Idrottshall och motionsspår i Ekängen

Comments

Transcription

Idrottshall och motionsspår i Ekängen
TJÄNSTESKRIVELSE
1 (4)
2015-03-31
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed
Dnr KOF 2015-156
Kultur- och fritidsnämnden
Idrottshall och motionsspår i Ekängen – svar på
budgetuppdrag 40 2015
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut:
1. Kultur- och fritidskontorets redovisning av gemensamt budgetuppdrag tillstyrks.
2. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsens planeringsutskott.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut:
1. Utbildningskontorets redovisning av gemensamt budgetuppdrag tillstyrks.
2. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsens planeringsutskott.
SAMMANFATTNING
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden har fått ett gemensamt
budgetuppdrag att utreda en gemensam planering, behovsanalys och
kostnadsbedömning gällande ny idrottshall samt motionsspår i Ekängen.
Budgetuppdraget ska besvaras i samråd med samhällsbyggnadsnämnden.
I översiktsplanen för Ekängen finns ett område utpekat som idrottsområde med
förslag på placering av idrottshall och fotbollsplaner.
Idag saknas tillräckliga förutsättningar för att kunna bedriva idrottsverksamhet i
Ekängen vilket resulterar i ett omfattande resande in till Linköping där Ekängens IF
bokar tider i befintliga hallar. Det finns idag två mindre idrottshallar i anslutning till
de skolor som finns i Ekängen. Dessa idrottshallar är dock inte ändamålsenliga för
det organiserade föreningslivet.
I Ekängen finns det inte mycket kommunal mark, vilket problematiserar och
försvårar kommunens möjligheter att utveckla och exploatera området. Markägaren
för den aktuella marken vill att kommunen startar ett detaljplanearbete för området
innan en diskussion om försäljning kan starta.
Enligt barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan finns inga planer på att
bygga någon 7-9 skola i Ekängen under de närmaste åren. Därmed kommer det inte
att finnas någon naturlig dagkund i en ny idrottshall. Utbildningskontoret ser också
2 (4)
en trend att fler och fler ungdomar i högstadieåldern väljer att gå i skolan i de
centrala delarna av Linköping.
Att anlägga ett motionsspår i Ekängen har länge efterfrågats av de boende i Ekängen
och har också behandlats som medborgarförslag. Kultur- och fritidsnämnden har i
budget reserverat medel för investering av ett 5 km motionsspår samt driftskostnad.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att det, utifrån ett föreningsperspektiv, finns
behov av både idrottshall och motionsspår i Ekängen. Kommunen äger dock inte den
aktuella marken, vilket sammantaget med det faktum att utbildningskontoret inte
avser bygga någon 7-9 skola i Ekängen under de närmaste åren, gör att kultur - och
fritidskontoret bedömer att en byggnation av idrottshall och motionsspår kommer att
dröja minst 5-7 år.
___
Beslutsunderlag:
Klicka här för att ange text.
BAKGRUND
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden har fått ett gemensamt
budgetuppdrag att utreda en gemensam planering, behovsanalys och
kostnadsbedömning gällande ny idrottshall samt motionsspår i Ekängen.
Budgetuppdraget ska besvaras i samråd med samhällsbyggnadsnämnden.
I översiktsplanen för Ekängen finns ett område utpekat som idrottsområde med
förslag på placering av idrottshall och fotbollsplaner. Föreningen Ekängens IF har
vid ett flertal tillfällen uppvaktat kommunen (både tjänstemän och politiker) och
framfört behov av idrottsanläggningar i Ekängen.
Ekängen har under de senaste året vuxit, vilket resulterat i nybyggnation av bostäder
och inflyttning av framförallt barnfamiljer. Idag saknas det tillräckliga
förutsättningar för att kunna bedriva idrottsverksamhet i Ekängen vilket resulterar i
ett omfattande resande in till Linköping där Ekängens IF bokar tider i befintliga
hallar. Det finns idag två mindre idrottshallar i anslutning till de skolor som finns i
Ekängen. Dessa idrottshallar är dock inte ändamålsenliga för det organiserade
föreningslivet.
I Ekängen finns det inte mycket kommunal mark, vilket problematiserar och
försvårar kommunens möjligheter att utveckla och exploatera området. Markägaren
för den aktuella marken vill att kommunen startar ett detaljplanearbete för området
innan en diskussion om försäljning kan starta.
Enligt barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan finns inga planer på att
bygga någon 7-9 skola i Ekängen under de närmaste åren. Därmed kommer det inte
att finnas någon naturlig dagkund i en ny idrottshall. Utbildningskontoret ser också
en trend att fler och fler ungdomar i högstadieåldern väljer att gå i skolan i de
centrala delarna av Linköping.
3 (4)
Ekängens IF skulle med fördel kunna ha den eventuella multihallen i Kallerstad som
anläggning för föreningens verksamhet tills dess att en ny skola byggs i Ekängen.
Kultur- och fritidskontoret anser att föreningen i Ekängen har behov av en idrottshall
i området men ser också att det kommer att ta tid att realisera, framförallt på grund av
att markfrågan först måste lösas. Om och när en byggnation av idrottshall blir aktuell
i Ekängen föreslår kultur - och fritidsnämnden att denna idrottshall byggs enligt
NCC- koncept eller liknande.1
Inom Linköpings kommun finns idag ett tjugotal anläggningar med motionsspår.
Endast för fem av dessa är kommunen huvudman. Övriga anläggningar drivs av
föreningar med kommunalt stöd i form av driftbidrag. En förening som ansvarar för
ett motionsspår kan dessutom ansöka om anläggningsbidrag om maximalt 100 tkr för
upprustning av spåret. Att anlägga ett motionsspår i Ekängen har länge efterfrågats
av de boende i området och har också behandlats som medborgarförslag vid två
tillfällen på kultur - och fritidsnämnden.
Det första medborgarförslaget avslogs med hänvisning till att det område som i
översiktsplanen är utmärkt för promenadstig/motionsspår inte ligger på kommunal
mark. Kultur- och fritidsnämnden beviljade det andra medborgarförslaget och har i
budget reserverat medel för investering av ett 5 km motionsspår samt driftskostnad
(se kostnadsbedömning nedan). Linköpings kommun äger dock inte marken som
föreslås för ett motionsspår. Föreningen Ekängens IF är positivt inställda till att sköta
drift och tillsyn av ett eventuellt motionsspår.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att det finns behov av både idrottshall och
motionsspår i Ekängen. Kommunen äger dock inte den aktuella marken, vilket
sammantaget med det faktum att barn- och ungdomsnämnden inte avser bygga någon
7-9 skola i Ekängen under de närmaste åren, gör att kultur - och fritidskontoret
bedömer att en byggnation av idrottshall och motionsspår kommer att dröja minst 5-7
år.
Kontoren föreslår nämnderna att godkänna förslag på svar på budgetuppdrag.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kontoren föreslår nämnderna att godkänna förslag på svar på budgetuppdrag.
RESURSBEHOV
Ny idrottshall och motionsspår kräver utökade resurser för kultur - och
fritidsnämnden för hyra, drift och hantering av projekten.
1
NCC Bollhall är en standardiserad allaktivitetshall med inriktning på bollsporter. Trots en hög
standardisering finns ett flertal valmöjligheter. NCC Bollhall kan till exempel byggas ut med läktare
och umgängesytor som klubbrum eller kafé. Även exteriör och interiör kan anpassas så att hallen får
ett unikt utseende.
4 (4)
KALKYLER
Se rubrik Kostnadsbedömningar för idrottshall och motionsspår i Ny idrottshall och
motionsspår i Ekängen svar på budgetuppdrag.
FINANSIERING
För finansiering krävs utökad ram.
JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån behov
och intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion. Tillgänglighet,
bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika förutsättningar beaktas både
i befintliga anläggningar och i projektering av nya anläggningar.
SAMRÅD
Samråd har skett med utbildningskontoret, miljö – och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt Linköpings idrottsförbund som tillstyrker
förslag till beslut.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Frågan om nya idrottshall och motionsspår i Ekängen kommer att följas upp och
rapporteras till kultur - och fritidsnämnden.
MBL
MBL-information enligt § 19 har skett i ärendet.
UTBILDNINGSKONTORET
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
Lars Rejdnell
Lena Axelsson
Beslutet skickas till:
Planeringsutskottet
Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Linköpings idrottsförbund

Similar documents