Studiehandledning Ht

Transcription

Studiehandledning Ht
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Den akademiska skrivprocessen, 910G08, 7, 5 hp: Studiehandledning
Allmänt om kursen
Den akademiska skrivprocessens fokus är det svenska språket och hur det används i
akademiska sammanhang. Det tar lång tid att utvecklas från ovan till van skribent, men kursen
ger verktyg att arbeta med på egen hand.
Målgruppen för kursen är studenter inom LIU eller yrkesverksamma som skriver längre
texter, både inom en utbilning eller i sin yrkesroll. Kursen är en introduktion till skrivande och
granskande av egna och andras texter, även för den som inte läst på universitet tidigare. En
tyngdpunkt läggs på skrivandet som en process där det handlar om att kunna granska,
vidareutveckla och bearbeta texter. Då behövs också kunskaper i informationssökning,
studieteknik/bearbetning av litteratur, opposition och källkritik.
I kursen används kursskalet Lisam för att lägga ut dokument och kommunicera. Studenterna
har tillträde till Lisam via http://lisam.liu.se så fort registrering på kursen är genomförd.
Inloggning sker med LiU-ID.
Kursen kommer att löpa under åtta veckor, med start den 1/9, och varannan tisdag
fram till och med den 8/12.
Fyra föreläsningar varvas med fyra seminarier. Kursen examineras dels genom muntliga
uppgifter vid seminarierna dels genom skriftliga inlämningsuppgifter. Deltagande vid
seminarier är obligatoriskt. (Muntligt deltagande samt workshop på plats.) Ett språkligt
övningskompendium kommer att delas ut och användas löpande i kursen.
Det är viktigt att läsa igenom studiehandledningen och uppgiftsinstruktionerna noga. En
litteraturlista återfinns i slutet av Studiehandledningen. Viss litteratur är obligatorisk.
Kontakt:
Kursansvarig och deltagande lärare: Victoria Pihlgren, [email protected] ISV
1
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Momentschema
Föreläsning 1. Tisdag den 1/9, 17-19, sal B43. Upprop. Akademiska krav på språket.
Uppsatsens olika delar.
Tillfället inleds med en kursupptakt och genomgång av kursens uppläggning.
Föreläsningen ger grundläggande information om hela skrivprocessen och inleds med hur en
uppsats är uppbyggd, samt varför denna uppläggning kommit till. Vi tar upp vad uppsatsens
olika rubriker innebär och vad som ska placeras under varje rubrik. Fokus läggs också på
formalia och vad som kännetecknar ett vetenskapligt förhållningssätt. Dessutom diskuteras
vad som utmärker olika akademiska begrepp, som t ex analys, diskussion, slutsats och
reflektion. Därmed är en första grund lagd inför slutuppgiften, (nr. 4, skriftlig opposition) och
det går bra att förbereda det arbetet redan nu. Andra delen av föreläsningen tar upp skillnader
mellan skrift- och talspråk, anpassning av stilnivå och behovet av att precisera och definiera
begrepp. Saklighet och tydlighet är ledord som introduceras.
Uppgift 1 presenteras: ”Från ovan till van skribent”. PM om studenternas erfarenheter av att
skriva akademisk text och att få syn på sin egen skrivprocess/utveckling.
Seminarium 1. Tisdag den 15/9, 17-19, sal B43. Skriftlig inlämningsuppgift 1 (PM)
inlämnas. Seminariediskussion kring läst litteratur. Övningar i
textbearbetning/redigering och språkgranskning av text. ”Den röda tråden” samt att
skriva ”rakt på sak”: sammanhang och struktur, inledning -avslutning, textbindning,
styckeindelning, textglesning/-tätning, meningsbyggnad, ordval och informationstäthet.
Variation och konsekvens. Språkligt Övningskompendium introduceras.
Föreläsning 2. Tisdag den 29/9, 17-19, sal B43. Att använda och bearbeta litteratur,
referera och citera samt att ge uttryck för egna reflektioner/tolkningar
Vi specialgranskar några valda artiklar/ texttyper och undersöker bl. a. disposition samt
resultatdel, referenser och citat. Vi tar upp begreppen referat och citat samt övar lässtrategier,
att ta ut ”det viktigaste” i en text, samt att återge en text med självständigt språk utan att
förvanska vad författaren menar. Den skriftliga uppgiften inför seminarium 2 är att
sammanfatta (referera) en vetenskaplig artikel.
2
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Seminarium 2. Tisdag den 13/10, 17-19, sal B43. Workshop kring att skriva referat.
Ta med ditt utskrivna referat (uppgift 2) till seminariet. Arbeta parvis och jämför
innehåll/tolkning, urval, språk, disposition och citat-/referatmarkeringar för att se vad som kan
förbättras. Använd övningskompendiet för fortsatt bearbetning av referatet. Skicka därefter
båda versionerna till Victoria senast 27/10.
Föreläsning 3: Tisdag den 27/10, 17-19, sal B43. Litteratursökning och granskning samt
källkritik (i samarbete med bibliotekarie, CNB)
En viktig del i den akademiska skrivprocessen är att söka och att granska information kritiskt.
I samarbete med biblioteket får studenterna grundläggande information om litteratursökning
och också i uppgift att granska en referenslista, och kommentera urvalet. Vi pratar specifikt
om olika typer av källor/litteratur, olika sökvägar och databaser, samt hur man gör medvetna
urval. I uppgift 3 ingår därför att söka referenser via anvisade, och egna, sökvägar och
analysera resultatet. Till uppgiften hör också att göra en källkritisk granskning av en egenvald
Internetkälla: Vem säger vad, i vilket syfte och på vilket sätt?
Seminarium 3. Tisdag den 10/11, 17-19, sal B43. Källkritik och litteratursökning
Skriftlig inlämning av uppgift 3. Muntlig avstämning av uppgiften vid seminariet. Fortsatta
övningar i källkritik: primär- och sekundärkällor, bedömning av olika slags information.
Gemensam källkritisk granskning av hur en informationskälla kan/bör användas.
Föreläsning 4: Tisdag den 24/11, 17-19, sal B43. Akademiskt skrivande och
referenshantering
Den sista föreläsningsdelen återstår inför slutuppgiften (inlämningsuppgift 4). Föreläsning 4
är en variant på Språkverkstadens mest bokade och önskade föreläsning, kopplad till de allra
mest vanliga frågor vi får. Hur skriver man egentligen akademiskt? Vi utgår från vanliga
misstag och kommer även in på skrivkramp, bearbetningsprocessen, syfte- och
problemformulering samt ”berättandet” som struktur. Referenshantering gör många studenter
förvirrade, och vi tar ett grepp för att reda ut frågetecknen. Granskning av andras texter: Hur
ska en opposition skrivas? Den slutliga oppositionsuppgiften (4) presenteras. (Inlämnas 4/12,
kl. 12.00.)
3
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Seminarium 4. Tisdag den 8/12, 17-19, Individuell språkhandledning och återkoppling på
opposition. Victorias arbetsrum, B345. Tid bokas.
Studenterna har inför seminariet lämnat in sin skriftliga opposition av en uppsats. Vi
diskuterar nu texten både innehållsligt och med tanke på den egna skrivprocessen och läst
litteratur. Vi stämmer också av texten mot övningskompendiet, som introducerats på
seminarium 1.
4
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Examinationsuppgifter med läsanvisningar

Seminarium 1: Skriftlig inlämningsuppgift: PM ”Från ovan till van skribent”: om
studenternas erfarenheter av att skriva akademisk text och att få syn på sin egen
skrivprocess/utveckling. Inlämnas senast 15/9. Omfattning. 2 A4- sidor. Läs utdraget
från Sofia Asks avhandling, Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Växjö universitet,
2007), s. 5-8, 155- 164 samt Gunnar Augustsson, Akademisk skribent
(Studentlitteratur, 2012), kap. 1. ”Vetenskapligt skrivande som utvecklingsprocess”, s.
18-27. Förbered dig också så att du kan diskutera det du läst med dina kurskamrater
under seminarium 1.
Skriv en sammanhängande text om dina erfarenheter av och reflektioner kring att
skriva akademisk eller annan formell text. Diskutera också dina erfarenheter i
förhållande till det Ask och Augustsson tar upp. Exempel på frågor: Vilka erfarenheter
har du av att skriva uppsatser/rapporter på universitet? Vilka eventuella problem och
utmaningar har du stött på när du skriver formell text? Hur har du gått tillväga för att
lösa problemen? Vilken typ av feedback brukar du få på det du skriver? Hur arbetar du
när du skriver längre texter/uppsatser? Vad vill du utveckla/förbättra i ditt skrivande?
Hur upplever du att det är att läsa och använda akademisk text (böcker/artiklar t.ex.?)
Hur skulle du beskriva akademisk text, t.ex. Asks avhandlingstext? Var noga med att
visa i texten när du refererar eller citerar och när du beskriver dina egna erfarenheter
och tankar.
Bedömning: Godkänt/underkänt. För godkänt krävs att uppgiftsbeskrivningen,
inkl. litteraturanknytning, följs. Eftersträva ett akademiskt språkbruk (saklighet
och tydlighet) i den skriftliga framställningen. Återkoppling ges på både innehåll
och språk. Under seminarium 1 förväntas du diskutera dina erfarenheter och
koppla samman dem med litteraturen som du läst.
5
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15

150526
Seminarium 2: Skriftlig inlämningsuppgift och workshop under seminariet.
Uppgiften är att sammanfatta en vetenskaplig artikel som delas ut på föreläsning 2.
Förbered uppgiften genom att ta del av LiU:s biblioteks självstudieguide ”NoPlagiat”för
att lära dig referera och citera korrekt: http://noplagiat.bibl.liu.se/
Gör ett kortfattat (ca 1/3 av originaltexten) sakligt sammandrag av det viktigaste i texten med
egna ord och tydliga referatmarkörer. Ha också med något/några citat från artikeln som du
tycker belyser ämnet eller är centrala begrepp. Tillämpa råden i övningskompendiet när du
skriver texten. Skriv ut och ta med dig ditt referat till seminarium 2. Jämför där din text med
en studiekamrats och se var likheter och skillnader finns i sättet att redogöra för innehållet.
Vad behöver förbättras och förtydligas? Hur självständigt är språket i referatet? Ta fortsatt
hjälp av övningskompendiet när du bearbetar texten och lämna in båda versionerna, märkta 1
och 2 (dvs. ange vilken som är skriven först) via mejl till Victoria senast 27/10.
Bedömning: Godkänt/underkänt. Referatet bedöms utifrån saklighet, sammanhang
och språk där det är centralt att kunna göra korrekta referensmarkeringar och citat
samt ha ett självständigt språkbruk. I version 2 ska det synas att texten omarbetats
ordentligt med stöd av självstudieguiden, workshopen och råden i
övningskompendiet.
6
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15

150526
Seminarium 3: Skriftlig inlämningsuppgift: Sökning av litteratur och granskning av
referenslista samt källkritik. Samarbete med Biblioteket, Campus Norrköping.
Inlämnas senast 10/11 via mejl till bibliotekarien och Victoria. Uppgiften med
instruktioner delas ut under föreläsningen 27/10. Inför den källkritiska delen av
uppgiften, läs Kristina Alexanderson, ”Källkritik på Internet”,
https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf. Orientera dig i dokumentet men läs
särskilt kap. 3. ”Vad är källkritik?”
Bedömning: Godkänt/underkänt. Muntlig avstämning av uppgiften under seminarium
3.
Vid seminariet ägnas även en stund åt fördjupade övningar i källkritik.
7
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15

150526
Seminarium 4: Skriftlig och muntlig uppgift:
Skriftlig slutlig inlämningsuppgift: Opposition på en befintlig uppsats med särskilt
fokus på disposition och skriftlig framställning. Studenten väljer själv en lämplig uppsats
att granska (ur DiVA). Skriftlig inlämning senast 4/12 via mejl till
[email protected] Omfattning ca 3 A4- sidor löpande text (formellt akademiskt
skriftspråk).
Tänk på att texten ska vara självbärande: Presentera först för läsaren det som du
kommenterar. Motivera varje omdöme noga. (Det räcker inte att säga att inledningen
är bra utan att först beskriva hur uppsatsen inleds samt varför den är bra, på vilket
sätt.) Ge en rättvisande bild av uppsatsen genom att läsa noga och intresserat samt
ställa kritiska frågor till texten. I texten bör följande behandlas:
1. Författare och titel samt typ av uppsats. Kort summering av uppsatsens
innehåll.
2. Ämnesområde, syfte och frågeställningar
3. Källor, metod och teori
4. Resultatdel och analys
5. Slutsatser och diskussion. Hur hänger syfte, frågor, metodval och slutsats ihop?
Vilka empiriska belägg för slutsatsen presenteras? Vilka källkritiska och
referensmässiga problem kan finnas? Vilka svagheter och styrkor finns i
metoden? Vad kommer uppsatsförfattaren fram till, dvs. vilken ny kunskap?
Vad innebär resultatet egentligen? (Hur kan det tolkas/tillämpas?)
6. Uppsatsens disposition, formalia och språk bör ägnas särskild
uppmärksamhet med stöd av litteraturen. På vilka sätt uttrycks/formuleras
samband i uppsatsen språkligt och dispositionsmässigt? Vilka
sammanhangsord (”textbindning”) kan du finna? Ordval, definitioner samt
stilnivå är andra exempel i språkdräkten att undersöka. Tillämpa Augustsson
(2012), särskilt kap. 5. ”Den vetenskapliga textens grundläggande delar”, s.
107- 133 samt Jarrick & Josephson (1996), särskilt kap. 6. ”Meningarna och
orden”, s. 70-91. Var noga med att exemplifiera språket i uppsatsen. Ge även
språkliga förslag och rekommendationer.
Bedömning: Godkänt/underkänt. För godkänt krävs att instruktionerna ovan
följs och att studenten därigenom självständigt identifierar och tillämpar
uppsatsens begrepp, disposition och referenshantering. Eftersträva ett
akademiskt språkbruk (saklighet och tydlighet) i den skriftliga framställningen.
Återkoppling ges på både innehåll och språk vid den individuella
språkhandledningen.
8
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Individuell språkhandledning och återkoppling på skriftlig opposition: Vid
återkopplingen ligger fokus både på innehållet i oppositionen samt studentens egen
skrivprocess med stöd av litteraturen: Dysthe, O., Hertzberg, F., mfl., Skriva för att
lära, kap. 4. ”Skrivprocessen”, s. 47-60 (Studentlitteratur, 2000). Diskussionen vid
återkopplingen kan till exempel gälla problemformulering,
struktur/disposition/sammanhang, ordval och självständighet i språket, eller
språkgranskning och bearbetning.
Lämna in din skriftliga opposition 4/12, kl. 12.00 till Victoria via mejl. Tidsbokning
inför den 8/12, ca 10-15 minuter/student. Bedömning: Godkänt/underkänt. För
godkänt krävs att samtalet kretsar kring dina reflektioner kring texten du
opponerat på samt din egen text. Ta stöd av litteraturen samt utdelat
övningskompendium (seminarium 1)
9
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Litteraturlista
Nedanstående titlar är rekommenderad valfri referenslitteratur, förutom Augustsson, Gunnar,
Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande (Studentlitteratur, 2012)
samt Jarrick Arne & Josephson Olle, Från tanke till text (Studentlitteratur, 1996), som är
obligatorisk kurslitteratur.1 Dessutom tillkommer obligatorisk läsning av textutdrag
från tre titlar, markerade nedan.
Studieteknik
Angelöw, Bosse, Konsten att lyckas med sina studier (Natur och kultur, 2003).
Liljeqvist, Björn Plugga smart och lär dig mer, (Studentlitteratur, 2006).
Stray Jörgensen, Peter, Lästekniker och lässtrategier (Liber, 2009).
Torres, Sandra och Trost, Jan, Studieteknik, (Studentlitteratur, 2000).
Ordböcker
SAOL: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (13:e upplagan, 2006).
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
Språkrådet, Svenska skrivregler Språkrådets skrifter 8 (Liber, 2008).
Svenska språknämnden, Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser
(Nordstedts, 2011).
Handböcker i språk, akademiskt skrivande, vetenskaplig metod
Alexanderson, Kristina, ”Källkritik på Internet”, https://www.iis.se/docs/Kallkritik-paInternet.pdf. Orientera dig i dokumentet men läs särskilt kap. 3. ”Vad är källkritik?”
Obligatorisk kurslitteratur.
Ask, Sofia, Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande (Liber, 2011).
Augustsson, Gunnar, Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
(Studentlitteratur, 2012). Obligatorisk kurslitteratur. (Boken har även teoretiska inslag.)
Backman, Ylva, Gardelli, Teodor mfl. ,Vetenskapliga tankeverktyg - till grund för
akademiska studier (Studentlitteratur, 2012). Se särskilt kap. 12 ”Att skriva vetenskapligt”.
1
Vid eventuella problem att få tag på Jarrick & Josephson (1996), kontakta läraren för rekommendation om
alternativ likvärdig litteratur.
10
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
Dysthe, Olga, Hertzberg Frøydis, Løkensgard Hoel Torlaug, Skriva för att lära: Skrivande i
högre utbildning (Studentlitteratur, 2000). Obligatorisk läsning: kap. 4 ”Skrivprocessen”,
s. 47-60.
Forsberg, Jenny, Tydliga texter: Snabba skrivtips och språkråd (Norstedts, 2010).
www.tydligatexter.se (övningar)
Grüttner Mathias & Gregersen Arvid, Så skriver du akademiska uppsatser (Studentlitteratur,
2011).
Hartman, Sven, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (Natur och Kultur,
2003).
Jarrick, Arne & Josephson, Olle, Från tanke till text: En språkhandbok för uppsatsskrivande
studenter. (Studentlitteratur, Andra upplagan, 1996) Obligatorisk kurslitteratur.
Strömquist, Siv, Skrivboken: Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (Gleerups, Sjunde
upplagan, 2014).
Teoretisk litteratur om akademiskt skrivande
Ask, Sofia, Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Akademisk avhandling, Växjö universitet,
2007). Pdf i fulltext via http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:205075/FULLTEXT01
(åtkomst 130830) Växjö University Press. Obligatorisk läsning: kap. 1 och kap. 9, s. 5-8,
155-164.
Løkensgard Hoel, Torlaug, Skriva på universitet och högskolor: En bok för lärare och
studenter (Studentlitteratur, 2010).
Nils-Erik Nilsson, Sten-Olof Ullström, ” Att reflektera genom texten” i Bengt Brodow, NilsErik Nilsson, Sten-Olof Ullström, Retoriken kring grammatiken: Didaktiska perspektiv på
skolgrammatik (Studentlitteratur, 2000), s. 135-162.
Språkverkstaden vid Linköpings universitet, Campus Norrköping:
http://www.isv.liu.se/sprakverkstaden?l=sv
Linköpings universitet, biblioteket:
Citera och referera: http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera?l=sv
NoPlagiat: http://noplagiat.bibl.liu.se/
11
Victoria Pihlgren
[email protected]
ISV
HT-15
150526
12

Similar documents