011:13) kräver detta av kommunerna.
Tillsynsplan för år 2015-2017 är utformad så att dokumentet fastställs genom
beslut av nämnden.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Åsa Pettersson
Miljöinspektör
Thorsten Schnaars
Enhetschef
Tillsynsplan för miljöbalken
år 2015-2017
Samhällsbyggnadsnämnden
1
2
Sammanfattning .................................................................................... 3
Mål för miljöbalkstillsynen .................................................................... 4
2.1
2.2
3
Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet ............................................ 1
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Samordning mellan behöriga myndigheter ........................................... 2
Samordning inom behörig myndighet ................................................... 2
Delegering av uppgifter inom den offentliga tillsynen ........................... 2
Befogenheter och resurser för tillsynen .............................................. 3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
Ansvariga centrala och regionala myndigheter ..................................... 1
Behörig myndighet för tillsynen ............................................................. 1
Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna......................... 1
Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten............................. 2
Samordning ........................................................................................... 2
4.1
4.2
4.3
5
Nationella och regionala mål................................................................. 4
Samhällsbyggnadsnämndens mål ........................................................ 1
Tillsynsmyndighetens befogenheter ..................................................... 3
Personella resurser ............................................................................... 3
Jäv och intressekonflikter ...................................................................... 3
Finansiering av tillsynen ........................................................................ 3
Kompetenskrav och utbildning .............................................................. 4
Organisation och utförande av tillsynen ............................................. 4
6.1
Miljöinspektörerna ................................................................................. 4
6.2
Prövning ................................................................................................ 4
6.3
Tillsyn .................................................................................................... 4
Tillsyn kan vara operativ, eller omfatta tillsynsrelaterat arbete. Den operativa tillsynen
delas in i planerad och oplanerad tillsyn. Tillsynen ska vara riskbaserad,
vilket menar att myndigheten ska prioritera tillsyn inom de områden som
innebär störst risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. .................. 4
6.3.1
Operativ tillsyn....................................................................................... 4
6.3.2
Tillsynsrelaterat arbete .......................................................................... 4
6.3.3
Tillsynsmetoder och rutiner ................................................................... 5
6.4
Öppenhet i tillsynen .............................................................................. 5
7
Tillsynsområden – riskbaserad tillsyn ................................................. 6
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
8
9
Tillsynsområden .................................................................................... 6
Miljöfarliga verksamheter C och U ........................................................ 6
Lantbruk ................................................................................................ 6
Enskilda avlopp ..................................................................................... 6
Värmepumpar ....................................................................................... 7
Kemiska produkter ................................................................................ 7
Renhållning ........................................................................................... 7
Hälsoskydd............................................................................................ 7
Strålskydd ............................................................................................. 7
Naturvård .............................................................................................. 7
Förorenade områden ............................................................................ 8
Miljöövervakning ................................................................................... 8
Projekt .................................................................................................... 8
Prioritering 2015 .................................................................................... 8
9.1
Övriga prioriteringar .............................................................................. 8
1
10
11
12
Plan 2016-17 .......................................................................................... 8
Sanktioner.............................................................................................. 9
Uppföljning och utvärdering av tillsynen ............................................ 9
12.1
12.2
12.3
13
Intern kontroll ........................................................................................ 9
Uppföljning ............................................................................................ 9
Utvärdering.......................................................................................... 10
Beredskap ............................................................................................ 10
2
1
Sammanfattning
Denna tillsynsplan är den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen
SFS(2011:13). Planen beskriver hur samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker
uppfyller de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken. Planen omfattar hela
miljöbalkens område.
Operativ tillsynsmyndighet är i Vingåker samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn bidra till
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker ansvarar för tillsyn av ett flertal olika
verksamheter, varav många betalar en fast årlig avgift.
Planerad tillsyn bedrivs i huvudsak på verksamheter som betalar fast årlig avgift. I
övrigt hanteras bland annat oplanerade inkommande ärenden som tillstånds-/och
dispensansökningar och klagomål.
För 2015 saknas tillräckliga personella resurser för att klara hela tillsynsbehovet.
Detta medför att enheten måste prioritera sina tillsynsinsatser. 2015prioriteras
tillsyn på verksamheter som betalar årlig avgift och inventering av enskilda avlopp.
3
2
Mål för miljöbalkstillsynen
I arbetet med miljöfrågor i Sverige finns nationella, regionala och lokala miljömål.
De nationella miljömålen är beslutade av riksdag och regering, de regionala
miljömålen beslutas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. De lokala miljömålen
är beslutade av kommunen.
2.1
Nationella och regionala mål
Sveriges riksdag har beslutat om ett antal nationella miljömål. Miljömålsarbetet är
sedan 2010 strukturerat enligt följande:

Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning
som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till.

Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Det finns i nuläget inga regionala miljömål, Länsstyrelsen i Södermanland arbetar
med att ta fram sådana mål.
4
2.2
Samhällsbyggnadsnämndens mål
Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn bidra till
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Målen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i Vingåkers kommun är att:
 tillsynen är riskbaserad, ändamålsenligt, effektiv och professionell,
 alla miljö- och hälsoskyddsverksamheter som riskklassats och betalar årlig
tillsynsavgift ska erhålla motsvarande tillsynstid inom en treårsperiod, samt att
 tillsynen ska utföras enligt den nämndplan och tillsynsplan som nämnden
fastställer inför varje verksamhetsår.
3
Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet
3.1
Ansvariga centrala och regionala myndigheter
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen, Jordbruksverket
och Kemikalieinspektionen är de centrala myndigheterna som ansvarar för
miljötillsynen i Sverige. Totalt tretton statliga myndigheter har ett vägledande
ansvar för miljötillsynen. Länsstyrelserna ska vara vägledande för kommunerna i
respektive län.
3.2
Behörig myndighet för tillsynen
Samhällsbyggnadsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet som har till uppgift att
bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn, på eget initiativ eller efter anmälan, enligt
miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel med flera. Tillsynsmyndigheten ska utöver
myndighetsutövning även arbeta med samhällsservice genom information om
gällande bestämmelser.
Kommunens miljö- och energiplan, översiktsplan, avfallsplan samt den
kommande VA-planen beskriver vilka åtgärder som bedöms vara viktiga att arbeta
med för att bidra till att uppfylla de nationella miljömålen.
3.3
Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna
De statliga verken och länsstyrelsen har ansvar för att centralt och regionalt
samordna, följa upp och utvärdera tillsynen enligt miljöbalken. De ska också
vägleda den operativa tillsynsmyndigheten genom att erbjuda råd och stöd i
tillsynsfrågor. Kommunen ska som operativ tillsynsmyndighet kontrollera att
miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs och
vidta de åtgärder som behövs för att exempelvis verksamhetsutövare ska följa
reglerna. Kommunerna ska också genom rådgivning, information och liknande,
skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Båda
1
dessa uppgifter syftar till att är att säkerställa syftet med miljöbalken - hållbar
utveckling.
3.4
Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar sin rätt att besluta i ärenden enligt gällande
miljöbalken. Delegationen går direkt till miljöinspektör och framgår av gällande
delegationsordning. Beslut som fattats på delegation ska anmälas till
samhällsbyggnadsnämnden vid efterkommande sammanträde.
4
Samordning
4.1
Samordning mellan behöriga myndigheter
Inom länet sker träffar mellan de i länet ingående kommunerna. Träffar arrangeras
inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, lantbruk, enskilda avlopp, miljöbrott och
förorenad mark. Vanligtvis hålls respektive träff två gånger om året.
Länets miljöchefer träffas regelbundet ungefär fyra gånger om året.
Vingåkers kommun är medlem i Miljösamverkan Sörmland som årligen arbetar
med länsgemensamma projekt.
4.2
Samordning inom behörig myndighet
I Vingåkers kommun sker all tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom
samma myndighet, samhällsbyggnadsnämnden. På tjänstemannanivå sker tillsynen
inom kommunledningsförvaltningen, av miljöinspektör som arbetar på
samhällsbyggnadsenheten.
Inom samhällsbyggnadsenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar
fram och tillämpar gemensamma rutiner. En gång varje vecka sker möten då
miljöinspektörer träffas och diskuterar aktuella frågeställningar.
Inspektörerna förväntas även delta i interna kommunala samverkansgrupper och
möten, till exempel arbete med detaljplaner, avfallsplanen och VA-planering.
4.3
Delegering av uppgifter inom den offentliga tillsynen
Inga uppgifter inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde har överförts till
annat organ.
2
5
Befogenheter och resurser för tillsynen
5.1
Tillsynsmyndighetens befogenheter
Samhällsbyggnadsnämndens befogenheter inom miljö- och hälsoskyddtillsynen
regleras i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet
(1998:899) och i miljötillsynsförordningen (2001:13).
Nämnden har rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.
5.2
Personella resurser
Enligt genomförd behovsutredning för 2015 uppgår det totala behovet av
personal för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 4,2 årsarbetskrafter, samt
ett verksamhetsstöd på 0,5 årsarbetskrafter (då inkluderas även verksamhetsstöd
för livsmedelstillsynen).
För miljö- och hälsoskyddstillsynen finns följande personal till förfogande för år
2015 (årsarbetskrafter) :
Miljöinspektör
2,5
Administrativt verksamhetsstöd
0,2
Detta innebär att resursbehovet för miljö- och hälsoskyddstilsynen enligt
beräkningarna inte är tillgodosett i dagsläget. För 2014 saknas det 1,7
årsarbetskrafter. Detta medför att nämnden måste göra prioriteringar i
tillsynsplanen och inte kan utföra all den tillsyn som det finns behov av.
5.3
Jäv och intressekonflikter
För att säkerställa att intressekonflikter i livsmedelskontrollen undviks används
dokumentet ”Rutin för jäv och intressekonflikter” som innehåller instruktion för
att motverka intressekonflikt inom miljö- och hälsoskyddstillsynen i Vingåkers
kommun.
5.4
Finansiering av tillsynen
Tillsynen finansieras av avgifter och kommunala skattemedel.
Årlig tillsynsavgift tas ut från verksamheter för att finansiera den operativa
tillsynen. Avgiftens storlek baseras på verksamheten typ och omfattning, i enlighet
med gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
För vissa oplanerade ärenden tas en fast avgift ut i enlighet med taxan, för övriga
ärenden utgår timavgift, med undantag för obefogade klagomål.
3
5.5
Kompetenskrav och utbildning
Kompetensinventering hos inspektörer sker årligen i samband med
medarbetarsamtalet. För miljöinspektörerna görs årligen, eller vid behov oftare, en
övergripande kompetensplan. Denna plan visar kompetensbehovet för
miljöinspektörerna som helhet, samt vilka områden som ska prioriteras för
utbildningsinsatser.
Kompetensutveckling sker genom deltagande i kurser anordnade av statliga verk
eller andra aktörer. Kunskapsutbyte sker i samband med länsmöten i
länsstyrelsens/Miljösamverkan Södermanlands regi.
6
Organisation och utförande av tillsynen
6.1
Miljöinspektörerna
I Vingåker arbetar i nuläget fyra tillsvidare anställda inspektörer, en på heltid samt
tre på deltid. En vikarie är anställd. Alla inspektörer har huvudansvaret för ett
visst antal tillsynsområden, inom vilket inspektören deltar i kompetensutveckling
och samverkansträffar.
6.2
Prövning
Nämnden prövar ansökningar och tillstånd, dispens och undantag.
6.3
Tillsyn
Tillsyn kan vara operativ, eller omfatta tillsynsrelaterat arbete. Den operativa
tillsynen delas in i planerad och oplanerad tillsyn. Tillsynen ska vara riskbaserad,
vilket menar att myndigheten ska prioritera tillsyn inom de områden som innebär
störst risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
6.3.1
Operativ tillsyn
Operativ tillsyn är sådant myndighetsutövande som utövas direkt gentemot den
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Den operativa tillsynen delas in
i planerad och oplanerad tillsyn. Den planerade tillsynen är sådan
tillsyn(inspektioner och liknande) som sker på verksamheter efter myndighetens
initiativ. Den operativa tillsynen omfattar även oplanerad tillsyn i form av
uppföljningar på grund av bristande efterlevnad(som framkommit vid planerad
tillsyn), anmälningar och utredningar av klagomål.
6.3.2
Tillsynsrelaterat arbete
Med tillsynsrelaterat arbete/tillsyn avses mer förebyggande och stödjande tillsyn
som information i allmänhet, rådgivning angående regler i enskilda fall eller i
kampanjform.
4
6.3.3
Tillsynsmetoder och rutiner
Nämnden använder sig främst av inspektioner och granskning av
rapporter/provtagningsprotokoll i den planerade tillsynen. Resultat från all tillsyn
dokumenteras (i rapport för kommunicering eller i beslut) och
verksamhetsutövaren får alltid ta del av tillsynsresultatet för att denne ska ha en
möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i
myndighetens administrativa system.
Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att utveckla
befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och utveckling av
rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att miljö- och
hälsoskyddstillsynen ska vara ändamålsenlig och effektiv.
Skriftliga rutiner fastställs av enhetschef eller samordnande miljöinspektör. I
arbetet med rutiner använder enheten sig av material och erfarenheter från andra
kommuner tillsammans med egna erfarenheter som sedan anpassas till Vingåkers
kommunsförutsättningar.
6.4
Öppenhet i tillsynen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär
detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar
som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I
diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas
vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras
både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som
helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon
ber att få ut en handling.
Nämnden upprättar inför varje nytt år en nämndplan där nämnden beskriver vad
som ska uträttas under året. Enheten upprättar inför varje år en tillsynsplan där
planering av miljö- och hälsoskyddstillsynen beskrivs. Tillsynsplanen fastställs av
nämnden.
Uppföljningen av verksamheten sker efter varje kvartal. Resultatet redovisas för
nämnden. Vidare upprättar kontoret en gång om året en verksamhetsberättelse
över kontrollen och erfarenheter från denna. Rapporten blir offentlig i och med
5
att den redovisats för nämnden. Register över kontrollobjekten finns i
ärendehanteringssystemet ECOS.
7
Tillsynsområden – riskbaserad tillsyn
7.1
Tillsynsområden
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun ansvarar för tillsynen över
följande huvudtyper av verksamheter inom miljöbalkens områden.
Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån risk, det vill säga verksamheter och åtgärder
som innebär större risker ska prioriteras för ärenden som innebär lägre risker.
7.1.1
Miljöfarliga verksamheter C och U
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillsyn över 38 miljöfarliga C- och Uverksamheter som riskklassats och betalar en årlig tillsynsavgift. Dessa
verksamheter ska erhålla tillsyn motsvarande betalda avgifter inom en treårsperiod. Tid erhålls genom planerade inspektioner(enskilda eller i projekt),
informationsinsatser och anmälningsärenden från verksamheterna.
Utöver dessa bedöms det finnas minst 40 miljöfarliga verksamheter som ännu inte
riskklassats. En inventering är nödvändig för att bedöma antalet mer exakt. Några
av dessa kan vara aktuella för årlig avgift. Övriga kommer att timdebiteras vid ett
eventuellt tillsynsbesök.
2015 utförs endast tillsyn på verksamheter som betalar fast årlig avgift.
7.1.2
Lantbruk
Nämnden har tillsynsansvar över 25 lantbruk med djur: 7 anmälningspliktiga (Cverksamheter) och resterande U-verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift.
Dessa verksamheter ska erhålla tillsyn motsvarande betalda avgifter inom en treårsperiod.
Utöver dessa bedöms det finnas minst 80 lantbruk som ännu inte riskklassats. En
inventering pågår av dessa pågår. Några av dessa kan vara aktuella för årlig avgift,
resterande timdebiteras vid ett eventuellt tillsynsbesök.
I nuläget utförs endast planerad tillsyn på verksamheter som betalar årligt avgift.
7.1.3
Enskilda avlopp
Nämnden handlägger ansökningar om tillstånd för enskilt avlopp. Ansökningar
inkommer spontant och till följd av inventeringar med åtföljande krav på åtgärder.
En mindre inventering 2014 förväntas ge ett tiotal tillståndsansökningar. Ungefär
6
20 gamla förbud och förelägganden som inte avslutats ska under 2015 följas upp.
Finansiering sker genom timdebitering.
Inventering av nya fastigheter kommer att ske i mån av tid.
7.1.4
Värmepumpar
Nämnden handlägger ungefär 15 anmälningar om värmepumpar per år.
Det utförs ingen planerad tillsyn inom detta område.
7.1.5
Kemiska produkter
Nämnden har tillsynsansvar över 17 verksamheter som är skyldiga att rapportera
årlig läckagekontroll av köldmedia. Dessa betalar en årlig avgift och ska erhålla
motsvarande tillsynstid.
Tillsyn av cisterner görs i samband med planerad tillsyn på verksamheter som
betalar årlig tillsynsavgift. Någon planerad tillsyn på övriga cisterner kommer inte
göras 2015.
7.1.6
Renhållning
Nämnden handlägger uppskattningsvis 30 dispensansökningar från
renhållningsordningen per år.
Övrig tillsyn är klagomålsbaserad.
7.1.7
Hälsoskydd
Nämnden har tillsynsansvar över 24 anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter,
samt ungefär 100 övriga verksamheter. 18 förskolor och skolor samt 1 badhus
betalar en årlig tillsynsavgift. Dessa verksamheter ska erhålla motsvarande
tillsynstid under en tre-års period. Ingen planerad tillsyn bedrivs på övriga
verksamheter.
Nämnden handlägger även inkommande klagomål avseende inomhusmiljö.
7.1.8
Strålskydd
Tillsyn enligt Strålskyddslagen och över solarier görs vid inkommande anmälning
eller vid klagomål. Ingen planerad tillsyn kommer att göras 2015.
7.1.9
Naturvård
Tillsynsområdet är inte närmre identifierat. Nämnden har inte några
tillsynsinsatser planerade 2015.
7
7.1.10 Förorenade områden
Nämnden har tillsynsansvar över minst 100 förorenade områden i Vingåker.
Nämnden ska även handlägga inkommande ärenden såsom underrättelse om
förorening, anmälan om efterbehandling av förorenade mark och asbestärenden.
Ingen planerad tillsyn över förorenade områden kommer att utföras under 2015.
7.1.11 Miljöövervakning
Nämnden är medlem i Södermanlands Luftvårdsförbund, samt Hjälmarens
vattenråd och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.
8
Projekt
En miljöinspektör arbetar en dag i veckan med Kolsnaren/Virenprojektet samt
Öljaren projektet.
Miljöinspektörerna deltar i övriga projektgrupper i mån av tid.
9
Prioritering 2015
Enheten har för 2015 planerat inspektioner på ungefär 14 miljöfarliga
verksamheter.
Enheten planerar att genomföra inspektioner på ungefär nio lantbruk.
Inom hälsoskydd har enheten planerat inspektioner på nio skolor. Enheten
kommer även utföra 24 badvattenprovtagningar på kommunala badplatser i
kommunen.
9.1
Övriga prioriteringar
Enheten måste ibland på grund av hög arbetsbelastning prioritera bland ärendena.
Enheten prioriterar då den planerade tillsynen och tillståndsansökningar framför
handläggning av inkommande ärenden av typen icke akuta klagomål och
dispensansökningar, med längre handläggningstider som följd. Enheten kan även
behöva begränsa insatser för information/rådgivning till allmänheten.
10
Plan 2016-17
Enligt behovsutredningen för 2016-17 kommer tillsynsbehovet att öka något
under 2016 och 17. Med nuvarande resurser måste nämnden prioritera i sina
tillsynsinsatser även dessa år.
8
11
Sanktioner
Samhällsbyggnadsnämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande
efterlevnad av lagstiftningen finns bland annat i miljöbalken. Denna anger om den
behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, ska den vidta åtgärder
för att se till att företagaren avhjälper situationen.
Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande eller
förbud. Det finns också möjlighet att kombinera dessa beslut med vite.
Nämnden kan besluta om miljösanktionsavgift om en verksamhet bryter mot
vissa nämnda bestämmelser i miljöbalken (förordningen om
miljösanktionsavgifter 1998:950).
Om myndigheten får kännedom om att en enligt miljöbalken brottslig handling
begåtts, är den skyldig att åtalsanmäla denna händelse. En rutin för åtalsanmälan
ska upprättas.
I myndighetens administrativa system finns en möjlighet att lägga in fasta mallar
för beslut. Under 2015 kommer enheten fortsätta att komplettera lagret med
mallar, som ökar möjligheten för inspektörerna att skriva rättsäkert och effektivt.
Enheten saknar i nuläget extern juridisk expertkompetens inom miljöbalkens
område.
12
Uppföljning och utvärdering av tillsynen
12.1
Intern kontroll
Miljöbalksstillsynen följs upp genom att en verksamhetsuppföljning görs
kvartalsvis. En rutin för verksamhetsuppföljning finns framtagen. Om det antal
inspektioner som planerats att utföras enligt tillsynsplanen inte genomförts ska
orsaken till detta redovisas i verksamhetsuppföljningen.
I nämndplanen för år 2015 finns den internkontrollplan redovisad som ska
utföras under året.
12.2
Uppföljning
Extern granskning av tillsynen utförs av länsstyrelsen. Interna revisioner
genomförs med hjälp av kommunens revisorer.
9
12.3
Utvärdering
Följande nyckeltal används för utvärdering av miljö- och hälsoskyddstillsynen
enligt rutinen för verksamhetsuppföljning:
 Antal utförda tillsynsbesök
 Antal inkomna anmälningar/ansökningar om miljöfarliga-/ eller
hälsoskyddsverksamheter
 Antal fattade beslut om förelägganden
 Antal åtalsanmälningar
Under år 2015 planeras en insats där enkäter ska skickas ut till företag och
privatpersoner som varit i kontakt med miljöinspektörerna, som är en
servicemätning av kommunens myndighetsutövning.
13
Beredskap
Vingåkers kommun har en krisledningsplan som fastställdes av
kommunfullmäktige 2010-06-07 (Kf § 67/2010). Krisledningsplanen visar hur
kommunens verksamhet ska organiseras och ledas vid kris och extraordinära
händelser.
Myndigheten arbetar med att ta fram och fastställa rutiner för enhetens beredskap
vad gäller till exempel kemikalie- och oljeolyckor.
10
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
4
Sbn § 3
Dnr 386/2014
424 (Ecos)
Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid
avloppsanläggningen på fastighet Gäringstorp 2:3
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XX, med organisationsnummer
(XXXXXX-XXXX), att vidta följande försiktighetsåtgärder:
1. Vid vite om 15 000 kronor snarast, dock senast den 1 juli 2015 installera
ett rensgaller. Rensgallret ska placeras så att spillvattnet passerar rensgallret
innan det når avloppsreningsverkets reaktortank.
2. Vid vite om 5000 kronor, senast den 1 mars 2015 inkomma med
åtgärdsförslag för att installera ett rensgaller. Rensgallret ska placeras så att
spillvattnet passerar rensgallret innan det når arvloppsreningsverkets
reaktortank. Förslaget ska tydligt beskriva var och hur rensgallret ska
installeras.
3. Kopia på serviceavtal med Aqua Processer AB skall skickas till
miljökontoret för kännedom. Serviceavtalet ska inkomma senast den 1
mars 2015.
4. Vid vite om 5 000 kronor snarast, dock senast den 1 mars 2015 tillse att
breddning från den första mottagningsbrunnen endast kan ske efter att
grovavfall avskilts.
5. Vid vite om 20 000 kronor snarast, dock senast den 1 mars 2015 åtgärda
så att den första mottagningsbrunnen för inkommande spillvatten är tät.
6. Löpande vite om 50 000 kronor per mätparameter och kalenderår för
överträdelse av nedanstående medelvärde på utgående spillvatten. Beslutet
gäller löpande med början under kalenderår 2016. Resthalten organiskt
material respektive fosfor i utgående vatten från avloppsreningsverket får
som medelvärde per kalenderår inte överstiga något av följande värden:
 BOD7 15 mg/l.
 Totalfosfor 0,5 mg/l.
Bräddat vatten vid avloppsreningsverket ska ingå i beräkningen.
7. Vid vite om 20 000 kronor att ta bort slam i utloppsdiket snarast dock
senast den 1 juli 2015. Tidpunkten för borttagandet ska anpassas efter
grund- och ytvattenståndet. Borttagning ska ske då det är lågt
ytvattenflöde, för att minimera risk för spridning av näringsämnen.
forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-01-27
5
forts.
Sbn § 3
8. Slamlagret ska senast den 31 januari 2015 förses med nivålarm.
9. Anläggningen ska förses med flödesmätare på samtliga breddavlopp senast
den 1 juli 2015.
10. Förslag till reviderat kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten
senast den 1 mars 2015.
11. Senast den 1 mars 2015 inkomma med åtgärdsförslag för hur
anläggningen ska kunna reducera total-kväve med minst 50 % jämfört
med inkommande spillvatten till reningsanläggningen. Åtgärdsförslaget ska
beskriva hur reningsanläggningen kan utformas för att nå detta. Det ska
innehålla en tidsplan samt uppgifter om kostnader för dessa åtgärder.
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§ med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 §
Miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
I samband med en inspektion den 26 november 2014 framkom brister i
egenkontrollen och anläggningen. Flera brister har tidigare påtalats vid tidigare
inspektioner. Miljökontoret anser att verksamheten brister i egenkontroll då man
överskridit det tidigare fastställda beslutet för de gräns- och riktvärden man ska
hålla för BOD7 och tot-P på utgående spillvatten. För att kunna behandla och
släppa ut avloppsvatten från WC och BDT på fastigheten Gäringstorp 2:3 måste
avloppsanläggningen förbättras. Som ett led i detta måste uppgifter inkomma och
åtgärder vidtas enligt förslag till beslut.
Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren och synpunkter har inkommit
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-01-19
_____
Expediering
Fastighetsägare till Gäringstorp 2:3
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (7)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2014-01-19
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
ECOS 2011-000386
Förslag till beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder
förenat med vite vid avloppsanläggningen på fastighet
Gäringstorp 2:3 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förelägger XX, med
organisationsnummer XXXXXX-XXXX, att vidta följande försiktighetsåtgärder:
1. Vid vite om 15 000 kronor snarast, dock senast den 1 juli 2015 installera
ett rensgaller. Rensgallret ska placeras så att spillvattnet passerar rensgallret
innan det når avloppsreningsverkets reaktortank.
2. Vid vite om 5000 kronor, senast den 1 mars 2015 inkomma med
åtgärdsförslag för att installera ett rensgaller. Rensgallret ska placeras så att
spillvattnet passerar rensgallret innan det når arvloppsreningsverkets
reaktortank. Förslaget ska tydligt beskriva var och hur rensgallret ska
installeras.
3. Kopia på serviceavtal med Aqua Processer AB skall skickas till
miljökontoret för kännedom. Serviceavtalet ska inkomma senast den 1
mars 2015.
4. Vid vite om 5 000 kronor snarast, dock senast den 1 mars 2015 tillse att
breddning från den första mottagningsbrunnen endast kan ske efter att
grovavfall avskilts.
5. Vid vite om 20 000 kronor snarast, dock senast den 1 mars 2015 åtgärda
så att den första mottagningsbrunnen för inkommande spillvatten är tät.
6. Löpande vite om 50 000 kronor per mätparameter och kalenderår för
överträdelse av nedanstående medelvärde på utgående spillvatten. Beslutet
gäller löpande med början under kalenderår 2016. Resthalten organiskt
material respektive fosfor i utgående vatten från avloppsreningsverket får
som medelvärde per kalenderår inte överstiga något av följande värden:
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8-10 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
 BOD7 15 mg/l.
 Totalfosfor 0,5 mg/l.
Bräddat vatten vid avloppsreningsverket ska ingå i beräkningen.
7. Vid vite om 20 000 kronor att ta bort slam i utloppsdiket snarast dock
senast den 1 juli 2015. Tidpunkten för borttagandet ska anpassas efter
grund- och ytvattenståndet. Borttagning ska ske då det är lågt
ytvattenflöde, för att minimera risk för spridning av näringsämnen.
8. Slamlagret ska senast den 31 januari 2015 förses med nivålarm.
9. Anläggningen ska förses med flödesmätare på samtliga breddavlopp senast
den 1 juli 2015.
10. Förslag till reviderat kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten
senast den 1 mars 2015.
11. Senast den 1 mars 2015 inkomma med åtgärdsförslag för hur
anläggningen ska kunna reducera total-kväve med minst 50 % jämfört
med inkommande spillvatten till reningsanläggningen. Åtgärdsförslaget ska
beskriva hur reningsanläggningen kan utformas för att nå detta. Det ska
innehålla en tidsplan samt uppgifter om kostnader för dessa åtgärder.
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§ med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 §
Miljöbalken.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten. En
inspektion har gjorts på platsen. Beslutet har kommunicerats till fastighetsägaren
skriftligt. Synpunkter har skriftligen inkommit den 19 december 2014, den 7
januari 2015 samt även den 12 januari 2015. Sista dag att inkomma med
synpunkter var enligt kommuniceringsförslag den 7 januari 2015.
Synpunkterna som inkom innan den 8 januari bestod i att punkt 1, 4 och 5
behöver förlängas från 1 mars 2015 till 30 juni 2015, då verksamhetsutövaren
anser att åtgärdstiden är för kort. Den 12 januari inkluderades även punkt 6 i dessa
synpunkter; skälig tid är minst sex månader. I synpunkterna som inkom den 12
januari framgår även att verksamhetsutövaren anser att skälig tid för övriga
punkter är 1 mars 2015.
Åtgärder
För att ni i fortsättningen ska kunna behandla och släppa ut avloppsvatten från
WC och BDT på fastigheten Gäringstorp 2:3 måste avloppsanläggningen
förbättras. Som ett led i detta måste ovanstående uppgifter inkomma och
ovanstående åtgärder vidtas.
2 (7)
Underlag för beslut
Bakgrund
Verksamheten består i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 pe. Reningen
sker i slamavskiljare och med SBR teknik i reaktortank. Man har samarbete med
Aqua Processer AB som sköter service i verket. Beslut om att godta anmälan för
anläggningen fattades den 30 juli 2001. I beslutet från 2001 förelades
verksamhetsutövaren om vissa försiktighetsmått. Huvudman för anläggningen är
XX. Anläggningen belastas med spillvatten från XX vid XX, sju bostäder samt
XX. Anläggningen är sedan tidigare ett tillsynsobjekt med en fast årlig avgift och
tillsyn görs årligen.
Verksamheten har haft följande utsläppsvillkor som fastställdes i beslut daterat
den 30 juli 2001:
Riktvärde BOD7: 10 mg/l i utgående vatten
Riktvärde tot-P:0,3 mg/l i utgående vatten
Riktvärdet får endast överskridas vid enstaka provtagningstillfällen.
Gränsvärde BOD7:15 mg/l i utgående vatten
Gränsvärde tot-P: 0,5 mg/l i utgående vatten.
Gränsvärdet, beräknat som årsmedelvärde, får inte överskridas.
Miljökontoret har sedan 2009 tagit del av följande provtagningsresultat;
År 2009 överskrids riktvärdet för BOD7 vid fyra tillfällen.
År 2009 överskreds riktvärdet för tot-P vid fyra tillfällen
År 2009 överskreds gränsvärdet BOD7 räknat på ett årsmedelvärde.
År 2009 överskreds gränsvärdet för tot-P räknat på ett årsmedelvärde.
Verksamhetsutövaren har inkommit med sex analysresultat av sex år 2010.
År 2010 överskrids riktvärdet för BOD7 vid två tillfällen.
År 2010 överskreds riktvärdet för tot-P vid ett tillfälle.
Verksamhetsutövaren har inkommit med fyra analysresultat av sex år 2010.
År 2011 överskrids riktvärdet för BOD7 vid två tillfällen.
År 2011 överskreds riktvärdet för tot-P vid två tillfällen.
Verksamhetsutövaren har inkommit med fem analysresultat av sex år 2011.
År 2012 överskrids riktvärdet för BOD7 vid två tillfällen.
År 2012 överskreds riktvärdet för tot-P vid tre tillfällen
Verksamhetsutövaren har inkommit med fem analysresultat av sex år 2012.
År 2013 överskrids riktvärdet för BOD7 vid tre tillfällen.
År 2013 överskreds riktvärdet för tot-P vid tre tillfällen
År 2013 överskreds gränsvärdet BOD7 räknat på ett årsmedelvärde av de
provtagningsresultat som inkommit. Verksamhetsutövaren har inkommit med
fyra analysresultat av sex år 2013.
3 (7)
År 2014 överskrids riktvärdet för BOD7 vid tre tillfällen.
År 2014 överskreds riktvärdet för tot-P vid fyra tillfällen
År 2014 överskreds gränsvärdet BOD7 räknat på ett årsmedelvärde.
Verksamhetsutövaren har inkommit med sex analysresultat av sex år 2014.
I ett tillsynsmeddelande från 22 maj 2013 påtalar miljöinspektören brister i
verksamheten. Bristerna bestod i överskriande av gällande gräns- och riktvärden,
avloppsslam i recipientdiket, problem med breddning och inläckage av
ovidkommande vatten samt bristande rutiner för att rapportera om bräddning till
tillsynsmyndigheten. Ett beslut om föreläggande fattades den 3 september 2013.
Beslutet innebar att verksamhetsutövaren senast 6 månader efter delgivning skulle
sanera utsläppsdiket samt senast 6 veckor efter delgivning upprätta rutiner för
anmälan till tillsynsmyndigheten vid driftstörning, bräddning och överträdelse av
gränsvärden. Den 10 september 2014 var Åsa Lund från Miljökontoret på en
uppföljande inspektion av verksamheten. Slam fanns då kvar i diket, men skulle
grävas upp veckan därpå. Ett tillsynsbesök har utförts den 26 november 2014.
Då praxis för hur villkorsutformning har ändrat sig sedan beslutet om att godta
anmälan fattades den 30 juli 2001 har ett kommuniceringsförslag skickats på ett
beslut som ersätter beslutet från 2001.
Vid inspektionen framkom
Vid inspektionen den 26 november 2014 deltog XX samt XX från verksamheten.
Från Miljökontoret deltog Kristin Larsson, Christoffer Sernert och Cecilia
Larsson. Vid inspektionen kunde konstateras att inläckage sker i
mottagningsbrunnen dit allt inkommande samlas innan pumpning till
slamavskiljare. Denna brunn har ett breddavlopp ut till dike. Pumpbrunnen
saknade GSM larm och har varit uppdämd. Utjämningsbrunnen kunde
konstateras ha varit uppdämd då det fanns slam högt upp i brunnen. Även här
finns ett breddavlopp. Slamlagerbrunnen har breddat upp och ut på marken, samt
även troligtvis breddat tillbaka till reningsverket. I diket kunde slam konstateras på
botten, med regnvatten över.
Provtagning av reningsverkets utgående spillvatten sker i samma rör som
breddningen från utjämningsbrunnen. Verksamhetsutövaren menar att det kan
vara därför som man fått höga värden. Man har försökt att spola igenom efter
breddning, men troligtvis har man ej hunnit alla gånger innan verket tagit
delprover. Verksamhetsutövaren tillsynar verket ungefär varannan dag.
Driftjournaler kontrollerades inte vid inspektionen.
Förvaltningens ståndpunkt
Se förslag till beslut.
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
I samband med en inspektion den 26 november 2014 framkom brister i
egenkontrollen och anläggningen. Flera brister har tidigare påtalats vid tidigare
inspektioner. Miljökontoret anser att verksamheten brister i egenkontroll då man
4 (7)
överskridit det tidigare fastställda beslutet för de gräns- och riktvärden man ska
hålla för BOD7 och tot-P på utgående spillvatten.
Verksamheten har länge arbetat med att minska inläckaget för ovidkommande
spillvatten och Miljökontoret anser att verksamheten behöver fortsätta med detta,
då verksamhetsutövaren uppger att det är stora skillnader i flöde beroende på
nederbördsmängd. Vid höga nederbördmängder får man ett högre flöde i verket.
Att kontinuerligt arbeta med att minska inläckage är viktigt. Driftsäkerheten i
verket ökar om belastningen på verket är jämn. Vid ett lågt inflöde till verket kan
man minska fällningskemikalieåtgången och ett jämnt inflöde kan medföra mindre
antal breddningar. Ett led i arbetet med att minska inläckaget av ovidkommande
vatten är att tillse att den första mottagningsbrunnen är tät. Genom att ordna så
att den första mottagningsbrunnen är tät förhindrar man även att orenat
avloppsvatten förorenar grundvattnet.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att anläggningens driftsäkerhet och även
reningseffekt kan förbättras genom att installera ett rensgaller innan spillvattnet
passerar reningsverkets reaktortank. Genom att installera ett rensgaller kommer
grovavfall att sorteras bort och förhindrar att pumpar och ledningar sätter igen.
Det grovavfall som fastnar i ett rensgaller kan bestå i toalettpapper, tygtrasor och
andra föremål som spolas ned i avloppet.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att verksamhetsutövaren
kontinuerligt ska arbeta för att minska antalet breddningar. Enligt 12§ i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det
förbjudet att släppa ut avloppsvatten, om avloppsvattnet inte har genomgått
längre gående rening än slamavskiljning. Samhällsbyggnadsnämnden anser det
skäligt att kräva att verksamheten installerar flödesmätare för det spillvatten som
breddar och därmed släpps ut otillräckligt renat till recipient. Detta för att minska
antalet breddningar samt systematiskt undersöka och bedöma riskerna med
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt utifrån förordningen om
verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)
I beslut att godta anmälan från 2001 förelades verksamhetsutövaren om
utsläppskrav i form av rikt- och gränsvärden. Verksamheten har under flera år
överskridit de fastställda riktvärdena vid flertalet tillfällen. Man har även
överskridit gränsmedelvärden år 2009, 2013 och 2014. Samhällsbyggnadsnämnden
anser att det är skäligt att förena beslutet med vite för att det ska efterlevas.
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, som antogs 2000, ska alla vatten nå god
ekologisk och kemisk vattenstatus senast 2015. Enligt Länsstyrelsernas
vatteninformationssystem,-VISS, har Gäringsjön måttlig ekologisk status, -vilket
fastställdes 2009. En orsak till att den inte klarar god status anges vara
övergödning. På förslag finns att Gäringsjön ska få tidsundantag till 2021 då det är
tekniskt omöjligt att hinna nå god status innan 2015.
I dagsläget finns inga beslut på att verket ska reducera kväve. Hela Vingåkers
kommun ligger nitratkänsligt område utifrån Nitratdirektivet, vilket ligger tillgrund
5 (7)
för bedömningar av bland annat enskilda avlopp. Vid nyanläggande av enskilda
avlopp ställs krav på hög skyddsnivå för kväve utifrån de allmänna råden (NFS
2006:7). Vid hög skyddsnivå ställs krav på att en avloppsanläggning ska rena kväve
med minst 50 %.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
Enligt Miljöbalken ska den som är ansvarig för ett avloppsreningsverk utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Beskrivning av ärendet
Verksamheten består i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 pe. Reningen
sker i slamavskiljare och med SBR teknik i reaktortank. Reningsverket har årlig
tillsyn från Miljökontoret. Den senaste inspektionen var 26 november 2014. Vid
inspektionen påträffades flera brister. Genom provtagning av spillvattnet i
verksamheten framgår att anläggningen inte renar avloppsvatten tillräckligt för att
klara kraven i beslut som fattades för verksamheten år 2001.
Beslutet kan överklagas
Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom
eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den
som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man
överklagar framgår av beslutets följebrev.
Lagstiftning
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av
det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten (4§
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).
Verksamhetsutövaren skall ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande
kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. (5§ Förordning
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).
Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av
undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.
Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till
olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren
omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. (6§ Förordning (1998:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll).
6 (7)
7 (7)
Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska
organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från
hälso- eller miljösynpunkt.
Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller
organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller
miljöfarlighet. (7§ Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9
kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap.
14§)
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Enhetschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
6
Sbn § 4
Dnr 5/2015
274
Generell bostadsanpassning för fastigheterna Loke 1
och Gränden 2-3
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bidrag med 468 000 kronor inkl. moms till
AB Vingåkershem för generell bostadsanpassning på fastigheterna Loke 1 och
Gränden 2 och 3, gällande installation av spisvakter i form av elektrisk
brandvarnare med el-avstängningsfunktion till spis, samt timerförsedd
tryckknapp till spis.
Beskrivning av ärendet
I augusti inträffande en brand på fastigheten Loke 1 där två lägenheter blev
brandskadade. Samhällsbyggnadsenheten och AB Vingåkershem föreslår att en
generell bostadsanpassning görs genom installation av spisvakter i form av
elektrisk brandvarnare med el-avstängningsfunktion till spis, samt timerförsedd
tryckknapp till spis på fastigheterna Loke 1 och Gränden 2 och 3, innefattande 80
lägenheter. Detta gör att säkerheten på lägenheterna blir bättre då merparten av de
boende är äldre som lätt kan glömma att spisen är på. Genom att lägenheterna
redan är anpassade kan framtida ansökningar om bostadsanpassningsbidrag för
spisvakt undvikas.
Kostnaden beräknas till totalt 936 000 kr inkl. moms. I förslaget delas denna
kostnad mellan AB Vingåkershem och Vingåkers kommuns anslag för bostadsanpassningsbidrag. Befintliga fungerade spisvakter tas bort från lägenheterna och
används till andra lägenheter som inte omfattas av denna åtgärd, till en kostnad av
1 000 kr inkl. moms för varje fungerande spisvakt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-01-13
_____
Expediering
AB Vingåkershem
Byggnadsinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-01-13
Vår handläggare
Tony Ljungberg
0151-191 45, [email protected]
Vår beteckning
UN 5/2015 – 274
Ansökan om generellt bostadsanpassningsbidrag på
fastigheterna Loke 1 och Gränden 2-3
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

Bevilja bidrag med 468 000 kronor inkl. moms till AB Vingåkershem för
generell bostadsanpassning på fastigheterna Loke 1 och Gränden 2 och 3,
gällande installation av spisvakter i form av elektrisk brandvarnare med elavstängningsfunktion till spis, samt timerförsedd tryckknapp till spis.
Sammanfattning
I augusti inträffande en brand på fastigheten Loke 1 där två lägenheter blev
brandskadade, i och med denna brand så har det till samhällsbyggnadsnämnden
inkommit ett förslag från byggnadsinspektör och AB Vingåkershem att dela på
kostnaden för att göra en generell bostadsanpassning på fastigheterna Loke 1 och
Gränden 2 och 3, innefattande 80 lägenheter som anpassas så att framtida
ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommer att undvikas.
VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande Generellt
bostadsanpassningsbidrag Loke 1
och Gränden 2.doc
Den generella anpassningen innefattar installation av spisvakter i form av elektrisk
brandvarnare med el-avstängningsfunktion till spis, samt timerförsedd tryckknapp
till spis, vilket gör att säkerheten på lägenheterna blir bättre då merparten av de
boende är äldre och lätt glömmer spisen på.
Kostnaden beräknas totalt till 936 000 kr inkl. moms och tanken är att denna
kostnad delas så att hälften av kostnaden belastar AB Vingåkershem och hälften
genom kommunens system för bostadsanpassningsbidrag. Vidare så tas befintliga
fungerade spisvakter bort från lägenheterna och används till andra lägenheter som
inte omfattas av denna åtgärd till en kostnad av 1 000 kr inkl. moms för varje
fungerande spisvakt.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
2 (3)
Ärendets beredning
Bereds av byggnadsinspektör
Bakgrund
I augusti inträffande en brand på fastigheten Loke 1 där två lägenheter blev
brandskadade, i och med denna brand så har det till samhällsbyggnadsnämnden
inkommit ett förslag från byggnadsinspektör och AB Vingåkershem att dela på
kostnaden för att göra en generell bostadsanpassning på fastigheterna Loke 1 och
Gränden 2 och 3, innefattande 80 lägenheter som anpassas så att framtida
ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommer att undvikas.
Den generella anpassningen innefattar installation av spisvakter i form av elektrisk
brandvarnare med el-avstängningsfunktion till spis, samt timerförsedd tryckknapp
till spis, vilket gör att säkerheten på lägenheterna blir bättre då merparten av de
boende är äldre och lätt glömmer spisen på.
Kostnaden beräknas totalt till 936 000 kr inkl. moms och tanken är att denna
kostnad delas så att hälften av kostnaden belastar AB Vingåkershem och hälften
genom kommunens system för bostadsanpassningsbidrag. Vidare så tas befintliga
fungerade spisvakter bort från lägenheterna och används till andra lägenheter som
inte omfattas av denna åtgärd till en kostnad av 1 000 kr inkl. moms för varje
fungerande spisvakt.
Lagstöd: Kap. 8 4 § PBL samt Lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag 1 – 6 §§
Förvaltningens ståndpunkt
Att bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag till AB Vingåkershem för
generell bostadsanpassning på fastigheterna Loke 1 och Gränden 2 och 3, gällande
installation av spisvakter i form av elektrisk brandvarnare med el
avstängningsfunktion till spis, samt timerförsedd tryckknapp till spis.
Konsekvenser
Att det går att bevilja generellt bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som gör att
det går och plocka bort vissa fastigheter från rätten att få framtida bidrag, för
åtgärder som är berättigade enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
3 (3)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
7
Sbn § 5
Dnr 303/2014
274
Bostadsanpassning Loke 3
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för
XX med personnummer XXXXXX-XXXX, för att flytta ner torktumlare till
golv samt att flytta badkar till duschutrymme.
Beskrivning av ärendet
Till samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att flytta ner torktumlare till golv samt att flytta badkar till
duschutrymme. Bostadsanpassningsbidrag används för att anpassa befintlig
bostad så att den bidragssökande kan bo kvar i sin bostad, men detta bidrag
innefattar inte åtgärder som fastighetsskötaren kan klara av att göra.
Att flytta befintlig utrustning är inte bidragsberättigat enligt lagen om
bostadsanpassning om det åligger fastighetsskötaren att göra det, vilket det
handlar om i detta ärende. Således kan inget bidrag betalas ut för sökt åtgärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-01-15
_____
Expediering
Sökande
Byggnadsinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-01-15
Vår handläggare
Tony Ljungberg
0151-191 45, [email protected]
Vår beteckning
UN 2014/303
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Loke 3
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

Avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag som XX med
personnummer XXXXXX-XXXX har lämnat in, för att flytta ner
torktumlare till golv samt att flytta badkar till duschutrymme.
Sammanfattning
Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för att flytta ner torktumlare till golv samt att flytta
badkar till duschutrymme. Bostadsanpassningsbidrag används för att anpassa
befintlig bostad så att den bidragssökande kan bo kvar i sin bostad, men detta
bidrag innefattar inte åtgärder som fastighetsskötaren kan klara av att göra.
Att flytta befintlig utrustning är inte bidragsberättigat enligt lagen om
bostadsanpassning om det åligger fastighetsskötaren att göra det, vilket det
handlar om i detta ärende. Således kan inget bidrag betalas ut för sökt åtgärd.
Ärendets beredning
VK101S v1.0 060208, Web
Bostadsanpassning Loke 3.doc
Bereds av byggnadsinspektör
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
2 (2)
Bakgrund
Till Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för att flytta ner torktumlare till golv samt att flytta
badkar till duschutrymme. Bostadsanpassningsbidrag används för att anpassa
befintlig bostad så att den bidragssökande kan bo kvar i sin bostad, men detta
bidrag innefattar inte åtgärder som fastighetsskötaren kan klara av att göra.
Att flytta befintlig utrustning är inte bidragsberättigat enligt lagen om
bostadsanpassning om det åligger fastighetsskötaren att göra det, vilket det
handlar om i detta ärende. Således kan inget bidrag betalas ut för sökt åtgärd.
Lagstöd: Kap. 8 4 § PBL samt Lag (1992::1574) om
bostadsanpassningsbidrag 1 – 6 §§
Förvaltningens ståndpunkt
Att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att flytta ned torktumlare till
golvet samt flytta badkar till duschutrymme. Då det inte åligger kommunen att
betala ut bidrag till åtgärder som ligger i fastighetsägarens sak att sköta.
Konsekvenser
Att det inte går att bevilja bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som är rena
underhållsåtgärder, vilket det är i detta fall.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
8
Sbn § 6
Dnr 75/2014
221
Förlängd åtgärdstid på fastigheten Montören 1
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden förlänger tidsfristen, på tidigare beslut 2014-08-26
§ 76, att gälla till och med den 29 maj 2015 för XX, med
organisationsnummer XXXXXX-XXXX, i egenskap av fastighetsägare av
Montören 1 i Vingåkers kommun, för att åtgärda de brister som finns på
kontor och omklädningsrum.
Beskrivning av ärendet
Ett klagomål om fukt på innertak, ventilationsproblem i kontor och
hygienutrymmen på fastigheten Montören 1 inkom till samhällsbyggnadsenheten
2014-02-20. Vid besök av samhällsbyggnadsenheten samma dag konstaterades
omfattande byggnadstekniska brister såsom takläckage på ett flertal ställen i
kontorsbyggnaden, ventilation saknas i hygienutrymmen och är bortkopplad i
kontorsdelen, sättningar finns i husväggar där takstolar är infästa, misstänkt radon
i väggarna samt fuktskadat golv i kök.
Enhetens bedömning är att byggnaden är otjänlig att vistas i på grund av fukt-,
ventilations- och misstänkta radonproblematiken. Enligt PBL SFS 2010:900 8:4
p. 3 ska en byggnad vara skyddad med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och det
åligger fastighetsägaren att ordna så att hyresgäster i fastigheten inte exponeras av
hälsofarliga kemikalier och som i detta fall fukt, dålig luft och misstänkt radon.
En åtgärdsplan inkom 2014-12-19 och godkändes samma dag av samhällsbyggnadsnämndens ordförande, via ett delegationsbeslut. Åtgärdsplanen sträcker
sig mellan veckorna 2 till 22 år 2015, vilket föranleder enhetens förslag till beslut
om förlängd åtgärdstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-01-16
_____
Expediering
Fastighetsägare till Montören 1
Byggnadsinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-01-16
Vår handläggare
Tony Ljungberg,
0151-191 45
Tjänsteutlåtande angående förlängd åtgärdstid på
fastigheten Montören 1 beslutat 2014-08-26 Sbn §76
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

Förlänga tidsfristen till den 29 maj 2015 för XX, med
organisationsnummer XXXXXX-XXXX, i egenskap av fastighetsägare av
Montören 1 i Vingåkers kommun, för att åtgärda de brister som finns på
kontor och omklädningsrum.
Sammanfattning
Ett klagomål om fukt på innertak, ventilationsproblem i kontor och
hygienutrymmen på fastigheten Montören 1 inkom till Samhällsbyggnadsenhetens
miljöinspektör den 20/2 och ett besök gjordes samma dag av miljö- och
byggnadsinspektör. Vid besöket kunde konstateras omfattande byggnadstekniska
brister som presenteras mer utförligt under rubriken ”Bakgrund”
Byggnadsinspektörens bedömning är att byggnaden är otjänlig att vistas i pga.
fukt-, ventilations- och misstänkta radonproblematiken. Enligt PBL SFS 2010:900
8:4 p. 3 så ska en byggnad vara skyddad med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
och det åligger fastighetsägaren att ordna så att hyresgäster i fastigheten inte
exponeras av hälsofarliga kemikalier och som i detta fall fukt, dålig luft och
misstänkt radon.
Ärendets beredning
Bereds av byggnadsinspektör och enhetschef
VK101S v1.0 060208, Web
Tjänsteutlåtande Montören 1
Förlängd tidsfrist (2).doc
Bakgrund
Ett klagomål om fukt på innertak, ventilationsproblem i kontor och
hygienutrymmen på fastigheten Montören 1 inkom till Samhällsbyggnadsenhetens
miljöinspektör den 20/2 och ett besök gjordes samma dag av miljö- och
byggnadsinspektör. Vid besöket kunde konstateras följande.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371






Innertaket fuktskadat i kontorsutrymmen och kök pga. läckande tak
Hygienutrymmen saknar ventilation i toaletter och omklädningsrum för
damer och herrar.
Ventilationen bortkopplad i hela kontorsdelen
Sättningar i husväggar där takstolar är infästa
Misstänkt radon i väggarna då de misstänks vara uppförda med
cementblock av typ blåbetong.
Golv fuktskadat i kök.
Byggnadsinspektörens bedömning är att byggnaden är otjänlig att vistas i pga.
fukt-, ventilations- och misstänkta radonproblematiken. Enligt PBL SFS 2010:900
8:4 p. 3 så ska en byggnad vara skyddad med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
och det åligger fastighetsägaren att ordna så att hyresgäster i fastigheten inte
exponeras av hälsofarliga kemikalier och som i detta fall fukt, dålig luft och
misstänkt radon.
Åtgärdsplan inkom 2014-12-19 och godkändes samma dag av
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Åtgärdsplanen sträcker sig mellan
veckorna 2 till 22, vilket är bakgrunden till detta beslut.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens slutsats är att byggnaden är otjänlig att vistas i och att de åtgärder
som föreslås bör göras med det snaraste för att undvika hälsoproblem hos den
personal som vistas i lokalen.
Konsekvenser
Att åtgärder måste utföras för att få ett bra inomhusklimat i kontors-,
omklädnings- och toalettutrymmen.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
2 (2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
9
Sbn § 7
Dnr 8/2015 033
Val av utskott till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden utser ordförande och vice ordförande att ingå i
samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden 2015-2018 enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Leif Skeppstedt (S)
Raul Sevefjord (M)


Ersättare
Morgan Fredriksson (S)
Robert Davidsson (C)
Till ordförande i samhällsbyggnadsutskottet för samma tid utses Leif
Skeppstedt.
Till vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet för samma tid utses Raul
Sevefjord.
Beskrivning av ärendet
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente bestämmer nämnden om utskott
ska finnas och om antal ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande för mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Förslag från samhällsbyggnadsenheten
_____
Expediering
Berörda
Förtroendemannaregister
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
10
Sbn § 8
Dnr 9/2015
003
Tjänstemäns närvarorätt under mandatperioden
2015-2018
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Enhetschef och näringslivsansvarige ska närvara vid nämndens sammanträden
med rätt att delta i överläggningar, men ej i beslut. Sekreteraren ska närvara
och övriga tjänstemän kallas in vid behov. Tjänstemän har rätt att delta i
överläggning, men ej i beslut.
Beskrivning av ärendet
Frågan om tjänstemäns närvarorätt regleras inte i det av fullmäktige fastställda
reglementet utan skall beslutas av respektive nämnd. Enheten föreslår att
enhetschefen och näringslivsansvarige har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden med rätt att delta i överläggningarna, men ej i beslut.
Enheten föreslår även att sekreteraren ska närvara och övriga tjänstemän kallas in
vid behov. Tjänstemän har rätt att delta i överläggning, men ej i beslut.
Beslutsunderlag
Förslag från samhällsbyggnadsenheten
_____
Expediering
Samhällsbyggnadsenheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
11
Sbn § 9
Dnr 11/2015
003
Öppna sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden
under mandatperioden 2015-2018
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Beskrivning av ärendet
I reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder § 17
anges att nämnden får besluta om dess sammanträden ska vara offentliga.
Offentliga sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som avser
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av
sekretess, till exempel vid beslut om bostadsanpassningar.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
12
Sbn § 10
Dnr 10/2015
002
Undertecknande av handlingar för samhällsbyggnadsnämnden under mandatperioden 2015-2018
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Handlingar och skrivelser som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden ska
undertecknas av ordförande och kontrasigneras av enhetschefen.
Beskrivning av ärendet
I reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder § 16
anges att avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av nämnden, ska
undertecknas av ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden
bestämmer. Förvaltningen föreslår att enhetschefen kontrasignerar dessa
handlingar och skrivelser.
Beslutsunderlag
Förslag från samhällsbyggnadsenheten
_____
Expediering
Enhetschef
Ordförande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
13
Sbn § 11
Dnr 7/2015
012
Revidering av nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2015 och planperioden 2016-2017 gällande
intern kontroll år 2015
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att revidera och föreslå
en ny intern kontrollplan för år 2015, som ingår i nämndplanen för
samhällsbyggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Internkontroll är en process där den politiska ledningen och den professionella
ledningen och övrig personal samverkar och följer upp att med rimlig grad av
säkerhet uppnå målen med en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt en
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Alla styrande dokument
ska ses över enligt Vingåkers kommuns styrmodell. För att nå upp till målen bör
internkontrollplanen ses över.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-01-14
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-01-14
Vår handläggare
Thorsten Schnaars
0151-193 72, 070-364 03 35
[email protected]
Revidering nämndplan för
samhällsbyggnadsnämnden år 2015 och
planperioden 2016-2017 gällande intern kontroll år
2015
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

Att ge chefen för samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att revidera och
förslå en ny intern kontrollplan år 2015 som ingår i nämndplanen för
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Internkontrollplan är en process där den politiska ledningen och den
professionella ledningen och övrig personal samverkar och följa upp för att med
rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:



Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lager, föreskrifter och riktlinjer
Ärendets beredning
VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE Revidering
nämndplan för
samhällsbyggnadsnämnden år 2015
och planperioden 2016-2017
gällande intern kontroll år 2015.doc
Samhällsbyggnadschefen, nämndsekreterare för samhällsbyggnadsnämnden och
nämndordförande för samhällsbyggnadsnämnden har berett ärende.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Bakgrund
Med den nya mandatperioden som nu gäller skall alla styrande dokument ses över
enligt Vingåkers kommuns styrmodell. Inom samhällsbyggnadsnämnden är ett
styrande dokument den interna kontrollplanen för samhällsbyggnadsnämnden
som ingår i samhällsbyggnadsnämndens nämndplan år 2015 och planperioden
2016-2017.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är centralt att arbeta kontinuerligt med uppföljning av verksamheten, mål och
delmål och den myndighetsutövning som görs.
Konsekvenser
En inaktuell och inte relevant internkontrollplan kommer inte att bidra till att
uppnå:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lager, föreskrifter och riktlinjer
Bilagor

Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2015 och planperioden
2016-2017
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltning
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
2 (2)
Nämndplan för samhällbyggnadsnämnden
år 2015 och planperioden 2016-2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Inledning ................................................................................................ 3
Nämndens ansvarsområde ................................................................... 3
Organisation .......................................................................................... 3
3.1
Miljö- och hälsoskydd samt kontroll av livsmedel ...................... 3
3.1.2
Behovsutredning avseende miljö- och hälsa ............................ 3
3.2
Plan- och bygg ......................................................................... 4
3.2.1
Planering ................................................................................. 4
3.3
Bostadsanpassningar ............................................................... 4
Vision och kommunövergripande mål ................................................. 4
Kommunövergripande dokument med relevans för nämnden .......... 5
Omvärldsanalys och förutsättningar ................................................... 5
Ekonomiska förutsättningar ................................................................. 5
Från Visionen prioriterade mål och delmål ......................................... 6
Övriga kommunövergripande mål av relevans för nämnden ............. 6
Detta ska uppnås i vår verksamhet under perioden 2014-2016 ......... 7
Kvalitetsdeklarationer ........................................................................... 7
Uppföljning och utvärdering................................................................. 8
Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2014 ................... 9
Synpunktshantering ............................................................................ 10
Fastställd
2014-12-09
Senast reviderad
§ 112
Giltighetstid
Detta dokument gäller för
År 2015
Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområden
Dokumentnamn
Beslutande
Dokumenttyp
Nämndplan
Samhällsbyggnadsnämnden
efter hörande av Ks
Nämndplan
1
Inledning
Nämnderna ska enligt kommunens styrmodell årligen upprätta en nämndplan.
Nämndplanen anger vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitions- och
servicenivå som skall gälla inom ramen för statliga lagar och förordningar och
kommunens egna styrdokument.
Planen ska också på ett operativt sätt ange vad som ska åstadkommas och när i
tiden det ska ske (vad och när). Nämndplanen ska i huvudsak ange klara och
mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämndplanen anger
vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitions- och servicenivå som skall
gälla inom ramen för statliga lagar och förordningar och kommunens egna
styrdokument.
Nämndplanen fungerar som ett uppdrag till verksamhetsorganisationen för
genomförande av nämndens prioriterade områden. Den planerade verksamheten
består dels i åtgärder för att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och
dels verksamhet kopplad till de policydokument, lagstiftningar, föreskrifter och
planer som utvecklingsnämnden har att ta hänsyn till i sin verksamhet.
I nämndplanen ingår även kvalitetsdeklarationer, synpunktshantering och intern
kontroll.
2
Nämndens ansvarsområde
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör Vingåkers kommuns uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet allt enligt PBL, miljöbalk m.fl.
lagområden.
3
Organisation
Samhällsbyggnadsenheten, som är nämndens utförarorganisation, är en enhet
under kommunledningsförvaltningen. Enheten fullgör nedanstående uppdrag.
3.1
Miljö- och hälsoskydd samt kontroll av livsmedel
Miljöverksamheten arbetar med myndighetsutövning enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel. Genom att utöva tillsyn kontrolleras att gällande
lagstiftning följs. I arbetsuppgifterna ingår även att ge kommunmedborgare
information och rådgivning inom ovanstående områden.
3.1.2
Behovsutredning avseende miljö- och hälsa
Enligt miljöbalken ska nämnden utreda tillsynsbehovet. Denna behovsutredning
skall avse en tid om tre år och den ska ses över minst en gång varje år. För varje
verksamhetsår ska upprätta tillsyns- och kontrollplaner som ska grundas på
behovsutredningen. Behovsutredningen och tillsynsplanen skall beslutas av den
inom myndigheten som beslutar om användningen av myndighetens resurser.
Behovsutredningen för 2014 påvisar ett behov av resurser som inte svarar mot
den personalvolym nämnden har tillgång till för sin verksamhet. Detta innebär att
politiska prioriteringar krävs för hur resurserna ska användas.
3.2
Plan- och bygg
Plan- och byggverksamheten har som uppdrag att fullgöra kommunens ansvar
inom områden som omfattas av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och därtill
hörande lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge kommunmedborgare
information och rådgivning inom ovanstående områden.
3.2.1
Planering
Hålla uppsikt över detaljplanernas aktualitet samt framtagande av underlag för
planeringsinsatser och för kommunens fysiska planering är också enhetens
uppgift, liksom att bedöma och prioritera hur resurserna för detaljplaner mm ska
fördelas.
3.3
Bostadsanpassningar
Enheten har som uppdrag att fullgöra kommunens åtagande inom områden som
omfattas av lagen om bostadsanpassningsbidrag. I arbetsuppgifterna ingår även
att ge kommunmedborgare information och rådgivning inom ovanstående
områden. Behovet avbostadsanpassning ökar och rådande lagstiftning gör att
ombyggnationerna blir fler och mer omfattande och därmed ökar kostnader .
4
Vision och kommunövergripande mål
Vingåkers kommuns Vision är ett strategiskt dokument som beskriver ett
önskvärt framtida tillstånd för kommunen:
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och
kommun, ansvar för vår hälsa och livsmiljö.
Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar
med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar
nytänkare och berömmer framgång. Vi vågar bry oss.
Medborgare, näringsliv och kommun är på samma
våglängd.
Därför lyckas vi.
Visionen ska genomsyra övriga styrdokument och i maj 2011 antog fullmäktige
utifrån visionen 3 kommunövergripande mål med delmål. Måluppfyllelsen
kommer att mätas utifrån kommungemensamma indikatorer under respektive
delmål. (se bilaga 1).
5
Kommunövergripande dokument med relevans för
nämnden




Styrmodell för Vingåkers kommun
Jämställdhetsplan
Tillgänglighetsplan
Översiktsplan med vindkraftstillägg
Samtliga dokument bedöms vara av relevans för nämndens verksamhet och ska
därmed genomsyra kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.
6
Omvärldsanalys och förutsättningar
Ett av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag syftar till att skapa möjlighet till
attraktiva boendemiljöer. Det minskande invånarantalet är en utmaning för hela
den kommunala verksamheten. Vingåkers kommuns allt äldre befolkning ställer
även andra krav vad gäller boendemiljöer, funktionalitet och tillgänglighet. Också
arbetet med infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga för att möta denna
utmaning.
En ökad planberedskap är nödvändig för att kunna parera förändringar i attityder
och beteenden. Ytterligare krav som kan tillkomma är tillgänglighet i form av höjd
standard på vägar, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Vingåkers utveckling som handels- och besöksort är i dagsläget begränsad av det
faktum att det i centralorten råder brist på obebyggd exploateringsklar mark som
är planlagd för etablering av handelslokaler. Om Vingåkers kommun fortsatt vill
utvecklas mot ökad besöksnäring behövs en prioritering av detaljplanearbete för
att möjliggöra denna typ av nyetableringar.
En annan trend man kan se i Sverige som helhet är att människor i allt större grad
söker sig till miljöer som har en attraktiv urban karaktär. Vingåker har med sin
låga bebyggelse möjlighet att utvecklas till en småstadsidyll under förutsättning att
man möjliggör en förnyelse av det offentliga rummet framför allt i de centrala
delarna av Vingåkers tätort men även i Högsjö. Vad gäller näringslivsområdet
ligger fokus på att utveckla besöksnäringen i allmänhet och handelsort Vingåker i
synnerhet.
7
Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna är fastställda av kommunfullmäktige för
kommande år med planförutsättningar 2016 och 2017. För 2015 är ramen
fastställd till 4 659 tkr. Ram för 2015-16 är lönesumman uppräknas med 3 %.
8
Från Visionen prioriterade mål och delmål
Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar särskilt följande mål och delmål:
1. Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser
- Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och gott
ledarskap
- Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalité
- Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt
2. Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun
-Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva
boendemiljöer.
3. Vi är stolta över att vi är företagsamma
- Vingåker har en god beredskap för inflyttning och nyetablering
9
Nämndens övergripande målsättningar
Samhällsbyggnadsnämndens övergripande målsättning är en hållbar utveckling.
Samspel råder mellan samhällsutveckling, miljöhänsyn och ekonomi.
För detta prioriterar samhällsbyggnads följande inriktning:
 Bemötande
 Tillgänglighet
 Rättssäkerhet
 Effektivitet
 Samhällsutveckling
9.1
Bemötande
Medborgare och företagare ska få ett korrekt bemötande vid kontakt med
nämndens förtroendevalda och anställda. Frågeställningar ska lösas om möjligt
direkt, om inte skall anvisningar ges när och vem som återkommer. Ingen skall
slussas runt utan upplysningar ska tas och rätt person återkommer.
9.2
Tillgänglighet
Att vara tillgänglig är att både vara anträffbar och att inte vara det. Medborgare
och företagare skall erbjudas flera kontaktvägar såsom telefontider mailkontakter
och personliga möten. Det skall kännas enkelt och lätt att få kontakt inom rimlig
tid.
9.3
Rättsäkerhet
Att ta rätt beslut, tillse att motparten förstår och ges möjligheter att överpröva.
9.4
Effektivitet
Att göra rätt saker.
9.5
Samhällsutveckling
Att skapa förutsättningar för Vingåkers utveckling.
10
Detta ska uppnås i vår verksamhet under perioden 20152016







11
Förbättra bemötandet med 5 % till 2017
Förbättra tillgängligheten med 5 % till 2017
Förbättra rättssäkerheten med 5 % till 2017
Införa mätning av inspektionstid, start jan 2015
Förbättra fakturerade timmar med 10 % till 2017
Genomföra en planläggning av Ålsäter
Ta fram behovet av detaljplaner och prioritera 2015
Kvalitetsdeklarationer
I det dagliga arbetet pågår en ständig strävan att förbättra servicen gentemot våra
medborgare/kunder i Vingåkers kommun. För att synliggöra service och kvalitet i
våra tjänster ska Vingåkers kommuns nämnder att under 2015 börja arbeta med
kvalitetsdeklarationer.
En kvalitetsdeklaration innebär både ett löfte och en information om vad
medborgare/kunder kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Syftet med
kvalitetsdeklarationer är också att öka fokuseringen på medborgarna/brukarna,
tydliggöra tjänsterna även för personalen samt engagera de anställda i förbättringar
i verksamheterna.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer under 2015 prioritera att arbeta med
implementering av framtagna kvalitetsdeklarationer samt arbeta med att ta fram
underlag för ytterligare områden att kvalitetsdeklarera.
Vi lovar att:




Du inom fem arbetsdagar får ett skriftligt besked om att ditt ärende
inkommit till oss
Vi inom tio arbetsdagar från att kompletta handlingar lämnats in
handlägger och lämnar beslut i ärenden som rör installation av eldstäder
Inom tio arbetsdagar lämnas besked i ärendet, installation av värmepump
Inom tjugo arbetsdagar inspektera ny livsmedesutövare
12
Uppföljning och utvärdering
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med flera olika metoder för att stärka
uppföljning och utvärdering av verksamheten. Centralt är arbetet med uppföljning
av mål och delmål inom ramen för verksamhetsberättelser till delårsrapporter och
årsredovisningar. Även externt framtagna revisionsrapporter kan röra uppföljning
av mål och delmål. Måluppfyllelsen mäts bland annat med hjälp av de indikatorer
samt i form av statistiska jämförelser och undersökningar där kommunen
antingen deltar eller köper in kommunspecifika insatser. För de delar av statistiken
som direkt kopplar till indikatorerna redovisas måluppfyllelse i samband med
årsredovisningen. En mätmetod har införts under 2014 är att efter fullföljd
inspektion skicka ut en enkät som sedan ger indikation på hur verksamheten
utvecklas.
Ytterligare en metod för uppföljning av verksamheten är internkontrollplanen och
de rutiner som finns för att redovisa arbetet med internkontroll. Internkontrollen
syftar till att säkerställa administrativa processer. Nedan redogörs för
internkontroll samt anges de specifika insatser som kommer göras under 2015.
En tredje form av uppföljning sker genom möjligheten för medborgare att lämna
in synpunkter på den service som kommunen tillhandahåller - så kallad
synpunktshantering.
Förutom de politiska kontrollfunktionerna görs i förvaltningen månatligen
avstämningar av ekonomi och verksamhetsplaner.
Bilaga
Internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2015
Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella
ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå
följande mål:
-
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Konsekvens
Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor
sannolikheten är för att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett
eventuellt fallerande. Den samlade bedömningen av dessa två faktorer utgör
risken. I denna plan har risken bedömts enligt matrisen nedan.
Allvarlig
4
8
12
16
Kännbar
3
6
9
12
Lindrig
2
4
6
8
Försumbar
1
2
3
4
Osannolik
Mindre
sannolik
Möjlig
Sannolik
Väsentlighets- och risk
matris (VOR-matris)
Sannolikhet
De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen
om det bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen
fungerar. I internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen
fungerar på avsett sätt samt till vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen
fastställs av respektive nämnd senast januari månad. Återrapportering ska enligt
reglementet för internkontroll ske minst en gång per år till respektive nämnd och
till styrelsen.
Nedan redovisas samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan. Under rubriken
”rutinbeskrivning” beskrivs den rutin som internkontrollplanen syftar till att
kontrollera. ”Kontrollmoment”, ”metod”, ”kontrollfrekvens” och ”ansvarig”
handlar om vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, hur ofta det ska
kontrolleras samt vem som är ansvarig för att kontrollen sker. Rapportering ska
ske via intranätet. Vid avvikelser ska rapportering även ske genom ett epostmeddelande till den som rapportering ska ske till enligt internkontrollplanen.
Förslag till intern kontroll år 2015
Rutinbeskrivning
Kontrollmoment
Metod
Kontrollfrekvens
Ansvarig
Rapport till
Riskbedömning
Kontroll av att
överklaganden av
beslut har handlagts
enligt fastställd rutin
Totalundersökni
ng
Kvartalsvis
Miljöinspektör
respektive
byggnadsinspektör
Enhetschef
Möjlig/
allvarlig 12
Uppföljning enligt
fastställd rutin av att
planerad tillsyn och
offentlig kontroll
genomförs enligt plan
Kontroll att rutiner
följs ?? ska vi välja ut
ngn specifik rutin??
Beräkning Kvartalsvis
av nyckeltal
från Ecos
Miljöinspektör
Enhetschef
Möjlig/
allvarlig 12
Totalundersökni
ng
Kvartalsvis
Byggnadsinspektör
Enhetschef
Möjlig/
kännbar 9
Kontroll av att
fakturering med
anledning av
delegationsbeslut
utförts enligt fastställd
rutin
Stickprov
Kvartalsvis
Miljöinspektör
respektive
byggnadsinspektör
Enhetschef
Möjlig/
allvarlig 12
Ärendehantering
Överklagande av
nämndbeslut och
delegationsbeslut
Handläggning
Tillsyns- och
kontrollplaner
Rutiner inom
byggområdet, bygglov
mfl
Fakturahantering
Fakturering av
avgifter
13
Synpunktshantering
Synpunktshanteringen hjälper Vingåkers kommun att få reda på vad
kommuninvånarna har för upplevelser av tjänster och verksamhet i kommunen.
Det kan handla om beröm. Det kan vara förslag eller uppslag, en idé eller en plan
för utveckling. En synpunkt kan även vara ett klagomål, där någon uttrycker sitt
missnöje med en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller och som inte
motsvarar förväntningarna. Det ska tydligt framgå vilket syfte kommunen har
med synpunktshanteringen och den ska hanteras systematiskt. Det ska finnas en
tydlig information om den och organisationen måste vara medveten och utbildad
om hanteringen. Vidare ska inkomna synpunkter dokumenteras och
kommuniceras till kommunmedborgarna.
Kommunstyrelsen leder arbetet med att utarbeta och implementera rutiner för
synpunktshantering i Vingåkers kommun.
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
14
Sbn § 12
Dnr 79/2014
012
Internkontroll fjärde kvartalet 2014
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollrapporterna.
Beskrivning av ärendet
Enligt upprättad internkontrollplan sker internkontroll inom ärendena
ärendehantering, handläggning samt fakturahantering. Kontroll sker kvartalsvis
eller årsvis utifrån fastställd plan.
Beslutsunderlag
Internkontrollrapport miljö, 2015-01-15
Verksamhetsrapport bygg, oktober-december 2014
_____
Expediering
Kommunstyrelsen
Revisorerna
PwC
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (1)
Bilaga
Kvartalsvis rapportering av verksamhetsuppföljning
År: 2014
Nyckeltal
Kvartal
1
(1/1-31/3)
Miljö- och hälsoskyddstillsyn
Antal utförda planerade
tillsynsbesök vid miljö- och
hälsoskyddsverksamheter
Antal inkomna anmälningar/
ansökningar av nya miljö- och
hälsoskyddsverksamheter
Antal fattade beslut om
föreläggande
Antal åtalsanmälningar
Livsmedelskontroll
Antal utförda planerade
kontrollbesök vid
livsmedelsobjekt
Antal inkomna registreringar/
godkännanden av nya
livsmedelsanläggningar
Antal fattade beslut om
sanktioner
Antal åtalsanmälningar
2
(1/4-30/6)
3
(1/7-30/9)
4
(1/10-1/12)
20
15
17
6
58
7
17
28
2
54
14
43
2
6
65
3
2
0
5
10
4
26
21
16
67
1
4
5
6
16
0
2
1
0
3
0
0
1
1
2
Orsak till avvikelse:
Kvartal 1
Kvartal 2 En viss del av de planerade tillsynsbesöken har ej utförts enligt plan pga. tidsbrist
Kvartal 3
Kvartal 4 En viss del av de planerade tillsynsbesöken har ej utförts enligt plan pga. tidsbrist
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Summa
Verksamhetsrapport byggnadsinspektör
Oktober månad 2014
Bygglovsärenden
Platsbesök
På bygglovssidan har det utförts 1 st. platsbesök gällande förfrågningar om
bygglov 8 st. möte har skett i kommunhuset under månaden varav 8 st. har lett till
inkommen ansökan.
Tekniskt samråd
När det kommer till tekniska samråd så har det skett 2 st. samråd.
Slutsamråd
0 st. slutsamråd har skett under oktober månad varav ingen har lett till
interimistiska slutbesked.
Inkomna bygglovs- och anmälningsärenden
Det har inkommit 10 st. bygglovsansökningar varav 3 st. av enklare karaktär, 0 st.
marklov, 0 st. rivningslov samt 7 st. anmälningsärende till enheten under oktober
månad.
Bygg-, rivnings-, och marklovsbeslut samt anmälningsärenden och startbesked
Under oktober månad har det beslutats om 5 st. bygglov, 0 st. marklov och 0 st.
rivningslov, varav 4 st. bygglov, 0 st. marklov och 0 st. rivningslov har fått
startbesked. I övrigt så har 7 st. startbesked beviljats varav 2 st. har avsett eldstad,
5 st. för andra anmälningspliktiga åtgärder, 0 st. för solcellspaneler, 1 st. efter
bygglovsbeslut, 0 st. rivning samt 0 st. för marklov.
Avslag bygglov
0.st avslag om bygglov har skett under oktober månad
Slutbesked och slutbevis
6 st. slutbesked, 0 st. interimistiskt slutbesked samt 2 st. slutbevis har utfärdats
under månaden
Föreläggande och åtalsanmälningar
1 st. föreläggande har de fattats och inga åtalsanmälningar har gjorts.
Summa kronor bygg-, rivning- och marklov samt anmälningsärenden
97 115 SEK
Summa från årets början framtill 2014-10-31
945 962 SEK
Bostadsanpassningar
Antal utförda planerade besök
3 st. inplanerade besök har gjorts gällande bostadsanpassningar
Antal inkomna nya registreringar av bostadsanpassning
I oktober månad registrerades 7 st. nya bostadsanpassningar
Antal beställda bostadsanpassningar
Av de bostadsanpassningar som registrerats är 7 st. beställda och 0 st. under
offertförfrågning.
Antal fattade beslut om bostadsanpassning
Under oktober månad så beslutades det om 0 st. bostadsanpassningar
Summa beslutade bostadsanpassningar
0 SEK
Summa från årets början fram till 2014-10-31
1 062 259 SEK
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten
Enligt delegation
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
Verksamhetsrapport byggnadsinspektör
November månad 2014
Bygglovsärenden
Platsbesök
På bygglovssidan har det utförts 0 st. platsbesök gällande förfrågningar om
bygglov 2 st. möte har skett i kommunhuset under månaden varav 0 st. har lett till
inkommen ansökan.
Tekniskt samråd
När det kommer till tekniska samråd så har det skett 1 st. samråd.
Slutsamråd
2 st. slutsamråd har skett under november månad varav ingen har lett till
interimistiska slutbesked.
Inkomna bygglovs- och anmälningsärenden
Det har inkommit 3 st. bygglovsansökningar varav 2 st. av enklare karaktär, 0 st.
marklov, 0 st. rivningslov samt 1 st. anmälningsärende till enheten under
november månad.
Bygg-, rivnings-, och marklovsbeslut samt anmälningsärenden och startbesked
Under november månad har det beslutats om 8 st. bygglov, 0 st. marklov och 0 st.
rivningslov, varav 8 st. bygglov, 0 st. marklov och 0 st. rivningslov har fått
startbesked. I övrigt så har 3 st. startbesked beviljats varav 1 st. har avsett eldstad,
0 st. för andra anmälningspliktiga åtgärder, 0 st. för solcellspaneler, 2 st. efter
bygglovsbeslut, 0 st. rivning samt 0 st. för marklov.
Avslag bygglov
0.st avslag om bygglov har skett under november månad
Slutbesked och slutbevis
8 st. slutbesked, 0 st. interimistiskt slutbesked samt 1 st. slutbevis har utfärdats
under månaden
Strandskyddsdispens
Under november månad så beslutades det om 2 st. strandskyddsdispenser varav 2
st. har godkänts av Länsstyrelsen, dock har det fått göras en revidering av en
dispens då fastighetsägare hade invändningar om innehållet i beslutet.
Föreläggande och åtalsanmälningar
0 st. föreläggande har de fattats och inga åtalsanmälningar har gjorts.
Summa kronor bygg-, rivning- och marklov samt anmälningsärenden
69 061 SEK
Summa från årets början framtill 2014-11-30
1 015 023 SEK
Bostadsanpassningar
Antal utförda planerade besök
1 st. inplanerat besök har gjorts gällande bostadsanpassningar och detta är ett
projekt som handläggaren och AB Vingåkershem har initierat gällande spisvakter
på Sävstagården och Gränden
Antal inkomna nya registreringar av bostadsanpassning
I november månad registrerades 13 st. nya bostadsanpassningar
Antal beställda bostadsanpassningar
Av de bostadsanpassningar som registrerats är 13 st. beställda och 0 st. under
offertförfrågning.
Antal avslag om bostadsanpassning
Inga avslag om bostadsanpassningsbidrag har skett under november månad.
Antal fattade beslut om bostadsanpassning
Under november månad så beslutades det om 23 st. bostadsanpassningar varav 1
st. gäller ett beslut som fattades i nämnden förra året och inte belastar årets
budget men som inte expedierats ut till sökande.
Summa beslutade bostadsanpassningar
843 696 SEK
Summa från årets början fram till 2014-11-30
1 905 955 SEK
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten
Enligt delegation
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
Verksamhetsrapport byggnadsinspektör
December månad 2014
Bygglovsärenden
Platsbesök
På bygglovssidan har det utförts 1 st. platsbesök gällande förfrågningar om
bygglov 3 st. möten har skett i kommunhuset under månaden varav 2 st. har lett
till inkommen ansökan.
Tekniskt samråd
När det kommer till tekniska samråd så har det skett 2 st. samråd.
Slutsamråd
2 st. slutsamråd har skett under december månad varav ingen har lett till
interimistiska slutbesked.
Inkomna bygglovs- och anmälningsärenden
Det har inkommit 4 st. bygglovsansökningar varav 0 st. av enklare karaktär, 0 st.
marklov, 0 st. rivningslov samt 3 st. anmälningsärende till enheten under
december månad.
Bygg-, rivnings-, och marklovsbeslut samt anmälningsärenden och startbesked
Under december månad har det beslutats om 5 st. bygglov, 0 st. marklov och 0 st.
rivningslov, varav 5 st. bygglov, 0 st. marklov och 0 st. rivningslov har fått
startbesked. I övrigt så har 3 st. startbesked beviljats varav 3 st. har avsett eldstad,
0 st. för andra anmälningspliktiga åtgärder, 0 st. för solcellspaneler, 0 st. efter
bygglovsbeslut, 0 st. rivning samt 0 st. för marklov.
Avslag bygglov
0.st avslag om bygglov har skett under december månad
Slutbesked och slutbevis
6 st. slutbesked, 0 st. interimistiskt slutbesked samt 0 st. slutbevis har utfärdats
under månaden
Strandskyddsdispens
Inga strandskyddsdispenser har inkommit under december månad.
Föreläggande och åtalsanmälningar
0 st. föreläggande har de fattats och inga åtalsanmälningar har gjorts.
Summa kronor bygg-, rivning- och marklov samt anmälningsärenden
77 936 SEK
Summa från årets början framtill 2014-12-31
1 092 959 SEK
Bostadsanpassningar
Antal utförda planerade besök
2 st. inplanerat besök har gjorts gällande bostadsanpassningar under december
månad.
Antal inkomna nya registreringar av bostadsanpassning
I december månad registrerades 4 st. nya bostadsanpassningsärenden
Antal beställda bostadsanpassningar
Av de bostadsanpassningar som registrerats är 4 st. beställda och 0 st. under
offertförfrågning.
Antal avslag om bostadsanpassning
Inga avslag om bostadsanpassningsbidrag har skett under december månad.
Antal fattade beslut om bostadsanpassning
Under december månad så beslutades det om 10 st. bostadsanpassningar.
Summa beslutade bostadsanpassningar
83 193 SEK
Summa från årets början fram till 2014-12-31
1 989 148 SEK
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten
Enligt delegation
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-01-27
15
Sbn § 13
Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-01-27
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (4)
Datum
2015-01-27
Sammanställning av delegationsbeslut
Följande beslut är på delegation tagna av byggnadsinspektör:
Bygglov, startbesked, fastställande av kontrollplan samt godkännande av
kontrollansvarig
Lyttersta 1:25, D § 244
2014-12-03
Båsenberga 2:22, D § 245
2014-12-04
Uggleboda 1:3, D § 255
2014-12-10
Lyttersta 2:7, D § 256
2014-12-18
Marknadsplatsen 1, D § 8
2015-01-14
VK300S v1.0 040416,
Delegationsbeslut 2015-01-27oc.doc
Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan
Montören 1, D § 257
2014-12-19
Gäringe 1:10, D § 15
2015-01-19
Startbesked och fastställande av kontrollplan
Näs 1:50, D § 250
Gillbergatorp 1:18, D § 251
Mejerigården 2, D § 253
2014-12-08
2014-12-08
2014-12-10
Reviderad strandskyddsdispens
Uggleboda 1:3 och 1:4, D § 249
2014-12-05
Slutbesked
Sävstaholm 2:5, D § 231 A
Sävstaholm 2:5, D § 232 A
Häggen 4, D § 246
Åsen 3:9, D § 247
Viala 1:56, D § 248
Boda 1:31, D § 252
Forsby 2:11, D § 254
Forsby 2:15, D § 259
Läppe 1:73, D § 1
Sandberg 9, D § 2
Åsen 3:14, D § 3
Konstruktören 1, D § 4
2014-11-19
2014-11-19
2014-12-04
2014-12-04
2014-12-04
2014-12-09
2014-12-10
2014-12-22
2015-01-12
2015-01-14
2015-01-14
2015-01-14
forts
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
forts
Sävstaholm 2:11, D § 5
Uggleboda 1:6, D § 6
Bävern 9, D § 7
Lyttersta 2:7, D § 9
Hansjö 2 (förskola), D § 10
Målka 2:31, D § 11
Vingåkers kommun - soprum, olika fastigheter i
kommunen, D § 12
Apoteket 1, D § 13
Galnetorp 1:50, D § 14
2 (4)
2015-01-14
2015-01-14
2015-01-14
2015-01-15
2015-01-19
2015-01-19
2015-01-19
2015-01-19
2015-01-19
Återtagande av beslut gällande utdömande av vite
Montören 1, D § 258
2014-12-19
Bostadsanpassningsbidrag – byggnadsinspektör:
Bab § 105 - tilläggsarbeten i hygienutrymme,
2014-12-22
Forsby 2:30
Bab § 106 – duschkabin och ramp, Liljan 4
2014-12-22
Bab § 107 – borttagning av trösklar m m, Smeden 4
2014-12-22
Bab § 108 – borttagning av trösklar, Sparre 3
2014-12-22
Bab § 109 – montering av spisvakt, Loke 1
2014-12-22
Bab § 110 – wc-insats, Gränden 2
2014-12-22
Bab § 111 – reparation av låscylinder, Domareringen 1 2014-12-22
Bab § 112 – nedmontering av ramp, Billsbro 2:66
2014-12-22
Bab § 113 – reparation av ramp, Billsbro 2:42
2014-12-22
Bab § 114 – ramp, räcke m m, Baggetorp 1:60
2014-12-22
_______________________________________________________________
Följande beslut är på delegation tagna av nämndordförande:
Godkännande av åtgärdsplan, Montören 1
2014-12-19
_______________________________________________________________
Följande beslut är på delegation tagna av miljöinspektör:
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift
Vingåkers hundklubb, Sävstaholm 13:3
2014-12-17
Tailor Mat & Dryck, Skräddaren 4
2015-01-12
Registrering av dricksvattenanläggning samt beslut om avgift
Forsby Förvaltnings AB – Forsby Säteri, Forsby 2:49 2015-01-02
Riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll
Coop Konsum, Åttingen 1
2014-12-09
Pizzeria Tre Kronor, Sävstaholm 2:325
2014-12-15
Hjälmargården, Stavhälla Hamn 2:24
2015-01-02
forts
forts
Kommunstyrelsen – mottagningskök Vidåkersskolan,
Vidåkersskolan 1
Kommunstyrelsen – mottagningskök Sävstaskolan,
Oden 1
Kommunstyrelsen – mottagningskök Högsjö skola
inkl. förskolan, Högsjögård 3:1
Kommunstyrelsen – mottagningskök Marmorbyns
skola, Målka 2:13
Maltezia, Sandberg 1
Tailor Mat & Dryck, Skräddaren 4
Joans Livs och Presenter, Hotellet 1
Kommunstyrelsen – mottagningskök Hansjöskolan,
Hansjö 1
Forsby Förvaltnings AB – Forsby Säteri, Forsby 2:49
(dricksvattenanläggning)
3 (4)
2015-01-05
2015-01-05
2015-01-05
2015-01-08
2015-01-08
2015-01-12
2015-01-08
2015-01-08
2015-01-02
Riskklassning och årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken
Jacobsson Smides- och Motor AB, Rågen 1
2014-12-17
Olsons Maskinservice AB, Svarvaren 3
2015-01-07
Vingåkers kommun – kommunförrådet,
mellanlagring, Sävstaholm 2:406
2015-01-07
Vingåkers kommunfastigheter AB – räddningstjänsten,
Förtennaren 2:1
2015-01-07
Barn- och utbildningsnämnden, Hansjö förskola,
Hansjö 1
2015-01-07
Avgift för extra offentlig kontroll
Outlet Café, Skräddaren 1
Sävstagårdens kök Matglädjen, Loke 1
2014-12-01
2015-01-07
Ändrad erfarenhetsklass för livsmedelsanläggning
Socialnämnden - Sävstagårdens kök Matglädjen, Loke 1 2015-01-07
Godtagande av anmälan om ändring
Saint Gobain Byggprodukter AB, Lyttersta 2:7
2015-01-08
Godtagande av anmälan av lokal för yrkesmässig hygienisk verksamhet
Ye´s Health International AB, Östra Dimbo 1:87
2014-12-22
Avgift enligt miljöbalken
Heden 2:8 – ansökan om inrättande av enskild
avloppsanordning
2014-12-15
Försiktighetsåtgärder vid installation av bergvärmepump
Björken 11
2015-01-14
Eget omhändertagande av latrin
Heden 2:8
4 (4)
2014-12-02
Hämtning av slam från slamavskiljare vid vartannat hämtningstillfälle
Ättersta 7:20
2014-12-12
Tillstånd till avloppsanordning
Heden 2:8
Österåkers-Vannala 1:12 – Österåker Vannala 1 och 2
Österåkers-Vannala 1:12 – Österåker Vannala 3
Österåkers-Vannala 1:12 – Österåker Vannala Nerstu 1
Skogen 5:3
Lyttersta 1:32
2014-12-03
2014-12-09
2014-12-09
2014-12-09
2014-12-10
2014-12-12
Ingen åtgärd för avloppsanordning
Vingåkers-Berga 3:37 och 3:38
2014-12-01
Försiktighetsmått vid provtagning av utgående vatten – oljeavskiljare
Åsen 9:14, Q-Star Försäljning AB (ersätter punkt 3
och 6 i beslut daterat 2014-02-06)
2014-12-10
Bielke 1, Q-Star Försäljning AB (ersätter punkt 2
och 4 i beslut daterat 2014-02-06)
2014-12-10
Förbud och föreläggande – ensilageplast
Vrettsta 2:5
2014-12-11
Förbud för förmedling av vissa kosmetiska produkter – solarieverksamhet
Rektangeln 5
2014-12-04
Föreläggande om komplettering gällande anmälan av förädlingsförsök av
slam
Låttra 3:3
2014-12-05
Beslut att lämna ärendet utan vidare åtgärd
Dnr 2014-360, klagomål.
Yttrande
Till byggnadsinspektör – ansökan om bygglov för
pallförråd samt tre silos, Lyttersta 2:7
Till byggnadsinspektör – ansökan om bygglov för
mackcontainer, Högsjöbruk 2:54
2015-01-07
2014-12-03
2015-01-09
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-01-27
16
Sbn § 14
Underrättelse om förrättning
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av underrättelse av förrättningar, 2015-01-27
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
2015-01-27
Sammanställning av underrättelser från lantmäterimyndigheten
om avslutad förrättning
Fastighetsreglering mellan Sävstaholm 2:382 och Lagölet 2:1 (D14684).
Fastighetsreglering berörande Läppe 1:122 och 1:51 (D14733).
Fastighetsbestämning och lokalisering av servitut berörande Östra Dimbo 1:18
och 1:138 (D14166).
______________________________________________________________
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
1 (1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-01-27
17
Sbn § 15
Dnr 38/2014
Dnr 211/2014
Dnr 309/2014
Dnr 2/2015
Dnr 237/2014
Dnr 241/2014
Dnr 51/2014
001
012
007
425
268
268
2311
Delgivningar
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomirapport
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 193, att uppdra till nämnderna att i
sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa
effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten,
generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter samt att lägga
månadsuppföljningen för perioden januari-oktober till handlingarna.
Nämndplan 2015 och planperioden 2016-2017
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 208, att lägga informationen om
nämndplan 2015 och planperioden 2016-2017 för samhällsbyggnadsnämnden för
påseende till handlingarna.
Revisorernas granskning av delårsrapport 2014 för Vingåkers kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 211, att nämnder/styrelser samt de
kommunala bolagen delges revisorernas granskningsrapport samt att dessa
uppmanas att följa de anvisningar som fastställs inför delårs- och årsbokslut.
Avtal avseende Miljösamverkan Södermanland
Södermanlands kommuner har förlängt avtalet angående miljösamverkan att gälla
även under år 2015.
Rapportering av livsmedelskontrollen 2014
Samhällsbyggnadsenheten har till Livsmedelsverket rapporterat den
livsmedelskontroll som gjorts under år 2014.
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
Sveriges kommuner och Landsting informerar i cirkulär 14:46 om riktlinjer för
kommunala markanvisningar och exploateringsavtal från och med 2015-01-01.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-01-27
18
Forts.
Sbn § 15
Synpunkter på ansökan om bergtäkt på fastigheten Låttra 3:3
Några fastighetsägare kring Låttra 3:3 har till kommunen framfört ett antal frågor
och synpunkter angående en ansökan om bergtäkt som är gjord.
Samhällsbyggnadsenheten vidarebefordrar frågor och synpunkter till Länsstyrelsen
i Uppsala, som är den myndighet som handlägger ärendet.
Nya föreskrifter om rengöring/sotning och brandskyddskontroll
Sveriges kommuner och Landsting informerar i cirkulär 14:56 om nya föreskrifter
gällande rengöring/sotning och brandskyddskontroll från och med 2015-01-01.
2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 och 2015
Sveriges kommuner och Landsting informerar i cirkulär 15:03 om det slutliga
utfallet av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 och
2015.
Nya regler för animaliska biprodukter
Jordbruksverket har tagit fram nya regler med en rad förenklingar gällande
animaliska biprodukter från och med 2015-02-01.
Frågor och synpunkter gällande fyrverkerier i Vingåkers kommun
En medborgare har lämnat frågor och synpunkter gällande fyrverkerier i
Vingåkers kommun. Brevet är besvarat av samhällsbyggnadsenheten.
Strandskyddsdispens på fastigheterna Uggleboda 1:3 och 1:4
Länsstyrelsen prövar inte kommunens beslut om strandskyddsdispens på
rubricerade fastighet.
Strandskyddsdispens på fastigheten Båsenberga 2:25
Länsstyrelsen prövar inte kommunens beslut om strandskyddsdispens på
rubricerade fastighet.
Strandskyddsdispens på fastigheten Blomsterhult 1:16
Länsstyrelsen prövar inte kommunens beslut om strandskyddsdispens på
rubricerade fastighet.
Inventering av objekt med möjligt statligt ansvar
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inventerat objekt där staten kan ha
ett ansvar som verksamhetsutövare för eventuella föroreningar. I Södermanlands
län rör det som om ett objekt i Marmorbyn och ett i Baggetorp.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Similar documents