Livslånga kärleken finns inom räckhåll

Comments

Transcription

Livslånga kärleken finns inom räckhåll
DAGEN torsdag 12 februari 2015
Debatt
Redigering: Beatrice Harknäs Smedman
13
DAGEN torsdag 26 februari 2015
åsikt
Redigering: Martin Einald
Det är lätt att se andras fel
och påpeka dem. Svårare att
se sina egna och göra nånting
åt dem.
L i s e lot t e B j ö r k , Sto c k h o l m, på T w i t t e r
Redaktör: Carl-Henric Jaktlund 08-619 24 94, [email protected]
Mest läst på Dagen.se
op
a r b e t e . Varje vecka träffar vi ett 80–90-tal asylsökande och nyanlända som frågar och frågar varför de får vänta på att börja skolan och varför de inte får praktik. Alla som talat sig
uppehållstillstånd har inte konkret kunnat berätta hur arbetstillfällena ska kunna öka, skriver Bengt Sjöberg.
Flyktingarna vill integreras
Debatt jag hoppas att alla de asyl- och integrationsförslag
som nu förs fram ska djupgranskas och bidra till en breddad
debatt. Det skriver flyktingpastorn Bengt Sjöberg.
Bengt
SjöBerg,
flyktingpastor
och KDordförande i
Filipstad.
Sv e r i g e d e m o k r at e r n a använder uttrycket massinvandring och KDU-ordföranden
Sara Skyttedal kallade nyligen
i SVT:s Agenda vår invandring
för skogsbrand! Jag reagerar
starkt emot detta synsätt. När
det ägde rum en skogsbrand i
Västmanland ställde för övrigt
tusentals personer spontant
upp med att erbjuda hjälp, till
och med boendemöjligheter.
Jag är även oroad över hur
flera partier nu vill ge asylsökande från exempelvis Syrien
tillfälliga uppehållstillstånd. Så
gjorde vi först i förhoppningen att konflikten skulle ta slut
inom kort men har sedan gjort
en annan bedömning.
utvisningar och en mer polariserad debatt.
Tänk på att en del av våra
flyktingar är svårt traumatiserade och att integrationen i deras fall kan ta längre tid än för
övriga.
de har jobb och egen försörjning, för att få permanent uppehållstillstånd, anser jag är att
skuldbelägga dem och utsätta dem för utpressning. Det är
inget fel på flyktingars vilja att
integreras.
v i få r väg l e d n i n g och råd genom Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och
Kammarrättens/Migrationsöverdomstolens vägledande beslut när det gäller bedömningen
av skyddsbehov och frågor om
det råder väpnad konflikt el-
va r j e v ec k a t r ä f fa r vi ett
80–90-tal asylsökande och nyanlända som frågar och frågar
varför de får vänta på att börja skolan och varför de inte får
praktik. Alla som talat sig varma för tillfälliga uppehållstillstånd har inte konkret kunnat
berätta hur arbetstillfällena ska
kunna öka.
Moroten att slippa skatt de
fem första åren är möjligen bra,
men jag skulle vilja se fler tips
på hur vi kan sätta folk i arbete,
speciellt här på landsbygden.
KD:s förslag om direktavvisning
eller extra snabba avslag per
automatik för dem som kommer från ”säkra länder” anser
jag också är diskutabelt.
Asylrätten bygger på en individuell bedömning av skyddsskäl och dessa kan uppstå till
exempel undantagsvis i ett
demokratiskt och i övrigt stabilt land.
Svenska medborgare har även
fått asyl i ett annat land. Tänk
på kvinnan vars öde skildras i
boken ”Gömda” av Lisa Mark-
lund som fick asyl i USA för
att svenska myndigheter inte
klarade av att skydda henne
mot före detta mannens våld.
Jag har träffat flera kvinnor
som varit utsatta för hedersvåld enligt medeltida så kallade
”kanonlagstiftning” i Albanien.
De börjar berätta om sin
situation först efter en tid inne i
asylprocessen, då de fått förtroende för vårt rättssystem och
myndigheter.
De flesta får avslag med motiveringen att deras problem är
en fråga för landets eget rättsväsen att hantera, det vill säga
bland andra polisen.
I sitt hemland får de ingen hjälp utan blir till och med
skändade och ibland våldtagna
av poliserna.
Tidigare artikel
25 feb
i n S e r m a n i n t e att integrationen motverkas med förslag om
tillfälliga uppehållstillstånd?
Tänker man inte på barnens
situation? Man brukar i andra
sammanhang säga att två år är
en lång tid för barn, ska då barnen utvisas efter tre?
Dessutom sker det sällan
efter tre år eftersom man söker
asyl på nytt och har rätt till en
prövning av Migrationsverket
och Förvaltningsrätten.
Det kommer att ytterligare
belamra Migrationsverket och
domstolarna, vilket även leder
till fler som engagerar sig mot
Tänk på att
en del av
våra flyktingar
är svårt traumatiserade
och att integrationen i
deras fall kan
ta längre tid
än för övriga.
d e t ä r r ät t att de absolut
flesta asylansökningarna från
dessa så kallade säkra länder
inte leder till uppehållstillstånd, men tänk om man missar
några som senare misshandlas
och dödas? En grundlig utredning bör göras för alla som söker asyl. Men vi måste trycka
på genom EU, så att länder som
Serbien och Rumänien tar sitt
ansvar för romer och andra utsatta människor.
Efter att i nästan 30 år ha engagerat mig för asylsökande och
flyktingar hoppas jag att alla
de förslag som nu förs fram ska
djupgranskas och bidra till en
breddad debatt. Det goda samtalet måste få fortsätta kring
frågor om asyl och integration.
Dagen den 12 februari 20
ler svåra inre motsättningar. Att
antyda att de nyanlända skulle
vara mer motiverade om de efter tre år måste kunna visa att
n y t t l i v. De som kommer ska inte bara överleva, de ska få möjlighet att bygga sig ett nytt liv och bidra i bygget av vårt gemensamma samhälle. Att möjliggöra för fler att gå från utanförskap till
är att sätta barnens bästa i centrum, skriver Emma Henriksson.
Foto: BJÖRN LARSSoN R
Sluta jämföra IS med Breivik
Hon leder KD-kampen – kan bli ny partiledare
3 ) Fobistämplarna är problematiska
4 ) ”Jag
fickvialdrig
längtade
efter”
som intedet
vill sejag
stängda
gränser måste
ta ett större
Debatt
ansvar troende
för att erbjuda
och lösningar.
5 ) Tillåt
attsvar
vara
olika Det skriver kD:s Emma
1)
Flyktingar ska mer än överleva
2)
Henriksson i ett svar till Bengt Sjöbergs debattinlägg (Dagen 12/2).
Emma
HEnrikSSon,
riksdags­
ledamot och
gruppledare
Kristdemokra­
terna.
Åsik
Läs fler
från läs
på sidan
Vill du
debatte
◆ Debatt
och insänd
skickas till
[email protected]
Dagen de
105 36 St
Glöm inte
namn, adr
telefon.
◆ För icke
da manus
ej. Redakt
behåller si
att korta t
S l ava r u n d e r k ä n slo r n a? När Anders Borg offentliggjorde sin relation med Dominika Peczynskis sa han bland annat: ”Man kan
inte alltid styra över känslor.” Är det så? undrar Micke Gunnardo.
Livslånga kärleken
finns inom räckhåll
D e t va r n o g många som höjde
på ögonbrynen när nyheten om
Anders Borgs och Dominika
Peczynskis relation blev offent‑
lig. Själva nyheten lämnar jag
därhän, men jag fastnade för
vad Anders Borg sa i sitt press‑
meddelande: ”Man kan inte all‑
tid styra över känslor. Vad som
nu sker får framtiden utvisa.”
Ä r d e t på stå e n d e t sant? Är
det så att vi kan bli hjälplösa och
slavar under våra egna känslor?
Jag spekulerar inte i huruvida
det är sant i Anders Borgs fall,
det intresserar mig egentligen
inte. Jag tänker på dig och mig.
Kan vi människor hamna i
situationer som äventyrar
äktenskap och familj på grund
av känslor som spelar oss spratt
vi inte kan kontrollera? Det är
en fråga allt för stor och viktig
att inte försöka besvara. Vi är
många som har erfarenhet av att
skilsmässor smittar, att när par i
omgivningen separerar kan an‑
dra uppfatta signaler om att det
är en möjlig utväg
(och okända)
människor förklarar otrohet
och/eller separationer med att
känslorna för en annan männi‑
ska blev så starka att de inte
gick att tygla, ger det indirekt
legitimitet för många att tänka
och handla på liknande sätt.
N ä r då k ä n da
Gör ni
detta
har ni skapat ett effektivt
skydd för er
relation mot
frestelser
från annat
håll.
Frågan är alltså om det är
möjligt att hamna i en situation
då jag inte kan tygla mina
känslor till en annan människa?
Svaret är ett självklart och
stort JA! Självklart kan jag för‑
sätta mig själv i situationer allt
för svåra att kontrollera käns‑
lomässigt – det gäller oss alla.
Frågan är ju vad vi gör då?
Uppmuntrar vi kontakt? Tar vi
initiativ till kontakt? Gör vi oss
tillgängliga för kontakt? Be‑
svarar vi kontakt? Träffas vi på
tu man hand? Har vi kontakt
via sociala medier?
Jag v i ll på stå att vi har ett
ansvar som är svår att bort‑
förklara. Borde det inte alltid
vara möjligt att bestämma sig
för att inte utsätta sig för situ‑
ationer som kan äventyra äk‑
tenskap/förhållanden? Finns
det inte alltid en tidsrymd, om
än så liten, då jag hinner tänka
och reflektera över de val jag
faktiskt har – innan skadan är
skedd?
Jag t r o r at t den livslånga
kärleken finns inom räckhåll!
När vi lever i en relation, kan‑
ske allra helst i ett äktenskap,
är den tydliga ambitionen för
de allra flesta att kärleken ska
bli livslång. Men ödmjukt bör
vi konstatera att vägen dit går
via både rosor och törne. Vi får
varken ta relationen eller var‑
andra för givna. Vi är mycket
sårbara i de nära relationerna.
M e n d e n l i v sl å n g a kärleken
finns inom räckhåll om vi kon‑
tinuerligt underhåller relatio‑
nen. Sluta aldrig att prata med
varandra, stäm helst varje dag
av läget med varandra och frå‑
ga hur ni mår. Rör vid varan‑
dra, låt pussar och kramar vara
en naturlig del av vardagen. Se
till att ofta ha roligt/trevligt/
mysigt på tu man hand, om
det så bara skulle handla om
en fika vid köksbordet eller en
20 minuters kvällspromenad.
Tala om och visa hur mycket
ni älskar varandra. Gör ni
detta har ni skapat ett effektivt
skydd för er relation mot
frestelser från annat håll.
D e n b e stä m da v i l j a n och
ambitionen med relationen
bör alltid väga tyngre än vad
känslorna för en annan män‑
niska säger vid ett specifikt
tillfälle. Då kan man till och
med styra över starka känslor
för en annan människa. Då kan
man påverka det närmsta ske‑
endet i stället för att låta fram‑
tiden utvisa det. Den livslånga
kärleken är ingen utopi utan
en i allra högsta grad realitet.
Micke Gunnardo,
Parvägledare, föreläsare, skolkurator

Similar documents