Les mer om avdelingene som står på stand

Transcription

Les mer om avdelingene som står på stand
1
Seksjon for miljø og
yrkesmedisin
2
Seksjon for
blodgivning
Seksjon for blodgivning er en av tre seksjoner i Blodbanken i Oslo, som er landets største blodbank.
Seksjon for blodgivning har ca. 55 ansatte; bioingeniører, sykepleiere, helsesekretærer,
hjelpepleiere og lege. Det er deres jobb å vise blodgiverne den beste service og ta imot dem på en
trygg måte. Andre oppgaver ved seksjonen er verving, innkalling og oppfølging av blodgiver
3
Avdeling for
blodsykdommer
Avdeling for blodsykdommer er en høyspesialisert avdeling for diagnostikk og behandling av
alvorlige blodsykdommer.
Som sykepleier her vil man møte en stor andel kreftpasienter, og utfordringer knyttet til pasienter
som får cytostatika. Foruten konvensjonell cytostatikabehandling, gjennomgår også en andel av
pasientene på avdelingen allogen benmargstransplantasjon eller HMAS (høydosebehandling med
autolog stamcellestøtte).
4
Seksjon for
stråleterapi
Foredraget vil inneholde stråleterapifysikk, strålebiologi, stråleterapihistorie og hverdagen som
stråleterapeut.
5
Avdeling for
kreftbehandling
6
Avdeling for
radiologi og
nukleærmedisin
7
Personalformidling
8
Sosialpediatrisk
seksjon
9
Sykehusapoteket
10
Ergoterapi
11
Akuttpsykiatrisk
seksjon
12
Rus- og
avhengighetsbehandling
13
Fysisk aktivitet og
psykisk helse
Det jobber omkring 500 radiografer i OUS. De jobber sammen med mange andre yrkesgrupper, som
radiologer, fysikere, hjelpepleiere og kontorpersonell. Radiografene er fordelt i flere av sykehusets
avdelinger: avdeling for radiologi og nukleærmedisin, intervensjonssenteret, stråleterapiseksjonen
og kardiologisk avdeling, m. m
Vi bistår klinikkene med:
Rekruttering, rammeavtaler og formidling av ekstravakter
Bestilling av eksterne sykepleievikarer
Drift og formidling av ressurser fra interne bemanningspooler
Sentralisering av ekstravakter og vurdering av nye bemanningspooler
Oslo universitetssykehus har en faglig sterk sosialpediatrisk seksjon som er organisert i
barneavdeling for nevrofag i Kvinne- og barneklinikken. Seksjonen dekker fagområdene seksuelle
overgrep, fysisk mishandling, kjønnslemlestelse, anorexi og overvekt.
Hos oss jobber barnelege, spesialsykepleier, helsesøster, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og
sekretær.
Ergoterapeuter jobber for å muliggjøre aktivitet og deltagelse som er meningsfylte for den enkelte
pasient i deres hverdag!
Her på OUS jobber ergoterapeuter innen somatisk- og psykisk helse. Med utredning, forebygging,
akuttbehandling, habilitering og rehabilitering, informasjon og veiledning til pasienter i alle aldre
og med ulike diagnoser.
Akuttpsykiatrisk seksjon tilbyr øyeblikkelig hjelp, utredning og behandling for alle psykiatriske
sykdommer og psykiske kriser
Seksjon består av fem enheter med totalt 45 behandlingsplasser. Behandlingen foregår individuelt
og i grupper, og er forankret i medisinske, psykologiske og sykepleiefaglige behandlingsmodeller.
Pasienter med psykiske lidelser er overrepresentert når det gjelder hjerte- og karsykdommer,
diabetes type 2 og overvekt/fedme og andre livsstilsrelaterte lidelser – lidelser fysisk aktivitet
har vist seg å ha positiv effekt på. Undersøkelser viser også at mennesker som er under langvarig
behandling på institusjon for psykisk sykdom er i dårligere fysisk form etter endt behandling enn
ved innleggelse. Vi vil ta for oss tilbud, muligheter og utfordringer i og utenfor Klinikk psykisk helse
og avhengighet rundt fysisk aktivitet og psykisk helse.
Målgruppen ved ungdomsseksjonen er ungdom mellom 13 og 18 år med alvorlig psykisk lidelse og
stort funksjonsfall der poliklinisk behandling har vært prøvd, men vist seg utilstrekkelig.
Ungdomsseksjonen består av to døgnenheter:
14
Barne- og
ungdomspsykiatri
- Akutt døgnbehandlingsenhet er en lukket døgnenhet som tar imot øyeblikkelig hjelp til
vurdering og eventuell innleggelse hele døgnet, alle dager. Enhetens behandlingstilbud omfatter
akuttbehandling og stabilisering ved uro, forvirringstilstander og suicidalitet, samt tidsbegrenset
utredning og behandling ved alvorlige og sammensatte tilstander.
- Intermediær døgnbehandlingsenhet tilbyr planlagt døgn, dag og arenafleksibel behandling.
Enhetens behandlingsopplegg består av målrettet miljøterapi, familiearbeid,
støttesamtaler/individualterapi og gruppebaserte tilbud
15
Medisinsk biokjemi
Medisnsk teknologi
Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde (MTV) er et kompetansesenter for medisinsk teknologi
på OUS. Vi har overordnet ansvar for alt medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved sykehuset. Det er ca.
36.000 enheter til en verdi på over 3 milliarder kroner på OUS!
MTV består av ca. 80 ansatte fordelt på avdelingene Service, strategi og anskaffelse (SA)
og Forskning og utvikling (FoU). Arbeidsoppgavene for MTV er mange og varierte. Dette kan
eksempelvis være reparasjon og vedlikehold av eksisterende medisinsk-teknisk utstyr, opplæring,
nyanskaffelser, håndtering av uhell og forskningsaktivitet.
17
Senter for sjeldne
diagnoser
Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig kompetansesenter som informerer og gir råd om
behandling og om å leve med sykdom innen omtrent 70 sjeldne diagnoser. Vi informerer via
telefon, møter, videokonferanser, kurs, trykksaker, nettsider og filmer. I tillegg samarbeider vi tett
med medisinske fagmiljøer med behandlingsansvar for våre diagnosegrupper.
Våre tjenester er gratis og alle kan ta kontakt.
www.sjeldnediagnoser.no www.facebook.com/sjeldendiagnose
18
Medisinsk intensiv
16
19
Gastro- og
barnekirurgi
20
Tolkesentralen
Avdeling for gastro- og barnekirurgi behandler pasienter med alle typer lidelser i
fordøyelsessystemet. Omlag halvparten av pasientene som kommer til avdelingen har behov for
øyeblikkelig hjelp mens resten får utført planlagte operasjoner. Avdelingen har ca. 400 ansatte
og av disse er ca. 200 sykepleiere fordelt på 5 sengeposter. Som sykepleier har du ansvaret for
pasienter i den pre og postoperative fase.
Fødeavdelingen er en del av Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges
største fødeavdeling. Vi har cirka 9 500 fødsler per år. Vi har som mål at alle som føder hos oss
skal få individuell omsorg og behandling. Friske fødende skal få en normal fødsel og gravide
med komplikasjoner skal dra nytte av all den kompetanse vi har. Vi jobber med alle aspekt innen
svangerskap, fødsel og barselomsorg.
21
Fødeavdelingen
22
Nyfødtintensiv
avdeling
Avdelingen behandler kritisk syke nyfødte og premature. Har landsfunksjon for nyfødte med
hjertefeil. Avdelingen har nylig mottatt utdanningspris for sitt arbeid relatert til utdanning og
kompetanseheving internt. De har fokus på et positivt læringsmiljø og gir grundig opplæring
innenfor faget
23
Kirurgisk avdeling
for barn
Avdelingen består av fire seksjoner, bemanner nærmere 60 heldøgnssenger og har over 150
ansatte. Det er undervisningssykepleiere og førskolelærere tilknyttet hver enkelt seksjon.
Vår visjon: ”Barn og familier ved Kirurgisk avdeling for Barn skal oppleve individuell, forutsigbar og
målrettet sykepleie av høy faglig kvalitet”
24
Akuttmottak
Akuttmottaket tar kun i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, både kirurgiske og
medisinske, traumer og barn, ca 30 000 i året. Av disse er ca 3000 kritisk skadde eller syke og tas i
mot av egne team.
Det er ansatt ca 80 spesialsykepleiere /sykepleiere i akuttmottaket. I tillegg har akuttmottaket en
egen kontorseksjon med sekretærer som bemanner resepsjonen og skriver journal. Leger er ansatt
ved andre avdelinger og går vakter i akuttmottaket.
Operasjonsavdelingen
I 2014 ble det gjennomført 52 000 operasjoner hos oss.
Dette krever mange dyktige fagpersoner nå – og fremover,
og vi har et stort behov for flere operasjonssykepleier.
Operasjonssykepleiere innehar spesialutdanning for å utøve operasjonssykepleie til akutt eller
kritisk syke pasienter som skal gjennomgå en kirurgisk undersøkelse eller behandling.
Operasjonssykepleiere jobber i tverrfaglige team med kirurger, anestesisykepleiere og
anestesileger, og har et høyt fokus på fag, pasientsikkerhet, og effektive pasientsløyfer
Postoperativ/
Intensiv
Postoperativ og intensivavdelingen overvåker, behandler og gir sykepleie til barn og voksne
pasienter etter anestesi og/eller kirurgiske inngrep. Vi yter også sykepleie til akutt og kritisk syke
som trenger intensivbehandling. Vi gir akutt hjelp der det oppstår behov for støtte til respirasjon,
sirkulasjon og annen organsvikt. Pasientene kan ha svært ulike behov, det kan være alt fra enkle
oppvåkningspasienter til nyopererte hjertepasienter, eller traumepasienter på respirator.
27
Avdeling for
transplantasjonsmedisin
Nyre- og gastromedisinsk sengepost tilhører avdeling for transplantasjonsmedisin som har
landsfunksjon for transplantasjon av lever, nyre og pankreas, og regionsfunksjon for behandling av
pasienter med nevroendokrine svulster.
Pasienter som er transplantert utgjør den største pasientgruppen.
Sengeposten har 25 senger og ca. 40 sykepleiestillinger. Vi legger vekt på god opplæring og faglig
utvikling som blant annet innebærer mulighet til å gå videre i kompetanseprogrammet klinisk stige
for å bli klinisk spesialist.
29
Avdeling for
anestesisykepleie
I Avdeling for anestesisykepleie arbeider anestesisykepleiere og laboranter med pasienter som
trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser i OUS.
Avdelingen har tilsammen omlag 350 ansatte. En anestesisykepleier er spesialutdannet til å
kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege og er alltid til stede under en operasjon eller
undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse
30
Nevrokirurgisk
avdeling
Nevrokirurgisk avdeling i OUS behandler voksne og barn med akutte hjerne-/
hjernehinneblødninger, hjernesvulster, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet og
degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen hvor nervevevet er truet.
Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til våre pasienter, helhetlig omsorg til
pasient og pårørende, og å være en god arbeidsplass for alle ansatte.
31
Seksjon for klinisk
ernæring
32
Fysioterapienheten
Fysioterapienheten i Kvinne- og barneklinikken har ansatte i barnemedisinsk avdeling ved RH og
Ullevål. Fagområdet er svært bredt og omfatter akutt og kronisk sykdom og skade hos barn og
ungdom fra 0-18 år, samt gynekologiske, føde- og barselrelaterte problemstillinger.
33
Musikkterapeuter
Musikkterapeutene jobber som en del av det tverrfaglige teamet på barnepostene. Aktiviteter og
mål baseres på hver enkelt pasients behov og ønsker.
Musikkterapeutene har minimum 5årig høyere utdanning innenfor helse og musikkfag, og er
spesialisert i arbeid med barn og unge på sykehus.
34
HR - Human
Resources
Sentrale arbeidsoppgaver for de ansatte i seksjonen er publisering og kvalitetssikring av
stillingsannonser, utforming av tilbudsbrev/arbeidskontrakter, oppfølging av ansettelsesprosessen,
registrering i personalsystemet, beregning av lønnsansiennitet, lederstøtte og opplæring,
oppfølging iht. lønnsfrister, utstedelse av sluttbrev, m.m.
35
NITO
36
NSF
25
26
37
Fagforbundet
Husk instagramkonkurransen
#OUSkarriere @OUShf

Similar documents