Färsna Samrådsunderlag - Vattenfall Eldistribution

Transcription

Färsna Samrådsunderlag - Vattenfall Eldistribution
SAMRÅDSUNDERLAG
Justering av befintlig 20 kV ledning med anledning av
utvidgning av bostadsområde i Färsna i Norrtälje kommun
Samrådsunderlag enligt 6 kapitlet miljöbalken
Vattenfall Eldistribution AB
Juni 2015
Projektorganisation:
Vattenfall Eldistribution AB
169 56 SOLNA
Telefonväxel: 08-739 50 00
Org.nr: 556417-0800
Projektledare
Tillstånd och rättigheter
Projektledare genomförande
Carola Svenningson
Katrin Seuss
Sven Kullander
Samrådsunderlag
Rejlers Sverige AB
Box 30233
104 25 Stockholm
www.rejlers.se
Uppdragsledare
Samrådsunderlag
Teknik
Granskning
Fredrik Nystrand
Fredrik Nystrand
Urban Jansson
Greta Lindberg
Foton, illustrationer och kartor har, om inte annat anges, tagits fram av Rejlers Sverige
AB och Vattenfall Eldistribution AB
Fastighetskartan © Lantmäteriet. Länsvisa geodata © Länsstyrelsen
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
Inledning ....................................................................................................................... 4
1.1
Bakgrund ................................................................................................................ 4
1.2
Verksamhetsutövaren ............................................................................................. 4
1.3
Tillstånd .................................................................................................................. 4
1.4
Syfte med samrådet................................................................................................ 5
1.5
Samrådets genomförande ...................................................................................... 5
1.6
Avgränsning av utredningsområde ......................................................................... 6
1.7
Befintlig anläggning ................................................................................................ 6
2
Beskrivning av alternativa stråk.................................................................................. 6
2.1
Nollalternativ ........................................................................................................... 7
2.2
Stråk 1 .................................................................................................................... 7
2.3
Stråk 2 .................................................................................................................... 7
2.4
Stråk 3 .................................................................................................................... 7
2.5
Stråk 4 .................................................................................................................... 8
3
Teknisk utformning ...................................................................................................... 8
3.1
Befintlig ledning ...................................................................................................... 8
3.2
Teknikval för justerad sträckning ............................................................................ 8
3.3
Markkabel ............................................................................................................... 8
3.4
Markförläggning ...................................................................................................... 8
3.5
Rivning av befintlig ledning ..................................................................................... 9
4
Beskrivning av berörda intressen ............................................................................... 9
4.1
Allmän områdesbeskrivning .................................................................................... 9
4.2
Naturmiljö ............................................................................................................. 10
4.3
Kulturmiljö............................................................................................................. 11
4.4
Friluftsliv ............................................................................................................... 11
4.5
Bebyggelse och planer ......................................................................................... 11
4.6
Elektriska och magnetiska fält .............................................................................. 12
4.7
Magnetfält från aktuell ledning .............................................................................. 13
4.8
Infrastruktur .......................................................................................................... 13
4.9
Byggskede och drift .............................................................................................. 13
5
Sammanvägning av stråk .......................................................................................... 15
6
Fortsatt arbete ............................................................................................................ 15
6.1
Markupplåtelse och ledningsrätt .......................................................................... 16
6.2
Tidplan ................................................................................................................. 16
7
Referenser .................................................................................................................. 17
BILAGOR
Bilaga 1 Översikt
Bilaga 2 Karta över berörda intressen
3
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
1 INLEDNING
1.1
Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (nedan benämnt Vattenfall) planerar att justera
sträckningen för befintlig 20 kV regionnätsledning förbi Färsna i Norrtälje kommun.
Norrtälje kommun planerar för ytterligare byggnation av bostäder i Färsna och har
därför påbörjat ett arbete med att ta fram en detaljplan. Den befintliga luftledningen
berör exploateringsområdet på en sträcka om ca 330 meter. Efter önskemål från
Norrtälje kommun utreder nu Vattenfall möjligheten att flytta ledningen för att erhålla
en mer optimal utveckling av bostadsområdet vid Färsna.
Vattenfall avser att ansöka om ändring av nätkoncession för linje (tillstånd enligt
ellagen) för berörd sträcka som ska justeras.
Mer information om justeringen av ledningssträckning ges i föreliggande samrådsunderlag. I underlaget beskrivs tillståndsprocessen, planerade åtgärder, tekniska
förutsättningar, berörda natur- och kulturmiljöintressen, friluftsliv, naturresurser och
andra planeringsförutsättningar. Utifrån identifierade intressen har ett antal alternativa stråk identifierats och deras bedömda effekter beskrivs i detta samrådsunderlag.
1.2
Verksamhetsutövaren
Vattenfall bedriver elnätsverksamhet i Sverige och har cirka 900 000 kunder.
Kunderna utgörs av allt från mycket små kunder till landets största företag och består
av såväl uttagskunder som av producenter som matar in ström på Vattenfalls elnät.
Sammanlagt överförs ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten
och effektiviteten i företagets elnät för att kunna erbjuda kunderna hållbara och
tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO
14001 certifierat sedan 2005.
Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver
detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader för ca 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 130 kV, indelat i lokal- och regionnät. Den
sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv
runt jorden. Företaget omsätter ca 9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i
verksamheten.
1.3
Tillstånd
För att bygga och nyttja en starkströmsledning krävs tillstånd enligt ellagen
(1997:857), sk nätkoncession för linje. En nätkoncession innebär att ledningsägaren
får rätt att bygga och driva en anläggning. Det finns två typer av nätkoncessioner;
nätkoncession för linje som omfattar en specifik ledning och nätkoncession för
område som ger ensamrätt att bygga och driva elnät upp till viss spänning inom ett
geografiskt område. En ledning som har nätkoncession för linje får byggas inom
område där annan nätägare har områdeskoncession. I Norrtälje stad är det Norrtälje
Energi som innehar områdeskoncession för ledning upp till 20 kV.
I ansökan om nätkoncession ska enligt ellagen en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ingå. Samrådsförfarandet och kraven på MKB regleras i 6 kap. miljöbalken
(1998:808) och ansökan om nätkoncession prövas av Energimarknadsinspektionen.
4
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
Ansökan om tillstånd innefattar förutom MKB även koncessionskarta, teknisk
beskrivning och förteckning över berörda fastighetsägare och särskilt berörda.
Ett beslut om nätkoncession för linje innebär att den sökande, i det här fallet
Vattenfall, får rätt att uppföra och driva en ledning. Tillståndet gäller normalt tills
vidare men ger dock inte rätt att ta mark i anspråk utan detta sker genom avtal eller
ledningsrätt, se vidare avsnitt 6.1.
1.4
Syfte med samrådet
Inför ansökan om nätkoncession för linje för den justerade ledningssträckningen
kommer en MKB att tas fram. Innan MKB:n upprättas ska samråd i enlighet med
miljöbalkens bestämmelser (MB kap 6 § 4) genomföras. Samråd ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som
kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.
Samrådet syftar till att informera om de planerade åtgärderna samt ge berörda parter
möjlighet att i ett tidigt skede kunna påverka och föra fram synpunkter på lokalisering
och utformning av den nya ledningen samt uppmärksamma viktiga aspekter att
belysa i MKB:n.
1.5
Samrådets genomförande
Ett tidigt möte med Norrtälje kommun har genomförts i februari 2015 där kommunen
presenterade sina planer och Vattenfall fick möjlighet att informera om koncessionsprocessen och vad som gäller för deras anläggningar.
Eftersom Vattenfall anser att det redan tidigt i projektet är viktigt att inhämta synpunkter från alla samrådsparter kommer ett bredare samråd kring de alternativa
ledningssträckningarna att ske. Samråd sker nu genom utskick av detta underlag till
bl.a. Länsstyrelsen i Stockholms län, Norrtälje kommun samt övriga myndigheter och
organisationer som kan tänkas bli berörda, till exempel Försvarsmakten, Trafikverket
och Lantbrukarnas Riksförbund. I samrådet ingår även de fastighetsägare, närboende och verksamhetsutövare som kan tänkas bli direkt berörda av den justerade
sträckan. Samrådet kommer även att kungöras via annons i tidning.
5
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
1.6
Avgränsning av utredningsområde
Det aktuella utredningsområdet inom vilket alternativa stråk för ledningen har
studerats avgränsas av infartsvägen till Färsna gård i norr, Estunavägen i väster,
Roslagsbanans tidigare banvall i söder och Balders båge i öster.
Figur 1. Översikt med utredningsområdet markerat i rött.
1.7
Befintlig anläggning
Vattenfall äger och driver den befintliga 20 kV ledningen som går mellan Vigelsjö,
väster om Estunavägen, och Aspsund ca 3,5 km nordost om Svanberga. Ledningen
försörjer främst ett område norr om Norrtälje (Roslagsbro och Lohärad) med ström
och utgör även reserv för elförsörjningen av Björkö. Vattenfall innehar nätkoncession
för linje för ledningen. Åtkomst till den mark som berörs av ledningen är säkrad
genom ledningsrätt.
2 BESKRIVNING AV ALTERNATIVA STRÅK
Vattenfall har studerat det aktuella området och identifierat fyra alternativa stråk för
justeringen av ledningen. Stråken är till viss del begränsade av det kommande planområdet väster om Färsna. Norrtälje kommun har i tidiga samråd framfört att luftledning på sträckan inte är ett alternativ varför enbart stråk med markförlagd kabel
har studerats. Stråk 1-Stråk 3 går delvis inom planområdet. Stråk 4 går i sin helhet
utanför planområdet. Samtliga stråk utgår i norr från korsningen mellan befintlig
ledning och tillfartsvägen till Färsna gård. Nedan redovisas de studerade stråken
samt ett alternativ som innebär att befintlig ledning inte byggs om (nollalternativet).
6
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
Figur 2. Översikt över studerade stråk (lila). Befintliga luftledningar markerade med rött och
Roslagsleden markerad med blå prickad linje.
2.1
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att de planerade åtgärderna inte genomförs, dvs. att
befintlig luftledning står kvar. Det innebär vidare att planförslaget behöver arbetas
om och anpassas efter ledningen.
2.2
Stråk 1
Stråk 1 utgår i norr från korsningen mellan befintlig ledning och tillfartsvägen till
Färsna gård. Stråket följer planerad lokalgata söderut till Balders båge. Det fortsätter
vidare i planerat u-område (u-område innebär att mark skall upplåtas för allmänna
underjordiska ledningar) och naturområde väster om Balders båge för att i söder
runda befintlig moränbacke och ansluta till befintlig ledning strax norr om diket som
går tvärs genom områdets södra del. Stråkets längd är ca 550 meter. Befintlig
luftledning raseras på en sträcka om ca 480 meter.
2.3
Stråk 2
Stråk 2 utgår liksom stråk 1 från tillfartsvägen till Färsna gård. Stråket följer befintligt
motionsspår söderut i ca 120 meter för att sedan vika av österut längs planerad
lokalgata. Vid Balders båge ansluter det till stråk 1 och följer samma sträcka söderut,
se vidare stråk 1. Stråkets längd är ca 650 meter. Befintlig luftledning raseras på en
sträcka om ca 480 meter.
2.4
Stråk 3
Stråk 3 utgår liksom tidigare beskrivna stråk från tillfartsvägen till Färsna gård.
Stråket följer befintligt motionsspår söderut i ca 150 meter. Norr om de Geermoränen (moränformation bildad vid kanten av en glaciär eller inlandsis under
avsmältningsskedet) viker stråket av västerut över öppen mark och vidare söderut
7
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
för att ansluta till Roslagsbanans gamla banvall. Stråket följer banvallen åt sydost i
ca 400-500 meter för att därefter ansluta till befintlig ledning vid två alternativa
punkter, antingen norr om eller söder om, befintlig skogsdunge. Stråkets längd blir
ca 850-950 meter beroende på vilken anslutningspunkt som väljs. Befintlig luftledning raseras på en sträcka om ca 550-650 meter beroende på anslutningspunkt i
söder.
2.5
Stråk 4
Stråk 4 utgår liksom övriga stråk från tillfartsvägen till Färsna gård. Stråket följer
tillfartsvägen västerut för att sedan vika av söderut över öppen mark och ansluta till
Roslagsbanans gamla banvall. Stråket följer därefter banvallen åt sydost för att
ansluta till befintlig ledning vid två alternativa punkter, se stråk 3. Stråkets längd blir
ca 1000-1400 meter beroende på anslutningspunkt. Befintlig luftledning raseras på
en sträcka om ca 550-650 meter beroende på anslutningspunkt i söder.
3
TEKNISK UTFORMNING
3.1
Befintlig ledning
Den befintliga luftledningen har en konstruktionsspänning om 24 kV och är uppförd
med tre enledare i trästolpar
3.2
Teknikval för justerad sträckning
Den befintliga och planerade bebyggelsen i Färsna medför att delar av området får
en mer stadsmässig karaktär vilket innebär att utrymmet för en luftledning blir
begränsat. Markförlagd kabel är den teknik som är förenlig med gällande och
föreslagna detaljplaner i Färsna.
3.3
Markkabel
Ledningen förläggs i mark med tre enledarkablar som läggs i ett triangelförband.
Enledarkablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av tvärbunden
polyeten (PEX), skärm av koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE). Arean för
respektive kabel är 630 mm2. Parallellt med kablarna förläggs en jordlina.
3.4
Markförläggning
Vid markförläggning av ledningar grävs eller sprängs ett kabelschakt. Kabelförbandet förläggs på ett djup av ca 1 meter. Schaktets bredd vid markytan för ett
kabelförband blir normalt ca 0,9 meter, och vid schaktbotten ca 0,6 meter, men den
exakta bredden beror på schaktets djup och markens beskaffenhet.
8
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
Figur 3. Illustration av hur ett kabelschakt kan se ut. Källa Svensk Energi.
Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på ca 15 meter som består av
kabelschaktet, en kör- och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för
schaktmassorna. Schaktmassorna läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet,
sett från arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera beroende på platsens
förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis
grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material.
Vid korsning av större vägar, större vattendrag och andra hinder där det är olämpligt
med ett öppet schakt kan om möjligt så kallad schaktfri teknik användas. Beroende
på markens beskaffenhet och andelen berg används olika typer av tekniker och
maskiner. En grop grävs på vardera sidan om det som ska korsas, sedan används
speciell utrustning för att antingen borra eller trycka kabelskyddsrör av HD-polyeten
(PEH) under det som ska korsas. Kablarna dras därefter på plats i rören.
3.5
Rivning av befintlig ledning
Den del av luftledningen som ersätts av kabel kommer att rivas. Rivningen sker
normalt genom att fasledarna tas ner och lämnas till metallåtervinning. Befintliga
stolpar tas upp med en grävmaskin och transporters bort med lastbil till godkänd
deponi. Övrigt material lämnas till återvinning, alternativt slutdeponering.
4 BESKRIVNING AV BERÖRDA INTRESSEN
I detta avsnitt ges en översikt över kända intressen som berörs av de alternativa
stråken. Information har inhämtats från bl.a. länsstyrelsernas länsvisa geodata,
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, Artportalen och kommunala planeringsunderlag.
4.1
Allmän områdesbeskrivning
De alternativa ledningsstråken passerar huvudsakligen genom ett öppet landskap
med inslag av moränkullar och åkerholmar. Direkt öster om utredningsområdet ligger
bostadsområdet Färsna.
Utredningsområdet utgörs till stora delar av en dalgång som sluttar från de moränrika områdena i norr till den mer lerrika dalbotten där ett dike med avrinning mot sjön
Ludden korsar området i öst-västlig riktning. Området har inslag av moränkullar,
9
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
diken och åkerholmar. I områdets södra del finns en de Geer-morän, se karta i Figur
2 och bilaga 2.
Inga riksintressen för natur-, kulturmiljö eller friluftsliv berörs av de alternativa
ledningsstråken.
Hela utredningsområdet omfattas av ett preliminärt skyddsområde för flodkräfta.
4.2
Naturmiljö
Norr om tillfartsvägen till Färsna gård har ett område pekats ut som naturvärde av
Skogsstyrelsen. Området domineras av grov tall. Söder om vägen domineras
skogsområdet av blandskog med bl.a. tall, enstaka ek, björk, asp och gran. Längre
österut finns ett bestånd av hassel (hässle).
I dalens botten omfattas befintligt dike av markavvattningsföretag för dels dike/vall
och dels båtnadsområde.
En naturvärdesbedömning av området gjordes 2014 på uppdrag av Norrtälje
kommun inför upprättande av detaljplan. I rapporten konstateras att naturvärdena i
området inte var av den betydelsen att det skulle innebära någon avsevärd minskning av den biologiska mångfalden i Norrtälje kommun om de togs bort. Vissa delar
av området bedömdes dock ha högre naturvärden:
•
•
•
Åkerholmarna närmast Färsna gård.
de Geer-moränen.
Skogen söder om infartsvägen till Färsna gård.
Av dessa områden är det de Geer-moränen som getts högst värde (klass 2).
Alla stråk korsar diken i jordbruksmark som omfattas av det generella biotopskyddet i
miljöbalken. Även de Geer-moränen omfattas av det generella biotopskyddet. För
ingrepp i dessa miljöer krävs dispens.
Inom utredningsområdet finns inga fynd av rödlistade arter registrerade i Artportalen.
Stråk 1 och Stråk 2
I sydöstra delen av utredningsområdet sträcker sig stråkförslagen runt en moränkulle
och korsar ett dike innan stråket ansluter till den befintliga ledningen. Öster om
moränkullen finns ett upplag av fyllnadsmassor. Gamla fyllnadsmassor innebär alltid
att det kan föreligga en risk för markföroreningar.
Stråk 3
Stråk 3 följer befintligt motionsspår (Roslagsleden) söderut över öppen mark för att
senare runda de Geer-moränen i områdets centrala del. I anslutning till moränen
växer ett antal träd (björk, lind och skogsek) som är ovanligt stora för området. Stråk
3 har utformats så att schakt genom de Geer-moränen undviks. Längre söderut
korsar stråket diken i dalens botten. Längs den gamla banvallen finns det partier
med berg i dagen.
Stråk 4
Stråk 4 följer i norr tillfartsvägen till Färsna gård. Norr om vägen återfinns ett område
med naturvärden (utpekade av skogsstyrelsen) och söder om vägen finns ett hässle-
10
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
och blandskogsområde med inslag av tall. I sydväst korsar stråket det större diket
som genomkorsar områdets södra del.
4.3
Kulturmiljö
Utredningsområdet utgör del av ett gammalt odlingslandskap och spåren från
tidigare markanvändning är tydliga med åkerholmar, röjningsrösen, öppen mark,
mm.
Inget av de studerade stråken berör några kända fornlämningar eller andra objekt
som finns registrerade i fornminnesregistret.
4.4
Friluftsliv
Utredningsområdet berör område som är av stort intresse för friluftslivet. I norr ligger
Färsna gård som är ett populärt utflyktsmål. Roslagsleden korsar området och elljusspår finns anlagt i anslutning till Roslagsleden genom utredningsområdet, se karta
bilaga 2.
De delar av området som inte kommer att bebyggas enligt föreliggande förslag till
detaljplan kommer troligen att öka i betydelse för det stadsnära friluftslivet.
De identifierade stråken är i huvudsak lokaliserade i anslutning till befintliga eller
tillkommande vägar, GC-vägar eller motionsspår. Mindre omfattning öppen mark
berörs.
Samtliga stråk berör Roslagsleden (tillika elljusspår) där den korsar tillfartsvägen till
Färsna.
Stråk 2 berör Roslagsleden söderut på en sträcka om ca 100 meter och stråk 3 berör
Roslagsleden söderut på en sträcka om ca 160 meter.
Stråk 3 och stråk 4 är lokaliserat till den gamla banvallen som nyttjas som GC-väg.
4.5
Bebyggelse och planer
4.5.1 Bebyggelse
Öster om utredningsområdet, längs Balders båge, finns bostadsbebyggelse. Söder
om den nedlagda banvallen finns blandad bebyggelse.
Stråk 1 och 2 följer Balders båge och kommer även att beröra framtida planerad
bebyggelse. Stråk 3 följer GC-väg/grönområde förbi planerat bostadsområde i
planområdets norra del. Stråken har anpassats efter befintlig och tillkommande
bebyggelse i området.
Stråk 4 berör inte någon befintlig eller tillkommande bostadsbebyggelse.
4.5.2 Planer
Översiktsplan
I utvecklingsplan för Norrtälje Stad, som ersätter översiktsplanen, har området där
Färsna ingår identifierats som ett utvecklingsområde med koppling till staden. Detta
innebär ett ”område som reserveras för bebyggelseutveckling med kvaliteter som
bygger på en tydlig koppling till staden”.
11
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
Detaljplaner
Utredningsområdet berörs till största delen av förslaget till detaljplan (Detaljplan för
del av fastigheten Färsna 1:2). Planarbetet är orsaken till att befintlig 20 kV
ledningen måste byggas om.
Stråk 1 och stråk 2
Stråk 1 och 2 är lokaliserat till en del av planområdet som dels har avsatts för
lokalgator och dels för tekniska anläggningar (planbeteckning ”E”).
Öster om utredningsområdet finns antagen detaljplan, Detaljplan för Färsna 1:2
etapp 2 (Baldersbrå, Balders hage, del av Norra Brå och del av Österbrå
Plannummer 01-273). Området är exploaterat med i huvudsak bostäder. Stråk 1 och
2 kan komma att berör en liten del av denna plans nordvästra hörn.
Stråk 3
Stråk 3 är lokaliserat till en del av planområdet som dels har avsatts för naturområde
och GC-vägar och dels för område där byggnader inte får uppföras.
Stråk 4
Stråk 4 berör en remsa som är avsatt som naturområde i nordvästra delen av förslag
till detaljplan.
Söder om utredningsområdet finns gällande detaljplan för verksamhetsområdet
Storsten-Vingelbacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje/Malsta församling.
Planområdet är huvudsakligen lokaliserat söder om den gamla banvallen. Inget av
de identifierade stråken berör detaljplanen.
Stråken bedöms inte motverka syftet med några antagna detaljplaner i Norrtälje
kommun.
4.6
Elektriska och magnetiska fält
Begreppet elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för
elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t ex vid generering, överföring
och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra
hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. Elektriska fält är lätta
att avskärma medan magnetiska fält inte går att avskärma. Fältstyrkan beror på
strömmens storlek och på fasernas inbördes placering och avstånd till varandra.
Forskning avseende fältens eventuella påverkan på människors hälsa har pågått
under lång tid men det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett faktiskt gränsvärde. I stället har fem
myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten - tagit fram en vägledning för beslutsfattare
som rekommenderar följande:

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar
så att exponering för magnetfält begränsas.

Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem,
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade
försiktighetsprincip.
12
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
4.7
Magnetfält från aktuell ledning
Vid beräkning av magnetfält används ett medelvärde av strömmarna för den aktuella
ledningen, benämnd ”årsmedelströmlast”. Detta är ett genomsnittligt värde av den
ström som kommer att överföras på ledningen. Magnetfältet, som framgår av
diagrammen nedan, är angivet 1,5 m ovan mark.
Figur 4. Diagram som visar det beräknade magnetfältets utbredning i sidled för markkabel.
Nollpunkten på x-axeln visar magnetfältet rakt ovanför ledningen.
4.8
Infrastruktur
Inom utredningsområdet finns det inte några större infrastrukturanläggningar.
Tillfartsvägen till Färsna gård, Balders båge, banvallen, Roslagsleden och
motionsspåret är de vägar som finns inom området. I anslutning till dessa vägar och
till bebyggelse finns el-, tele- och VA-ledningar. En avstämning med Ledningskollen
har gjorts för att identifiera dessa anläggningar.
De föreslagna stråken har anpassats så att de inte ska komma i konflikt med
befintliga detaljplaner eller den infrastruktur som föreslås i förslag till ny detaljplan.
4.9
Byggskede och drift
Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden i området under byggskedet
och driften kommer att beskrivas mer i detalj i kommande MKB när en sträckning har
valts. Vid planering och projektering av anläggningen samt vid genomförande av
projektet kommer hänsyn att tas till de intressen som finns inom området för att
minska risken för skador.
13
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
4.9.1 Byggskedet
Erforderliga tillstånd och dispenser kommer att sökas innan några byggarbeten
påbörjas.
I byggskedet kommer störning i form av buller, ev. avgaser, försvårad framkomlighet
för allmänheten mm att ske. Dessa störningar är dock tillfälliga och upphör i
samband med att byggfasen avslutas.
Vid kabelförläggning genom öppen mark blir påverkan på landskapsbilden liten.
Påverkan är som störst under själva utförandet (schaktning och förläggning) då
tillfälliga skador kan uppstå. Vid kabelförläggning i skogsmark sker en tillfällig
påverkan under själva utförandet då en korridor för de nya kablarna röjs.
Om det blir aktuellt med sprängning ger detta en permanent påverkan på naturmiljön. Markförläggning kan även innebära en påverkan på hydrologin kring kabelschaktet i och med att schaktet kan få en dränerande effekt. Tillfälliga skador, t ex
körskador, kan uppstå vid schaktning och förläggning. Tillfälliga skador som
uppkommer i byggfasen återställs och ersätts efter att arbetena är utförda.
Om hittills okända fornlämningar påträffas under utförandet avbryts arbetena och
länsstyrelsen kontaktas. Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) kommer att
sökas om det behövs.
4.9.2 Driftskedet
Vid normal drift av ledningen kommer ingen eller liten påverkan att ske på omgivningen. Vid underhåll eller avhjälpande av fel kan tillfälliga störningar i form av
transporter, schaktning mm uppstå. Tillfälliga skador som uppkommer i samband
med underhåll eller avhjälpande av fel återställs och ersätts efter att arbetena är
utförda.
14
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
5 SAMMANVÄGNING AV STRÅK
Vid identifiering av stråken har hänsyn till kända intressen tagits samt en anpassning
gjorts till planerad exploatering för att minska påverkan på omgivningen.
Inget av de identifierade stråken bedöms medföra någon större påverkan på berörda
intressen i området kring Färsna.
En översiktlig jämförelse av stråken redovisas i tabell 1.
Intresse
Stråk 1
Stråk 2
Stråk 3
Stråk 4
Naturmiljö
Berör miljö
kring dike i
söder.
Berör miljö
kring dike i
söder.
Berör öppet
landskap,
diken och berg
i dagen.
Passerar
område
med fyllnadsmassor.
Passerar
område med
fyllnadsmassor.
Berör naturvärde
alt. blandskog och
hässle beroende
på vilken sida av
väg som väljs.
Kulturmiljö
Berör öppen
kulturmark
Berör öppen
kulturmark
Berör öppen
kulturmark
Berör öppen
kulturmark
Friluftsliv
Berör område
med tätortsnära
friluftsliv,
korsar
Roslagsleden.
Berör område
med tätortsnära
friluftsliv,
följer
Roslagsleden
ca 100 m.
Berör område
med
tätortsnära
friluftsliv, följer
Roslagsleden
ca 160 m.
Berör område med
tätortsnära
friluftsliv, korsar
Roslagsleden.
Bebyggelse
och planer
Berör
detaljplanelagt
område
Berör
detaljplanelagt
område
Infrastruktur
Berör befintlig
väg och
framtida väg
Berör befintlig
väg och
framtida väg
Berör öppet
landskap, diken
och berg i dagen.
Följer gamla
banvallen 400500 m.
-
Berör befintlig
väg och
framtida väg
Följer gamla
banvallen 550-650
m
-
Berör befintlig väg
och GC-väg
Tabell 1. Jämförelse av stråken.
6 FORTSATT ARBETE
Efter att ha tagit del av alla inkomna synpunkter tas de, tillsammans med tekniska
och ekonomiska aspekter, i beaktande vid val av det stråk som kommer att studeras
mer i detalj.
Genomfört samråd dokumenteras i en samrådsredogörelse som skickas till
länsstyrelsen som underlag för deras beslut om projektet kan antas innebära
betydande miljöpåverkan eller ej. Länsstyrelsens beslut påverkar sedan
utformningen av MKB:n och omfattning av fortsatta samråd.
Vid upprättandet av MKB:n tas bl.a. hänsyn till de synpunkter som framkommit under
samrådet. Den behandlar även konsekvenser som den nya ledningen förväntas
medföra samt de försiktighetsåtgärder som kan tas för att minimera negativa konsekvenser. Exempel på frågor som behandlas i MKB:n är de direkta och indirekta
15
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
konsekvenser byggnation och drift av ledningen medför för landskapsbild, natur-,
kultur-, boendemiljö, rekreation, friluftsliv, markanvändning och infrastruktur.
MKB:n kommer att bifogas till den ansökan om nätkoncession för linje som kommer
att sändas till Energimarknadsinspektionen för prövning. När Energimarknadsinspektionen fått ansökan och bedömt att den är fullständig sänder de ut ärendet på
remiss till myndigheter och särskilt berörda. Efter remissomgången ges den sökande
möjlighet att kommentera och bemöta de synpunkter som kommit in under remisstiden.
Därefter bereder Energimarknadsinspektionen ärendet och fattar beslut om ansökan
beviljas eller avslås.
6.1
Markupplåtelse och ledningsrätt
För att påbörja byggnationen av ledningen krävs förutom koncession även tillträde till
berörda fastigheter. Tillträde fås vanligtvis genom tecknande av markupplåtelseavtal
mellan fastighetsägare och nätägare. Fastighetsägaren ersätts för det intrång som
anläggningen medför och ersättningen bestäms utifrån reglerna i Expropriationslagen (1972:719).
Vattenfall avser att lämna in en ansökan om justering av ledningsrätten till
Lantmäterimyndigheten så att ledningsrätten även kommer att gälla den justerade
sträckningen.
6.2
Tidplan
Samråd avseende alternativa stråk för justering av den befintliga ledningen sker
under sommaren 2015. Koncessionsansökan är beräknad att lämnas in till
Energimarknadsinspektionen under kvartal 4, 2015.
16
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
7 REFERENSER
Rapporter och publikationer
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens
strålskyddsinstitut, 1996, ”Myndigheternas försiktighetsprincip om elektriska och
magnetiska fält, en vägledning för beslutsfattare”, Informationsskrift.
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009.
Magnetfält och hälsorisker.
Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 Norrtälje-Malsta församling och för del av
Södra Nånö 4:6 med flera Estuna och Söderby-Karl församling. Samrådsförslag
2014-11-21.
Detaljplan för Färsna 1:2 etapp 2 (Baldersbrå, Balders hage, del av Norra Brå och
del av Österbrå Plannummer 01-273).
Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelbacke, fastigheterna Tälje 2:4548 m fl i Norrtälje/Malsta församling.
Elsäkerhetsverket, 1996, ”Magnetfält - Elsäkerhetsverkets regeringsrapport”.
Ericsson, M. 2011: Färsna - skötselplan för ett tätortsnära område vid Norrtälje.
Naturvård i Norrtälje kommun.nr 48.
Fördjupad översiktsplan för Färsna. Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16.
Johansson, K. & Brage, C. 2005: Färsna gård - förslag till naturskola. Naturvård i
Norrtälje kommun nr 28.
Lindqvist, M. 2011: Geodiversitet vid Färsna gård. Naturvård i Norrtälje kommun nr
42.
Norrtälje stad. Utvecklingsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-29
Olausson Michael 2012. Arkeologiskt program för Stockholms län. Länsstyrelsen
Stockholms län. Rapport 2012:2.
Pettersson, M. 2011: Värdefulla naturbetesmarker i Norrtälje kommun. Naturvård i
Norrtälje kommun nr 43.
Ramböll/Conec, 2014, Naturvärdesbedömning på del av fastigheterna Färsna 1:2
och Södra Nånö 4:6 m.fl. Estuna församling.Översiktsplan 2040 Norrtälje kommun.
Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09.
Uppgifter från Norrtälje kommun.
Uppgifter från Vattenfall Eldistribution AB.
GIS
Länsvisa geodata, 2015-01-25
Nationella geodata. 2015-01-26
Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2015-01-26
Skogsstyrelsen, Skogens källa, 2015-01-27
SGU, jordartskartan, 2015-03-05
17
Justering av befintlig 20 kV ledning i Färsna, Norrtälje kommun
Webb
www.norrtalje.se
www.lst.se
www.raa.se
www.sgu.se
www.forsvarsmakten.se
www.vattenfalleldistribution.se
www.artportalen.se
www.ledningskollen.se
18

Similar documents