BAT-slutsatser med utsläppsvärden

Transcription

BAT-slutsatser med utsläppsvärden
1
Näringslivets miljöchefer
Malmö 13 februari 2014
Industriemissionsdirektivet (IED) - betydelse för
verksamhtsutövarna?
Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå AB
Vad ska vi göra åt IED?
Bakgrund till IED
• Dålig efterlevnad av IPPC direktivet och 2007-regeln
• Överträdelseförfarande p.g.a. bristande genomförande av IPPCdirektivet
• Skapa en säker, fungerande och konkurrensneutral lagstiftning
till skydd för miljön
• Sektorsvisa bedömningar i stället för individuella bedömningar
4
Kommittédirektiv 2010:113
• Genomförande av art. 1-27, 71-81 (kap. I, II och VII)
• Omprövning/uppdatering av tillstånd (art. 21)
• Avhjälpandeansvar vid nedläggning (art. 22)
• Generella föreskrifter inom jordbruket enligt 12 kap. 8-10 §§ MB
(art. 17)
• Verksamheter med tillstånd utan tillståndsplikt
• Jämförelse med några EU-länder
5
Industriutsläppsdirektivet – vad är det?
6
Innehåll och struktur
Art. 1-3 Syfte, tillämpning och
definitioner
Art. 4-5 Tillståndsplikt och
meddelande av tillstånd
Art. 6
Generella bindande regler
Art. 7
Tillbud och olyckor
Art. 8
Bristande efterlevnad
Art. 9
Utsläpp av växthusgaser
Art. 11-12 Grundläggande skyldigheter
och tillståndsansökan
Art. 13 Om BREF
Art .14 Om tillståndsvillkor
Art. 15 Dispens
• Kapitel I – allmänna
bestämmelser
• Kapitel II – bestämmelser för
verksamheter enl. bilaga 1
• Kapitel III – särskilda
bestämmelser för
förbränningsanläggningar
• Kapitel IV – särskilda
bestämmelser för avfallsoch samförbränning
• Kapitel V- titandioxid
7Setterwalls Advokatbyrå AB 2012-09-10
Innehåll och struktur – forts.
Art. 15 Gränsvärden och dispens
Art. 16 Krav på kontroll
Art. 17 Generella bindande regler för
verksamheter i Bilaga 1
Art. 18 Miljökvalitetsnormer
Art. 19 Utveckling av BAT
Art. 20 Ändring av anläggning
Art. 21 Omprövning av villkor i
tillstånd
Art. 22 Nedläggning av verksamhet
Art. 23 Miljötillsyn
8Setterwalls Advokatbyrå AB 2012-09-10
Vad är nytt för VU i IED ?
• Förstärkt tillämpning av BAT
– Formaliserad Sevillaprocess (art. 13). Framtagande av BATreferensdokument (BREF) med BAT-slutsatser
– Hänsyn ska tas till BAT-slutsatserna vid fastställande av
tillståndsvillkor (art. 14.3)
– Fastställande av gränsvärden för utsläpp (art. 15)
– Gränsvärden för utsläpp som bryter rättskraften
9
Några grundläggande begrepp
• ”IED”= Industriemissionsdirektivet
• ”IPPC”= Integrated Pollution Prevention and Control
• “BAT”= Best Available Techniques
• “BATC”= BAT Conclusions
• “BAT-AEL”= BAT Associated Emission Levels
• “BREF”= BAT Reference Document
• “BMT” = ?
10
Flera Europa-rättsakter berörs av IED
• Bl.a.
• IPPC-direktivet (2008/1/EG)
• Direktivet för stora förbränningsanläggningar (2001/80/EG)
• Direktivet för avfallsförbränning (2000/76/EG)
• Lösningsmedelsdirektivet (1999/13/EG)
• Tre direktiv för tillverkning av titandioxid (vilket inte tillverkas i
Sverige)
11
Var står vi nu?
12
Hur har implementeringen genomförts?
13
• Ändringar införda i 9, 10, 21, 22 och 24 kap miljöbalken (SFS
2012:907)
• Ändring i NV:s föreskrifter om miljörapport (NFS 2013:12)
• Nya förordningar:
• Industriutsläppsförordning (2013:250)
• Miljöprövningsförordning (2013:251)
• Förordning om stora förbränningsanläggningar (2013:252)
• Förordning om avfallsförbränning (2013:253)
• Förordning om användning av organiska lösningsmedel
(2013:254)
• Ändring i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn av
miljöfarlig verksamhet
14
Ny nationell IED-förordning
(industriutsläppsförordningen)
– Huvudsakliga implementeringen av direktivet
(följer i stor utsträckning systematiken i direktivet)
– Reglering av system för översyn av tillstånd
– Fastställande av gränsvärden för utsläpp
– Föreskrifter om statusrapporter
– Bemyndiganden m.m.
15
Industriutsläppsförordningen
• IUF trädde i kraft 2013-06-18
• 1 kap Försiktighetsmått
• 2 kap Slutsatser om bästa tillgängliga teknik betr. (hittills)
– Järn- och ståltillverkning
– Tillverkning av glas och mineralull
– Garvning av hudar och skinn
– Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid
• Ca 30 vertikala BAT-referensdokument
• Uppdatering av BAT-slutsatser vart åttonde år
• Beslut om ca fyra omgångar BAT-slutsatser per år
16
BREF
Kort om BREF
– Teknisk dokumentation över en specifik sektor.
– ca 30 plus ca 5 BREF:ar upprättade under IPPC-dir
– Ett kapitel i dessa äldre BREF:ar anger BAT-slutsatser
– Enormt omfattande dokument
• Nytt under IED:
– BAT-slutsatserna publiceras i EU:s officiella tidskrift EUT (Official Journal) på alla språk.
– Ges en rättslig status
– Målsättning att uppdatera BREF vart 8 år
17
BREF
• Vertikala (sektorsvisa) BREF-dokument
– Slutsatser med utsläppsvärden
– Slutsatser utan utsläppsvärden
– Slutsatser utan utsläppsvärden kan också innehålla siffror, t ex 100- 400
kWh/ton produkt, men är inte utsläppsvärden. Används vid bedömningen av
bästa möjliga teknik enligt 2 kap miljöbalken
• Horisontella BREF-dokument
– Övergripande frågor, t ex energifrågor, lagring och kylsystem
– (Enskilda) Slutsatser utan utsläppsvärden
– BAT APL Associated Performance Levels
– till exempel energiförbrukning
18
BAT-slutsatser med utsläppsvärden
(BAT-AEL)
• •Anges i ett intervall där det övre värdet är det som inte får
överskridas (Ex. 20 – 100 mg/Nm3)
• Den högre nivån får inte överskridas (gränsvärde)
• Den nedre nivån i intervallet indikerar - ofta - vad som kan
uppnås med bästa möjliga teknik (BMT)
• Utsläppsvärdena gäller under normala driftsförhållanden.
19
Vem berörs av IED?
• De nya reglerna berör cirka 1 050 industrianläggningar varav
140 större förbränningsanläggningar. Två nya branscher berörs:
träskyddsbehandling och produktion av träskivor.
20
Nyheter genom IED forts.
• Krav på översyn/omprövning av tilIståndsvillkor inom 4 år från
offentliggörande av BAT-slutsatser avseende en anläggnings
huvudsakliga verksamhet (art. 21)
• Mer preciserade bestämmelser om övervakning och kontroll,
bl.a. om rapportering, periodiska kontroller (art. 14 och 16) och
miljötillsyn (art. 23)
• Nytt regelverk om skador på mark och grundvatten (art. 22)
21
Hur ska art. 21 genomföras i svensk rätt?
1. Meddelande av generella föreskrifter
2. Miljörapporten
- Verksamhetsåret efter det att BAT-slutsatser för huvudverksamheten
offentliggjorts – redovisa en bedömning av hur slutsatserna klaras
- Redovisning av utsläppskontroll; ska framgå om begränsningsvärden i
industriutsläppsförordningen + tillståndsvillkor följs
Ansvarsfördelning?
– Vem ska ha ansvar för att bevaka antagande av nya BATreferensdokument? (NV och JV)
– Vem ska initiera översynen? (TSM)
– Vem ska driva ev. omprövningsprocess? (VU)
Ska tidsgränser fastställas i lag? Ja
22
Hur påverkas verksamhetsutövarna
År 1 - 4
År 5
• Redovisa i miljörapport året efter
BAT-slutsatser för huvudverksamhet
hur man klarar BAT-slutsatsen
• Begränsningsvärden i förordning
ska följas
• Ev. Dispens
• Eventuellt ändring av verksamheten
som kräver anmälan/tillstånd
• Statusrapport ska upprättas (men
behöver inte vara klar förrän år 4)
• Kap. 2 MB prövning av tsm med
beaktande av BAT slutsatser för att
se om de delar av slutsatsen som
inte innehåller begränsningsvärden
klaras
• Utsläppskontroll redovisas i
miljörapport för både BAT-slutsatser
och tillståndsvillkor
• Periodiska kontroller
23
Genomförande i svensk rätt forts.
• Rätt att överklaga beslut om omprövning?
– Ja.
– Miljöorganisationer tillerkänns rätt att överklaga tillsynsbeslut
• Andra alternativ: Tidsbegränsade tillstånd
– Ej förslag på utökad användning av tidsbegränsade tillstånd
24
Dispens (art. 15 p. 3, 4 och 5 i Direktivet och
1 kap 16-20 § i IUF)
• Gränsvärden gäller utifrån BAT-slutsatserna
• Art. 15 p. 4 - Direktivets motsvarighet till 2 kap 7 § miljöbalken
• Avvägningen starkt begränsad i förhållande till dagens situation
25
• 4. Genom undantag från punkt 3 och utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 18 får den behöriga myndigheten i specifika fall fastställa mindre
stränga gränsvärden för utsläpp. Ett sådant undantag får tillämpas endast om
en bedömning visar att uppnående av utsläppsgränser som motsvarar bästa
tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatserna skulle leda till oproportionerligt höga
kostnader jämfört med miljövinsterna till följd av:
• a) den aktuella anläggningens geografiska belägenhet eller de lokala
miljöförhållandena vid den, eller
• b) den aktuella anläggningens tekniska egenskaper.
Den behöriga myndigheten ska i en bilaga till tillståndsvillkoren dokumentera
skälen för tillämpningen av första stycket, inklusive resultatet av bedömningen
och en motivering till de villkor som åläggs.
26
Men….
• De gränsvärden för utsläpp som fastställts i enlighet med första
stycket får dock inte vara högre än de som anges i bilagorna till
detta direktiv, i tillämpliga fall.
• Den behöriga myndigheten ska under alla omständigheter se till
ingen betydande förorening förorsakas och att en hög nivå för
miljöskyddet i dess helhet uppnås.
27
Prövning av dispens
• Av prövningsmyndigheten om samband med tillståndsprövning
• Av MPD om prövning utan samband med tillståndsprövning
28
Nya skyldigheter för VU
• Krav på periodiska kontroller av mark och grundvatten (ändring
av egenkontrollF)
• Precisering av frekvens av tillsynsbesök (ändring av MtiF)
29
Andra ändringar
• Ändring av 5 § FMH (färre antal tillståndspliktiga ändringar)
• Ändring av 10 kap. MB
– Mål om obehörig vinst enligt 9 § blir stämningsmål enligt MB
– Övergångsbestämmelser
• Föreskrifter enl. 12 kap. 10 § MB för jordbruk bryter igenom rättskraften (ändring av 24 kap.
1 § MB)
• Tillstånd utan tillståndsplikt
– Likställa verksamheter som inte längre är tillståndspliktiga med frivilliga tillstånd
– Ändringar blir tillståndspliktiga enligt 5 § FMH
– Upphäva tillstånd på VU:s initiativ (24 kap. 8 § MB)
30
Omprövning enligt
svensk rätt
•Tillståndens rättskraft (24 kap. 1
§ MB)
•Tidskrävande prövningsprocess
•Få myndighetsinitierade
omprövningar
Rättskraften?
• Rättskraft endast om anläggningen bedrivs enligt gällande BATslutsatser och med relevanta villkor – annars är tillståndet
angripbart
32
Omprövning
• Artikel 21
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att den behöriga myndigheten regelbundet gör en
omprövning i enlighet med punkterna 2–5 av tillståndsvillkoren
och, om nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden av detta
direktiv, uppdaterar villkoren.
33
Statusrapporter (art. 22)
• Ska innehålla den information som är nödvändig för att fastställa
föroreningsstatusen i mark och grundvatten vid en bestämd
tidpunkt så att en kvantifierad jämförelse kan göras med
statusen efter det att verksamheten definitivt har upphört.
• Rapporten ska överlämnas till den behöriga myndigheten innan
en anläggning tas i drift eller ett tillstånd för en anläggning
uppdateras för första gången efter den 7 januari 2013 (art. 12.1
e) och art. 22.2 första stycket).
• Har anläggningen orsakat en betydande förorening jämfört med
statusen i statusrapporten ska nödvändiga åtgärder vidtas för att
komma till rätta med föroreningen så att området återställs.
34
Statusrapporter och förhållandet till 10 kap
miljöbalken
Art. 22 IED och miljöbalken skiljer sig åt i följande avseenden.
• Omfattning (art. 22 gäller enbart vid nedläggning av anläggningar som
omfattas av bilaga I till IED medan miljöbalken gäller för alla verksamheter
och oavsett när miljöskadan upptäcks).
• Skadeorsaker (IED omfattar enbart förorening med relevanta farliga ämnen
medan miljöbalken omfattar all förorening).
• Miljöskadetyper (IED omfattar endast mark och grundvatten).
• Skälighetsbedömning (skälighetsavvägning ska alltid göras enligt 10 kap. 4 §
miljöbalken, men enligt art. 22.3 första stycket IED ska ingen
skälighetsbedömning göras utan hänsyn ska endast tas till åtgärdernas
tekniska genomförbarhet.)
• Kravet på statusrapport (miljöbalken innehåller inget krav på en
statusrapport).
35
När måste en statusrapport bifogas
en tillståndsansökan?
• För befintliga anläggningar som har tillstånd enligt
miljöbalken behöver en statusrapport bifogas ansökan efter
den 7 januari 2014 (=loppet kört).
• För en helt ny anläggning måste en statusrapport bifogas
ansökan omedelbart efter den 7 januari 2013.
36
Hur kommer tillståndsprövningen att
påverkas?
• Skillnad mellan anläggningar om omfattas av BREF och inte?
• Kommer IED anläggningar att prövas på ett annat sätt än ändra
anläggningar?
• Hur kommer förhållandet mellan BAT och BMT att se ut?
• Hur kommer kravet på efterlevnad att skilja sig mellan
utsläppsvärden och övriga BAT-slutsatser?
• Kan dispenser prövas i tillståndsmålet?
• Hur påverkas innehållet i ansökan?
37
Tack för visat intresse!
[email protected]
38