olika ersättningskoderna

Transcription

olika ersättningskoderna
Statlig ersättning - koder och klartext
Uppdaterad 2016-03-01
ERSÄTTNINGSTYPER I KLARTEXT - FÖR KOMMUNER
GRUPP
KOD
Förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Bistånd enligt LMA - beviljat av kommun för tillståndssökande m.fl.
LMA
DAG
DAGERSÄTTNING och även ev. SÄRSKILDA BIDRAG
Ensamkommande barn
BUV2
BUV-A
Å-BAS
HVBAS tidigare
HVBAS HVBSA
Å-HVB
STBAS
STBAS
Å-SBA
HVBA
BUV-F
UTSA
LVUA
FAMA
JOUA
PPBA
BUV9
Å-FA9
GOD9
Å-GO9
TRA9
Å-TR9
UTR9
Å-UT9
ERSÄTTNING BELAGD PLATS - ASYL
ÅTERKRAV BELAGD PLATS - ASYL
ERSÄTTNING FÖR PLACERING I HVB EFTER ANVISNING (för kostnader från 2014) - ASYL
ÅTERKRAV ERSÄTTNING HVB-PLACERING (för kostnader från 2014) - ASYL
ERSÄTTNING FÖR PLACERING I STÖDBOENDE EFTER ANVISNING (för kostnader från 2016) ASYL
ÅTERKRAV ERSÄTTNING STÖDBOENDE (för kostnader från 2016) - ASYL
ERSÄTTNING FÖR PLACERING I HVB ENLIGT SOL (endast i ankomstkommun för kostnader från
2014) - ASYL, förutom UTSA, se nedan
ERSÄTTNING FÖR UTSLUSSNINGSBOENDE etc (endast i ankomstkommun för kostnader från
2014) - ASYL
ERSÄTTNING FÖR VÅRD OCH PLACERING ENLIGT LVU - ASYL
ERSÄTTNING FÖR FAMILJEHEM - ASYL, förutom JOUA eller PPBA, se nedan
ERSÄTTNING FÖR JOURHEM - ASYL
ERSÄTTNING FÖR PLACERING HOS SLÄKTING - ASYL
ERSÄTTNING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN - ASYL, främst ansökan före 1 juli 2013
ÅTERKRAV ERSÄTTNING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN - ASYL
GOD
ERSÄTTNING
MAN KOSTNAD
FÖR GOD MAN - ASYL
ÅTERKRAV GOD MAN - ASYL
TRANSPORTKOSTNAD
ERSÄTTNING TRANSPORTKOSTNAD - ASYL
ÅTERKRAV TRANSPORTKOSTNAD - ASYL
UTREDNINGSKOSTNAD
ERSÄTTNING UTREDNINGSKOSTNAD - ASYL
ÅTERKRAV UTREDNINGSKOSTNAD - ASYL
Förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges
till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
SFI
SFI
SFI2
Å-SFI
ERSÄTTNING FÖR SFI FÖR ANLÄGGNINGSBOENDE - UNDER ÅR 2014
ERSÄTTNING FÖR SFI FÖR ANLÄGGNINGSBOENDE - FRÅN OCH MED ÅR 2015
ÅTERKRAV ERSÄTTNING FÖR SFI
Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) samt
förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande (ErsF)
Grundersättning och prestationsbaserad ersättning (NyErsF)
GRU
GRU
GRUNDERSÄTTNING
PRE15
PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING STEG 1 á 15 000 KR
PRE10
PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING STEG 2 á 10 000 KR
PRE05
PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING STEG 3 á 5 000 KR
PRE
PRETF
PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING TILLFÄLLIG FÖR 2014 á 5 000 KR
ANV15
PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING EFTER ANVISNING KVOT/ABO á 15 000 KR
Å-PRE
ÅTERKRAV PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING
Vissa hyreskostnader (NyErsF)
HYR
VISSA HYRESKOSTNADER (innan anvisad flyttat in)
HYR
Å-HYR
ÅTERKRAV HYRESKOSTNADER
Stöd och service, assistans och bostadsanpassning (NyErsF) samt varaktig vård (ErsF)
LASS
LSS ELLER ASSISTANSERSÄTTNING ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN
BOSA
BOSTADSANPASSNING
P34K HSVK
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - KOMMUN
P34K
VARAKTIGT VÅRDBEHOV - KOMMUN (för mottagna före den 1 december 2010)
Å-34K
ÅTERKRAV STÖD OCH SERVICE m.m. och VARAKTIGT VÅRDBEHOV - KOMMUN
GRUPP
KOD
ERSÄTTNINGSTYPER I KLARTEXT - FÖR KOMMUNER
Schablonersättning (NyErsF)
MOT
MOTTAGNINGSSCHABLON (första delutbetalningen) - mottagna före 2016
ETA
ETABLERINGSSCHABLON (andra delutbetalningen) - mottagna före 2016
PERB
SCHABLONERSÄTTNING BARN - mottagna före 2016
PERV
SCHABLONERSÄTTNING VUXEN - mottagna före 2016
PERÄ
SCHABLONERSÄTTNING ÄLDRE - mottagna före 2016
Å-NSH
ÅTERKRAV SCHABLONERSÄTTNING - mottagna före 2016
NSCH
MOT2
MOTTAGNINGSSCHABLON (första delutbetalningen) - mottagna from 2016
ETA2
ETABLERINGSSCHABLON (andra delutbetalningen) - mottagna from 2016
PERB2
SCHABLONERSÄTTNING BARN - mottagna from 2016
PERV2
SCHABLONERSÄTTNING VUXEN - mottagna from 2016
PERÄ2
SCHABLONERSÄTTNING ÄLDRE - mottagna from 2016
Å-NS2
ÅTERKRAV SCHABLONERSÄTTNING - mottagna from 2016
Initiala kostnader (NyErsF)
INIAB
INITIALA KOSTNADER ABO/KVOT BARN
INIAV
INITIALA KOSTNADER ABO/KVOT VUXEN
NSCH INIEB
INITIALA KOSTNADER EBO/ANKN BARN
INIEV
INITIALA KOSTNADER EBO/ANKN VUXEN
Å-INI
ÅTERKRAV INITIALA KOSTNADER
Särskilda kostnader (NyErsF/ErsF)
SOC1
EKONOMISKT BISTÅND 19 §, 1
SOC2
EKONOMISKT BISTÅND 19 §, 2
SOC3
EKONOMISKT BISTÅND 19 §, 3
SOCU
EKONOMISKT BISTÅND 20 § - UNGDOMAR
SOL
HEM1
HEMTJÄNST
SOC
EKONOMISKT BISTÅND (för mottagna före den 1 december 2010)
HEM
HEMTJÄNST (för mottagna före den 1 december 2010)
Å-SOC
ÅTERKRAV - EKONOMISKT BISTÅND
Å-HEM
ÅTERKRAV - HEMTJÄNST
Ensamkommande barn - vård och boende (NyErsF/ErsF)
BUV4
ERSÄTTNING BELAGD PLATS - vid PUT-ÖK
BUV-P
Å-PUT
ÅTERKRAV BELAGD PLATS - vid PUT-ÖK
BUV6
ERSÄTTNING BELAGD PLATS - vid bland-ÖK för PUT
BUV-B Å-BUT
ÅTERKRAV BELAGD PLATS - vid bland-ÖK för PUT
ERSÄTTNING FÖR PLACERING I STÖDBOENDE EFTER ANVISNING (för kostnader från 2016) - för
STBPS
STBPS
PUT
Å-SBP
ÅTERKRAV ERSÄTTNING STÖDBOENDE (för kostnader från 2016) - för PUT
HVBP
ERSÄTTNING FÖR PLACERING I HVB ENLIGT SOL - för PUT, förutom UTSP, se nedan
ERSÄTTNING FÖR UTSLUSSNINGSBOENDE etc - för PUT - (för kostnader före 2016)
UTSP
LVUP
ERSÄTTNING FÖR VÅRD OCH PLACERING ENLIGT LVU - för PUT
ERSÄTTNING FÖR FAMILJEHEM (Inkl. familjehem som blivit särskilt förordnad vårdnadshavare) för PUT, förutom JOUP eller PPBP, se nedan
FAMP
S18
JOUP
ERSÄTTNING FÖR JOURHEM - för PUT
PPBP
ERSÄTTNING FÖR PLACERING HOS SLÄKTING - för PUT
S18
ERSÄTTNING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN - för PUT, främst ansökan före 1 juli 2013
Å-S18
ÅTERKRAV ERSÄTTNING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN - för PUT
Ensamkommande barn - extra schablon (NyErsF)
SCHABLON á 30 000 KRONOR
BUVS BUVS
Å-BSH
ÅTERKRAV SCHABLON BARN
Vissa särskilda kostnader (NyErsF) samt före 2015 extraordinära kostnader (ErsF)
DIR
INITIALA KOSTNADER DIREKTPLACERING KVOTFLYKTINGAR
OMH
KOSTNAD OMHÄNDERTAGANDE ENLIGT LVU
EO
SSI
SÄRSKILDA VÅRDINSATSER ENLIGT SoL
SVK
SÄRSKILDA VÅRDINSATSER, KOMMUN
ÖVR
ÖVRIGA KOSTNADER, KOMMUN