Nr 9 - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Comments

Transcription

Nr 9 - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
NR 9/2015 (v.19-­‐20) PREFEKTEN HAR ORDET BEMANNINGSARBETET VID IPS Under hösten 2015 kommer institutionens arbete med
likabehandling och arbetsmiljö att fördjupas. Detta sker
främst med utgångspunkt i de indikationer som den
senaste arbetsmiljöenkäten gav. Institutionens likabehandlingsombud tillika fakultetens likabehandlingssamordnare Anna-Karin Wyndhamn kommer att inbjuda
till fokussamtal på tema inflytande och påverkansmöjligheter, för att på så sätt kartlägga upplevelser av
brister och behov av förändring. Medarbetare från
samtliga tjänstekategorier kommer att erbjudas möjlighet att medverka.
För den terminsvisa bemanningsplaneringen använder vi på IPS numera ett stort exceldokument som
omfattar en total sammanställning av alla verksamheter och alla medarbetare vid institutionen och som
ger möjlighet till översikter och beräkningar.
Nästa vecka påbörjas årets fysiska arbetsmiljöronder.
Vi utgår från förra årets protokoll och åtgärdsplaner och
följer upp om de vidtagna åtgärderna har gett resultat. I
det mail som skickats ut med tider för ronderna finns en
bilaga med frågor som alla ombeds fylla i och lämna vid
ronden alternativt skicka till Eva Axelsson Forsberg.
Trevlig helg!
/Mona
KOMMANDE IPS-­‐MÖTEN 9 juni
IPS-möte med sommaravslutning
24 aug IPS-konferens Wallenberg (kick-off heldag)
Höstens IPS-möten är 21/9, 19/10, 16/11, 21/12
Ni som schemalägger undervisning ombeds att inte
schemalägga måndagseftermiddagar. Det är viktigt att
alla medarbetare bereds möjlighet att närvara vid IPSmöten. De måndagar som det inte är IPS-möte är det
lämpligt att planera in kollegier, öppna seminarier och
andra möten.
OM INSTITUTIONENS DATORER Under den här länken finns en checklista på vad den
som slutar sin anställning på IPS ska tänka på:
http://ips.gu.se/internt/checklista-for-arbetsslut
Bland annat ska din dator tömmas på sitt innehåll och
sedan inlämnas till Karin Anved som är ansvarig för att
den sedan lämnas vidare till en annan medarbetare
eller blir lånedator. Alla datorer är IPS egendom och
man får alltså inte ta med den hem när man slutar eller
lämna den till Service-center.
Vi har även beslutat att vi ska ha ett antal laptoppar
(Mac och PC) i ett låsbart skåp i förrådet på vån 2.
Dessa ska kunna bokas av medarbetare som behöver
ha med sig en bärbar lånedator vid vissa tillfällen, t.ex.
på en konferensresa eller i en lektionssal. Det kommer
att finnas en bokningslista i skåpet.
Detta exceldokument som vi kallar BP har en kolumn
för varje verksamhet och vissa verksamheter har flera
flikar. Exempelvis har kolumnen UFS-utbildning en flik
för varje program en för fristående kurser.
Varje kolumn/verksamhet har en ansvarig som lägger
in höstens timplanering för sin verksamhet. När alla
BP-ansvariga har lagt in sina preliminära planeringen,
granskas helhetsutfallet av viceprefekt och studierektorer och justeringar görs om någon fått för mycket
och någon annan för lite. Målet är att detta arbete ska
vara klart nästa vecka. Därefter vidtar arbetet med att
skriva visstids- och vikariatsförordnanden, ta fram
individuella tjänstgöringsplaner (dvs utdrag ur BP)
och skicka ut dessa till alla lärare och forskare för
granskning. Den enskilde läraren är såklart den bästa
korrekturläsaren och kan höra av sig till BP-ansvarig
om något inte blivit rätt.
Här är en lista på vilka de BP-ansvariga är, så att ni
vet vem ni kan vända er till i specifika frågor om det
området. Handlar det om övergripande bemanningsfrågor, ansökan om längre tjänstledigheter mm så kan
ni vända er till prefekten.
Tjänstebenämning
Tjänstens omfattning
Kompetensutveckling
IPS-uppdrag
GU-uppdrag
Anslagsforskning
Forskarutbildning
Bidragsforskning
Provutveckling
Uppdragsutbildning
Utbildning (UFS/LUN)
Semesterberäkning
Tjänstledigheter
Mona Arfs
Mona Arfs
Mona Arfs
Mona Arfs
Mona Arfs
Elisabet Öhrn
Gun-Britt Wärvik
Agneta Edvardsson
Agneta Brogren Dahlberg
Inga-Lill Berntsson
Anita Forsmalm
Sandra Bjelkenhag
Anita Forsmalm
Sandra Bjelkenhag
Marie Wrethander
Annica Nyman Alm
Carina Olsson
Kaj Johansson
Karin Careborg
Annica Nyman Alm
Karin Wass
Marit Albertsson
Mona Arfs
NYLIGEN PUBLICERAT I GUP Andersson, I. ; Wärvik, G-B. ; Thång, P-O. (2015). Formation of Apprenticeships in the Swedish Education System: Different
Stakeholder Perspectives . International Journal for Research in Vocational Education and Training. 2 (1) s. 3-24.
Assarson, I. ; Andreasson, I. ; Ohlsson, L. (2015). Värdegrund och Specialpedagogik. Vägval i skolans historia. (1)
Bergviken Rensfeldt, A. ; Wärvik, G-B. ; Rubin, M. (2015). Doctoral Education in Educational Sciences - Current trends in
historical light. Think-piece for the Symposium Criticism and Collegiality in the Field of Educational Sciences: The Case of
Sweden in Nordic Perspectives. (S. Lindblad chair). Nordic Educational Research Association, March 4-6 2015 Gothenburg. .
Fejes, A. ; Runesdotter, C. ; Wärvik, G-B. (2015). Marketization of adult education . Paper presented at the NERA Congress in
Gothenburg 4-6 March..
Henning Loeb, I. (2015). Graden av individanpassning i gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion. Stockholm:
Skolverket.
Levinsson, M. (2015). Kartläggning och sammanställning av forskning i Norden. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Löwenadler, J. (2015). Relative clause extraction: Pragmatic dominance, processing complexity and the nature of crosslinguistic
variation. Nordic Journal of Linguistics. 38 (1) s. 37-65.
Rönnerman, K. ; Langelotz, L. (2015). Lärares frågeställningar genererade ur utbildningspraktiker. Delrapport från
SKOLFORSK-projektet. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Thång, P-O. ; Littke, K. (2015). Learning at work in Higher Vocational Education. Nordic Journal of Vocational Education and
Training. 5 (2) : Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) NordYrk.
GRATTIS MONICA Monica Reichenberg har tilldelats 2015 års
Ingvar Lundberg-pris på 100 000 kr för sin
forskning om läsning och läsförståelse.
Motivering: ”För att hon som lärare och
forskare flyttat fokus från lässvaga elevers
misslyckanden till att kritiskt granska texter och göra dem
mer begripliga och i samtalets form inbjuda alla elever att
bli aktiva, medskapande läsare. Monica Reichenberg har
visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer och att aktiv läsundervisning
går hand ii hand med omsorg om elevernas emotionella
välbefinnande. Hennes framgångsrika arbete är därmed
också ett folkbildande och demokratiskt projekt.”
FORSKARUTBILDNINGSNYTT Licentiatseminarium onsdag 27 maj kl 13 i sal AK2 136
Assessing Content or Language? A comparative study of
the assessment practices in three Swedish upper secondary CLIL schools
Författare: Helena Reierstam
Granskare: Professor Tarja Nikula, Jyväskylä Universitet
Examinator: Senior professor Sölve Ohlander
Huvudhandledare: Docent Liss Kerstin Sylvén
Biträdande handledare: Professor Gudrun Erickson
Abstract finns på GUL under aktiviteten "UF
Forskarutbildning”. För att ta del av hela uppsatsen,
kontakta [email protected]
Reviderade doktorandregler
Rektor har nyligen fattat beslut om en revidering som bl.a.
innebär ett förtydligande vad gäller universitetets skyldighet att försäkra stipendiefinansierade doktorander, samt
nya regler för om disputations- och spikningstider. Ytterligare en revidering kommer att göras avseende stipendiefinansiering.
KONSTFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Tisdagen den 26 maj kl 17-21 kommer fakultetens
konstförening att hålla sitt årsmöte med sedvanlig
konstutlottning och mingel med tilltugg i personalrummet på plan 2 i A-huset.
Nytt konst och kulturår startar i juni och du som är
intresserad att gå med i föreningen kan kontakta
undertecknad för information.
Styrelsen
gm Janne Jonsson, ordförande
GRATTIS CAROLINE Caroline Berggren har tilldelats ett
fakultetsstipendium på 90 000 kr
för forskningsvistelse vid utländskt
universitet.
Caroline kommer att förlägga sin
forskningsvistelse till Sussex University i Brighton under oktober- januari.
KOLLEGIET GENUSPERSPEKTIV I PEDAGOGIK inbjuder till öppet seminarium
onsdag 27 maj kl.13-15 i sal A1 314.
Märtha Pastorek Gripson, CUL-doktorand vid Högskolan för scen och musik (HSM), presenterar sitt
pågående avhandlingsarbete under rubriken:
Positioner i dans: Om kroppslighet, genus och
handlings-utrymme i grundskolans danspraktik.
För mer information:
http://cul.gu.se/doktorand/doktorand08/martha_p_g
Välkomna!
Anna-Karin Wyndhamn (ordförande)
Angelica Simonsson (sekreterare)

Similar documents