Hvem bruker legemidler i Norge?

Comments

Transcription

Hvem bruker legemidler i Norge?
Legemidler i Norge – grunn
til bekymring?
Steinar Madsen
Legemiddelverket
Del 1:
Nye legemidler og gamle
problemer
Hvor mange nye legemidler?
År
Nye virkestoffer Utgåtte virkestoffer
2004
29
12
2005
25
13
2006
47
20
2007
51
16
2008
36
36
2009
54
27
2010
49
40
2011
52
50
2012
31
42
2013
52
27
2014
57
27
Legemiddelverket
Nye legemidler – nye problemer
• Mange nye legemidler krever at legene
følger godt med
• Pasientene må også følge godt med
– Spør alltid legen hvilken nytte du vil ha av
det nye legemidlet
– Ikke vær beskjeden!
Bruk av nye blodfortynnende og
warfarin i Norge
Legemiddel
Antall
brukere i
2012
Antall
brukere i
2013
Antall
brukere i
2014
Dabigatran
(Dabigatran)
4102
13 871
20 801
Rivaroksaban
(Xarelto)
1332
13 404
15 363
Apiksaban
(Eliquis)
335
2 253
8 647
Warfarin
(Marevan)
94709
87 944
77 768
Totalt
100478
117472
122 579*
*7092 pasienter byttet behandling i 2014, tallet viser derfor ikke nøyaktig antall pasienter
Meldinger og dødsfall
250
237
221
200
150
107
103
100
50
0
46
Warfarin
Dabigatran
Rivaroksaban
Apiksaban
Totalt
64
41
4
Meldinger 2013
21
10 9
57
63
49
28
1
Dødsfall 2013
Meldinger 20132
33
9 14 7
Dødsfall 2014
Viktig å passe på rutinene
Informasjon i apotek
• Informasjonskampanje
om trygg bruk av
antikoagulasjon
– Oppstart
– Overgang
• 22 500 samtaler med
pasienter
Apotekforeningen
Helsehjelp på apoteket
Hendelse
Antall
Uklarhet rundt overgang
60
Interaksjon uten dosejustering
32
Mangler pasientkort
27
Dabigatran i dosett
26
Forskrivningsfeil
25
Plagsomme bivirkninger
17
Samtidig bruk av flere blodfortynnende
9
Ikke samsvar mellom pasientkort og resept
3
Kunstig hjerteklaff
2
Mistanke om nedsatt nyrefunksjon
2
Annet
19
Tilsammen
239
Apotekforeningen
Eksempel: Astma og KOLS-behandling
Den totale forvirring for leger og pasienter
Eksempel: Diabetes
Nye antidiabetika
Diklofenak (Voltaren) og etorikoksib (Arcoxia)
Antall brukere
Diklofenak
Etorikoksib
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Reseptregisteret
Husk legemiddelliste!
• Når du får nye legemidler må du huske
å be om ny legemiddelliste
– Enten det er på sykehuset eller hos
fastlegen!
Husk legemiddelgjennomgang!
• Husk å be fastlegen om å gjøre en
legemiddelgjennomgang minst en gang
i året dersom du bruker mange
legemidler
• Husk å spørre legen om nye legemidler
passer sammen med de legemidlene du
bruker fra før
Del 2:
Legemiddelmangel
Tallenes tale - legemiddelmangel*
•
•
•
•
•
•
•
•
2008: 34
2009: 52
2010: 44
2011: 67
2012: 116
2013: 90
2014: 112
2015: 61 (til 1.5.2015)
*Meldinger på Legemiddelverkets hjemmeside,
inkludert mangelsituasjoner som varer mer enn ett år
Årsaker (1)
Hovedgruppe
Enkeltårsaker
Legemiddelindustri
• Råvaremangel
• Avregistrering eller
produksjonsstans
• Uhell og ulykker
• Ett eller få produksjonssteder
• Små og sårbare produsenter
• Oppkjøp, sammenslåinger,
rasjonalisering
• Ikke godkjent
myndighetsinspeksjon
Sykdom
• Økt etterspørsel, f.eks. epidemier
• Endrede behandlingsanbefalinger
Årsaker (2)
Hovedgruppe
Enkeltårsaker
Regulatoriske tiltak fra
myndighetene
• Tilbaketrekkinger, f.eks. pga.
bivirkninger eller kvalitetssvikt
Salg og distribusjon av
legemidler,
apotekbransjen
•
•
•
•
•
•
•
Mindre lagre
Strammere logistikk
Nye markeder
Overflytting av salg
Parallelleksport
Redusert markedsadgang
Konkurranse
Eksempler på legemiddelmangel
Legemiddel
Legemiddelgruppe
Tiopental
(2011)
Rasjonering på
sykehusene
Produksjonsvansker
Overgang til andre
Bedøvelsesmiddel Eksportforbud pga. bruk
legemidler
ved henrettelser i USA
Import av preparater uten
markedsføringstillatelse
Liposomalt
doksorubicin
(2012)
Digitoksin
(2012)
Erytromycin
(2012)
Årsaker
Tiltak
Cytostatikum
Produksjonsvansker
Ikke godkjent
myndighetsinspeksjon
Overgang til tilsvarende
legemidler
Hjertemedisin
Produksjonsvansker
Avregistrering
Bruk av utenlandske
pakninger
Overgang til digoksin
Antibiotikum
Tredobling av
etterspørselen som
følge av
mycoplasmaepidemi
Overgang til andre
legemidler
Bruk av utenlandske
pakninger
Arbeid med legemiddelmangel
• Egen faggruppe på
Legemiddelverket
– Farmasøyter, leger,
helseøkonomer
• Samarbeid med
helsevesenet
– OUS fått oppgave å være
«nav» i Helse Sør-Øst
– Informasjon til andre RHF
– Utarbeidelse av nasjonale
retningslinjer ved behov
Kan vi varsle pasientene?
• Jeg googlet litt selv, og fant
frem til Legemiddelverket
sin side. Det viste seg da at
to av adrenalinpennene vi
hadde på skolen har et av
disse lotnummerene, og
skulle vært levert tilbake.
• Det jeg lurer på da er hvem
er det som har ansvaret for
å informere pasientene om
at medisinen de har
kanskje ikke fungerer som
den skal?
Nasjonal legemiddelliste
Apotek
Kjernejournal
Bivirkningsregisteret
Sykehjem
«Legemiddelregistret»
Fastlege
HELFO
- Refusjon og H-resept
Spesialist
«Minhelse.no»
Sykehus
Nasjonal legemiddelliste
Legemiddeltjenester for
pasienter
•
•
Informasjonstjenester
Abonnementsordninger
Hva skal du gjøre ved
legemiddelmangel?
• Dersom du ikke får medisinen din på
apoteket må du gjøre følgende:
– Spør om et apotek som tilhører en annen
kjede har medisiner på lager
– Dersom medisin ikke kan skaffes – snakke
med legen din om alternativ medisin
– Du må ikke ha opphold i behandlingen
uten å snakke med legen
Del 3:
Antibiotikaresistens
Pasienter med MRSA
Antibiotika – antall brukere
Antall brukere
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
Totalt antall
600 000
Kinoloner
Kefalosporiner
Penicillin
400 000
200 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Reseptregisteret
Antibiotikabruk i Europa
Vaksinasjon utenom
vaksinasjonsprogrammet
Antall brukere
40000
35000
D/P/T/P
Pneumokokk
Influensa
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Reseptregisteret
Målsetting
Antall resepter per Målsetting,
1000 innbyggere
reduksjon
(2014)
Norge
>400
Sverige
329
Ingen
målsetting
<250
Hva kan du gjøre?
• Vaksinere deg
– Færre lungebetennelser og andre
infeksjoner
• Ikke kreve antibiotika for infeksjoner
som ikke trenger antibiotika
– Bronkitt trenger sjelden
antibiotikabehandling
Del 4:
Hva koster det?
Legemiddelkostnader i Norge
Milliarder NOK
25,0
+9,2%
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LMI
Betaling for legemidler i Norge
Millioner NOK
12000
10000
8000
Anslag
6000
4000
Sykehus
Folketrygd
Privat
2000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LMI
Legemiddelsalg - resept
ATC-gruppe
Salg 2014
(mill.)
Endring fra
2013 (%)
L – Antineoplastiske og immunmodulerende midler
3066
15,3
N – Nervesystemet
2850
8,6
A – Fordøyelsesorganer og stoffskifte
1594
10,9
C - Hjerte og kretsløp
1509
-3,6
R – Respirasjonsorganer
1445
6,8
B – blod og bloddannende organer
1209
15,2
J – Antiinfektiva til systemisk bruk
1118
31,8
G – Urogenitalsystem og kjønnshormoner
944
4,9
H – Hormoner til systemisk bruk
479
6,7
M – Muskler og skjelett
361
9,6
Apotekforeningen
Mestselgende legemidler
Legemiddel (handelsnavn)
Salg
2014
(mill.)
Endring
kostnad
2013-14 (%)
Endring
doser
2013-14 (%)
Adalimumab (Humira)
494,0
3,5
4,4
Etanercept (Enbrel)
492,3
10,1
-5,6
Infliksimab (Remicade/Remsima)
418,8
1,7
13,1
Salmeterol/flutikason (Seretide)
291,4
-6,1
-3,1
Paracetamol (flere)
291,4
4,7
4,2
Formoterol/budesonid (Symbicort)
242,8
1,3
-2,8
Koagulasjonsfaktor VIII (Advate)
228,2
0,0
0,6
Sofosbuvir (Sovaldi)
206,4
-
-
Rituksimab (MabThera)
206,4
15,6
12,9
Nikotin (flere)
193,2
4,5
2,5
Ibuprofen (flere)
183,3
1,4
0,0
Fingolimod (Gilenya)
175,6
35,3
36,3
Esomeprazol (flere)
164,9
-7,8
7,4
Tiotropiumbromid (Spiriva)
160,2
3,0
-2,7
Golimumab (Simponi)
158,2
15,4
22,9
Apotekforeningen
Markedsandel biotilsvarende infliksimab
(Remsima)*
Prosent
70
60
69% rabatt
50
40
30
20
39% rabatt
10
ai
M
A
pr
il
ar
s
S
M
ep us
t
te
m
be
r
O
kt
ob
N
ov er
em
be
D
r
es
em
be
r
Ja
nu
a
Fe r
br
ua
r
i
A
ug
Ju
l
i
Ju
n
ai
M
A
pr
il
ar
s
M
Fe
br
ua
r
0
2014-2015
*Basert på solgte glass
Farmastat
Utfordringer i nær fremtid
• Nye kreftlegemidler
– Kombinasjonsbehandling med
immunterapi og konvensjonelle
legemidler
– Utviklingen vil ingen ende ta
• Nye hjertemedisiner
– Valsartan/sacubitril – nytt prinsipp
ved hjertesvikt
• Kanskje 20-30 000 pasienter
– PCSK9-hemmere – nytt prinsipp
for kolesterolbehandling
• Potensielt flere hundre tusen
pasienter
Virkningen av PCSK9
Konklusjon: Litt bekymring
• Nye legemidler og mer avansert
behandling krever mer kunnskap og
bedre rutiner
– Legemiddelliste og legemiddelgjennomgang
viktige fremskritt
• God tilgang på legemidler i Norge – men
kostnadene øker raskt
• Økende problemer med
legemiddelmangel og antibiotikaresistens

Similar documents