Detaljplan för Köpmanberget 2:9 (hotell, restaurang), Hudiksvalls

Comments

Transcription

Detaljplan för Köpmanberget 2:9 (hotell, restaurang), Hudiksvalls
Granskningsutlåtande
2015-06-08
1 (2)
Dnr PLAN.2014.4
Byggnadsnämnden
Detaljplan för Köpmanberget 2:9 (hotell, restaurang),
Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.
Planhandlingar har varit utställda för granskning under tiden 4 maj-22 maj 2015.
Underrättelsen har skickats till sakägare och berörda. Övriga har informerats genom
kungörelse i tidningen. Planen har varit utställd på kommunens hemsida och på planoch bygglovskontoret.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnad på befintlig kaj för kontor,
konferens och hotell samt att skapa förutsättningar för anslutande bryggor och
parkering.
Planärendet handläggs enligt reglerna om normalt planförfarande.
Under granskningen har (tre) yttranden kommit in, varav två med synpunkter:



Länsstyrelsen 2015-05-25
Norrhälsinge Miljökontor 2015-05-20
Tekniska förvaltningen, Avfall 2015-05-13
Inkomna synpunkter och planavdelningens kommentarer redovisas nedan.
Yttrandena finns även tillgängliga på plan- och bygglovskontoret.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens framför att deras synpunkter från samrådet är inarbetade i
planförslaget på ett fullgott sätt.
56b4a2ff-0b7c-4818-ad74-39d9595b1461
Vidare framför Länsstyrelsen att det är positivt att allmänhetens tillgång till de
planerade bryggorna regleras, men påpekar dock att det finns en risk med att använda
den föreslagna avtalsformen vid ett eventuellt ägarbyte av fastigheten. Länsstyrelsen
menar att kommunen istället kan reglera allmänhetens tillgång i ett officialservitut.
Slutligen framför Länsstyrelsen att pålning i samband med genomförandet av
detaljplanen (vattenverksamhet) har anmälts till Länsstyrelsen och anmälan har
Plan o bygglov
Handläggare: Anna Ryttlinger • Tfn: 0650- 194 98 • E-post: [email protected]
Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Västra Tullgatan 6 • E-post: [email protected]
Tfn växel: 0650-190 00 • Fax: 0650-381 55 • www.hudiksvall.se • Org.nr: 212000-2379
2 (2)
godkänts med en pålning om max 25 pålar, enligt beslut 2015-01-29, dnr 535-797214.
Kommentar:
För att säkerhetsställa allmänhetens tillgång till bryggorna kommer ett avtal att
tecknas med exploatören. Tekniska förvaltningen -marksektionen- ansvarar för
upprättandet av detta avtal. Ett förtydligande över detta finns nu i planbeskrivningen.
Norrhälsinge miljökontor
Miljökontoret framför att de yttrat sig i planens samrådsskede och att delar av de
synpunkter de då framförde nu har tydliggjorts i detaljplaneförslaget.
Tekniska förvaltningen, avfallsavdelningen
Avfallsavdelningen framför att det i avsnittet Avfall i planbeskrivningen bör stå att
hantering av hushållsavfall inom området sköts av Hudiksvalls kommun samt att
utrymme för insamling och utsortering av avfall ska vara dimensionerade och
anpassade för den faktiska mängd avfall som genereras inom området.
Avfallsavdelningen framför vidare att möjlighet ska ges till hämtningsfordon att
samla in avfallet i anslutning till utsorteringsplatsen och, där så erfordras, tillräckliga
vändningsmöjligheter.
Kommentar:
Med avseende till avfallsavdelningens yttrande har avsnittet Avfall i planbeskrivningen
omarbetats så att de framförda synpunkterna tillgodoses.
Plan o bygglov
Anna Ryttlinger
Planarkitekt

Similar documents