En värld i rörelse: Fördjupning_historia

Comments

Transcription

En värld i rörelse: Fördjupning_historia
FÖRDJUPNINGAR
Historia 1a1, 1a2, 1b
LÄRARHANDLEDNING
För att avsluta momentet om flyktingar och migranter och för att få ett underlag för bedömning finns här ett antal
förslag på uppgifter. Alla uppgifter är utformade utifrån historia 1a1, 1a2 och 1b:s kursplaner, men kan även användas i historia 2.
Skrivuppgift: Push och pull
Varför migrerar människor och hur har det sett ut genom historien? Låt dem välja ut ett land som många människor flyr ifrån i vår tid. De beskriver situationen i landet och analyserar de bakomliggande ”push”- och “pull”faktorerna. Därefter genomför de samma analys på utvandringen från Sverige på 1800-talet. Vilka ”push”-faktorer
drev människor från Sverige, och vilka ”pull”-faktorer lockade till USA.
Som källor kan de använda En värld i rörelse - om flyktingar och migranter och egna informationssökningar. Resultatet kan redovisas i en rapport eller som hemskrivning.
Muntlig presentation: Krig, konflikt och flyktingar genom tiderna
Flyktinginvandringen till Sverige har följt politiska kriser runt om i världen i världen (se kapitel tre i En värld i rörelse
- om flyktingar och migranter). Dela in klassen i grupper och tilldela dem en ”kris” per grupp:
• Statskuppen i Chile 1973
• Inbördeskriget i Libanon 1975-1989
• Kriget mellan Iran och Irak på 1980-1988
• Kriget på Balkan i början av 1990-talet
• Inbördeskriget i Somalia 1991• USA:s invasion av Irak 2003
Eleverna söker och sammanställer information och presenterar resultatet muntligt med hjälp av en Power-point
eller Impress-presentation, där de ger den historiska bakgrunden till kriget eller krisen, beskriver förloppet och
diskuterar konsekvenserna.
Hemskrivning: Sverige och invandringen
Ibland kan man höra i debatten att Sverige har bedrivit en ”massinvandringspolitik”. Men hur är det med den
saken? Låt eleverna fördjupa sig i den svenska invandringens historia genom att skriva en hemskrivning, med
utgångspunkt i texten En värld i rörelse - om flyktingar och migranter, och besvara frågor som:
• Hur har in- och utvandring till Sverige förändrats genom historien. Välj ut och redogör för de händelser och
skeenden som du anser viktigast.
• Diskutera vilka konsekvenser som in- och utvandringen har inneburit för det svenska samhället genom historien.
• Hur har dagens Sverige formats av invandringen till Sverige? Diskutera exempelvis vilken betydelse arbetskraftsinvandringen har haft för det svenska samhället under efterkrigstiden, eller hur invandringen har bidragit till
framväxten av ett mångkulturellt samhälle.
• Redogör för den svenska flyktingpolitiken under första halvan av 1900-talet och jämför med dagens flyktingpolitik. Vilka likheter/skillnader finner du?
FÖRDJUPNINGAR
Historia 1a1, 1a2, 1b
LÄRARHANDLEDNING