Riktlinje för asylsökande, papperslösa/EU-migranter

Comments

Transcription

Riktlinje för asylsökande, papperslösa/EU-migranter
Riktlinje för asylsökande,
papperslösa/EU-migranter
Riktlinje
Folktandvården
Värmland
Godkänd av
Hans Östholm
Utfärdad av
Tandhälsovården/Agneta Engström
Reviderad av
Ann-May Brodén/Elisabeth
Wennerberg/
Camilla Andersson
Datum
/2013-08-20/2015-0410
Rev datum
2013-08-20
2014-08-06
2015-03-10
2015-10-14
Omfattar
Alla asylsökande, papperslösa/EU-migranter.
Regelverk
(SOSFS 2008: 344,
SOFS 2013:407)
Barn- och ungdomar räknas som barn till och med det kalenderår
de fyller 19 år. De ska få samma tillgång till tandvård som i
Sverige bosatta barn- och ungdomar och har rätt till fullständig
behandling. De omfattas av samma vårdansvar som gäller övriga
svenska barn. De har också rätt till kostnadsfria fluorpreparat på
recept, vilka stämplas "Debiteras Landstinget i Värmland". Vid
behov av övriga recept, se apoteksrutin - länk i högerspalten.
Barn och ungdomar
Den fullständiga behandling som planeras och utförs på
asylsökande barn- och ungdomar följer samma reglerna som för
övriga barn- och ungdomar bosatta i Sverige.
Behandlingspanoramat är ofta annorlunda och många gånger mer
tidskrävande än normalt p.g.a individens behandlingsbehov och
tidigare erfarenhet av tandvård. Långsiktig behandling som
exempelvis ortodontibehandling ska inte påbörjas då barnet
ofta bara befinner sig tillfälligt i Värmland. När barnen fått
permanent uppehållstillstånd och sina fyra sista siffror och är
folkbokförda, ska de finns med i folkbokföringsregistret (FOLKE).
Hälsosamtal till
asylsökande
(ej papperslösa)
Asylsköterskorna ger hälsosamtal till cirka 60% av de asylsökande
inkluderat barn- och ungdomar samt vuxna. Tandborste, tandkräm
och enklare munhygieninstruktion delas ut.
Materialet beställer asylsköterskor från Hälsodontologiska
utvecklingsenheten.
Asylsökande och
papperslösa
vuxna/eu-migranter
- endast akut
tandvård
För personer från 20 år bör följande principer för
ersättningsberättigad tandvård enligt Socialstyrelsens Allmänna
råd gälla:
Till behovet av omedelbar vård räknas akuta, infektiösa tillstånd i
tänderna och deras omgivning, svåra smärttillstånd av varierande
orsak samt traumatiska tandskador av sådan natur att de kräver
omedelbart omhändertagande.
Fastsättning av lossnad krona och lagning av avtagbar protes bör
även ingå i ersättningsberättigad vård under förutsättning att
protesen kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell
synpunkt. Temporär protes kan utföras i nödfall.
Vid akuta fall av pulpaskada med osteit bör lämpligheten av
rotbehandling eller extraktion prövas varvid indikationerna för
extraktion vidgas. Därvid bör hänsyn tas till inte bara tandens
värde från funktionell och estetisk synpunkt utan även till den
vårdsökandes bettstatus i övrigt.
Vuxna före detta
asylsökande
Personer som återfinns vid Migrationsverkets anläggningsboenden
och finns i Folke med fullständigt personnummer (10 siffror) ska
erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som
andra medborgare, det vill säga utan förtur och med ordinarie
folktandvårdstaxa.
Landstingets regler: http://livlinan.liv.se/Stod-och-service/Asyl-och-flyktingfragor/Integrations-och-flyktingfragor/
Tänk på att informera personen om att individen blir fullbetalande,
har rätt till tandvårdsstöd via Försäkringskassan, delbetalning hos
Folktandvården samt stöd via socialtjänsten som Folkbokförda
(när de finns med i FOLKE)
Extern
gruppinformation
Barn- och ungdom:
Barn i skolålder får ta del av
externprofylaxprogrammet i
skolan.
Vuxna
Vissa kliniker gör enskilda
insatser riktat till
invandrargrupper.
Vissa kliniker gör enskilda
insatser riktat till
invandrargrupper.
Ekonomi
NYHET! Från och med 2015 så får vi betalt för de åtgärder vi
utför enligt normaltaxa, på både barn och vuxna som är
asylsökande. Det är mycket viktigt att ni registrerar de åtgärder ni
utför.
Resa på kallelse
Asylsökande har rätt att resa på sin kallelse med kollektivtrafik
och sjukresor tur och retur specialisttandvård. Specialistklinikerna
har därför en separat kallelse för asylsökande.
Andra grupper
Kvotflyktingar
Varje år tar Sverige emot ett
antal kvotflyktingar som kommer
från olika flyktingläger i världen.
Dessa räknas som svenskar på en
gång och blir folkbokförda.
Rättigheter och skyldigheter:
Anknytninginvandring/
kärleksinvandring
Anhöriga till personer som
tidigare fått uppehållstillstånd i
Sverige. Dessa personer har
fått uppehållstillstånd innan de
kommer till Sverige.
Som svensk medborgare
Betalning: Som svensk
medborgare.
Rättigheter och
skyldigheter: Som svensk
medborgare Betalning: Som
svensk medborgare
Papperslösa/EUmigranter/Gömda som nekats
uppehållstillstånd
Folkbokförda, som återfinns
i Folke
Vistas i Sverige utan tillstånd.
Rättigheter och
skyldigheter:
Som svensk medborgare
Betalning: Som svensk
medborgare