Olle Englundhs förslag

Comments

Transcription

Olle Englundhs förslag
MEDBORGARFÖRSLAG
•
•
•
•
Behåll Hudiksvall station oförändrad för passagerartrafiken.
Inget dubbelspår och godstrafik genom Hudiksvall
Nytt dubbelspår via ny godsterminal i Medskogs-­‐området.
Ny bussterminal i direkt anslutning till stationen på kajen.
Hur skulle detta kunna vara möjligt?
Låt oss först begrunda hur tågen ser ut idag
• Dagens passagerar-­‐tåg
Kör åt båda håll utan rangering
• Äldre passagerar-­‐tåg
Kräver rangering eller ett lok/förarplats i andra änden.
• Godstågen är ofta containervagnar För snabb omlastning tåg-­‐väg FÖRSLAGET
Förslaget innebär i praktiken att Hudiksvalls station blir en sk. säckbangård. Det gamla spåret under stadshotellet ska dock vara kvar, vilket förklaras nedan.
• Bygg nytt dubbelspår förbi Hudiksvall för all trafik!
• Tappa av passagerartågen från det nya dubbelspåret in till nuvarande Hudiksvalls station.
• Samtliga passagerartåg av ”motorvagnstyp” kör tillbaka söderut till det nya dubbelspåret antingen mot Stockholm eller Sundsvall. • De få lokdragna tågen (oftast nattåg med sovvagnar) fortsätter som idag norrut på spåret genom stadshotellet. Det blir en avsevärd skillnad att fälla bommarna 4-­‐5 ggr per dygn än att göra det för samtliga tåg, vilket blir fallet om man drar dubbelspår rakt igenom Hudiksvall.
• Det är även möjligt att utan rangering köra de lokdragna tågen samma väg som motorvagnarna. Då behövs lok eller manövervagn i ”södra” änden av tåget.
Detta är bara en principskiss. Var de olika anslutningspunkterna ska byggas blir för experterna att räkna ut.
Anslutning av nuvarande spår till de nya dubbelspåret ska utan korsningar i samma plan. S påret bör bevaras som reserv vid ev. driftstörningar på nya dubbelspåret. Det bör påpekas att lokdragna tåg kan köras ut åt söder samma väg som m otorvagnstågen utan rangering. Eftersom inget eller några få lokdragna tåg per dygn går norrut på nuvarande spår, blir i praktiken Hudiksvall nu en säckbangård. B ussarna kan därför nu flyttas till en ny bussterminal i direkt anslutning till spåren på havssidan. Nya G odsterminalens placering och utformning ska utredas närmare. Närheten till E4 och 84:an är en fördel. Norrgående passagerartåg växlar upp vid lämplig plats till nya dubbelspåret (Vänstertrafik på S veriges järnvägar). Södergående passagerartrafik växlas in till stationen och sedan söderut på vänsterspåret. Anslutningspunkterna till/från den nya godsterminalen ska givetvis vara planfri. Nuvarande spår
Anslutningen sker till nya dubbelspåret där det är lämpligt. Norrgående passagerartåg växlar in på nuvarande spår till Hudiksvalls station.
NÅGRA VIKTIGA ASPEKTER Förslaget innebär att: • Inga ombyggnader krävs inom Hudiksvalls stadskärna och stationsområde. .
• Eftersom stationen nu är en säckbangård kan bussarna köra ända fram till en ny bussterminal vid spåren på havssidan, och passagerarna åker rulltrappa till och från plattformen. (Undantaget några få nattåg, men det stör inte busstrafiken nämnvärt).
.
• Tågtrafiken kan fortgå utan störning under i stort sett hela byggtiden av det nya dubbelspåret. En mycket viktig aspekt! Dyra rivnings-­‐ och ombyggnadsarbeten krävs i stor omfattning vid förslag som innebär att all trafik ska gå genom stan. Kostsamma
åtgärder tillkommer även för ersättningstrafiken samt betydande störningar och kostnader som uppstår för boende, affärsidkare och service under hela byggtiden.
• Förslagsställaren noterar att ingen godsterminal tycks planerats för Hudiksvall. En ny godsterminal vid Medskogsområdet utgör ett utmärkt läge inför omlastningar för vägtransporter. Det kan inte anses miljövänligt att först transportera gods upp till Sundsvall för omlastning och med vägtransporter återföras till Hudiksvall.
.
• Godsterminalen kommer även att skapa permanenta arbetstillfällen. .
.
• Det gamla spåret norrut bör kvarstå som reservspår vid trafikstörningar eller olyckor..
.
• En annan viktig aspekt är att lokdragna passagerartåg inte förväntas användas i framtiden. .
• De flesta sovvagnar är idag knutna till lokdragna tågsätt. Man kan anta att dagens sovvagnar snart måste bytas ut. Finns fortsatt behov av sovvagnar är det väl naturligast att beställa dessa till de nyare motorvagnarna (t.ex. X 3000 och dess efterföljare.) En anledning till att lokdragna passagerartåg kan antas minska till förmån för motorvagnar.
Olle Englundh
Pensionär med förflutet inom Tele-­‐ o Datacom
och med stort Järnvägsintresse i stort och smått.
[email protected]
Svedja 119 , 82075 Harmånger, 070 5374997 

Similar documents