Sikringsrisikovurdering (prosess)

Comments

Transcription

Sikringsrisikovurdering (prosess)
Vurdering av sikringsrisiko
Alexander Bjerke
Senior sikkerhetsrådgiver, Safetec
Dagsorden
•
•
•
•
•
Innledende avklaringer
Sikringsrisikovurdering (prosess)
Risikoreduserende tiltak i barrieresystem
Sikringsrisikovurdering (produkt)
Suksesskriterier
Innledende avklaringer
Sikringsrisikovurdering (prosess)
Analyse
Verdi
Trussel
Scenarioer
Sårbarhet
Konsekvens
Risiko
Evaluering
Risiko
Risikoreduserende
tiltak
Restrisiko
Tiltak i barrieresystem
Preventive barrierefunksjoner
Reduserer sannsynlighet
Logisk
Fysisk
Menneskelig
Reaktive barrierefunksjoner
Reduserer konsekvens
Trussel
Topphendelse
Konsekvens 1
Konsekvens 2
Konsekvens 3
Sikringsrisikovurdering (produkt)
Sikringsrisikoanalyse
Beredskapsplan
Sikringsplan
+
Suksesskriterier
• Enkelhet gir trygghet
• Prosessen startes av risikoeieren
• Verdivurdering i samråd med den som
kjenner forretningsmodellen best (ledelsen)
• Trusselvurdering basert på PSTs åpne
trusselvurdering, med lokal tilpasning
Suksesskriterier forts.
• Sårbarhetsvurdering bør involvere de som
kjenner barrierene (skrevne og uskrevne)
• Usikkerheten ved vurderingene må
beskrives tydelig
• Risikoeieren avgjør hvilke tiltak som skal
settes i verk