Nyhetsbrev nr 5/15 - Midtre Namdal samkommune

Transcription

Nyhetsbrev nr 5/15 - Midtre Namdal samkommune
NYHETSBREV – MNS Kommuneoverlegen
Midtre Namdal Samkommune
Nytt fra
Folkehelsekoordinatoren
Ressurssenter om vold,
traumatisk stress og
selvmordsforebygging,
Region - Midt
www.rvtsmidt.no arrangerer
i samarbeid med Nord –
Trøndelag politidistrikt,
seminar om voldelig
ekstremisme og
radikalisering, og hvordan
vi skal forebygge. Tidspunkt:
22. oktober kl. 09.00 – 15.00
Sted: Stiklestad nasjonale
Kultursenter, Verdal.
Seminaret er for lærere,
ungdomsarbeidere,
utekontakter, fritidsklubber,
frivilligsentraler, barnevern,
helsestasjon og eller alle som
er opptatt av temaet.
Seminaret er gratis.
Påmelding gjøres via
ovennevnte nettadresse.
Folkehelsealliansen Nord –
Trøndelag er nå etablert som
en arena for å samarbeide om
viktige folkehelsespørsmål.
Alliansen hadde formelt
stiftelsesmøte torsdag 1.
oktober. Alliansen består av
mange medlemmer, blant
annet
02.10.2015
Fylkesmannen i Nord –
Trøndelag, Nord – Trøndelag
Fylkeskommune, HUNT
forskningssenter NTNU, KS,
kommuneregionene, Helse
Nord – trøndelag HF,
Høgskolen i Nord –
Trøndelag, Røde Kors i Nord
– Trøndelag med flere.
Overhalla kommune er i
gang med å utarbeide
«Oversiktsdokument over
helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i
Overhalla kommune».
Dokumentet skal gi en
oversikt over alt fra
befolkningssammensetning,
deltakelse i frivillig aktivitet,
helsetilstanden i
befolkningen, til kartlegging
av fysisk, biologisk, kjemisk
miljø og sosiale forhold.
Videre skal oversikten kunne
gi grunnlag for all
kommunal planlegging og
tilrettelegging på tvers av
sektorene. I den
sammenheng arrangerer
kommunen en
Folkehelsedag i den nye
skolen i Overhalla (OBUS),
hvor sentrale tema i arbeidet
vil bli berørt og diskutert.
Folkehelsedagen i
5 2015
Overhalla arrangeres 15.
oktober kl. 09.00 – 15.00 og
er åpen for alle som jobber
med folkehelsekartlegging-,
planlegging og tiltak, eller
som interesserer seg for
temaet.
Vedlagt denne eposten er
programmet for dagen.
Påmelding innen 9. oktober
til kultursjef
[email protected]
mmune.no
Telefonnummer:
952 58 573
Nytt fra Miljørettet
Helsevern
Som en følge av endret
reisemønster og økt
globalisering, har
forekomsten av VEGGEDYR
blitt mer og mer utbredt i
Norge. Veggedyret bosetter
seg i boligens hulrom, i
sprekker og bak bilder, og
suger blod fra mennesker
(oftest om natten). Det er
bitte lite og avhengig av blod
for å formere seg.
Veggedyrbitt kan gi et
kløende utslett. Andre
helsekonsekvenser ved å ha
veggedyr i boligen er først og
fremst av psykisk art, som
tap av søvn, angst og
depresjon. Dette er plager
som ofte varer lenge etter
sanering er gjennomført. En
ny studie som amerikanske
forskere har foretatt på mus i
laboratorium, viser at
veggedyr kan overføre den
fryktede parasitten
Trypanosoma cruzi. Den
forårsaker amerikansk
sovesyke, som kan føre til
hjertesvikt og død. En annen
sykdom veggedyr kan påføre
mennesker er anemi
(blodmangel). I Norge
registrerer
helsemyndighetene nå
nærmere 2000 tilfeller av
veggedyr i året.
Økt kunnskap om veggedyr
og aktivt forebyggende
arbeid, vil kunne begrense
spredningen og forebygge
negative helsekonsekvenser.
Veggedyr:
legionellabakterier, er det
liten risiko for at unge og
ellers friske personer blir
syke med legionærsyken.
Sykdommen behandles med
antibiotika.
Pontiacfeber er en mindre
alvorlig, influensalignende
sykdom. Den rammer like
gjerne unge som gamle og
syke, og nesten alle som blir
utsatt for smitten, blir syke.
De syke trenger vanligvis
ingen behandling.
Aerosoldannende
innretninger, som dusjer og
boblebad, kan være
smittekilder.
Mer info om potensielle
smittekilder, forebygging og
evt. behandling finner du
her.
Nytt fra
Kommuneoverlegen/
legevakt
Senter for sjeldne diagnoser
arrangerer kurs om et utvalg
sjeldne diagnoser. På deres
nettside finnes
kursoversikten for 2016.
Senteret ønsker at pasienter,
pårørende og fagpersoner i
Legionella
Legionella smitter ved
innånding av fine, svevende
vanndråper (aerosoler) som
er forurenset med bakteriene.
Den smitter ikke fra
menneske til menneske.
Legionærsykdom er en
alvorlig lungebetennelse med
høy dødelighet. Den
forekommer heldigvis
sjelden. Selv om man har
pustet inn
kommunene orienteres om
kurstilbudene.
Helserådet
Helserådet er et tidsskrift
som kommer ut ca en gang i
mnd via
www.helsebiblioteket.no
Tidsskriftet presenterer
dagsaktuell forskning innen
samfunnsmedisin og
folkehelse. De som er
interesserte bes lese mer her.
Forgiftninger
Totalt er det ca. 170
behandlingsanbefalinger i
Emnebibliotek forgiftninger i
Helsebiblioteket, fordelt på
emnene:
� Gasser og kjemikalier:
http://www.helsebiblioteket.
no/forgiftninger/gasser-ogkjemikalier
� Legemidler:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Legemidler
� Næringsmidler:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/N%C3%A6r
ingsmidler
� Planter:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Planter
� Rusmidler:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Rusmidler
� Sopp:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Sopp
� Stikk og bitt:
http://www.helsebiblioteket.
no/forgiftninger/stikk-og-bitt
� Ventrikkelskylling:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Ventrikkels
kylling
� Brekningsfremkalling:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Brekningsfr
emkalling
� Kull:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Kull
� Antidoter:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Antidoter
� Dialyse:
http://www.helsebiblioteket.
no/forgiftninger/dialyse
� Annet:
http://www.helsebiblioteket.
no/Forgiftninger/Annet
Se:
legevakt som nå er ute på
www.helsebiblioteket.no/fo
Høringsfristen er satt til 23.
rgiftninger
oktober.
Per Erik Arnø
Snuskampanje
Sosialpolitisk plan
[email protected]
Helsedirektoratet lanserer en
Sosialpolitisk plan for NAV
snuskampanje rettet mot
Midtre Namdal 2011 – 2014
Legevakt:
ungdom fra 8. klasse til 1.
er aktuell for
Sølvi Jekthammer
videregående fra 6. oktober.
revidering/fornying. Planen
For å øke kunnskap om
inneholder beskrivelser og
helserisiko knyttet til bruk av
vurdering av
snus og påvirke holdninger
befolkningsutviklingen i
knyttet til bruk av snus.
samkommunen,
Den store sluttedagen
utdanningsnivå, oversikt
arrangeres 19. oktober.
over nærings,- og arbeidsliv,
[email protected]
Kommunene oppfordres til å
status i forhold til brukere av
Hjemmeside:
planlegge høstens
NAV – tjenestene med mer.
sluttetilbud i tilknytning til
Planen beskriver også
denne dagen.
sosialpolitiske mål, tiltak,
Helsedirektoratet tilbyr 24 –
oppfølging samt hvordan
timers støtte til dem som gjør
gjennomføring og oppfølging
et slutteforsøk denne dagen
av planen skal foregå. Ny
på Røyketelefonen 800 400
sosialpolitisk plan for
85, Slutta – din røykeslutt på
perioden 2016 – 2019 vil
Facebook og via Slutta –
foreligge våren 2016.
appen.
Prosjektgruppen som skal
Mob.: +47 468 62 281
jobbe fram ny plan består av
Mottakere:
høring. Møtet betegnes som
en høringskonferanse, og vil
ha mye fokus på videre
utvikling av legevakts –
tjenesten i regionen.
Kontaktpersoner:
Folkehelsekoordinator:
Sissel Pettersen
[email protected]
Miljørettet helsevern:
[email protected]
Kommuneoverlegen:
Haldor T. Holien
www.midtrenamdal.no/kommuneoverleg
en
Avsender:
Kommuneoverlegen
Elin Skage Knappe
Prosjektleder
Nytt fra prosjektleder
ledelsen i NAV Midtre
Den 9. oktober er samtlige
Namdal, ansatte -
kommuner som samarbeider
representanter fra NAV,
om LINA – legevakt
samt en brukerrepresentant.
(Legevaktsamarbeidet i
Prosjektleder er Elin Skage
namdalskommuner, samt
Namdalen) invitert til møte i
Knappe, som jobber med
Osen og Bindal.
Namdalshagen, Namsos.
utvikling av legevakt samt
Bakgrunnen for dette er en
folkehelseplanlegging ved
konsekvensutredning for
MNS Kommuneoverlegen.
Leger/helsepersonell,
rådmenn, ordførere og
helseledere i samtlige
NTFK og FMNT
NA – TA - Nrk