Hallo – din sko! TITTEL BAKGRUNN - Nasjonalt senter for kunst og

Transcription

Hallo – din sko! TITTEL BAKGRUNN - Nasjonalt senter for kunst og
Hallo – din sko!
personlige sko gjennom utsmykning og
språklek. Det er en fordel om elevene
har vært gjennom den første lese- og
skriveopplæringen.
”Hallo – din sko!” er et av flere kunst- og
Foto: Sandsli barnehage/Kunst og kultursenteret
kulturprosjekter som Sandsli barnehage
i Bergen kommune har jobbet med
Utarbeidet av: Nasjonalt senter for
gjennom årene. Felles kjennetegn for
kunst og kultur i opplæringen.
prosjektene er at de tar utgangspunkt i
Undervisningsopplegget er
barns undring, oppdagertrang og
videreutviklet og tilrettelagt
nysgjerrighet. Filosofi er et annet tema
undervisning på småtrinnet i
som gjennomsyrer barnehagens
grunnskolen på bakgrunn av et
virksomhet. Gjennom filosofiske
prosjektarbeid utført av Sandsli
samtaler med barna er det ingen fasit, og
Barnehage i Bergen kommune
barnas refleksjoner tas på alvor. Dette er
tema og innfallsvinkler som lett lar seg
TITTEL
overføre til undervisning på småtrinnet
”Hallo – din sko!”
– Arbeid med gjenbruk i kunst og
handverk.
og til læreplanens kompetansemål.
Personalet i Sandsli barnehage hadde
lenge sett at temaet sko var noe som
BAKGRUNN
Dette undervisningsopplegget er et
eksempel på hvordan et prosjekt i
barnehagen kan inspirere til arbeid med
temaene og fagene gjenbruk, kunst og
handverk, drama og norsk på
småtrinnet i grunnskolen; 1. – 2.
fenget. Ideen om at gjenbruk av sko
kunne få en kunstnerisk vinkling, var
dermed født. Barnehagen tilknyttet seg
en lokal kunstner til prosjektet. Dette
kan også gjøres i skolen, men er ikke
nødvendig.
trinn.
Man tar utgangspunkt i gjenbruk av
gamle sko og gir det en kunstnerisk
vinkling ved at elevene skaper sine egne,
1
Hallo – din sko!
MÅLSETTING
Målsettingen med opplegget er å gi
lærere som arbeider med kunst og
handverk, gjenbruk/redesign og
drama/norsk på småtrinnet kunnskap
lage et lengre prosjekt, er det mulig å gå
i dybden på temaet gjennom for
eksempel å jobbe tverrfaglig over tid. Da
kan fag som matematikk og engelsk også
knyttes til opplegget.
og ideer til en variert og motiverende
undervisning innenfor disse fagene og
temaene.
Et annet mål er å vise hvordan
barnehagen kan inspirere til godt arbeid
FORBEREDELSER OG
STØTTEMATERIELL
Lærerens forberedelser:

Let frem bilder av sko fra ulike
med kunst og kultur på småtrinnet i
verdensdeler og lag en bildeserie
grunnskolen. Kanskje kan det bidra til å
som heter «All verdens sko».
øke forståelsen for og kunnskapen om
Relevant litteratur, billedkunst og
hvordan man kan jobbe med kreative
musikk kan fungere som
læringsprosesser i møte med små barn –
støttemateriell i undervisningen
ut i fra et perspektiv hvor barn lærer
og gi et godt utgangspunkt til
best i en skapende, helhetlig og livslang
samtaler rundt temaet sko.
læringsprosess.
Støttemateriell og ressurser:

Hele prosjektbeskrivelsen til
”Hallo – din sko!” (Ressursbasen
på hjemmesiden til Nasjonalt
senter for kunst og kultur i
opplæringen)

Foto: Sandsli barnehage/Kunst og kultursenteret
dybden i læreboka ”Kunst, kultur
og kreativitet” (Fagbokforlaget,
OMFANG
I barnehagen gikk prosjektet over to-tre
måneder, men i skolen er dette
undervisningsopplegget tilpasset ca. 6
undervisningstimer. Ønsker læreren å
Prosjektet er også beskrevet i
2011: Side 216-225)

Regla ”Sko blakken, sko blakken”
(Ro ro til regleland: Jo Tenfjord),
diktet ”Tusenbein” (Rim og
regleboka, Aslaug Høydal),
2
Hallo – din sko!
musikk fra ”Jul i skomakergata”
(Nrk) og billedkunstneren
Vincent Van Gogh sitt bilde ”A
pair of shoes”.

Er det et gjenbrukssenter i
nærheten av skolen? Der kan
TILKNYTTING TIL
KOMPETANSEMÅL OG
VURDERING/MÅLOPPNÅELSE
Kompetansemål i kunst og
handverk

man finne spennende materialer
til ”utsmykningen” av skoene
Uttrykke egne opplevelser
gjennom tegning

Lage enkle gjenstander og former
som barna skaper. Materialene
i papir og tekstil gjennom å rive,
kan også skaffes på annen måte
klippe, lime, tvinne og flette
og det trenger ikke være dyrt.

Bruke dekorative elementer fra
Tips til materialer: Ledninger,
kunst og kunsthåndverk i egne
stoff, fjær, knapper, hjul, papp,
arbeider
gamle telefoner, rør og ulike
plastrester. Papir/blindrammer,
akrylmaling og gamle skosåler.
Kompetansemål i norsk

Lim, saks, skruer og skrujern,
stiftmaskin.

respons til andre i samtaler

Gå inn på ReMida – Senter for
kreativ gjenbruk i Trondheim
Lytte, ta ordet etter tur og gi
Lytte til tekster på bokmål og
nynorsk og samtale om dem

Leke, improvisere og
eller Bodø sine hjemmesider for å
eksperimentere med rim, rytme,
hente inspirasjon og gode ideer.
språklyder, stavelser,
meningsbærende elementer og ord

Sette ord på egne følelser og
meninger

Uttrykke egne tekstopplevelser
gjennom ord, tegning, sang og
andre estetiske uttrykk
Foto: Sandsli barnehage/KKS
3
Hallo – din sko!
Vurdering av elevenes læringsprosesser
PROSESSBESKRIVELSE GJENNOMFØRING
og arbeid gjøres i selve undervisningen.
1.time (Muntlige ferdigheter)
Vurdering/Måloppnåelse
Elevene kan i arbeidet vurderes av
lærerne, seg selv og i grupper gjennom
for eksempel samtaler om materialvalg,
fremgangsmåte og produkter elevene
har skapt. Vurderingen sees i
sammenheng med elevens evne til å
vurdere sin egen innsats og sitt eget
arbeid på en konstruktiv måte. Dette
settes i sammenheng med de målene
som læreren har satt for undervisningen
og for gjennomføringen av opplegget.
GRUNNLEGGENDE
FERDIGHETER
Drama i klassen: Læreren introduserer
klassen for undervisningsopplegget ved
en visualisering gjennom bildeserien ”All
verdens sko”. Hvilke sko finnes – bruker
vi de samme skoene i Norge som på
Grønland? Oppi en gammel støvel ligger
det et ”oppdrag” til klassen i brevform:
”Hør her alle skolebarn! Dere får en gåte
– lekse – å tenke og filosofere på: Gå i
skapet og finn et gammelt par sko. Klikk,
klakk, ett-to. Kan sko som er gamle,
fortelle no`tro?”. Her blir foreldrene til
barna viktige medhjelpere i jakten på
gamle sko som tas med til neste time.
I dette opplegget er både lese-, muntlige
og skriftlige ferdigheter i fokus.
Undervisningen kan også bidra til å
styrke de digitale ferdighetene.
Ferdighetene er markert i avsnittet om
gjennomføring/ prosessbeskrivelse og er
inkludert i fordypningsoppgavene sist i
opplegget.
Foto: Sandsli barnehage/Kunst og kultursenteret
TILPASSET OPPLÆRING
2.time (Muntlige-, skriftlige og
leseferdigheter)
Opplegget egner seg for alle elever og gir
Få inspirasjon og tegn skisser: Læreren
læreren gode muligheter for å tilpasse
leser dikt om sko og spiller relevant
undervisningen til de ulike behovene i
musikk (se tips til støttemateriell).
elevgruppa.
Videre oppfordres barna til å tenke ut
sin egen drømmesko – noe som kanskje
4
Hallo – din sko!
aldri før er laget? Barna velger ut i fra
tar man barnas skapende prosess på
haugen med medbrakte sko, tegner
alvor.
skisser av ideene sine og lager
personlige ”skotitler” i samarbeid med
læreren. Her kan det kanskje dukke opp
både ”haisko”, ”fjærsko” og
”flammesko”?
3. og 4. time (Muntlige-,
skriftlige og leseferdigheter)
Elevene fordyper seg i et kreativt
verksted der skoene får nye former
sammen med et mylder av andre ting og
småsaker. Her kan man klippe, lime,
Foto: Sandsli barnehage/Kunst og kultursenteret
FORDYPNINGSOPPGAVER
male og skru. Kanskje fører verkstedet
1. Ta med elevene ut og la de sanse
til nye ordspill og regler som tar
hvordan det er å gå uten sko: Hvorfor
utgangspunkt i barnas interesser og
bruker vi sko? Hvordan føles det å gå
tilhørighet. Her er det mange muligheter
uten sko? La barna beskrive følelsene
for undring og filosofering over tema
sine.
som gjenbruk, identitet, særpreg,
felleskap og sansing.
2. Felles i klassen: Studer Vincent Van
Gogh sitt kunstverk ”A pair of shoes”.
5. og 6. time (Muntlige-,
skriftlige og leseferdigheter)
Felles samtale rundt spørsmål som:
Elevene har nå laget mange nye og
skoene seg? Sammen kan man undre seg
oppfinnsomme prototyper av sko som
over at sko er noe vi går og går i, og som
fortjener oppmerksomhet. Her kan man
slites mer og mer…og til slutt blir
arrangere en utstilling enten i skolens
til…ingenting? Lag fotavtrykk på papir
lokaler eller i et profesjonelt
eller blindramme med gamle skosåler
utstillingslokale om det finnes i
som det males på. Trykk på papiret og se
nærmiljøet. Tenk nøye gjennom
hvordan avtrykkene blir svakere og
lyssetting, rombruk, utforming og
svakere.
Hvem sine sko var det? Hvor befant
merking av objektene. På denne måten
5
Hallo – din sko!
3. Elevene deles inn i små grupper og
lager dikt om føtter og sko som
dramatiseres og fremføres for klassen.
4. La elevene lete på internett etter
bilder av ulike sko. Print ut og lim inn i
ei temabok. Skriv inn diktet som de har
laget i oppgave 3.
6