Utbrettkart

Transcription

Utbrettkart
Ratvolden
Bruk vår turistguide
Sykkelutleie
-
heter og aktiviteter i hele Røros-regionen,
overnattingsmuligheter, spisesteder, butikker, utstillinger, lokalmatsafarier, «hva skjer»
torene, ved infotavlene ved hovedveiene i
området og som app via QR-koden.
Pick up our visitors
guide
sights and activities all throughout the
Røros region, overnight accommodation,
places to eat, stores, shows, local food
and much more. You can pick up a guide
boards along the main roads in the area, or
get our guide in app-form by using the QR
code on your cell phone.
På Røros kan du leie sykler hos Røros
Sport AS i Bergmannsgata13 og Aktiviteten AS i Tollef Bredals vei 11 – robuste og alltid nyoverhalte terrengsykler,
hybridsykler og el-sykler, hjelmer, sykkelvesker, barnehengere o.a.
The Nordgruvene Mines
– Falkbergets rike
– in the Realm of Johan Falkberget
Nordgruvene; Arvedal, Kongens, Christians
Sextus og Muggruva, som alle ble drevet
av Røros Kobberverk (1644–1977), ligger i
fjella rundt Orvsjøen. Det første malmfunnet
i dette området ble gjort i 1653. Kongens
gruve var i perioder verkets hovedgruve,
og på 1800-tallet ble det etablert et eget lite
samfunn ved gruva. I 1950-åra opphørte
virksomheten ved Kongens, og i 1973 ryddet
verket hele området ved å brenne gjenstående hus og anlegg. Den ene bygningen som
står på Kongens i dag, tilhørte drifta ved gruva på Lergruvbakken. Den ble nedlagt i 1977
da verket gikk konkurs. Nordgruvene er i dag
en del av verdensarven Røros bergstad og
Circumferensen. Over 300 år med gruvedrift
skapte mange spor i terrenget. Ruinene og
stallen på Sextus, smia på Mugg, Arvedalslinja, bergvelter, vassrenner, hjulgraver og
gruveåpninger vitner fortsatt om en inngripende virksomhet. Nordgruvene ligger i et
Bicycle rental
You can rent bicycles in Røros from
Røros Sport AS on Bergmannsgata 13
and Aktiviteten AS on Tollef Bredals
vei 11. They offer sturdy and always
well-maintained mountain bikes, hybrid
bikes and electric bikes, helmets, bike
bags, child carriers, etc.
http://www.roros.no/booking
Book Your Activity Now!
Aktiviteten AS: tel +47 93217800
Røros Sport AS: tel +47 72411218
Orvbergsfjellet
Nordgruvene
The Nordgruvene Mines form a part of the
UNESCO World Heritage Site Røros
Mining Town and Circumference. The Arvedal, Kongens and Christianus Sextus mines
are located near Orvsjøen Lake, along with
Muggruva to the north. All the mines were
operated by the Røros Copper Works (1644–
1977). Ore was found in this area as early as
åpent og værhardt område 800–900 moh.
Fjella rundt strekker seg opp mot 1000 meter. Alle gruveveiene og stiene gjør det lett å
ferdes i dette barske fjellandskapet. Forfatteren Johan Falkberget (1879–1967) har skrevet om bergverkssamfunnet i sine historiske
på Christianus Sextus da han var 12 år gammel. Legg turen innom Ratvolden på Rugeldalen – Johan Falkbergets hjem.
main mine for much of those years. A small
community grew around the mind in the
1800s. Mining operations at Kongens gruve ended in the 1950s. In 1973 the mining
company razed the area by burning down all
the remaining houses and mining sheds. The
only building that remains at Kongens to this
day belonged to the mining operation at the
Lergruvbakken mines. The mines were closed when the company submitted its notice
of bankruptcy to the court in 1977. More than
300 years of mining have left its mark on the
landscape. The ruins and stables at Sextus,
Røros er i dag en av landets fremste
regioner for lokalprodusert mat – rett
og slett et moderne mateventyr, basert
på lokale ressurser og tradisjoner.
Kjølig klima, rent vann og mineralrikt
jordsmonn med saktevoksende
planter gir unike smaker som merkes
både på lokalt dyrkede matvarer og
God tur rundt
i verdensarven!
We hope you have a lovely visit
at our world heritage site!
utmarksnaturen. Vi snakker om «Terroir
Røros» der naturen har fått prege
smakene. Kjøp lokalmat-lunsj eller
-matpakke, og smak på lokalbrygget øl
etter turen.
Local foods from
the Røros region
premier areas for experiencing locally
produced food—a true modern food
wonder founded on local resources
and traditions. The cool climate, clear
water and mineral-rich soil with its slowthat are brought out in locally grown
This is “the Region of Røros,” where
style lunch or lunch box, and have a
taste of the locally brewed beer after
returning from your outing.
Vel bekomme!
Enjoy your meal!
Ønsker ordfører / From Røros Mayor
Hans Vintervold
www.roros.no
+47 724 10000
Røros kommune har gjennom prosjektet
Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven tilrettelagt og merket løyper for
vandring og sykkel. Prosjektet er utført
med midler fra Fylkesmannen. Sammen
med vinterpreparerte skiløyper, er det
verdensarven Røros.Vi ønsker beboere
og tilreisende god tur!
Med vennlig hilsen prosjektleder
Hilde Bergebakken
The Municipality of Røros has set
up hiking and cycling trails as part of
its project Nature, Culture, Food and
Communication at the Cultural Heritage
Site. The project was carried out with
support from the county governor.
Along with its winter-prepped ski trails,
the Røros world heritage site offers
a wonderful selection of options for
outings and excursions. We would like
to wish our residents and visitors a
pleasant trip!
Sincerely, Project Co-ordinator
Hilde Bergebakken
Røros kommune har etablert løypenettet, og
Røros Tur- og Løypeforening har det operative
ansvaret. Du kan melde fra om feil eller behov for vedlikehold på telefon 72 41 94 00.
Si hvilken løype det gjelder.
Foto: Åse Berg, Tom Gustavsen/ Form til fjells,
Rolf Opdal og Jan Ove Sorken
Utvalgte løyper: Thorleif Thorsen
Formgivning: Form til fjells
Trykk: Skipnes kommunikasjon
Trykkeår: 2015
The Municipality of Røros has set up a
network of trails, and the Røros Hiking and
Skiing Association takes charge of running
and maintaining the trails. You can notify the
or that need maintenance by telephone:
72 41 94 00. Please let us know which
trail you are on.
Mølmannsdalen
Mølmannsdalen
– natur og kultur i setergrendene
– nature and culture in the
hamlets of summer pastures
Veien gjennom Mølmannsdalen er en del av
den gamle veiforbindelsen mellom bergstaden og Femunden. 6,5 km sørøst for Røros
bergstad ligger gården Mølmannsdalen. Den
er nevnt i en kilde fra 1647, men er antagelig
eldre. Fra 1654 var det direktører og embetsmenn ved Røros Kobberverk (1644–1977)
som eide og brukte Mølmannsdalen. Eiendommen ble etter hvert et praktfullt landsted
for de kondisjonerte. I 1936 kjøpte Staten
eiendommen av verket, og Mølmannsdalen
ble underlagt skogforvaltningen. Gården
ble en tid fortsatt brukt som seter. I dag eier
Røros kommune det historiske anlegget.
Småsetran, Skåkåsen og Gråbergan er setergrender langs de andre turløypene i fjellområdet nord for Mølmannsdalen. Setrene
hørte til bergverksbefolkningens gårder på
bergstaden. Det var seterdrift i disse grendene til rundt 1970. Mølmannsdalen og
Storwartz og Olavsgruva
Nedre Storwartz
Kobberfunnet på Storwartz ble gjort i 1645.
Sagnet forteller at jegeren Hans Olsen
Aasen fant malm da han var på reinsjakt i
området. Året etter signerte kong Christian
IV privilegiebrevet som ga Røros Kobberverk
enerett til å utnytte alle ressurser; mineraler,
skog, vassdrag og arbeidskraft i Circumfe-
området er i dag en del av verdensarven
Røros bergstad og Circumferensen.
UNESCOs
verdensarvliste
mining site and Femunden Lake. Mølmannsdalen Farm is located 6.5 kilometres southeast of the Røros mining town. This property
once belonged to the Røros Copper Works.
The managers of the mines and senior sta-
– i bergmannens fotspor
norske mil og med sentrum på Storwartz.
I Storwartz-feltet var det sammenhengende
virksomhet fram til 1972 da drifta ved Olavsgruva ble nedlagt. Kobberverket gikk konkurs i 1977.
Gruveområdet har mange kulturminner
som forteller om en lang og viktig epoke
i norsk industrihistorie. På Øvre og Nedre
Storwartz og ved Olavsgruva er det bergvelter,
gruveinnganger, dammer og vassrenner,
World Heritage Site Hiking Map
The road through Mølmannsdalen Valley
setertraktene er blant rørosbefolkningens
mest brukte turområder både sommer og
vinter. Deler av Dalslia har gammel furuskog
som er fredet som naturreservat. Terrenget
gåere og syklister, og furuskogen gir god
beskyttelse i hardt vær. Mølmannsdalsveien
er stengt med bom. En vandring langs naturog kulturstien i Mølmannsdalen gir kunnskap
om plante- og dyrelivet der, om istidsformasjoner og om menneskers bruk av naturen
gjennom tidene.
Fra bygdene rundt gruvefjellet går det
et nettverk av stier og ferdselsårer som
gruvearbeiderne brukte. I deres fotspor er
de kulturhistoriske områdene. Landskapet er
åpent og værhardt og byr på rike natur- og
kulturopplevelser. Rørosmuseet Olavsgruva
er visningsgruve, og i museumsbygningen
formidles arbeiderhistorie, bergverkshistorie
og geologi.
Turkart
verdensarven
Rismotjønna
Mølmannsdalsgården
Lokal mat
fra Rørosregionen
railway line, rock dumps, water chutes, wheel
excavators and shaft entries are all examples
of the vestiges of mining activity. The Nordgruvene Mines are located on an exposed
and open terrain at 800–900 meters over sea
level (2600–2900 feet). The nearby mountains reach 1000 meters above the sea. The
numerous mining roads and trails make it
easy to explore this harsh mountain terrain.
home in the summer months as early as the
mid-1600s. The state took over as owner in
1936. The Mølmannsdalen Farm has been
leased out for the purpose of summer grazing. The Municipality of Røros is the current
owner of the historical site. Småsetran,
Skåkåsen and Gråbergan are small hamlets
inhabited during the summer months for
grazing, connected by trails through the mountains to the north of Mølmannsdalen. The
until 1970. Mølmannsdalen and the summer
pastures are use by the inhabitants of Røros
for hiking in the summer and skiing in the
winter. The pine forest near Dalslia is now
a nature reserve. The landscape is easy to
hike and suited for visits by children, hikers
and cyclists and the pine forest provides
good protection if the weather gets rough.
A road barrier keeps vehicles off the Mølmannsdalsveien road. A hike along the Nature and Culture Trail through Mølmannsdalen
farms near the mining town. The summer
pastures were in use around these hamlets
in the area, about ice-age formations and
about surrounding nature through time.
The Storwartz and
Olavsgruva Mines
Copper was found at Storwartz in 1645. As
the story goes, a hunter named Hans Olsen
Aasen found ore when he was hunting reindeer in the area. The following year King
Cristian IV signed a Letter of Privilege
granting the Røros Copper Works exclusive
rights to exploit all the resources it found;
minerals, forest, watercourses and labour
in the Circumference, which was an area
with a radius of four old Norwegian miles
(4 x 11295 meters or 4 x 37000 feet) centred
at the Storwartz mines. Storwartz continued
Olavsgruva was closed. The copper works
entered bankruptcy in 1977.The mining sites
are teeming with cultural monuments that
provide us with information about an important epoch in the history of Norwegian industry. The mines at Øvre and Nedre Storwartz
and Olavsgruva have rock dumps, entry
Øvre Storwartz
Røros-historien er den unike historien
om 333 år med bergverkdrift under
Røros Kobberverk, etter malmfunnet
her i 1644. Gruvesamfunnet har ført
til et stort mangfold av kulturminner.
Verdensarven Røros bergstad kom
på UNESCOS liste over verneverdig
verdensarv allerede i 1980, og i 2010
ble dette utvidet til Røros bergstad og
Circumferencen. Cirkumferensen er
betegnelsen på en sirkel med radius på
i Storwartz-gruva, der Røros Kobberverk hadde enerett på utnytting av
mineraler, skog og arbeidskraft. Overalt
kan man se spor etter gruvedriften og
virksomheten omkring den. Her står
fotomotivene i kø!
UNESCO world
heritage list
The history of Røros tells a unique story
of 333 years of mining led by the Røros
shafts, reservoirs and water chutes, workers
There is an extensive network of trails and
roads used by miners connecting the small
communities in the area. Walking, skiing or
bicycling in their footsteps is a pleasant way
to visit the cultural and historical sites in the
area. The landscape is exposed and harsh,
but the nature and cultural monuments make
it an exciting place to visit. The mine shaft at
Olavsgruva can be visited through the Røros
Museum.
here in 1644. The mining community
has left the area with an abundance
of cultural monuments. The UNESCO
World Heritage Site Røros Mining Town
was already added to the list of heritage
sites worthy of preservation in 1980, and
in 2010 this was extended to the Røros
mining town and Circumference. The
Circumference designates an area with
a radius of four old Norwegian miles (4 x
11295 meters or 4 x 37000 feet) centred
at the Storwartz mines, where the Røros
Copper Works had exclusive rights to
exploit minerals, forest and labour in the
area. The entire area bears the marks
left from past mining operations and the
business activities they had there.
Photography inspiration awaits you!
Løypegradering/ Pista ratings
Turkart
verdensarven
World Heritage Site
Hiking Map
Guide deg selv i våre kulturminner
via QR-koden.
information about the cultural
monuments using the QR code
on your cell phone.
P
1
Nordgruvfeltet
4
Muggruva
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rugldal
Ratvolden
Kongens
Kongens
Ratvolden
Kongens
Rugldalen
Bergan
Kongens
Nordgruvfeltet
Rødalen
Vintervollen
Røros
-
Mugg
Mugg
Mugg
Rugeldal
Sextus
Ratvolden
Glåmos
Sextus
Sextus
3,0 km
3,0 km
6,2 km
7,5 km
4,2 km
4,0 km
8,6 km
3,8 km
1,5 km
4,1 km
Kongens 14,5 km
Storwartz 7,0 km
Kongens 16,3 km
2
6
5
7
4
3
8
N O R D G R U V F E LT E T
9
18
18
10
P
13
12
P
11
Fri ferdsel under ansvar
Friluftsloven gir deg rett til fri ferdsel
– under ansvar. Det er ditt ansvar å ta
hensyn til kulturminner, natur, dyreliv og
næringsutøvelse. Forlat naturen slik du
Ta hensyn til andre
som bruker naturen:
I sommersesongen er det dyr på beite.
Ta hensyn og respekter båndtvangen!
Ta også hensyn til at syklister og vandrere
bruker samme sti!
17
Olavsgruva
og Storwartz
16
15
19
17
23
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Røros
Storwartz
Storwartz
Storwartz
Olavsgruva
Olavsgruva
Storwartz
Erlia
Røros
Storwartz
19
- Storwartz 10,1 km
- Vintervollen 7,0 km
- Aursunden 5,0 km
- Tyskvollen 4,0 km
- Bekkosen 25,0 km
6,0 km
- Hittersjøen 5,5 km
14,7 km
- Enarsvola 4,0 km
- Erlia
3,7 km
19
18
P
21
21
O L AV S G R U VA / S T O R VA R T Z
14
18
21
22
20
14
P
20
24
P
27
Sykle i verdensarven
29
29
Terrenget omkring Røros byr på en
kre omgivelser. Tre løypeområder med
hvert sitt tema (se nærmere beskrivelser på den andre siden), med totalt 297
km løyper er merket opp og egner seg
utmerket til dagsturer ut fra Røros sentrum. Løypene går i variert natur med
kulturlandskap, skog og høyfjellsterreng
24 26
30
28
25
25
DN
T
MØLMANNSDALEN
30
løy
pe
26
mo
t
Ma
ren
vo
P
25
30
T lø
ype
30
800 m
1600 m
ll
uvo
arb
tN
mo
Politi
Police
29
P
DN
Brann
Fire
29
27
30
Be considerate of others
who visit natural areas
110 112 113
Ambulanse
Kart i mobilen:
Røros Sport AS on Bergmannsgata 13
or Intersport AS at Domus Shopping
no as well. The area is also well suited
for horseback riding and canoeing,
and there are several places that have
horse and dog racing.
29
N
aktører tilbyr hest- og hundekjøring.
29
13
P
24. Røros
- Møllmansdalen 2,9 km
25. Mølmannsdalen
9,8 km
26. Mølmannsdalsgården
3,3 km
27. Avholdshytta
2,6 km
28. Skistuggu
2,1 km
29. Skåkåsvollan
15,4 km
30. Hådalen
19,7 km
herbs, mushrooms and berries can be
found just about anywhere in the area.
Let your children use their imagination
and creativity and go treasure hunting
in our abundant treasure troves. You
21
28
Mølmannsdalen
og Skåkåsen
bruke fantasi og kreativitet og gå på
skattejakt i våre rikholdige skattkammer. Fiskekort fås kjøpt på Røros Sport
AS i Bergmannsgata 13 og Intersport
AS på Domus-senteret Røros. Se også
22
14
There are animals grazing in the pastures throughout the summer. Remember
that your pet must always be on a leash! Remember that hikers and cyclists
are using the same trails!
The open terrain around Røros
offers plenty of opportunities to have
wonderful experiences in nature. The
semi-arid landscape makes it easy to
Lakes, ponds, streams and rivers offer
14
13
21
The Norwegian Outdoor Recreation
Act states that everyone has the right
to passage and access land freely, as
long as you act responsibly. Showing
respect for the cultural monuments,
nature, fauna and local businesses is
your responsibility. Leave nature as you
found it!
family outings
Det åpne landskapet rundt Røros byr
levelser. Terrenget er ganske tørt og lett
å bevege og orientere seg i. Innsjøer,
vann, bekker og elver byr på gode
P
31
Enjoy nature,
but be responsible!
familieturer
P
Kommunekart. Appen er tilgjengelig i Appstore og på Google play. App: The map can be found in the free App Kommunekart. The App is available in the Appstore and on Google play.
lle
n
mange og tydelige spor etter 333 års
ding av landevei (grus), stier og gamle
kjerreveier. Vanskelighetsgraden er fra
lett til medium og egner seg utmerket
for familier med barn. Vær oppmerksom
på at løypene benyttes både til sykkel
og vandring, så vis hensyn!
Go biking around a
UNESCO World Heritage Site
The landscape around Røros offers a
number of great opportunities for bicycling
in beautiful surroundings. Three trail areas,
each with their own theme (see more
detailed descriptions on the second page),
and with a total of 297 kilometres of trails
are perfect for day trips out of Røros town
centre. The trails pass through a variety
of nature and cultural landscapes, forests
and high mountain terrain. You will also
the summer months for grazing, as well as
the distinct marks that 333 years of mining
have left on the landscape. Most of the
routes are a combination of country roads
(gravel), trails and old cart roads. Their
dium, so they are perfect for families with
children. Keep in mind that the trails are
used by both cyclists and hikers, so please
be considerate of other visitors!