IntegratIon, relIgIon och nya överens

Comments

Transcription

IntegratIon, relIgIon och nya överens
Med stöd av Region Gävleborg driver Hälsinglands museum under tre
år projektet Integration, religion och nya överenskommelser.
Projektet startade i april 2015 och löper till april 2018. Följ arbetet
med projektet här i vår blogg! Vi kommer att skriva om kommande
händelser, tankar och idéer, stort som smått.
Integration,
religion och
nya överenskommelser
INTEGRATION,
RELIGION AND
NEW AGREEMENTS
Supported by Region Gävleborg, Hälsinglands Museum runs the project
Integration, Religion and New Agreements for a period of three years,
beginning in April 2015. Follow the project on our blog! We will write
about important events and ideas as well as nitty-gritty stuff.
25 september 2015
25 september 2015
Vår idé
Our idea
Frågor som rör religion, kultur, religiösa och kulturella
identiteter lyser ofta med sin frånvaro i samtal om integration. När sådana frågor faktiskt lyfts görs det ofta av
främlingsfientliga grupperingar. Därmed låter vi dessa
grupperingar äga frågan. Nu vänder vi på perspektiven!
Vi vill använda religion och kultur som resurser snarare
än hinder i integrationsprocessen, en process som
bygger på ömsesidighet mellan den som är ny i Sverige
och den som har bott långt tid eller är född här. Vår utgångspunkt är att integration inte kan bygga på idén att
minoriteter ska tas in i en gemenskap vars form och
normer redan är färdiga. Integration, för oss, innebär
flexibilitet och förskjutning av normer från alla parter.
Questions of religion, culture, religious and cultural
identities are often absent from discussions regarding
integration. When such issues are in fact highlighted, this
is done through the voices of xenophobic groupings.
This implies letting such voices dominate this aspect of
the discussion. Let us reverse the perspective! Our aim
is to use religion and culture as resources rather than
obstacles in processes of integration. Furthermore, these
processes must be built on mutuality between those who
are newcomers in Sweden and those who are born or
who have lived here for a long time. We proceed from
the assumption that processes of integration cannot be
built on the idea that minorities are to be included or
accepted into a community whose shape and norms are
already fixed. Integration, in our understanding, implies
flexibility and shifting norms on everyone’s behalf.
Projektet riktar sig främst till unga och unga vuxna i
Gävleborgs län, men vi kan även fungera som kunskapsstöd och resurs gentemot andra målgrupper.
The project’s main target groups are young and young
adults in Gävleborg. However, we can also act as knowledge support resource for a wider audience.
Kontakt/Contact:
Maria Lindqvist - projektledare/project manager | [email protected] | +46 70-329 73 91
Nyheter och händelser
Events and happenings
April – augusti 2015: Blind Mirror
April – August 2015: Blind Mirror
Projektet fick en storstilad start genom utställningen
Blind Mirror av Haag-baserade konstnärinnan Lita
Cabellut. Som första museum i Sverige ställde Hälsinglands museum ut Cabelluts stora, teatraliska porträtt
under våren och sommaren 2015. Utställningen handlade om död, religion och identitet och lockade ett stort
antal både unga och vuxna besökare. Under några
veckor i maj deltog nästan 400 elever i pedagogiska
visningar av Blind Mirror. Den 21 augusti, varm sensommar, avslutades utställningen med en kväll som knöt
an till utställningens grundteman: döden och religionen.
The project had a grand opening by hosting Haguebased artist Lita Cabellut’s exhibition Blind Mirror. As
the first museum in Sweden, Hälsinglands Museum
exhibited Cabellut’s larger than life, theatrical portraits
during spring and summer 2015. The exhibition, based
on the themes of death, religion and identity attracted
large numbers of young and adult visitors. During a
few weeks in May, almost 400 students participated in
pedagogical exhibitions of Blind Mirror. On the 21th of
August, a warm late-summer evening, the exhibition
was celebrated in an evening based on its fundamental
themes: death and religion.
Nu har Blind Mirror vandrat vidare till Dresden och
arbetet i projektet fortsätter!
September 2015: Hälsinglands museum och
Fryshuset on tour!
Projektet planerar för fint besök! 22-25 september
kommer unga berättare från Stockholms-baserade
Fryshuset-projektet Tillsammans för Sverige till länet.
Vi kommer att husera på Bromangymnaiset i Hudiksvall under tisdagen och onsdagen, Torsbergsgymnasiet i Bollnäs under torsdagen och Slottegymnasiet i
Ljusdal under fredagen. De unga berättarna från
Fryshuset ska genom seminarier och workshops
diskutera med våra Gävleborg-elever hur det fungerar
att vara aktivt religiös jude, kristen eller muslim.
Vårt mål är att besöka alla gymnasieskolor i Gävleborg
under projekttiden. Hör av er om ni vill att vi ska
besöka även er skola!
Blind Mirror is now exhibited in Dresden and the
project continues!
September 2015: Hälsinglands Museum and
Fryshuset on tour!
The project plans for important visitors! On 22-25
September, storytellers from Stockholm-based Fryshuset-project “Together for Sweden” will visit Gävleborg.
We will be based on Bromangymnaiset in Hudiksvall
Tuesday and Wednesday, Torsbergsgymnaiset in Bollnäs
Thursday and Slottegymnasiet in Ljusdal on Friday. The
young storytellers from Fryshuset will, through seminars
and workshops, discuss with our Gävleborg-students
what it means and how it works to be actively religious
Jew, Christian or Muslim.
Our goal is to visit all upper secondary schools in Gävleborg. Let us know if you are interested in us visiting your
school!
Kontakt/Contact:
Maria Lindqvist - projektledare/project manager | [email protected] | +46 70-329 73 91
25 september 2015
25th september 2015
Det har varit en spännande vecka!
This has been an exciting week!
Vänner från Fryshusets projekt Tillsammans för Sverige
har besökt Bromangymnasiet i Hudiksvall, Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och Slottegymnasiet i Ljusdal för att
att prata med eleverna om hur det fungerar att vara ung,
troende och praktiserande jude, kristen, muslim eller
hindu i Sverige idag.
Friends from Fryshuset-based inter-religious project
Tillsammans för Sverige visited Bromangymnasiet in
Hudiksvall, Torbergsgymnasiet in Bollnäs and Slottegymnasiet in Ljusdal with the purpose of talking to the
students about how it works to be a believing and
practicing young Jew, Christian, Muslim or Hindu in
contemporary Sweden.
Judiska Naima berättar om hur arg hon blev då hon
under ett besök till koncentrationslägret AuschwitzBirkenau i Polen hittade en fyrklöver i gräset utanför den
barack där hennes mormor hölls fången under andra
världskriget. Så bisarrt och fel att hitta en lyckosymbol
på en sådan plats. Händelsen gjorde henne beslutsam
att behålla sin judiska tro, att föra den vidare till sina barnoch barnbarn och at bidra till att den judiska traditionen
lever vidare. Rohid berättar om hur han, efter att ha
tillsammans med andra män ha hoppat ur en överfull
flyktingbåt någonstans mellan Grekland och Turkiet,
nästan drunknandes, kände vikten av sin muslimska tro.
Joakim - ung, kristen och blivande präst berättar om hur
ofta hans möts av fördomar och frågor ifrån sin omgivning. Sudhagar, som är praktiserande hindu, påminner
om att även unga som tillhör de så kallade darmiska
religionerna (hinduism, sikhism och buddhism) blir utsatta och hånade för sin religiösa tillhörighet. Stereotypa föreställningar om dessa religioner är ofta mer
positivt laddade än de som kopplas till exempelvis islam
och judendom – likväl är det stereotyper och fördomar
som många troende inte känner igen sig i.
Jewish Naima talked of how angry it made her when she,
during a visit to the Polish concentration camp Auschwitz-Birkenau, found a four-leaf clover in the grass outside the barrack where her grandmother was kept
prisoner during the Second World War. How bizarre
to find a symbol of happiness in such a place. From this
event grew her decision to keep and cherish her Jewish
faith, to be able to pass it on to her children and grandchildren. Rohid told of of how he, after having jumped
in the sea from a crowded refugee-boat somewhere
between Turkey and Greece, while almost drowning,
felt the importance of his Muslim faith. Joakim, a young
Christian and future priest, tells of how he is often met
by prejudice and questions from those around him.
Sudhagar, a practicing Hindu, talks about how it is many
times forgotten that also Hindu, Buddhist or Sikh youth
are ridiculed due to their religious belonging. Stereotypical images surrounding these Dharmic religions
might be more positively portrayed than those surrounding for instance Islam, but still, they exist and they are
difficult for many believers to identify with.
Klassrummen är så tysta så att man skulle höra en knappnål falla. Eleverna lyssnar uppmärksamt. Deras frågor
och funderingar handlar om hur religion och religiösa
människor porträtteras i media, hur stor skillnaden det
är mellan att läsa om religion i skolböcker och att faktiskt
träffa troende människor. Frågor ställs om huruvida det
är tillåtet för en troende att ha tatueringar, om det kan
kännas ensamt att ha en religiös identitet i ett sekulariserat samhälle som Sverige, om den religiösa synen på
sex innan äktenskap och homosexualitet. I en uppföljande session får eleverna träna på att berätta sina egna
historier.
The classrooms are so quiet that one could here a
needle falling on the floor. The students listen attentively. The discussion and the questions circle around
how religious people are portrayed in the media and
differences between religion as taught in the books at
school and how religious individuals actually live their
lives. Questions are asked about whether having tattoos
is ok for religious people, if it feels lonesome to have a
religious identity in a largely secular society such as
Sweden, whether sex before marriage or homosexuality
is allowed. In the follow-up session, the students
practice on telling their own stories through images.
Kontakt/Contact:
Maria Lindqvist - projektledare/project manager | [email protected] | +46 70-329 73 91
Tillsammans för Sverige besöker oss igen i början av
februari 2016 - hör av dig till Maria Lindqvist om du är
intresserad av ett besök till din skola!
Tillsammans för Sverige will be back to visit us again in
February 2016! If you are interested in getting a visit to
your school, contact project manager Maria Lindqvist.
Kontakt/Contact:
Maria Lindqvist - projektledare/project manager | [email protected] | +46 70-329 73 91