Nyheter inom Sevesolagstiftningen

Transcription

Nyheter inom Sevesolagstiftningen
Information
2015-08-24
Miljöskyddsavdelningen
Birgitta Alexandersson
010-224 46 86
Diarienummer
456-28874-2015
Sevesoverksamheter i Västra Götalands län
Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen
Den 1 juni 2015 trädde nya regler ikraft som innebär förändringar för de verksamheter som omfattas Sevesolagstiftningen, s.k. Sevesoverksamheter. De regler som
ändras är bland annat




lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor med tillhörande förordning (2015:236) och föreskrifter MSBFS 2015:8 (nedan kallat Sevesolagen, Sevesoförordningen och Sevesoföreskrifterna)
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
miljöbalken (1998:808)
plan- och bygglagen (2010:900)
De nya reglerna har sin grund i att Seveso III-direktivet införlivas i svensk lagstiftning och det sker en anpassning till EU:s förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Det finns även ändringar när det gäller information till allmänheten, samrådsprocessen, tillsyn med mera.
Länsstyrelsen vill särskilt informera om följande nyheter!
Från den 1 juni 2015 gäller:
Verksamheter på den lägre kravnivån ska se till att det finns information till
allmänheten i enlighet med de krav som finns i förordningen om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (2015:236), bilaga 4. Denna information ska finnas tillgänglig från och med den 1 juni 2015.
Före den 1 juni 2016 gäller:
Samtliga befintliga verksamheter på den högre kravnivån ska enligt övergångsbestämmelserna i Sevesoförordningen komma in till Länsstyrelsen med en uppdaterad säkerhetsrapport och en uppdaterad intern plan för räddningsinsatser enligt de nya reglerna.
Samtliga befintliga verksamheter på den lägre kravnivån ska enligt övergångsbestämmelserna komma in till Länsstyrelsen med ett uppdaterat handlingsprogram samt en uppdaterad anmälan enligt de nya reglerna. I denna anmälan ska
redogörelse för genomfört samråd ingå.
g:\verksamhet\45_krishant\456_tillsyn\4564_sevesotillsyn\4564_seveso miljöskydd\4564_sevesotillsyn miljöskydd\övriga skrivelser samt större utskick\info sevesoiii
vu.docx
Postadress:
403 40 GÖTEBORG
Besöksadress:
Ekelundsgatan 1
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 24 (fax)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
Sida
1(5)
Information
2015-08-24
Diarienummer
456-28874-2015
Vad innebär nyheterna i Sevesolagstiftningen?
Kravnivåerna för hantering av farliga ämnen
Kravnivåerna har ändrats i samband med Seveso III-direktivets införande och dess
anpassning till CLP, vilket gör att vissa verksamheter kan komma att klassas om.
Tre ämnen - brom, metanol och syre - har fått ändrade gränsmängder för de olika
kravnivåerna. I Sevesoförordningens bilaga 1 del 2, med namngivna farliga ämnen, har det lagts till 14 nya ämnen. Kravnivåerna framgår av bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. För de verksamheter där kravnivån kommer att ändras på grund
av de nya reglerna finns särskilda övergångsbestämmelser i förordningen.
Anmälan enligt Sevesolagstiftningen
Det finns två typer av anmälningsplikt enligt Sevesolagstiftningen:
 anmälan om att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen
 anmälan om ändringar i befintlig verksamhet som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.
Anmälan i Sevesolagstiftningen ska inte förväxlas med anmälan enligt miljöbalken. Anmälan ska skickas till Länsstyrelsen och en anmälningspliktig verksamhet
enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan
har gjorts. Detta gäller även vid ändringsanmälan.
Anmälningsplikten enligt Sevesoreglerna gäller inte för verksamheter och ändringar som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken. Då ska de uppgifter som
ska ingå i anmälan istället lämnas i tillståndsansökan. Numera gäller det oavsett
om verksamheten omfattas av den lägre eller högre kravnivån enligt Seveso. Om
man omfattas av undantag från anmälningsplikten – t.ex. som tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken – och gör en icke tillståndspliktig ändring av verksamheten som innebär att man omfattas av Sevesolagstiftningen (kan gälla ny
sevesoverksamhet på lägre kravnivån) ska motsvarande uppgifter som i en anmälan ingå i handlingsprogrammet, som ska upprättas enligt 8 § Sevesolagen. Det
ska lämnas till Länsstyrelsen senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Se
bl.a. Sevesoföreskrifterna 2§.
Kraven på anmälan vid ändringar av befintlig verksamhet har också ändrats och
förtydligats. Anmälan ska göras bland annat för ändringar som gäller betydande
ökning eller minskning av farliga ämnen, ändringar som väsentligt kan påverka
faran för allvarliga kemikalieolyckor samt nedläggning av verksamhet.
Sammanfattningsvis gäller fortsättningsvis:
 En Sevesoverksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken, ska göra
en anmälan enligt 7§ Sevesolagen innan verksamheten påbörjas.
 En Sevesoverksamhet som är tillståndpliktig enligt miljöbalken, ska lämna de
uppgifter som ska ingå i en anmälan antingen i sitt handlingsprogram eller på
annat sätt i tillståndsansökan enligt miljöbalken innan verksamheten påbörjas.
 Vid ändring av en Sevesoverksamhet ska det göras en anmälan, om ändringen
inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Om ändringen är tillståndspliktig
Sida
2(5)
Information
2015-08-24
Diarienummer
456-28874-2015
enligt miljöbalken hanteras den inom ramen för tillståndsprövningen enligt
ovan istället.
Oaktat de nya reglerna ska enligt övergångsbestämmelserna i Sevesoförordningen
samtliga befintliga verksamheter på den lägre kravnivån enligt Seveso lämna in en
uppdaterad anmälan och ett uppdaterat handlingsprogram senast den 1 juni 2016.
Handlingsprogram
Kraven på handlingsprogrammet för Sevesoverksamheter har förändrats. Handlingsprogrammet ska vara skriftligt och innehålla verksamhetens mål och allmänna handlingsprinciper. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem. En nyhet är att handlingsprogrammet ska sändas in till
Länsstyrelsen, antingen senast sex veckor före det att verksamheten tas i drift eller
i ansökningshandlingarna i tillståndsprövningen av verksamheten.
Handlingsprogrammet ska ses över regelbundet, dock minst vart femte år och vid
behov uppdateras. Handlingsprogrammet ska alltid uppdateras innan en ändring
genomförs i en verksamhet som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor. Ett uppdaterat handlingsprogram ska ges in till Länsstyrelsen så
snart det har färdigställts. Enligt övergångsbestämmelserna i Sevesoförordningen
ska ett uppdaterat handlingsprogram lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 juni
2016.
Säkerhetsrapport
Kraven på innehållet i säkerhetsrapporten har förändrats. Lagstiftningen har blivit
tydligare på vad som ska uppmärksammas vid beskrivning av processerna i verksamheten samt identifiering och analys av olycksrisker. Säkerhetsrapporten ska
liksom tidigare ses över regelbundet, dock minst vart femte år och vid behov uppdateras. Säkerhetsrapporten ska dessutom alltid uppdateras efter en allvarlig kemikalieolycka vid den egna verksamheten och innan en ändring genomförs som
väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor. En nyhet är att en
redogörelse av genomfört samråd enligt 13 § Sevesolagen om påverkan från omgivningen ska finnas med i säkerhetsrapporten. En uppdaterad säkerhetsrapport
ska ges in till Länsstyrelsen så snart den har färdigställts. Enligt övergångsbestämmelserna i Sevesoförordningen ska en uppdaterad säkerhetsrapport lämnas in
till Länsstyrelsen senast den 1 juni 2016.
Påverkan från omgivningen
Reglerna för hur påverkan från omgivningen ska hanteras har förändrats. Närliggande Sevesoverksamheter ska utbyta information med varandra för att identifiera
om de kan påverka faran för en allvarlig kemikalieolycka hos varandra. Om det
finns en påverkan ska verksamheterna ta fram en gemensam information om situationen och lämna till den kommun där verksamheterna finns. Enligt 13 §§ Sevesolagen ska alla Sevesoverksamheter vid utredning av påverkan från omgivningen
genomföra samråd med myndigheter, organisationer och berörd allmänhet beträffande förhållandena i den egna verksamheten och faktorer i omgivningen som kan
påverka säkerheten.
Sevesoverksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska lämna en
samrådsredogörelse från samrådet i den anmälan som ska skickas till Länsstyrel-
Sida
3(5)
Information
2015-08-24
Diarienummer
456-28874-2015
sen. Sevesoverksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska lämna
sin samrådsredogörelse i tillståndsansökan. En beskrivning av vad samrådsredogörelsen ska innehålla finns i Sevesoföreskrifterna. Samrådsskyldigheten enligt
13§ Sevesolagen gäller inte för sådana åtgärder där samråd skett enligt 6 kap 4§
miljöbalken, detta för att man inte ska behöva genomföra flera samråd enligt olika
lagstiftningar i samband med en tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Behovet av samråd enligt Sevesolagstiftningen ska enligt Länsstyrelsens bedömning regelbundet ses över och vid behov ska uppdatering ske t.ex. i samband med
uppdatering av handlingsprogram och säkerhetsrapport.
Kommunens plan för räddningsinsatser
För Sevesoverksamheter på den högre kravnivån gäller att kommunens plan ska
vara färdig senast två år efter att verksamhetsutövarens säkerhetsrapport (innehållande den interna räddningsplanen) är färdig. Om en säkerhetsrapport uppdateras
ska kommunens plan uppdateras inom ett år.
En uppdaterad plan ska skickas till Länsstyrelsen så snart den har färdigställts.
Övningar av kommunens plan ska planeras i samarbete med verksamhetsutövaren
och stå i proportion till verksamhetens omfattning och de risker som verksamheten har.
Information till allmänheten
Samtliga Sevesoverksamheter, även på lägre kravnivån, omfattas av nya krav på
information till allmänheten enligt 14 § i Sevesolagen. Vilken information som
ska lämnas till allmänheten beskrivs i bilaga 4 i Sevesoförordningen samt i Sevesoföreskrifterna. Information och vem som ska delges skiljer sig mellan de olika
kravnivåerna. Information till allmänheten för både den lägre och högre kravnivån
ska kunna nås via kommunens webbplats. Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om information till allmänheten har skickats ut
till Sevesoverksamheterna i länet tidigare i år.
Övrigt
I Sevesolagen finns nu en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om
avgifter för myndigheters kostnader för tillsyn enligt Sevesolagen. Några sådana
föreskrifter finns ännu inte.
De verksamheter som klassas som Sevesoanläggningar kommer per automatik att
bli klassade som farliga verksamheter enligt 2 kap 4§ enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor, alltså utan att Länsstyrelsen tar beslut om detta. Detta gäller
även retroaktivt, så de anläggningar som i dag är Sevesoverksamheter men inte
klassade som farlig verksamhet kommer också omfattas av bestämmelserna.
Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet enligt denna lagstiftning.
Vid en eventuell olycka på en Sevesoverksamhet ska Länsstyrelsen informeras.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
(AFS 2005:19) upphör att gälla den 31 maj 2015. Detta innebär samtidigt att Arbetsmiljöverket upphör med tillsynen med stöd i Sevesolagstiftningen.
Sida
4(5)
Information
2015-08-24
Diarienummer
456-28874-2015
Mer information finns bland annat på www.seveso.se och www.msb.se/seveso
som uppdateras kontinuerligt.
För ytterligare information kontakta Er handläggare enligt miljöbalken och/eller
Seveso på Länsstyrelsen eller någon av Länsstyrelsens Sevesosamordnare Elisabet
Dimming 010-224 46 94 eller Birgitta Alexandersson 010-224 46 86 .
Sida
5(5)