Katalog pdf

Transcription

Katalog pdf
02.02.2015
diktagirjjit - poesi
Nils-Aslak Valkeapää - JORDA, MIN MOR
DAT lea sámi girjelágádus ja skearrobuvttadeaddji.
Mii almmuhit sámi dáidaga, vuosttažettiin girjjiid ja musihka bokte.
Muhto otná mediaservvodagas eai leat eará almmuhansuorggit apmasat.
Rájiid maid sáhttá rasttildit. Ja earenoamážit riikkarájiid...
min bargoguovlu lea Sápmi.
Girji ja musihkka lea dáidda, duodji.
Sihke sisdoallu ja hápmi lea dehálaš.
Ja go ovttasráđiid ja veahkkálagaid bargat: goasttádus, čálli,
juoigi, musihkar, govvadáiddár, giellabagadalli, prentehus...
de boađus lea juoga maid beallji, čalbmi ja miella ohcala.
Ja buot deháleamos lea, go dát olle du lusa...!
DAT er et samisk bokforlag og plateselskap.
Vi gir ut samisk kunst, i første hand gjennom litteratur og musikk.
Men med utviklingen idag på mediaområdet er vi også åpne for nye
utgivningsmuligheter.
Grenser er noe som kan overskrides. Og særlig riksgrenser...
vi arbeider i Sápmi.
Bøker og musikk er håndtverk, kunst.
Kvalitet, både innehold og form, er viktige.
Og når vi arbeider i felleskap: forlag, forfatter, joiker,
musiker, illustratør, designer, språkarbeider, trykkeri...
så blir resultatet noe som øret, øyet og sinnet søker.
Og det viktigste, at det når frem til deg...!
DAT is sámi publishing house and record company.
We publish sámi fine art, first of all literature and music.
But in this rapid changing times we are open for new opportunities.
Borders can be crossed. In particular international boundaries.
We work in Samiland, in northern Scandinavia.
Books and music are handicraft, fine art.
Quality, both in content and form, is important.
When we work together; publisher/record company, writer,
yoiker, musicians, illustrator, designer, printing house...
then the outcome will be searched by ear, eye and mind...
and most important, it will reach you...
www.dat.net
2006, ISBN 978 82 90625 54 7, 336 s., SEK 420,- 300:- / NOK 360,- 270,Eanni, eannážan (2001) var den siste boka av Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) som ble publisert
mens han levde. Den er nå gjendiktet til norsk av Harald Gaski, Jorda, min mor.
Beaivi áhčážan (1988) - Solen, min far (1990) har fått sin make. I Jorda, min mor utvides
perspektivet fra det samiske til også å omfatte andre urfolk på jorda. I Jorda, min mor drar jegpersonen på besøk til andre urfolk. Boka er bygd opp av dikt, over 20 egne malerier og ca 220
fotografier (forfatterens egne og fra ulike arkiv og fotografer) i farger og sort-hvitt, som i sum
manifesterer Nils-Aslaks særskilte kunstform.
Beaivi, áhčážan girji (1988) oaččui beallelačča, Eanni, eannážan. Dán girjjis Áillohaš salasta olles
máilmmi ja doalvu min maiddái eará guovlluide ja álbmogiid lusa maid «eanan, eanni eannážan,
vuohttu, vuhtoda salastis». Girjjis leat divttat, sullii 220 ivdne- ja čáhppes-vilges gova ja badjel
20 molema. Áillohačča iežas govaid ja molemiid lassin, son luoikkahii govaid vuorkkáin ja eará
govvejeddjiin.
Nils-Aslak Valkeapää - JUS GAZZEBIEHTÁR
BOHKOSIVČČII
1996, ISBN 978 82 90625 30 1, 160 s., SEK 180,-/ NOK 160,Divttat davvisámegillii, oanehis prosá ja olu govat. Áillohačča ivdnegovat ja su eadne-rohki Ellen
Susanna Valkeapää sárgumat.
Dikt og kort prosa på nordsamisk og illustrert med mange bilder. Nils-Aslak Valkeapääs
fargefotografier og illustrert med mange tegninger av forfatterens mor Ellen Susanna Valkeapää.
Nils-Aslak Valkeapää - NU GUHKKIN DAT MII
LAHKA - SÅ FJERNT DET NÆRE
1994, ISBN 978 82 90625 20 2, 176 s, SEK 110,-/ NOK 95,Divttat davvisámegillii oktan jorgalemiin skandinavagielaide. Áillohačča ivdnegovat ja molemat.
Dikt på nordsamisk med gjendiktning til skandinavisk (vekselvis nynorsk, bokmål og svensk).
Nils-Aslak Valkeapääs maleri og abstrakte fargefotografier. Boken inngikk i serien av offisielle OL-bøker
1994.
Nils-Aslak Valkeapää - TREKWAYS OF THE WIND
2 deattus/2. opplag / Second Printing 2003 (1.1994), ISBN 978 82 90625 21 9, 328 s. SEK 220,- / NOK 195,-
Poems. Ruoktu Váimmus translated into English by Ralph Salisbury, Lars Nordström and Harald Gaski.
Illustrated by the author. This book has become a sámi classic.
Ruoktu Váimmus jorgaluvvon eŋgelasgillii. Áillohačča divttat ja sárgumat. Earenoamáš hábmen, govva
ja sátni giehtalaga.
Dikt. Engelsk oversettelse av Ruoktu Váimmus. Samme layout som originalboken. Diktsamling,
klassiker, rikt illustrert av forfatteren. Forfatteren forener lyrikk og billedkunst til en enhet som
beriker lesningen.
Nils-Aslak Valkeapää - THE SUN, MY FATHER
2 deattus/2. opplag / Second Printing 2003 (1. 1997), ISBN 978 82 90625 32 5, 136 s./pages, SEK 220,- / NOK 195,-
Nils-Aslak Valkeapää was awarded with the Nordic Council’s Literature Prize in 1991 for his book
­Beaivi, Áhčážan. The book has been translated into English from the original sámi text by Harald
Gaski, Lars Nordström and Ralph Salisbury.
Beaivi, áhčážan girjji divttat eŋgelasgillii.
Nils-Aslak Valkeapää fikk Nordisk råds litteraturpris 1991 for boken Beaivi, áhčážan som nu er
oversatt til og utgitt på engelsk. (Bildene er ikke med i oversettelsen)
Nils-Aslak Valkeapää - AURINKO, ISÄNI
1992, ISBN 978 82 90625 15 8, SEK 70,-/ NOK 60,Beaivi, áhčážan jorgaluvvon suomagillii.
Finsk oversettelse av diktene i lyrikkbilledverket Beaivi, áhčážan. (Bildene er ikke med i
oversettelsen.) Gjendiktning av Pekka Sammallahti.
girjjit / bøker 3
girjjit - dokumentær / kunst
Hans Ragnar Mathisen ELLE HÁNSA, KEVISELIE
1998, ISBN 978 82 90625 33 2, 160 s. SEK 180,- / NOK 195 160,Elle Hánsa lea sámi dáiddár r. 1945, orro Sálašvákkis Romssas. Girjjis leat earet Elle Hánssa
barggut (sullii 95 dáiddabarggu), ovdasátni sámegillii, čoahkkáigesson dáro- ja eŋgelasgillii.
Áillohaš lea girjji doaimmaheaddji.
Hans Ragnar, samisk billedkunstner, f. 1945, Tromsdalen, Nordnorge. Mesteparten av boken
viser Hans Ragnars arbeider ca. 95 kunstverk). I kunstbokens forord presenteres kunstneren, skre­
vet på nordsamisk med resymé på norsk og engelsk, Nils-Aslak Valkeapää er redaktør for boken.
Keviselie, a sámi artist, born 1945, Tromsdalen, North Norway. This art book presents his works.
The artist is introduced in the preface written in Sámi with summary in Norwegian and English.
Nils-Aslak Valkeapää is the editor.
Øyvind Ravna - REINDRIFTSSAMER
Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene
BOAZODOALLOSÁMIT
Njeallje jahkečuođi ja gávcci jagiáiggi Várjjátsiiddaiguin
2007, ISBN 978 82 90625 57 8; 232 s.; 23,5x26,5 cm. SEK 420,- / NOK 370,På norsk og nordsamisk. Gjennomillustrert. / Dáro- ja davvisámegillii. Valjit govat.
Mii oahpásmuvvat johtti boazodoaluin nu mo dat lea leamaš jahkečuđiid mielde. Girjjis
muitaluvvo sihke dološáiggis ja dálá­áiggis, Várjjaga Márroš-siidda bakte. Stuorra rievda­dusat
čuhce boazo­dollui go Ruošša ja Suoma rájit giddejuvvojedje. Girječálli muitala mo olbmot leat
geavahan eatnamiid boazodollui otná beaivvi rádjai.
Vi møter den nomadiske reindriften slik den har foregått i århundrer. Boka omhandler både
historie og nåtid. Historien fortelles gjennom Márroš-siida i Varanger. En historie som fikk en dramatisk vending da grensen mot
Russland og Finland ble stengt. For­fatteren beskriver hvordan menneskene har anvendt områdene til reindrift frem til i dag.
Gjennom unike fotografier og levende tekst vil leseren få et innblikk i reindriften – som en viktig del av den samiske kulturen.
Maj-Lis Skaltje - LUONDU JUOIGGAHA
2005, ISBN 978 82 90625 50 9, 303 s., SEK 220,- / NOK 195,Maj-Lis Skaltje lea 1992:s jearahallan lagabui vihttalogi olbmo, Árjepluovi rájes Gárasavvonii, sin
jurdagiid, vásáhusaid ja muittuid juoigama birra. Buohkat geat muitalit eai leat juoigit, muh­to
juohkehaččas lea juogalágán muitu dahje govvehus juoigama hárrái. Muita­leaddjit, boarráseamos
riegádan 1906 ja nuoramus 1954, govvejit got juoigan lea čadnon olbmo doaimmaide ja jáhkkui,
ja dasa lassin oažžu gova jearahallon olbmuid guovllus ja eallimis sin áiggis.
Maj-Lis Skaltje - Minsta lilla liv har sin jojk
2014, ISBN 978 82 90625 76 9, 303 s., SEK 280,- / NOK 250,-
Svensk översättning av Luondu juoiggaha. Översättare: John E Utsi, Kristina Utsi, Maj Lis Skaltje
Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio personer, från Arjeplog i söder till
Karesuando i norr, om deras tankar om, erfarenheter och minnen om jojken. Berättarna, den
äldsta född 1906 och den yngsta 1954, ger en bild av hur jojken är knuten till människan och
naturen och renen. Dessutom ger de en bild av livsvillkoren för samerna under 1900-talet.
Illustrerad med svart-vita fotografier från de intervjuades privata fotosamlingar.
Johan Thuri - BOARES NAUTI
1994, ISBN 978 82 90625 24 0, 288 s., SEK 180,- / NOK 160,Johan Thuri (1853-1936) čállagat, sárgumat ja govat mat ovdal eai leat almmuhuvvon. Ee.
reivvet maid son čálii Emilie Demantii 1904 rájis gitta 1934 rádjái. Čállagat leat čálli iežas
čállinvuohkái ja eanaš sámegillii. Nils-Aslak Valkeapää lea dán girjji doaimmahan, ja govvida
Thuri eallima ja áiggi.
4 girjjit / bøker
Johan Thuris skrifter, tegninger og bilder som tidligere ikke er publisert. I boken finnes
Thuris brev fra 1904 til 1934 til Emilie Demant samt andre dokumenter/brev. Alle skrifter
er på den opprinnelige skrivemåten og på det språk de opprinnelig ble skrevet på, mest på
nordsamisk, men også en del på dansk, finsk, engelsk og svensk. Nils-Aslak Valkeapää har laget
denne boken der han gir et bilde av Thuri og tiden han levde i.
diktagirjjit - poesi
Inger-Mari Aikio & Miro Mantere - BEAIVVÁŠ ČUOHKÁ GABA
Aurinko juo kermaa, Diktamusihkkaduodji / Runomusiikkiteos
2014, ISBN 978 82 90625 78 3 + DATCD-67, 152 s. SEK 280,- / NOK 250,Beaivváš čuohká gaba – Aurinko juo kermaa lea diktačálli Inger-Mari Aikio (Ima) ja jietnadáiddár­
musihkkár Miro Mantere diktamusihkkaduodji. Girji ja cd seamma bearpmaid siste. Girjjis buot
divttat leat sáme- ja suomagillii.
Divttat leat juhkkon gávcci oassái, gávcci jagiáigái. Girji álgá Sámi alimus áiggis ja nohká
lohpádusaid áigái, giđđageassái. Divttat leat oanehaččat ja deaivilat. Ima lea hábmen divttaidis
ovddalgihtii mearriduvvon čállinminstara mielde, man son ieš gohčoda ”taikun”, movttiidahtton
guovtti Japána diktenhámiin, namalassii ”haiku” ja ”tanka”. Ima divttat čuvvot stávvaljuogu 5-7-7.
CD mii čuovvu girjji lea diktamusihkkaduodji mas Ima lohká divttaidis sihke sáme- ja suomagillii, ja muhtin divttaid Miro
lávlu suomagillii. Jagiáiggiid ja dovdduid molsašuvvan gullo musihkas ja sániin. Miro hukse jietnamáilmmi, mas luondu,
musihkka ja divttat šaddet oktan ollisvuohtan.
Beaivváš čuohká gaba – Aurinko juo kermaa (Solen lepjer fløte) er et poesilydverk satt sammen av Inger-Mari Aikos dikt og
Miro Manteres musikk- og lydkomposisjon, med bok og cd mellom samme permer. Alle dikt er på nordsamisk og finsk.
Boken er i åtte deler, delt etter årstidene, hvor naturen selv er betrakteren og fortelleren. Boken begynner med sommeren, når
naturen er på sitt høyeste, og slutter med vårsommeren. Diktene er korte og presise, som i formen bygger både på aforismer og
ordtak. Ima har bygget diktene etter bestemte former som hun selv kaller “taiku”, inspirert av japansk haiku- og tanka diktning
som i oppbyggingen følger en stram stavelse. Begge formene har et stramt stavelesdeling, der haiku-dikt har 5-7-5 på tre linjer,
og tanka-dikt har 5-7-5-7-7 på fem linjer. Ima gjør sine dikt etter 5-7-7, altså taiku.
CD’en som følger boken er et poesilydverk der Ima leser diktene både på samisk og finsk, og noen dikter synger Miro på finsk.
Årstidene og endringene oppleves gjennom musikken, ordene og lydbildet der naturen, musikken og diktene vokser til en helhet.
Inger-Mari Aikio-Arianaick & Josef Timar - SENER
2013, ISBN 978 82 90625 70 7, 111 s. SEK 280:- / NOK 290,- 250,I boka Sener møtes to kunstnere som skaper en ny enhet ved å forene ord og bilde. Fotografier og
dikt flettes sammen samtidig som de beholder sin individuelle originalitet. Denne enheten minner
om en legering der delene kan skilles, og som på grunn av kombinasjonen ikke bare får en ny form,
men enda viktigere, en ny egenskap.
Opprinnelsen til boken er at den ungarske fotografen Josef Timar spurte Inger-Mari AikioArianaick (IMA) om hun ville skrive dikt til hans fotografier. “Det var lett å si ja da jeg i hans bilder så nesten ferdige dikt” sier IMA.
Resultatet ble den første boken på samisk med ekfrasisk poesi, dvs. at diktene er skrevet til eller ut fra bilder.
Denne boken er et samarbeidsprosjekt mellom DAT og Josef Timar, og er den andre utgivelsen i Camera Poetica serien. Diktene
er opprinnelig skrevet på samisk og har tidligere blitt utgitt på finsk, ungarsk, engelsk og tysk – noe som umiddelbart gjør boka
til et spennende internasjonalt prosjekt.
Josef Timar er født i Budapest, Ungarn, og har publisert bilder og tekst i forskjellige bøker og internasjonale tidsskrifter. Hans
bilder er blitt vist på ulike utstillinger. Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) er født i Utsjok i Sameland på finsk side. Hun arbeider
med film og radio i tillegg til å være forfatter. Hun har tidligere utgitt fem bøker, fire diktsamlinger og en barnebok. Sener er
oversatt til norsk av Harald Gaski og Siri K. Gaski.
Inger-Mari Aikio-Arianaick & Josef Timar - SUONAT
2008, ISBN 978 82 90625 61 5, 143 s. SEK 220,- / NOK 195,Suonat girjjis deaivvadit guovtti dáiddára govat ja sánit. Dikta ja govva ovttastuvvo nu ahte dan
deaivvadeamis šaddá ollisvuohta. Girjjálašvuođa dovdi Harald Gaski čállá girjji ovdasánis “Dá
lea vuosttas girji sámegillii ekfrásalaš divttaiguin. Dat mearkkaša divttat mat leat čállojuvvon
govaide dahje maid vuolgga juogaláhkái lea gova duohken.” Girjjis lea maid Pekka Sammallahti
čállán Sámi lyrihka birra.
Josef Timar lea riegádan Budapestas Ungáras ja lea almmustahttán govaidis ja čállosiiddas
máŋggalágan girjjiin ja riikkaidgaskasaš áigečállagiin. Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) lea
riegádan Ohcejogas Sámis ja lea almmustahttán vihtta girjji ovdal dán.
girjjit / bøker 5
diktagirjjit - poesi
Niillas Holmberg - amas amas amasmuvvat
2013, ISBN 978 82 90625 71 4, 136 s. SEK 220,- / NOK 195,Niillas Holmberga (23 jagi) nuppi diktagirjjis nuorra almmái lea lávken guhkes lávkki ovddos guvlui.
Ii dušše gielalaččat muhto maiddái mielalaččat. Niillas stoahká sániiguin ja giellagovaiguin. Sus lea
čielgasit iežas vuohki hukset sániiguin govaid ja dihkkádit bálgáid, mat dolvot lohkki divtta máilbmái.
Luondu lea oppa áigge fárus su divttain. Njuolga dahje mohki bokte. Su humoristtalaš vuohki
cuigestallat ja seammás veaháš iežasge bilkidit bidjá lohkki himáhallat ja nivkkuhit, ahte aiddo fal
nie. Niillas ii njávkka miehtegulgii. Son dadjá njuolga, go dasa lea dárbu. Girjjis leat olu maid litna
sánit, ráhkesvuohta.
Niillas lea máŋggabealat dáiddár. Son čállá divttaid ja lávlagiid, bidjá šuoŋaid, lávlu ja čuojaha. Dasa
lassin son lea neavttár. Girjji govaid lea Antti Väre, Tamperes, sárgon. Sámiráđi girjjálašvuođa bálkkášupmi jagi 2014.
I sin andre diktbok, Amas amas amasmuvvat, har den unge mannen Niillas Holmberg (23 år), tatt et stort skritt fremover. Ikke
bare språklig, men også i sinnet. Niillas leker med språket og språkbildene. På sin særegne måte bygger han bilder med ord
og merker stiene som leder leseren til diktenes verden. Naturen er alltid en del av hans dikt, direkte eller via omveier. Hans
humoristiske måte å påpeke saker, blandet med litt selvironi, overrasker leserne som vil nikke gjenkjennende. Niillas stryker ikke
med hårene. Han er rett på sak når det kreves. I boken er det også mange myke ord, også kjærlighet. Boken er illustrert av Antti
Väre fra Tampere. Samerådets litteraturpris 2014.
Niillas er en mangesidig kunstner. Han skriver dikt og sanger, tonesetter, spiller og synger. I tillegg er han også skuespiller.
Niillas Holmberg - Dego livččen oaidnán iežan
2009, ISBN 978 82 90625 62 2, 112 s. SEK 170,- / NOK 150,Niillas Holmberga (19) vuosttas diktagirji lea uksa nuorra albmá máilbmái. Su divttat johtet guovtte
dásis. Das leat divttat Sámis, doložis ja dálážis ja nuppi dásis fas leat divttat eallimis, maid son
vásihii go fárrii okto dušše 16-jahkásažžan Ohcejogas Mátta-Supmii Tampere-gávpogii logahahkii.
Su divttain leat varas ja máŋgii hui hearvás giellagovat ja rahpá divttaidisguin ođđa ádjagiid sámi
diktamáilbmái. Girjji govaid lea Niillasa skuvlaviellja Antti Väre, Tamperes, sárgon.
Niillas Holmbergs (19) første diktbok Dego livččen oaidnán iežan (Som om jeg sett meg selv) åpner
en dør til en ung manns verden. Hans dikter beveger seg på to plan. Her er dikter fra Sápmi, fortid
- nåtid og dikter om hvordan han som 16 åring opplevde livet ved å flytte fra hjemmet i Utsjok til
Tampere i Sør-Finland for å gå på skole. Hans dikter har nye og fargerike språkbilder som vi tidligere
ikke har opplevd. Med diktene sine åpner han nye kilder i den samiske lyrikken. Boken er illustrert av
forfatterens studiekamerat Antti Väre fra Tampere.
diktagirjjit - poesi
Inger-Mari Aikio - SILKEGUOBBARA LÁKCA
1995, ISBN 978 82 90625 29 5, 112 s. SEK 75 50,- / NOK 60 40,IMA goalmmát diktačoakkáldat. John Åke Blind ivdnegovat luonddus hervejit girjji.
IMA’s tredje diktsamling, på nordsamisk. John Åke Blinds fargefotografier med motiver
fra naturen smykker boken.
Inger-Mari Aikio - JIEHKI VUOLDE RUONAS GIĐĐA
1993, ISBN 978 82 90625 19 6, 118 s. SEK 50,- / NOK 40,IMA nubbi diktačoakkáldat. Nuorra čálli guhte ođđaáigásaš diktema ovddasta.
Govaid lea Maj-Lis Skaltje sárgun.
IMA's andre diktsamling. Ung forfatter som representerer den nye samiske diktningen,
korte og uttrykksfulle dikt. Nordsamisk. Illustrasjoner av Maj-Lis Skaltje.
Inger-Mari Aikio - GOLLEBIEKKAT ALMMI DIEVVA
1989, ISBN 978 82 90625 08 0, 127 s, SEK 50,- / NOK 40,IMA vuosttas diktačoakkáldat. Govaid lea Ulla Pirttijärvi sárgon.
IMA's første diktsamling, på nordsamisk. Illustrasjoner av Ulla Pirttijärvi.
Stina Inga - FERTEN EALLIMA JOKSAT
1995, ISBN 978 82 90625 28 8, 112 s. SEK 70 50,- / NOK 60 40,-
Nuorra čálli vuosttaš girji. Stina, r. 1974, Gironguovllus eret, lea maid ieš sárgon čáhppes-vilges govaid
diktagirjái.
En ung forfatters debutbok. Stina, f. -74, fra Kiruna. Stina har selv illustrert sin diktbok med sv-hv
tegninger.
Inger-Mari Aikio-Arianaick - MÁILMMIS DÁSA
2001, ISBN 978 82 90625 41 7, 127 s. SEK 150 50,- / NOK 130 40,IMA njealját diktagirji. Son čállá iežas vásáhusain guovtti kultuvrra deaivvadeamis, kultuvrrain main
lea nu guhkes gaska. Duostilit son govvida mii dáhpáhuvvá go olmmoš johtá oahpes dilálašvuođas
ođđa birrasii. Vásáhusat nugo olbmo eallimis lávejit - go ráhkástuvvá, náitala, fárre, bealálačča sohka
ja biras ja loahpas vel mánná mii rievdada olles eallima ja jurdagiid. Evttohuvvon Davviriikkalaš ráđi
girjebálkkášupmái jagi 2004.
FRA VERDEN OG HIT
2001, ISBN 978 82 90625 45 5, SEK 150 50,- / NOK 130 40,-
IMA’s 4. diktsamling, gjendiktning til norsk ved Laila Stien og Mikkel A. Gaup. Ima skriver om møtet
mellom to kulturer langt fra hverandre både i avstand og skikker. Treffsikkert skildrer hun hvordan
det er å flytte fra det kjente til nye seder og skikker, om kjærlighet, om gleden og slitet ved å få barn
og alt det som forandrer livet og et menneske. Boken nominert til Nordisk råds litteraturpris år 2004.
MAAILMALTA TÄHÄN
2006, ISBN 978 82 90625 55 4, SEK 185 50,- / NOK 160 40,-
Maailmalta tähän on kirjailijan itsensä pohjoissaamenkielisestä teoksesta Máilmmis dása suomentama
runokirja, joka oli ehdokkaana Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2004. Kirja kuvaa
runollisesti monikulttuurista avioliittoa ja lapsen syntymään liittyviä tunteita. Rohkeasti hän kuvaa millaista on muuttaa rakkauden tähden tutusta ympäristöstä aivan uuteen ja outoon kulttuuriin, johon
lisää vaikeusastetta tuo myös lapsen syntymä.
6 girjjit /bøker
Inghilda Tapio - II FAL DAN DIHTE
1995, ISBN 978 82 90625 27 1, 120 s. SEK 50,- / NOK 40,-
Iŋhilddá vuosttaš diktačoakkáldat. Ivdnegovaid lea su nieida Ulrika Tapio dahkan. Iŋhilddá girji oaččui
Sámiráđi girjjálašvuođa bálkkášumi 1997.
Inghildas første diktsamling, på nordsamisk. Illustrert med fargebilder av Ulrika Tapio. Inghilda
ble tildelt Nordisk Sameråds litteraturpris 1997 for denne boken.
INTE FÖR DET ATT
2001, ISBN 978 82 90625 39 4, 120 s. SEK 150 50,- / NOK 130 40,Iŋhilddá vuosttaš diktačoakkáldat Ii fal dan dihte jorgaluvvon ruoŧagillii.
Inghildas første diktsamling, oversatt til svensk av forfatteren og Birgitta Östlund. Illustrert med
fargebilder av Ulrika Tapio. Inghilda ble tildelt Nordisk Sameråds litteraturpris 1997 for denne boken.
girjjit / bøker 7
diktagirjjit - poesi
Paulus Utsi - DON ČANAT MU ALCCESAT
1992, ISBN 978 82 90625 18 9, 240 s. SEK 110,- / NOK 95,-
Divttat, čállagat, sárgumat ja govat. Nils-Aslak Valkeapää lea doaimmahan dán girjji ja govvida
Paulusa eallima (1918-1975)čállagiinis girjji álggus. Girjjis leat mielde divttat, čállagat ja govat mat
ovdal eai leat almmuhuvvon.
Paulus' dikt, tegninger, bilder. Nils-Aslak Valkeapää er redaktør for denne boken og har også
skrevet forord om Paulus Utsis (1918-1975) liv og forfatterskap. Nordsamisk.
FÖLJ STIGEN
2000, ISBN 978 82 90625 37 0, 240 s. SEK 220,- / NOK 195,Don čanat mu alccesat-girji (1992) ruoŧagillii. John E. Utsi lea ovttas Birgitta Östlunddain jorgalan
girjji ruoŧagillii.
Svensk översättning av boken DON ČANAT MU ALCCESAT 1992. Tolkning från nordsamiska gjord
av John E. Utsi och Birgitta Östlund. I bokens första del presenteras författaren i ett förord skrivet
av Nils-Aslak Valkeapää (redaktör för originalboken) och med Paulus egna teckningar, skisser och
fotografier. I den andra delen finns Paulus dikter, prosafragment och prosaberättelse.
románat - romaner
Lars Wilhelm Svonni - ÖVERSKRIDA GRÄNSER
2005, ISBN 978 82 90625 51 6, 399 s. Roman på svenska, SEK 220 125,- / NOK 195 110,-
”... Det står nu helt klart att dammkatastrofen vid Siiddasjávri cirka en kvart före elva är ett
sprängattentat av okända gärningsmän. Tio minuter senare sprängdes även Sattisjávridammen. ...”
Lars Wilhelm Svonni, f. 1946, är uppvuxen i Rautas, väster om Kiruna. Intresset för samisk
rättshistoria inspirerade honom att skriva denna spänningsroman, som är hans debutroman. Han
är en känd profil i det samiska samhället genom sitt engagemang i samiska rättsfrågor och har varit
Sametingsledamot 1993-2001, där han haft uppdrag både som styrelseledamot och som tingets
ordförande, invald på nytt för perioden 2005-2009.
RIHKKUT RÁJIID
2006, ISBN 978 82 90625 52 3, 368 s. Romána, SEK 220 125,- / NOK 195 110,... "Dál lea čielgan ahte amas vearredahkkit leat bávkalan Siiddasjávrri buođu kvártta váile oktanuppelogis.
Logi minuvtta maŋŋil bávkaluvvui maid Sádijávrri buođđu.”...
Rihkkut rájiid lea gelddolaš romána go sámit bávkalit Juleveanu čáhcebuođuid ja dainna čájehit
vuostehágu Ruoŧa stáhta badjelgeahčči sámepolitihka vuostá. Čálli Lars Wilhelm Svonni lea
bajásšaddan Rávttasis, Girona davábealde. Beroštupmi sámi riekte-historjái bovttii jurdaga čállit
gealdoromána, ruoŧagillii Överskrida gränser. Dát, su vuosttaš romána, lea dál jorgaluvvon sámegillii.
nuoraidrománat - ungdomsromaner
Rose-Marie Huuva - II MIHKKEGE LEAT
2006, ISBN 978 82 90625 53 0, 192 s. SEK 160 110,- / NOK 130 95,Dát lea RMH nuppát diktagirji. Dán háve son čállá áššiid ja beliid eallimis, mat sáhttet leat lossadat
vásihit ja guoddit, muhto seammás maid addet ođđa jurdagiid ja oainnuid go eallin bisána dahje
rievdá. Son govvida ea.ea. boares olbmo jurdagiid go šaddá eará olbmuid háldui ja dikšui, nuorra
olbmo iežassoardima go ii šat nagot eallit, mo jugešvuohta ja gárrenmirkkogeavaheapmi čuohcá lágas
vehkii ja váhnen-máná oktavuođa go eaba oro seamma sajis. Muhto ii son čále dušše eallima váivves
beliid. Dás lea maid mátkkit, mátki nuppe beallái máilmmi, deaivvadeapmái ja ráhkisvuhtii mii lávke
giella- ja kultuvrarájiid nuppebeallái.
Dette er RMHs andre diktsamling. Denne gang skriver hun om forandringer i livet som kan være tunge og
vanskelig å bære, samtidig som opplevelsen kan gi innsikt og nye tanker om livet når det stanser eller endres.
Hun skildrer eldre menneskers tanker når de blir til pleieobjekt under andres oppsyn, ungdom som ikke orker
lengre og tar sitt liv, hvordan alkohol- og rusmisbruk drabber de nære og mor-barn forhold når de ikke bor på
samme sted. Hun skriver ikke bare om livets skyggesider. Hun pakker og reiser, til andre verdensdeler, til møter
og kjærlighet som overskrider språk- og kulturgrenser.
Rose-Marie Huuva - GALBMA RÁDNÁ
1999, ISBN 978 82 90625 36 3, 120 s. SEK 125 110,- / NOK 110 95,Rose-Marie vuosttaš diktagirji. Čálli poehtalaččat gieđahallá vuđđoáššiid eallimis go dávda áitá
eallindoaivaga. Eallin muhtinládje bisána ja vissismeahttunvuohta mo loahpalaččat geavvá, ballu,
fámohisvuohta dávdda ektui gardá. Dás leat siskkimus jurdagat man birra eat dábálaččat ságas ja dát
boktet ja hástalit lohkki searvat jurddašeapmái dasa mo mii eallit juohke beaivvi dego eallin livččii
agálaš.
Evttohuvvon Davviriikkalaš ráđi girjebálkkášupmái jagi 2001.
KALL KAMRAT
2001, ISBN 978 82 90625 38 7, 192 s. SEK 160 110,- / NOK 130 95,Svensk översättning av Galbma rádná, lyrisk kortroman.
8 girjjit / bøker
Rose-Maries første diktsamling i svensk oversettelse. Med poesi tar hun opp eksistensielle
spørsmål når sykdom truer; usikkerheten om hvordan det vil gå, frykt og maktløshet ovenfor
sykdommen og når kroppen blir gjenstand for behandling. Samtidig finnes en glede og ydmykhet
over livet og en sterk vilje til å leve, og det får tankene til å fly mellom fortid og nutid med
minnesbilder og stolthet over arvet fra tidligere generasjoner. Rose-Marie er etablert kunstner,
født i Rensjön, Kiruna kommune. Boken nominert til Nordisk råds litteraturpris år 2001.
Máret Ánne Sara - DOARESBEALDE DOALI
2014, ISBN 978 82 90625 74 5, 319 s. Romána, SEK 280,- / NOK 250,Doaresbealde doali lea Máret Ánne Sara nubbi girji oappáš guoktá Sánne ja Lemme birra guhte leaba
geavvan nuppi ilbmái. Doppe ferteba heakkas gáhttet dan seammás go ohcaba geainnu ruoktut.
Soai fuobmába ahte ulddaid ilmmis leat stuorra váttisvuođat mat leat váikkuhuvvon daguin olbmuid
máilmmis ja doppe vurdet maid sihke hástalusat ja váralašvuođat.
Máret Ánne Sara lea dáiddár, journalista ja girječálli gii lea bajásšaddan boazodoalu bearrašis ja orro Guovdageainnus.
Doaresbealde doali er den andre boken av Máret Ánne Sara om søsknene Sanne og Lemme som har
havnet i en annen verden. Der forsøker de å fatte hvordan og hvorfor de er der. Samtidig som de forsøker å
finne veien tilbake til menneskeverdenen må de kjempe for livet. De oppdager også at problemene som truer den underjordiske
tilværelsen er følger av handlinger i menneskenes verden.
Máret Ánne Sara er kunstner, journalist og forfatter som har vokst opp i reindrifta og bor i Guovdageaidnu – Kautokeino.
Máret Ánne Sara - ILMMIID GASKKAS
- ja
mánáid
viriikkaid ašupmái 2014
kk
vvon Dav
Evttohu jjálašvuođa bál
gir
nuoraid
2012, ISBN 978 82 90625 69 1, 199 s. Romána, SEK 240,- / NOK 210,Ilmmiid gaskkas lea gelddolaš fantasy romána oappáš/vieljaš guoktá birra geat suigadis dáhpáhusas
ráimmahallaba imašlaš máilbmái ja surgadis dáhpáhusaid sisa. Ruovttus báhcet buohkat moraštit ja ohcalit.
Gosa leaba soai jávkan? Dát lea Máret Ánne Sara – Mikkol Ivvára Jovsseha Ivvára Máret Ánne, vuosttas girji ja
lea vuosttaš oassi dán gelddolaš máidnasis.
Máret Ánne Sara - MELLOM VERDENER
2014, ISBN 978 82 90625 75 2, 207 s. Roman, SEK 380:- / NOK 340,Ilmmiid gaskkas girji dárogillii/på norsk. Jorgaleaddji/oversetter: Máret Ánne Sara.
g
barne- o
isk råds
t til Nord
4
Nominer itteraturpris 201
sl
ungdom
Ungdomsroman om søsknene Sanne og Lemme som lever i en reindriftsfamilie. Lemme som elsker
motocross gleder seg til den nye crossbanen. Inne i byen, har søsteren Sanne møtt en forvirret person
som bablet noe uforståelig om ”djevelens unge”. Etter farens raseriutbrudd om beiteland som blir
ødelagt av den nye crossbanen stikker Lemme av i sinne. Sanne blir med. Søsknene blir sporløst borte og
hjemme er sorgen og fortvilelsen stor. Bare crossykkelen blir funnet ved den påbegynte nye crossbanen.
Fortsettelsen i serien, Doaresbealde doali, utgitt på samisk 2014.
Máret Ánne Sara - ILMMIID GASKKAS jietnagirji/lydbok
2014, ISBN 978 82 90625 77 6, DATCD-66, 4 dii./tim. 33 min., 4 CD+1 CD mp3, SEK 280,-/NOK 250,Máret Ánne Sara lohká girjji. / Forfatteren leser boken, på nordsamisk.
girjjit / bøker 9
govvasátnegirji - illustrert ordbok
Gunvor Guttorm & Solveig Labba - ÁVDNASIS DUODJIN
2008, ISBN 978 82 90625 60 8, 195 s., Dipmaduodjesánit, SEK 220,- / NOK 195,Ávdnasis duodjin lea sátnegirji dutnje gii duddjot ja buohkaide geat beroštit gielas. Sátnegirji heive
maid bures oahpahusas. Girji lea dahkkon duojára geahčastagaiguin. Sánit čilgejuvvojit nu go duddjon
ovdána, ávnnasteamis gárvves duodjin. Duodjetearpmaid bokte oainnát makkárat leat ávdnasat, mo
daid dikšu, makkár reaidduid dárbbašat, dasto lávket duddjo­mii ja loahpas oainnát gárvves duoji.
Ávdnasis duodjin er en ordbok både for duodjiutøvere og for alle som har interesse for språk. Boka
passer utmerket for undervisningsformål. Boka er gjort ut ifra en duodjiutøvers øyne. Ordene følger
duodjiprosessen, fra skaffing av materiale til ferdig duodji. Termboka tar utgangspunkt i materialet,
hvordan den prepareres, hvilke redskap som behøves og anvendes, for deretter å gå inn i selve
duodjiprosessen fram til det ferdige produktet. Boken er illustrert. I slutten av boka finnes også en alfabetisk ordliste med
sidehenvisning. Boken er på nordsamisk.
antologiijjat - antologier
Harald Gaski doaim./red. - IVDNESUOTNA
2008, ISBN 978 82 90625 59 2, 303 s., Čoakkáldat / Antologi, SEK 230 180,-/ NOK 195 160,Sámi čáppagirjjálašvuođa čoakkáldat. Girjái leat váldon mielde teavsttat mat álggus leat sámegillii
almmuhuvvon. Teavsttat mat vulget eará sámi gielain, leat jorgaluvvon davvisámegilli. Girji gokčá olles
Sámi, ja addá buori gova sámi čáppagirjjálašvuođas. Das leat sihke ođđa ja boaresáiggi divttat, muitalusat,
ja ođđaset prosačállosat mielde. Girji heive bures joatkaskuvlla oahpahussii, muhto dan sáhttá maiddá
atnit vuosttas oahpástussan sámi girjjálašvuođa guovddáš čálliide ja teavsttaide.
Denne antologien gir et godt innblikk i de viktigste temaene av klassisk og moderne samisk litteratur. Boka
dekker de siste 200 år av samisk litteratur, og gir oss smakebiter på både gamle fortellende joiker, sagn og
eventyr, moderne dikt, noveller og romanutdrag. Bare forfattere som opprinnelig skriver eller har skrevet
på samisk er tatt med i denne boka, og forfattere som har publisert på andre samiske dialekter, er oversatt til nordsamisk. Boka
er først og fremst tenkt brukt i videregående skole, men kan absolutt også anbefales som en første innføring i det som er og vil bli
oppfattet som klassisk samisk litteratur.
Harald Gaski & Lena Kappfjell - ÅVTESE JÅHTA
2005, ISBN 978 82 90625 47 9, 135 s., Antovlogije / Antologi, SEK 150 125,- / NOK 130 110,Åarjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh åarjelsaemien. Voesteges tjiehpiesgærjeles antovlogijem åarjelsaemien!
Daennie antovlogijesne leah naan voernges ektiesaemien teeksth åarjelsaemien gaaltijistie, jih daelie orre
gielehaamosne. Nov goh Anders Fjellneren myjhtihke eepose Biejjien maanaj bijre, jih Nils Mattias Anderssonen
beagkoes vuelie «Åvlavuelien råantjoeh» mij daan raajan ajve LP-esne jih CD-esne gååvnesamme.
Vihkeles hov aaj ektiesaemien aerpiemaahtoen tjaalegh jeatjah smaaregistie åarjelsaemiengielese jarjoestamme.
Dehtie miereste båeries joejke-teekste meatan, maam suemien hearra Jacob Fellmane govli jih tjeeli mearan
lij Utsjohkesne, noerhtesuemesne barkeminie. ”Soelege jih Nåejtie” lea saemien dovletji væhna, mij buerkeste
guktie saemieh jijtjh damtin koloniseremen diedtelimmesne. Daan teeksten mohtedimmieh gååvnesieh daaletje
jortesinie, nov goh Nils-Aslak Valkeapääen ”Mov veasoe lea mov vaajmosne”, jih hujnies buerkiestimmesne Paulus Utsijen jih Gaebpien
Gåstan vaajesine mah soptsestieh guktie saemieh leah eatnemh, jaevrieh jih reaktah dasseme. Seamma vihkeles aaj meatan, mijjien
gøøkte beagkoesommes – jih daamhtaj jarkoestamme – saemien joejkeme-teeksth, mah voesteges aejkien diedtesovvin 1673.
”Måersie faavroe” jih ”Guldnasas” leah jienebh tjuetie aejkijste jarkoestamme, jih dellie maaje aaj åarjelsemien gielesne jis! Daaletje
gærjelesvoeteste aaj veesmedahkem naan voernges saemien tjaelijijstie. Jarkoestæjjah: Lena Kappfjell jih Åsta Vangberg.
Første skjønnlitterære antologi på sørsamisk! Antologien presenterer en del sentrale fellessamiske tekster med sørsamisk
utspring i moderne språkdrak. Det gjelder såvel Anders Fjellner sitt mytiske epos om Solens barn, som Nils Mattias Anderssons
mye tiljublede vuolie “Åvlavuelien råantjoeh“. Videre presenterer boka en del annet viktig fellessamisk litterært tradisjonsmateriale
i oversettelse til sørsamisk. Av moderne litteratur er det med utdrag fra en del sentrale samiske forfattere. Oversettelsene er gjort
av Lena Kappfjell og Åsta Vangberg.
fágagirji - fagbok
Anders Tornensis - FITNODATÁLGGAHEAPMI
10 girjjit / bøker
2002, ISBN 978 82 90625 44 8, 72 s. SEK 110 50,- / NOK 95 40,-, davvisámegillii / nordsamisk
Dán girjjis gávnnat rávvagiid ja ovdamearkkaid movt sáhtát bargat go áiggut álggahit fitnodaga.
Girji lea peršovnnalaš- ja fitnodatekonomiija birra. Das leat vihtta oasi ja juohke oasi loahpas leat
bargobihtát maid oahppit berrejit bargat.
I denne boken finner du råd og eksempler om hvordan du kan gå til veie når du planlegger å etablere egen
bedrift. Boken er også et hjelpemiddel for de som vil ha en innføring i bedriftsøkonomi for senere å kunne
fordype seg i økonomiske emner og bedriftsetablering. Boken består av 5 kapitler, og på slutten av hver
kapittel er det arbeidsoppgaver som elevene bør arbeide med.
fágagirji - fagbok
Nils Isak Eira - BOHCCUID LUHTTE
2011, ISBN 978 82 90625 66 0, 152 s. SEK 280,- / NOK 250,-, davvisámegillii / nordsamisk
Ođastuvvon 2011 / 2. utgave (1. deaddileapmi / 1. utgave 1994: ISBN 8290625235)
Girji lea sápmelaš boazodoalu birra; bagadusat, namahusat ja bohccuid dovdan, muohttaga
váikkuhusat ja vel sátnelistu. Mihkkal Niillas Sara lea čállán ”Eatnamat” kapihttala. Boazodoalus
lea stuora sátnevalljodat ja dárkilis máhttu luonddu birra. Ovdal lea dát diehtu ja máhttu
hálddašuvvon ja oahpahuvvon aivve njálmmálaččat ja barggu bokte. Dán girjjis heivehit dákkár
máhtolašvuođa čálalaš diehtun. Dás lea sáhka bohcco, muohttaga ja eatnamiid birra, golbma
guovddáš oasi badjesápmelačča eallimis.
Boken er om samisk reindrift med beskrivelser og benevninger av rein etter kjønn, alder,
hårfarger og hornform, om snøforhold og landområdenes betydning for reindriftens årssyklus
og med en ordliste på slutten. Kapittelet om landområder ”Eatnamat” (landområdenes anvendelse og betydning) er skrevet av
Mikkel Nils Sara. Boken er på nordsamisk. Rikt illustrert med fargebilder.
Sig-Britt Persson - DAARHVE JÏH DAH KASUSH
2012, ISBN 978 82 90625 67 7, 123 s. SEK 125,- / NOK 110,-. Guvvie: Madeleine Renhuvud.
Åarjelsaemiengïelesne/på sørsamisk.
Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh.
Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan-skuvlen learoehkidie, voestes- jïh mubpiengïelen
lohkehtæmman. Fïerhten kasusem buerkiestamme guktie jåhta jïh fïerhten kasusasse
lïerehtimmieh, jïehtegi- jïh lohkeme-boelhketjigujmie.
Dette er en lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes i sørsamisk. For
hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og
lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver.
Boka er skrevet helt på sydsamisk og passer kanskje fremst elever i grunnskolen som leser samisk
som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg
hvordan kasus fungerer i sydsamisk.
Vuokko Hirvonen - VOICES FROM SÁPMI
Sámi Women’s Path to Authorship
2008, ISBN 978 82 90625 58 5, 263 s. SEK 190 150,- / NOK 160 130,-, in english / eŋgelasgillii
In Voices from Sápmi, the first doctoral thesis ever published in the Sámi language, Vuokko
Hirvonen studies Sámi women’s literature and how Sámi women became authors. Some of the
women had to witness their mother give birth while they were tied to one of the poles holding
up the tent. Some of them had to quit school because their father wanted them to ”be of use” for
the household, or because the teacher thought they had learned enough – for a Sámi. Some of
them had to give up their mother tongue when they started school.
The book helps us understand individual women’s lives and their views of society and
gender r­ elations, as well as the history of the Sámi Movement. In terms of theory, Voices from
Sápmi is based on both post-colonial literary criticism and feminist criticism. Thus, it draws
upon the academic ­principle that considers neither the Western way of thinking nor the
Western discourse, presumptions and ­conventions as objective matters of fact. Translated
into english from the original sámi text by Kaija Anttonen. The original Sámi edition is
Sámeeatnama jienat - sápmelas nissona bálggis girječállin, DAT 1999.
SÁMEEATNAMA JIENAT
Sápmelaš nissona bálggis girječállin
1999, ISBN 978 82 90625 35 6, 252 s. SEK 185 125,- / NOK 160 110,-, davvisámegillii / nordsamisk
Vuokko Hirvonen čielggada sámenissoniid čállima ja girjjálašvuođa historjjá gárggideami. Dutkamušas leat mielde 40
Davviriikkain ássi sápmelaš nissončálli, geat leat juhkkojuvvon njealje sohkabulvii: máttaráhkuide, áhkuide, etniide ja
nieiddaide. Su nákkosgirji lea doavttirdási dutkamuš sámi girjjálašvuođas.
Vuokko Hirvonen skriver i sin doktorsavhandling om fremveksten av samiske kvinners forfatterskap i litteraturhistorien.
Med i avhandlingen er 40 samiske kvinner bosatt i Norden som er inndelt i fire slektsledd: oldemors‑, bestemors-, mors- og
dattergenerasjonen.
girjjit / bøker 11
mánáid-/nuoraidgirjjit - maanagærjah - barne-/ungdomsbøker
Madeleine Renhuvud MIESIE MAVVE vïdtjele juelkiej nelnie
2011, ISBN 978 82 90625 65 3, 23 s. SEK 125,- / NOK 110,-. Tjaalege jïh guvvie: Madeleine
Renhuvud. Åarjelsaemiengïelesne/på sørsamisk. Saemiengïelesne: Sig-Britt Persson
Miesetje Mavve akten jueskies jïh bïegkes gïjrebiejjien vaerien bïevlesne sööhpedi. Dïhte akte
tjetskehke lårhvan slibnehke gie dalla vualka veartasjidh. Dïhte dååjrehtse ietnie, aaltoe,
pryövoe measam bïhkedidh, mohte læjhkan onne Mavve dåeriesmoeride gyöntoe. Mavve
aarhtseste boltoe, johkese gahtja jïh Saajvi gåajkoe gyöntoe.
Daate gærja lea skaehtie dah maanide mah jïjtje maehtieh lohkedh. Gærjesne nïekeds tjïelke
guvvieh jïh unnebe maanide aaj daate luste juktie dah guvvieh jïh gïele tjïelke leah.
Reinkalven Mavve blir født en kald og forblåst vårdag på en barflekk i fjellet. Den er en nysgjerrig pjuskete nyfødt kalv som straks
gir seg ut på eventyr. Den erfarne moren, simla, forsøker å veilede sin kalv men til tross for det havner lille Mavve i problemer.
Mavve blir skremt av en ørn, ramler i en bekk og ender opp hos Sajvefolket.
For de barn som selv kan lese er boken en skatt. Boken har fantasifulle rene bilder og er en visuell opplevelse også for mindre
barn som lytter da figurene er enkle og uttrykkene klare.
Inger-Mari Aikio-Arianaick ČÁHCERÁVGGA GAZZA
2011, ISBN 978 82 90625 64 6, 47 s. SEK 170,- / NOK 150,-. Govat Seija Harlin.
Gelddolaš muitalus guhkesvuovttat Áillus, gii vuoitá balus ja duostá čatnat ustitvuođa báttiid
čáhcerávggain, albmerávggain ja jiekŋastáluiguin. Das leat iešguđetlágan dovddut mielde:
ballu, eahpádus, váivi, beahttašuvvan, muhto maiddái stuorra illu ja lihkku. Muitalusa giella
lea hui visuála. Lohkki oaidná sielus čalmmiiguin čielgasit geađgestáluid, Čárá ja vuovttaiguin
bárgiduvvon ráidalasa.
Čáhcerávgga gazza (Draugens klor) er en spennende fortelling om den langhårete Áilu som overvinner sin redsel og våger å
knytte vennskapsbånd med draugen, himmelkallen og istrollene. Følelsene er vekslende: redsel, tvil, skuffelse men også stor
glede og lykke. Språket i fortellingen er visuell, og leseren vill i sitt indre klart se steintrollene, Čárra og himmelstigen av flettet
hår.
Inger-Mari Aikio-Arianaick RIEBANIID BIHPPORGÁHKUT
2006, ISBN 978 82 90625 56 1, 23 s. SEK 95 70,- / NOK 80 60,-. Govat Katja Tapiola.
Áilu hálida láibut bihpporgáhkuid, muhto ovdalgo soai etniin dan bargaba, de ferte boradit. Áillus ii
šatta borranmiella ja nu dáigi orru lihkatkeahttá galmmihanskábes. Eatnis ja áhčis orrot vel leamen
duhát eará doaimma ja Áilu šaddá vuordit. Ruohttaeahkeda de eadni fuobmá ...
”Šššš... Njáhku várrugasat duoid miestagiid duohkái. ....”
Áilu vil bake pepperkaker, men før de begynner må han spise, sier mamma. Áilu har
aldri lyst på mat og pepperkakedeigen blir liggende urørt i kjøleskapet. Mamma og pappa har tusen
ting å gjøre og Áilu får vente. Julekvelden får mamma en idé ...
”Hysj... Vi lister oss forsiktig bak buskene. ...”
12 mánáid- ja nuoraidgirjjit / barne- og ungdomsbøker
musihkka-/mánáidgirjjit CD:in - musikk-/barnebøker med CD
GEHPPES MÁTKKI SÁVAN DUTNJE -
Solveig Labba doaim./red.
2010 ISBN 978 82 90625 63 9, 71 s. SEK 220,- / NOK 195.Gehppes mátkki sávan dutnje girji lea mánáide ja nuoraide geat liikot lávlut. Dat lea maid
váhnemiidda ja sidjiide geat barget mánáiguin ja nuoraiguin ja háliidit oahpahit mánáid
rohkadallat ja lávlut. Girjjis leat sihke oahpes risttalaš ja vuoiŋŋalaš lávlagat maid ollugat juo
máhttet ja ođđa lávlagat maid sáhttá oahppat nuohtaid mielde. Ja dán girjji čuovvu CD mas
lea dušše musihkka man mielde sáhttá ieš lávlut. Girji lea hervejuvvon mánáidsárgumiin. Sámi
girkoeallin Julevu ja Hïernesaande bismágottis doaimmahan girjji.
Gehppes mátki sávan dutnje (Må din väg gå dig till mötes) er en sangbok, rikt illustrert med
barnetegninger, for barn og ungdom som liker å synge. Den passer også for foreldre og dem som
arbeider med barn og ungdom og som vil lære dem å be og synge. I boken finnes både kristne og
åndelige sanger, kjente sanger mange kan fra tidligere av samt nye sanger man kan lære seg etter noter.
Med boken følger en CD der musikken til sangene finnes, og som man selv kan synge til (singback-CD). I
tillegg finnes en CD, Gehppes mátkki sávan dutnje (DATCD-54), hvor barnekoret Nuorra lávlut fra Övre
Soppero og Karesuando synger de fleste sangene i boken. Boken og CD utgivelsen er gjennomført av
Svenska kyrkan, Samiskt kyrkoliv i Luleå og Härnösands stift.
CD
Nuorra lávlut - GEHPPES MÁTKKI SÁVAN DUTNJE DATCD-54, 2010, 170.-
Ulla Pirttijärvi - HOŊKOŊ DOHKKÁ 2. deattus/2. opplag 2003 (1. 1996) ISBN 978 82 90625 31 8, 68 s. SEK 150 125,- / NOK 130 110,Musihkkagirji. Ulla Pirttijärvi šuoŋat ja sánit. Girjjis leat nuohtat, sánit ja govat. Govaid leat
Gáregasnjárgga skuvlamánát sárgon jagi 1995. Girjái gullá CD, DATCD-23, gos buot girjji šuoŋat
leat mielde. Mánát geat lávlot ja juiget leat eret Gáregasnjárggas, Vuovdaguoikkas, Áŋŋelis,
Lismás, Leammis, Avvil Máhtes ja dasa lassin moadde árbevirolaš luođi Kárášjogas ja leudd Uhca
Beahcámis, báddejuvvon 1995. Ulla girji oaččui Sámiráđi girjjálašvuođa bálkkášumi 1996.
Musikkbok. Ulla Pirttijärvi har laget både tekst og melodi til disse nye barnesangene. I boken
finnes noter og tekst. Boken er illustrert av barn fra Karigasniemi skole 1995. Alle sangene/joikene i boken er innspillt 1995
og finnes på CD, DATCD-23 og fremføres av barn. I tillegg finnes også noen tradisjonelle joiker og leudd. Ulla ble tildelt Nordisk
Sameråds litteraturpris 1996 for denne boken.
Hongkong dohkka is a special music book for children. Except for few traditional yoiks all the songs and texts are written by Ulla Pirttijärvi, and it's obvious that the basis of the song is sámi yoik. The book is illustated with children drawings. The title of the book is about
a little doll, lying on a shelf in a shop and dressed up with a Sámi coat, who is longing back to Hongkong. All the songs in the book is
recorded 1995 and are available on CD, DATCD-23, and all the yoiks and songs are performed with great joy by children. Ulla Pirttijärvi was
awarded with Nordic Sámi Council's Literature Prize in 1996 for her book.
Elisabeth Utsi Gaup - SUGA SUGA SU
2013, ISBN 978 82 90625 72 1, 87 s. SEK 220,- / NOK 195,-, davvisámegillii / nordsamisk
Ođastuvvon 2013 / 2. utgave (1. deaddileapmi / 1. utgave 1989, 1990, 1997: ISBN 9788290625073)
Ođasmahtton 2013:s. Suga suga su stoahká, hoahká ja lávlu. Máidnasat, sátnevádjasat, diiddat,
leaikkastanvuogit ja stohkosat sáhttet leahkit veahkkin go musihkain bargá. Daiguin manná
láhččit vuoiŋŋa mii heive musihkkii ja dainna vugiin leat dovddut mielde. Nuohtat leat álkit ja
ovttageardánat vai mii nákcet álggus dramatiseret jienaiguin ja lihkastagaiguin, atnit ritmmaid
ja vel čuojahit šuokŋačuojanasaiguin, njurgganasain, gitárain dahje piánoin.Girjji heive
geavahit sihke ruovttus, mánáidgárddis, skuvllas ja muđui go háliida nannet árbevirolaš máhtu
ja sámegiela. Buorre doarjjan lea vel Suga suga su CD, mas lea oassi girjji lávlagiin.
Ny revidert utgave. Suga, suga su leker, rimer og synger. Eventyr, ordtak, jærtegn, skøy og lek kan være
fine måter å nærme seg sang og musikk samt fremme følelsen for musikk. Notene er gjort lettfattelige og
enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse, anvende rytme og spille med ulike
instrumenter, fløyte, gitar eller piano. Boken passer både hjemme, i barnehagen, skole og ellers når man
vil styrke samisk språk og tradisjonskunnskap. Til boken finnes også Suga suga su CD-en hvor en del av
sangene i boken er innspilte.
CD
Catarina Utsi & Åsa Blind & Vardagsgruppen - SUGA SUGA SU
2001 (1989), DATCD-6 , 170.-
girjjit CD / bøker CD 13
mánáid-/nuoraidgirjjit - barne-/ungdomsbøker
Harald Gaski & Lars Nordström - ČIEŽAIN ČÁZIIN
2002, ISBN 978 82 90625 42 4, 67 s., SEK 125,- / NOK 110,-.
Gielasteaddji Britt Rajala. Govat Lena Kappfjell.
Girji muitala nuorra gándda Pavva birra ja mo son fuomáša ohcagoahtit čiežaid čáziid go gullá áhčis
morašmielain juoigamin ja dajahallamin dološ luođi. Girjji namma vuolgá boares juoiggusdajahusas,
muhto sisdoallu lea friija diktemuš. Sámiráđi girjjálašvuođa bálkkášupmi jagi 2002.
SJU SLAGS VATTEN
2004, ISBN 978 82 90625 46 2, 81 s. SEK 125,- / NOK 110,-
Illustrationer, omslag / Govat: Lena Kappfjell. Boken Čiežain čáziin på svenska.
Fisken har tagit slut i fjorden, något man ofta talar om i samevistet. Pavva hör sin pappa jojka
”sju slags vatten”. När Pavva frågar sin farfar vad jojken betyder svarar han med en myt om Solens
dotter. Pavva förstår ingenting, men bestämmer sig för att göra den ledsna Solens dotter glad.
Då måste han samla sju slags vatten. Men vilka är det? Bokens titel är hämtad från en traditionell
jojktext, men berättelsen är nyskriven.
Sju slags vatten är en bra högläsningsbok och tilldelades Nordiska samerådets litteraturpris 2002.
SJU SORTER VANN
2005, ISBN 978 82 90625 49 3, 74 s., SEK 125,- / NOK 110,Illustrasjoner, omslag: Lena Kappfjell. Boken Čiežain čáziin på norsk.
Fjorden er tom for fisk. Ingen forstår hvorfor, men de voksne er bekymret. Pavva hører faren sin joike ”sju sorter vann”. Når
Pavva spør farfar hva joiken betyr, svarer han med å fortelle at Solens datter er trist. Pavva bestemmer seg for å gjøre henne
glad igjen. Da må han samle sju sorter vann. Men hvor finner han dem?
Sju sorter vann passer godt som høytlesningsbok og fikk Samerådets litteraturpris 2002.
Mihkkal Marastat - DARJESKÁIDDI ČIEHKÁ
1992, ISBN 978 82 90625 17 2, 85 s. SEK 50,- / NOK 40,Nuoraidgirji. Goalmmát girji Ánde ja Nillá fearániin gos fuobmába mii duođas dáhpáhuvvá boares ruvkkis.
Bjørg Monsen lea govaid sárgon.
Ungdomsbok. Ánde og Nillá oppklarer hva som virkelig skjer i den gamle gruven. Nordsamisk.
Grey Eagle/Ken Jackson - GULDAL GARJJÁ,
HEAR THE RAVEN
1992, ISBN 978 82 90625 16 5, 80 s. Muitalusat / Fortellinger. SEK 50,- / NOK 40,Čurges Goaskin, indiána Seattles, muitala eaŋgalasgillii logi árbevirolaš muitalusa garjjá birra ja
su máŋggalágán luonddu. Teaksta sihke eaŋgalas- ja sámegillii. Britt Rajala ja Harald Gaski leaba
jorgalan sámegillii. Ivdnegovaid lea Bjørg Monsen sárgon.
Grey Eagle, indianer fra Seattle, forteller på engelsk 10 tradisjonelle historier om Ravnen med dens
mange sider og karaktertrekk. Boken er på engelsk og nordsamisk. Fargebilder av Bjørg Monsen.
Traditional stories in English by Grey Eagle/Ken Jackson about the Raven. The text both in english and sami.
jietnagirjjit - lydbøker CD, MC
CD
Máret Ánne Sara - ILMMIID GASKKAS jietnagirji/lydbok
2014, ISBN 978 82 90625 77 6, DATCD-66, 4 dii./tim. 33 min., 4 CD+1 CD mp3, NOK 250,Máret Ánne Sara lohká girjji. / Forfatteren leser boken, på nordsamisk.
Nils-Aslak Valkeapää - BEAIVI, ÁHČÁŽAN
jietnagovadas
MC
1992, DATMC-10 (4 MC), SEK 100 70,- / NOK 90 60,-
MC
Mihkkal Marastat - MÁHKANVÁRI GUMPPET
Girjekaseahtta / Lydbok. 1993, ISBN 978 82 90625 22 6, DATMC-14, 60 min., SEK 50,- / NOK 40,-
14 girjjit/bøker
Ánte Mikkel Gaup muitala ja juoigá / forteller og joiker
Juffá eallimis gal leat olu imašlaš fearánat, earenoamážit dan rájes go oaččui uldaáhkus skeaŋkan noaidesoappi mii máŋgii veahkeha su. Vaikko man imaš, amas
dahje balddehahtti dillái son šaddá, de Juffás álo lea ráđđi, lea gullan dahje hutká movt feret vai birge bárttiid siste. Fearániid bokte Juffá oahpaha mo olmmoš
ferte leat hutkái ja gávvil. Son muitala ja gaskkohagaid vel juoiggasta ge, iežas girjás eallimis mánnávuođa rájes gitta otnážii.
Juffá har en eiendommelig evne å komme opp i gåtefulle og eventyrlige situasjoner. Uansett hvor underlig, ukjent eller skremmende situasjon Juffá havner
i så har han alltid et råd, har hørt fra andre eller vet selv hvordan man skal berge seg. Av huldrekonen har Juffá for lenge siden fått en magisk stav som ofte er
til stor hjelp. Gjennom sine opplevelser viser Juffá hvordan man klarer seg ved å være oppfinnsom og listig.
CD
JUFFÁ OAIVVEHIS OLMMOŠ
2008 DATCD-47, Kr 170,Oaivvehis olmmoš CDs leat oalle issoras fearánat go Juffá oaidná oaivvehis olbmo, go gásttaša eahpáračča ja go
mihcamáreahkeda áicá árdnahávddi suova.
I Oaivvehis olmmoš (Den hodeløse) er det skumle hendelser når Juffá forfølges av et hodeløst menneske, døper en
utburd og finner en gravskatt på sankthansaften.
CD
JUFFÁ MEARRAGOASKIN
2008 DATCD-46, Kr 170,Mearragoaskin CDas oaidná Juffá čáhceláses suollaga gova ja son reŋgo ádjá gii diehtá veahá eanet go earát. Ja
noaidesoabbi, man lea dolin ožžon uldaáhkus, veahkeha go su beana Vuovdá láhppo ja go mearragoaskin misiid
speadjá.
I Mearragoaskin (Havørnen) får Juffá oppklart et mysterium ved å kikke ned i et vannglass og når han er dreng for en
uvanlig gubbe. Av sin magiske stav får han hjelp når hans hund blir borte og når reinkalver begynner å forsvinne.
CD
JUFFÁ ŠADDÁ GARJÁN
2008 DATCD-45, Kr 170,Juffá šaddá garján CDas girdila mánnán Juffá garjjáid mielde, oaidná imaš ráiddu, oaidná sáhkadoalvu uldda ja gávdná
ruhtagávdnanmuora.
I Juffá šaddá garján (Juffá blir til kråke) får vi være med når Juffá flyr ilag med en kråkeflokk, når han ser en underlig
raide, når han ser budbringer-huldra og hvordan det går når han finner en kjepp som kan finne penger.
CD
JUFFÁ GEAĐGEGOAĐIS
2007 (MC 1994), DATCD-18, Kr 170,CDs leat njeallje muitalusa Juffá birra. Soabbi lea ain veahkkin Juffái ja mii gullat mo Juffá gártá geađgegoađis orrut máŋga
beaivvi, go njoarusta gumppe, mo geavvá go sihkkela oastá ja imaš heargesuollaga birra.
Juffá geađgegoađis (Juffá i steingammen) inneholder fire historier. Her får vi høre om når Juffá blir innestengt under
et steinras i flere dager, når han fanger en ulv med lasso, kjøper seg sykkel og når han finner ut hvem som tar rein som
forsvinner på en merkleig måte.
CD
JUFFÁ FÁGGADA STÁLUIN
2006 (MC 1988), DATCD-3, Kr 170,Dát muitalusat leat muohtamáilmmis ja beassat mielde go Juffá fitná mearra­gáttis márkaniin, go gávdná gumppe mii šaddá
beanan, go gártá fággádit stáluin ja go čalmmehuvvá sivas go čalmmit suddojit. Gosii heađástuvvá muhto gal son birge, go
lea nu buorre ja ábas soabbi.....
Fortellingene på denne CD er fra den del av året da vi har snø. Her drar vi med Juffá på vintermarked ved kysten, blir med
når han finner en ulv som blir til en hund, når han tvinges til å kappbryte med stállo og når han blir snøblind. Med sin stavs
hjelp er han aldri rådløs.....
CD/MC
JUFFÁ JA SU FEARÁNAT
2006, DATCD-2, Kr 170,- / DATMC-2, 1986, SEK 35,- / NOK.30,Juffá ja su fearánat lea vuosttaš ráiddus ja dás gullat go son oažžu uldaáhkus skeaŋkan noaidesoappi ja
mii beassat maid mielde go Juffá čohkke ealu čakčat ja maiddái go šaddá máistit garra dálkki.
Juffá ja su fearánat er den første i serien om Juffá. Av Uldaáhkku får han en magisk stav som kan
være til god hjelp. Vi følger også med på reinsamling, og når han havner i et forskrekkelig uvær.
máidnasat CD:s - fortellinger på CD 15
Musihkka - Musikk - Music
Luođit - Tradisjonell joik - Traditional Yoik
According to music researches, yoik is one of the longest living music traditions in Europe, and is the folk music of the
Sámi people. Yoik is traditionally chanted acapella and often dedicated to a human being, an animal, or a landscape as a
personal signature.
The traditional yoik operates over a small pentatonic or five note range. A good yoiker has the skill to vary and
improvise inside this restricted scale using only the voice in combination with the throat, the oral cavity and the tongue as
instrument.
GUOVDDUT JUOIGÁ - Yoiks from Guovdageaidnu
2014, DATCD-64 (170,-)
Juoigit | Vocals: Inger Marie Nilut, Per Jørgensen Gaup, Marit Kristine Hætta Sara, Mikkel Isak Tornensis, Ellen Marit Oline Eira,
Marit Ragnhild Eira Fallås, Kirsten Susanne Logje, Anne May Siri, Elle Helene Siri, Kari Margrethe Triumf, Heaika Hætta
Daddjo ahte gávdno luohti juohke dilálašvuhtii ja ahte juohkehaččas lea su iežas vuohki movt rohttehit. Ođđa CD:s
Guovddut juoigá boahtá bures ovdan luođi máŋggabealátvuohta. Dás beasat gullat guđetge juoigi juoiganvuogi go
juoiggada olbmuid geaid dovdá. CD:s leat 11 nisson- ja dievdujuoigi guđetge agis, geat juiget luđiid Guovdageainnu
guovllus. Buohkat atnet luođi lunddolaš oassin sin beaivválaš eallimis. Heaika Hætta bádden ja buvttadan.
Det sies at det finnes en joik for enhver anledning og at hver joiker har sin egen måte å tolke joiken på. Den nye CDen
Guovddut juoigá - Yoiks from Guovdageaidnu lar deg oppleve mangesidigheten ved joiketradisjonen i Kautokeino. Gjennom 11 joikere i ulike aldre, både
kvinner og menn, gir vi deg et ærlig og mangfoldig bilde av genuin samisk joik. Alle bruker joiken naturlig i deres hverdag. CDen er en skatt for deg som liker
tradisjonell joik. Heaika Hætta har gjort opptakene og er produsent.
It is said that there is a yoik for every occasion and that each yoik-singer has his own personal way to chant. With this CD
you will experience the plurality of genuine Sami yoik from the carriers of the traditional folk music. In the CD Guovddut
juoiga – Yoiks from Guovdageaidnu participate 11 yoik-singers, male and females of different ages. The CD is a real treasure
for those who love traditional yoik. The CD is recorded and produced by Heaika Hætta.
DAVVI JIENAT - Northern Voices - 27 juoigi/artists
CD 1: Boazoolbmuid luođit
CD 2: Juoigama suopmanat
2005, DATCD-38: 1-2 (SEK 240,- / NOK 220,-)
Davvi Jienat lea duppal-CD mas leat mielde 27 juoigi geat orrot miehtá Sámi, lullisámi rájes Guoládatnjárgga rádjái.
CD govvida ja čájeha sámi juoigansuopmaniid ja luđiid viidodaga ja earálágánvuođa. Dás oahpásmuvvá máŋggalágán
luohtesuopmaniiguin nugo lullisámi vuelie, julievsámi vuolle, davvisámi luohti ja nuortaguovllu leudd. Báddejuvvon
konsearttain jagiid 2000–2002. Nuoramus juoigi lei dalle 9 jahkásaš ja boarráseamos 84 jahkásaš.
STEMMER FRA NORD CD 1: Reindriftsfolkenes joiker CD 2: Joikens dialekter
Davvi Jienat (Stemmer fra Nord) er en dobbel CD der 27 joikere fra hele Sameland deltar med tradisjonell joik, fra sørsamisk område til Kolahalvøya i øst. På
CDen hører man vidden og forskjellene i joikens dialekter og blir bl.a. kjent med ulike uttrykksformene i sørsamisk vuelie, lulesamisk vuolle, nordsamisk luohti
og østsamisk leudd. Live-opptak fra konserter, mellom 2000 og 2002. Yngste joiker var da 9 år og den eldste 84 år.
NORTHERN VOICES CD 1: Yoiks of the Reindeer people CD 2: Yoik languages
Davvi Jienat / Northern voices is a double CD where 27 different artists (yoik-singers) from Samiland perform traditional
and classical yoik a-capella, from the Southern areas in the central part of Scandinavia to the Kola peninsula in east. Please
take this opportunity to experience and learn about the width and the differences of Sámi yoik languages, among them
the South Sámi vuelie, the Lule Sámi vuolle, the North Sámi luohti and the Eastern Sámi leudd. Recorded live from concert
events arranged between 2000 and 2002. The youngest yoiker was at that time 9, and the oldest one 84 years old.
Ole Larsen Gaino - LUĐIIN MUITALAN
2009, DATCD-48 (170,-)
Dát CD lea vuosttaš oassi ovttasbarggus gaskkal Lásse Ovllá ja Johan Sara jr. Soai leaba jođašan luonddus máŋggalágan
birrasiin buot jahkeáiggiid ja bádden luđiid birrasis ja dilis gos luohti lei, ja ain lea, oassi eallimis ja beaivválaš barggus.
Dán CD:s Lásse Ovlá muittaša olbmuid ja juoiggada go leaba olgun geasseáigge, meara alde, ealu siste, čuoigamin ja lávus.
(Luđiin muitalan - Forteller med joik) Denne nye CD er første del av et samarbeidsprosjekt mellom Ole Larsen Gaino og
Johan Sara jr. De har reist rundt ute i naturen i ulike miljøer til forskjellige årstider der de har gjort opptak av joik hvor
joiken har vært, og fremdeles er, en del av hverdagen og livet. Ole Larsen Gaino minnes, forteller og joiker. De er ute om
sommeren, ute på havet, inne i en reinflokk, ute og går på ski og inne i en lávvu.
(Luđiin muitalan - Yoik-telling) This CD is a part of a project between Ole Larsen Gaino and Johan Sara jr. With sound
recording equipments they have travelled in authentic environments during all seasons in Sámi land where yoik is still
practised, and recorded yoik outdoor in its natural surroundings. Ole Larsen Gaino remembers, tells stories and yoiks. They
have been out in the summertime, been out on the sea, in a reindeer heard, been out skiing and inside a lávvu (a Sámi tipi).
“Nature has guided the way to this specific CD. For six years I have had the good fortune to work with one of the best
traditional yoikers of the archaic tradition. We made a fantastic journey where yoik and the sounds of nature itself merged
into a unique opera, and shaped arias with different colours of sounds”, tells the producer Johan Sara jr.
16 cd
luođit - tradisjonell joik - traditional yoik
Nils-Anders Påve - ČOKČU
2007, DATCD-40 (170,-)
Dán CDs Ántte Juhána Nils Ánte juoiggada nugo son dolin lea gullan boarrasit olbmuid juoigamin Sohppar ja Gárasavvona
guovllus. Juoiggadettiin son deaivilit dajahallá ja govahallá guovllu juoiganvuogi mielde. Nils Ánte lea riegádan 1938,
orro Badje Sohpparis Ruoŧabealde ja lea mánnávuođa rájes johtán bohccuiguin Sárevuomi čearus mas leat láidumat sihke
Norgga- ja Ruoŧabealde.
Nils Anders Påve joiker slik han i gamle dager har hørt eldre joike i Soppero og Karesuando området. Hans arkaiske
måte å joike på har klare røtter i områdets joikedialekt. Nils Anders, født 1938, er fra Övre Soppero i Nord-Sverige og har
fra barnsben av flyttet med reinsdyr i Sarivuoma sameby som har sommerbeitelandet i Indre Troms på norsk side, og
vinterbeitelandet på svensk side av riksgrensen.
In this CD Nils Anders Påve yoiks the way he has heard elder people yoik in the Soppero and Karesuando area in
Northern Sweden. In his chants he performs yoik lyrics describing and remembering people, incidents, landscapes and
reindeers. He is born in 1938 and lives in Övre Soppero in Northern Sweden. Since his childhood, he has migrated with his
reindeer in Saarivuoma Sámi village, which has its grazing lands in Norway and Sweden.
Per Mikkel P Siri - BIER MIGON
2006, DATCD-39 (170,-)
Bier Migon lea bajasšaddan ja orron eatnogáttis Ákšomuotkkis Guovdageainnu oarjeravddas. Su divodanvisttis leat reaiddut
snihkkemii ja mekánalaš bargguide. Manin dasto ii maiddái ráhkadit stráŋggas čuojanasa mainna sáhttá juoigat nu ahte ii
álo dárbbaš iežas jiena atnit.
På denne CD uttrykker Per Mikkel joik med strengens stemme. Strengen festes til en kasse og strekkes med en kniv. Ved
å slakke og stramme strengen samtidig som han slår på den får han frem joikemelodien. Noen joiker akkompagnerer han
med sin egen stemme, men de fleste melodiene joiker han bare med strengen.
In this CD Per Mikkel yoiks with a string. The string is attached to a box and streched with
a knife. The yoik is played by simultaneously striking the string as he pulls out and slackens it.
Most of the yoiks on the CD are performed with the string, and some he backs up with his voice.
Marit Gaup Eira - BEASKÁĐAS
2004, DATCD-37 (170,-)
Joreha Máret juoiggada sihke luđiid mat gullet máttuide ja maid ieš lea dahkan. Máret lea guhká beaggán ja gullon dovddus
juoigin Sámis. Son lea oassálastán olu konsearttain ja lea golmma geardde vuoitán Sámi Grand Prix juoigan­gilvvohallama
Guovdageainnus. Máret lea johttisápmelaš, duojár ja juoigi. Beaskáđas lea su geasseorohat ja Čuoikaeana dálveorohat.
Marit Gaup Eira er en anerkjent joiker og reindriftssame fra Suolovuopmi i Kautokeino kommune med sommerbeite­
området i Beskades. På sin første CD joiker hun både forfedre og egnkomponerte joiker på tradisjonell klassisk vis. Joiken har
vært hennes følgesvenn når hun vært alene ute på fjellet under arbeidet med reinene. Marit har opptrådt på ulike scener og
har vunnet Sámi Grand Prix joikekonkurranse tre ganger under påskefestivalen i Kautokeino, senest i 2003.
Marit is a renowned and widely acclaimed singer of traditional Sámi yoiks. She performs them in a classical manner with
a distinctive touch. In this CD we hear yoiks from the common classical repertoire along with skillfully selfcomposed tunes.
She has been awarded first prize in the Easter Sámi Grand Prix Yoik Contest in Kautokeino several times.
Born, and living in, the Kautokeino area in Samiland, Northern Norway, Marit is a nomadic reindeeerherding Sami. Her
northern home is in the summer grazing land Beaskáđas and the southern one is in the winter grazing area of Cuoikaeana.
Anders P. Bongo - DOLIN
2003, DATCD-35 (170,-)
Bonggu Ánte, boazosápmelaš ja dovddus juoigi eret Guovdageainnus, juoiggada dás eanaš dološ luđiid. "Dolin" lea Bonggu
Ánte nubbe luohte-CD. Son lea almmolaččat juoigan olu konsearttain ja vuittii 1996 Sámi Grand Prix juoigan-gilvvohallama
Guovdageainnus.
Anders P. Bongo, reindriftssame og kjent joiker fra Kautokeino fremfører tradisjonell joik på klassisk vis. "Dolin" (I Gamle
dager) er Anders Bongos andre CD. Han er en anerkjent klassisk joiker som har opptrådt på forskjellige tilstellinger, og i
1996 vant han joikeklassen i Sámi grand Prix.
Anders Bongo, who is a reindeerherder and a renown yoiker from Kautokeino in NorthernNorway, performs traditional Sámi yoik in a classical manner. He is a good representative for the
yoik traditions in Kautokeino. In 1966, he was the winner of the Sámi Grand Prix Yoik Contest at
the Easter Festival in Kautokeino. "Days of Yore" is Anders Bongo's second CD.
Anders P. Bongo - NÁŠŠA
1999, DATCD-28 (170,-)
NÁŠŠA lea Bongg’ Ánte vuosttaš CDa. Son juoigá sihke luđiid maid ieš lea bidjan ja boarrásit luđiid Guovdageain’ bealde.
NÁŠŠA er Anders Bongos første CD. På CDen joiker han egenkomponerte joiker samt eldre tradisjonelle personjoiker fra
Kautokeino området.
NÁŠŠA is Anders Bongos’ debut CD. In this release he yoiks in a traditional way own
composed and old yoiks from the Kautokeino area. All yoiks are performed a capella, one yoik
trippel and some duo. In the first yoik he honours the summer grazing land for his reindeers,
Nášša (The Plain of Nášša).
cd 17
luođit - tradisjonell joik - traditional yoik
Anders Nils Eira - NIGÁ
2001, DATCD-32 (170,-)
Luohti lei lunddolaš oassi boazodoalluveagas ja gilážis Mázes, gos Mihkkala Jovnna Ánte Niillas lea bajásšaddan. Son lea
vuoitán Sámi Grand Prix:s guokte jagi maŋŋálaga. “Nigá”, su vuosttaš CD:s, leat guoktenuppelot’ luođi maid ieš lea bidjan ja
viđasii lea biddjon musihkka ja jienat, veahkkálagaid Johan Sara jr:in Mázes eret.
For Anders Nils Eira, som er vokst opp i en reindriftsfamilie i den samiske bygden Máze - Masi, har joik alltid vært en
naturlig del av livet. På CDen joiker han tradisjonelle og egnekomponerte joiker. Fem av joikene er arrangert med musikk i
samarbeide med Johan Sara jr.
Yoik from Kautokeino-area, Northern Norway. For Anders Nils Eira, who has his roots in a
reindeerherding family in the village of Maze, the yoik is a natural part of life. He performs traditional yoik a-capella, except
for five tracks which are arranged and mixed with music and sounds.
Mathis A. Oskal - NJÁRGON
2000, DATCD-30 (170,-)
Ođđa CDas Njárgon:is juoigá Máhte Ántte Máhtte luđiid Guovdageain’ bealde ja luđiid maid ieš lea bidjan. Juoigan lea
vuolggahuvvon dološ juoiganvuogis ja gullojit mohkit mat leat dovdomearkan su juoiganmálles.
I debut CDen, Njárgon, joiker Mathis A. Oskal både egenkomponerte og tradisjonelle joiker fra Kautokeino-området.
Tittelen Njárgon forteller at Mathis A Oskal er en "njárgajohtti" reindriftssame som flytter med reinene ut til halvøyene
ved kysten. Mathis har en særpreget joiketeknikk som påminner om den gamle tradisjonelle måten å joike på, og
joikemelodiene er korte med temaer som gjentas og varieres.
In his new CD, Njárgon, Mathis A. Oskal performs traditional Sámi singing, yoik, in a classical
manner. Some of the yoiks he has composed himself, while others belong to the common classical repertoire of the local
community. The title Njárgon, tells that Mathis A. Oskal is a «njárgajohtti» - a nomadic Sámi who migrates with his reindeers
from the tundra to the summergrazing areas on a peninsula at the Arctic Ocean in Northern Norway.
Dagny Biti Green - BÁVTTAJOHKA
1997, DATCD-26 (170,-)
Márgget-Jon-Márgget Biret Dagny lea mánnán orron Bávttajogas, meahccedálus máttábealde Kárášjoga márkana, dan
áiggi go luohti gulai árgabeaivái.
Tradisjonell joik. Dagny Biti Green er født og oppvokst på en avsides fjellgård ved bredden av Bávttajohka som er en
bielv til Karasjok. Joiken var da en del av hverdagen - man joiket når man satt i hestesleden, når man staket elvebåten,
vandret eller gikk på ski ... Hun anvender seg av en joikemåte hvor tekstene med en kort poetisk beskrivelse gir en hel
berettelse.
Dagny, who has lived her childhood on an outlying mountain farm, brings the yoik from
times when people earned they living from nature. In her CD Dagny follows the tradition of yoiking where you tell a story
with few lyrical expressions.
Ravna Anti Guttorm & Berit Kirsten Sara - ČALBMELAN
1995, DATCD-22 (170,-)
Rávnná-Jon Rávná ja Pieraš-Per-Ánne Ristin, Kárašjogas, juoigaba ovttas ja fárrolaga čuoddjilis jienain.
Tradisjonell joik. Ravna og Berit Kirsten fra Karasjok joiker duo med en særegen, kraftfull klang.
(Traditional Sámi duo Yoik) Female yoikers who are familiar with the yoik from childhood.
Here they attend to the tradition of yoiking together - characteristic duoyoik with a vigorous
sound.
Anders Nils Utsi - MIRKKOČALBMI
1995, DATCD-21 (170,-)
Ráikku Niillasa Ánde Niillas, boazosápmelaš Kárášjogas. Sutnje lea luohti juohkebeaivválaš olmmái ja son duođai hálddaša
luođi. Dán CDas son juoiggada oahppásiid.
Tradisjonell joik. Anders Nils, ung reindriftssame fra Karasjok, For han er joiken en hverdagsvenn, som han kjenner godt
og er fortrolig med. På denne CDen joiker han personjoiker.
(Traditional Sámi Yoik) Anders Nils Utsi is a young reindeerherder for whom the yoik is an
everyday friend, a friend he knows well and is comfortable with. He really masters the art of yoik.
18 cd
luođit - tradisjonell joik - traditional yoik
Inga Juuso - RAVDDAS RAVDII
1991, DATCD-9 (170,-)
Árbevirolaš luođit. Iŋgá juoigá sihke Guovdageain’ ja Kárášjoh’ luđiid.
Tradisjonell joik. Personjoiker fra Kautokeino og Karasjokområdet med Ingas kraftfulle stemme alene som instrument.
(Traditional Sámi Yoik) Inga Juuso - a joyful yoiker with a strong voice. In this CD she
characterises persons by yoik, informing the listener whether the person is, for example,
happy, witty or seriousminded. She has devleloped her own style, leaving «loops» in a yoik as
her special trade mark.
luohti/lávllut musihkain - joik/sang med musikk - contemporary sámi music
Inga Juuso & Steinar Raknes - Skáidegeahči / Headland
2011, DATCD-58 (170,-)
Dát lea Skáidi joavkku nubbi CD. Nugo vuosttažis (DATCD-44) de leat dás maid dološ luođit, ođđa luođit ja
improvisašuvnnat. Sihke juoigamis ja jazzmusihkas lea dáhpi ahte artisttat juiget/čuojahit boares luđiid ja šuoŋaid
iežaset vuogi mielde. Máŋga dáin luđiin leat ovdal almmuhuvvon ja ihtet dán CD:s ođđa musihkalaš hámis. Jazza
ja luohti leaba guokte nanu suorggi mat lunddolaččat šaddaba oktan, skáidegeažis.
Dette er den andre CD-en fra duoen Skáidi, og i likhet med den første (DATCD-44) inneholder også denne
CD-en gamle personjoiker, nye joiker og improvisasjoner. Jazz og joik er to sterke uttrykk som naturlig flyter
sammen til et møte, Skáidi. Med grunn i den tradisjonelle joiken har Inga Juuso utviklet en egen teknikk, er kjent
for å ha en rå og direkte tilstedeværelse og en gripende stemme. Steinar Raknes er med sin uredde og eksplosive spillestil en av Norges fremste
jazzbassister.
This is the second CD from the duo Skáidi, and just like the first CD (DATCD-44 Where the Rivers meet) this one also
contains old person yoiks, new yoiks and improvisations. Several of the person yoiks have been previously published, but
re-appear here in new musical takes. Skáidi the duo has gradually become widely demanded artists touring around the
world. With roots in the traditional yoik Inga Juuso carries a tremendous heritage, and manages to renew and continue this
heritage with both her openness, and her total artistic presence and expression. With his straight and explosive playing
style Steinar Raknes is one of the front jazz bassist in Norway.
Inga Juuso - VÁIMMU IVNNIT / Patterns of the Heart
2008, DATCD-43 (170,-)
Váimmu ivnnit lea árbevirolaš luođi ja dán áigásaš máilmmimusihka deaivvadeapmi. Impro­visašuvnnat ja rabas hámit leat
leamaš guovddáš oasit dán CD čuojaheamis. Iŋgá ja Patrick Shaw Iversen leaba olu jagiid ovttas bargan, ja oassi CDs lea dan
ovttasbarggu boađus. Roger Ludvigsen, beakkálmas sámi musihkkabirrasis, lea maiddá dehálaš bealli CD buvtta­deamis.
Inga Juuso er en av de mest fremstående samiske artister idag. Váimmu ivnnit - Pattern of the Heart er en
sammensmeltning av joik og world-music. Improvisasjoner og akseptans for åpne former karaktiserer denne CD. Inga og
Patrick Shaw Iversen har lenge arbeidet tilsammen, og deler av dette samarbeidet er med i denne CD. En annen profil innen
samisk musikk, Roger Ludvigsen, har vært en viktig kraft i produksjonen.
Inga Juuso is one of the most prominent Sámi artists today, not only as a soloist, but also with her involvement in
numerous CD-productions throughout the years. In Patterns of the Heart the classical Sámi yoik merges with contemporary
world music. Improvisation and an open-mindedness for new forms characterize this CD. Inga and Patrick Shaw Iversen
have worked together for several years, and part of this CD is a result of this collaboration. Roger Ludvigsen, another high­
profile Sámi musician, has also played an important role in the production of this CD.
Inga Juuso & Steinar Raknes - Skáidi / Where the
Rivers meet
2008, DATCD-44 (170,-)
Dego jogat gávnnadit skáidegeažis, de gávnnadeaba Iŋgá Juuso ja Steinar Raknes iežaska musihkkaduogážiiguin dán
CDs. Iŋgá gii guhká lea bargan artistan juoiggada sihke klasihkalaš juoiganmálle mielde, ja hástaleaddji friddja vugiin.
Bassista Steinar lea musihkkaduojár gii iskkada luođi vejolašvuođaid hutkás bassačuojahemiinis. Logenár jagi leaba soai
ovttasbargan ja dát lea sudno Skáidi – gos sudno musihkkarávnjjit deaivvadit.
Mellom joik og jazz ligger et musikalsk landskap som oppmuntrer til improvisa­sjoner. I denne CDn møtes to betydelige
tolkere av jazz og joik. Med både klassisk joik, og den frie moderne joiken, utfordrer den drevne joikeren Inga Juuso bassisten Steinar Raknes til å utforske
improvisasjonens muligheter. Sammen skaper de Skáidi, kilen mellom to elver som møtes, hvorfra deres musikk sammenvevd flyter videre.
Yoik and jazz are innovative music genres that invite improvisation. This CD is a meeting between the genres by two
outstanding representatives of each music style. Inga Juuso’s traditional and free modern yoik inspires Steinar Raknes’ bass
to explore the possibilities of blending. Together they create Skáidi, the neck of land between two rivers that float together.
From this current new and fascinating music emerges.
cd 19
luohti/lávllut musihkain - joik/sang med musikk - contemporary sámi music
Inga Juuso, Johan Sara jr, Rogelio De Badajoz
Duran, Erik Steen, Jai Shankar Sahajpal ČALBMELIIBA / FROZEN MOMENTS
1999, DATCD-29 (170,-)
ČALBMELIIBBA CDs gulat erenoamáš musihkadeaivvadeami juoigama ja flamenco gaskkas. Sámi juoigit ja artisttat Inga Juuso
ja Johan Sara jr. oktan flamenco-artisttaiguin Rogelio De Badajoz Duran ja Erik Steen, ja indialaš tablačuojaheaddji Jai Shankar
Sahajpal vuohkkasit bidjet oktii dáid musihkavugiid. CDa musihka lea báddejuvvon konsearttain maid joavku lea doallan.
ČÁLBMELIIBA - FROZEN MOMENTS er et møte, en sammensmelting, mellom den samiske joiken og flamencoen.
Joikeartistene Inga Juuso og Johan Sara jr. møter flamenco-artistene Rogelio De Badajoz Duran og Erik Steen. Hele møtet forsterkes av en ung indisk
tablamester, Jai Shankar Sahajpal. Utgivelsen er liveinspillinger fra konserter som gruppen har gitt.
FROZEN MOMENTS is a meeting, an innovative fusion between the Sámi yoik and the Gipsy/Andalucian flamenco, a
collaboration between the Sámi yoik artists Inga Juuso and Johan Sara jr. and the flamenco artists Rogelio De Badajoz
Duran and Erik Steen. The meeting is backed-up by a young Indian master of tablas - Jai Shankar Sahajpal. The CD is
recorded live on concerts performed by the artists.
Johan Sara jr. & Group - BOSKA
2003, DATCD-36 (170,-)
BOSKA lea Johan Sara jr & group nubbe CDa. CDas lea ođđaáigásaš juoigan mas jietnageavaheapmi rievddada ja
ođđahámat jietnagovat ihtet go luohti ja iežá guovlluid álbmotmusihkka gullojit ođđa hámis, freebag-jazz, punka ja
elektronihkka.
BOSKA er den andre CD:en som Johan Sara jr & group gir ut. Musikerne i gruppen er nye og musikkformen har tatt helt
nye veier. Den nye CD:en kan beskrives som samtidsjoik med stor vokalmessig spennvidde, stemmeklanger og intervaller
med anstrøk av tradisjonell musikk fra andre kulturer. Musikken er progressiv og loop basert med tunge spor og innslag
av freebag-jazz, punk og elektronika.
BOSKA is the second album by Johan Sara jr. & group. The members of the group have changed and the music is
breaking new ground. The CD contains nine tracks and can best be described as contemporary yoik with thrilling vocals
and sounds - rooted in traditional yoik blended with folk music from other cultures. The music is progressive, has an
original groove and is embellished with changing and dynamic loops with a touch of freebag-jazz, punk, electronic and
digital music.
Johan Sara jr. & Group - OVCCI VUOMI
OVTTA VEAIGGIS
1995, DATCD-20 (170,-)
Johan lea čohkken boares luđiid ja duddjon ođđasitnai ja dán CDas gávnnada luohti eará musihkkavugiiguin.
Møte mellom samiske joiketradisjoner og andre musikkformer: afrorytmer, jazz, folkemusikk, nyskapende
eksperimentell musikk...
(Nine Valleys in one dusk) In this CD traditional yoik technique is blended with different
musical forms. An experimental fusion between afro rhythms, jazz, folk music and the yoiks’
travel in time and space to it’s present shape and form. The title of the CD «Ovcci vuomi ovtta
veaiggis» refers to an old Sámi saying about the wolf; it travels «nine valleys in one twilight».
luonddujienat elektrovnnalaš jietnagovvan - ambient elektroakustisk samtidsmusikk ambient electro acoustic contemporary music
Johan Sara jr - TRANSMISSION / RIEVDADUS
2010, DATCD-55 (170,-)
CD:s Transmission – Rievdadus Johan Sara jr guorada ođđa bálgáid iežas musihkain. Dát CD lea nubbi auditiiva triologiija
ráiddus ja lea joatkka Lásse Ovllá Luđiin Muitalan CD:i (DATCD48). “Mun lean dovddiidan davviguovllu luonddu jienaide...
Áigumuš leamaš ’rievdadit’ luonddujienaid elektrovnnalaš jietnagovvii.” (Johan Sara jr.) CD sáhtašii gohčodit ambient
ja elektrovnnalaš ođđaáiggi musihkka viđa oasis mat čuvvot jagi áigodagaid. Luonddu- ja olbmojienat vanahuvvojit ja
heivehuvvojit akustihkalaš gomuvuhtii gos luohti gullostallá.
I sin nye CD Transmission utforsker Johan Sara jr. nye veier med sin musikk. Denne CDen er den andre i en trilogi hvor
den første var Luđiin muitalan, DATCD-48, med Ole Larsen Gaino. “Jeg har levd i arktiske strøk og opplevd lydene fra
naturen gjennom de ulike årstidene.... Målet har vært å overføre naturlydene til vokale uttrykk / lyder, “transmittere” fra naturen til elektronisk lydbilde.”
(Johan Sara jr.) CD-en kan nærmest beskrives som ambient / elektroakustisk samtidsmusikk som består av fem deler, organisk satt sammen i forhold til
årstidene. Her forenes naturlyder og vokale stemmer som strekkes langt og tilpasses den akustiske atmosfæren hvor joiken kan anes.
This CD, Transmission, is number two in an auditory trilogy, it is a continuation of the first part of the trilogy; Ludiin Muitalan (Telling with
Yoik) DATCD48 with Ole Larsen Gaino. The first part was made to honour yoik and its origin, while this CD is a tribute to Nature. “I have lived
through the different seasons in the arctic nature and I have become aware of the sounds of nature.... I surround myself with these sounds
and I wanted to transmit them into music, and that has become manifest in this CD.” (Johan Sara jr.)
The CD can be described as ambient electro acoustic contemporary music in five parts, built up and connected to the seasons of the year.
20 cd
luohti/lávllut musihkain - joik/sang med musikk - contemporary sámi music
ORBINA II
2002, DATCD-34 (170,-)
Luohti lea vuođđun Orbina musihkas. Orbina-joavkkus leat dál: Klemet Anders Buljo, Bjørn Ole Rasch, Leif Isak Nilut, Iŋgá
Juuso. Bohtosa sáhttá buoremusat čilget stuorra govvan mas čielgasit oidno dánáigásaš sámi álbmotmusihkka seaguhuvvon
ođđaáigásaš digitála musihkain.
Ni år etter deres første utgivelse, presenterer det samisk bandet “Orbina” sin nye CD ORBINA II som også denne gang er
dypt forankret i den tradisjonelle samiske sangen - joiken. Gruppa Orbina består idag av: Klemet Anders Buljo, Bjørn Ole
Rasch, vokalister/joikere Leif Isak Nilut og Inga Juuso. Resultatet kan best beskrives som et stort lerret av sterkt nåtidig
samisk folkemusikk med fargerike strøk av vår tids digitale musikkproduksjon.
Nine years after their first release, the Sámi band «Orbina» presents its second album «Orbina II» and once again they are
all deeply rooted in the traditional Sámi way of singing, the «yoik». Members of the group Orbina are: Klemet Anders Buljo,
Bjørn Ole Rasch and vocalist/yoikers Leif Isak Nilut and Inga Juuso. The outcome might best be described as a large canvas
of highly contemporary Sámi folk music with colorful strokes of digital music.
Sančuari - ŠLEAŊGÁČUOIVVAT
2001, DATCD-33 (170,-)
Šleaŋgáčuoivvat CD:as lea luohti ja musihkka biddjon oktii. Dát lea nubbe CDa, maŋŋil Stállangacca. Sančuari joavku álggii
čuojahit 1984 ja otne leat joavkkus Heaika Hætta, Svein Egil Oskal ja Johan Aslak Gaino. CDas lea muđuid mielde guossemusihkkarat mat čuojahit gitáraid, rumbbuid, tabla, seahkka-njurggona, njurggona, didjeridoo, fiddjola, banjo, orgela.....
Sleaŋgáčuoivvat er navnet på Sančuaris nye CD. Sleaŋgáčuoivvat er ‘et lyshåret reinsdyr som slenger’. CD:en består av
joiker arrangert med musikk. Sančuari opptrådte første gang 1984 i Kautokeino og består nu av Heaika Hætta, Svein Egil
Oskal og Johan A Gaino. På CDen bidrar også andre musikere med gitar, perkusjon, tabla, sekkepipe, fløyte, didjeridoo,
fele, banjo, orgel.....
This new CD- Sleangáčuoivvat - is a crossover between Sámi folk music and various music styles. All
tracks on the CD are Sámi yoik mixed and arranged with music. The title describes ‘a lighthaired swaying reindeer’. The band Sančuari
started 1984 in Kautokeino and since then three have stayed on - Heaika Heatta, Svein Egil Oskal and Johan Aslak Gaino. In addition
there are several musicians contributing with instruments as guitars, percussion, tabla, bagpipe, didjeridoo, fiddle, banjo, rhodes piano....
Johan Anders Bær - VERDDE / GUEST FRIEND
2010, DATCD-56 (170,-)
Čuojaheaddjit/Musicians: Georg Buljo, Gjermund Silset, Kenneth Ekornes, Øystein Rudi
Juhán Ánde Bær, eret Kárášjogas ja Máhkarávjjus, lea nana árbevirolaš juoigi. CD:s leat ođđa iešdahkkon luođit modearna
hámis. Juhán Ánde ja musihkkárat vuhtiiváldet luođi iešvuođaid nugo geardduheami ja vanahallama, ja sin musihkas
gullostallá maiddái rocka ja máilmmimusihka váikkuhus. Norgga fidjolšuokŋa lea heivehuvvon dehálaš oassin jietnagovvii.
Johan Anders Bær, fra Karasjok og Magerøya, har røttene solid plantet i den klassiske tradisjonelle joiken. På sin nye
CD Verdde stiller Bær med en kompakt combo med musikere som bærer med seg den beste erfaringen fra møter mellom
musikalske kulturer. Bær og musikerne spiller live og gjør det på sin egen måte med tangeringer til rock og verdensmusikk.
Den norske fela er integrert som viktig element i joikens møte med folkemusikken. Platas stemninger skifter mellom meditative strekk fra vide vidder til nære
små joikende øyeblikk og frynsete rocka utblåsninger.
Johan Anders Bær, from Karasjok and Magerøya in Northern Norway, is solidly in the classical Sámi yoik singing tradition. He is a
master in the art of maintaining the sound and soul of traditional yoik while blending it with new music forms and styles. He has released
several CDs and performed on different stages around the world. In his new CD, Verdde / Guest Friend, Bær turns up with a compact
combo of musicians who are the carriers of the best traditions in meetings with other music cultures. Johan Anders and the musicians
play live, and they do it their own way with respect for the repetitive and meditative expression from the realm of yoik, with a touch from
rock and world music. The Norwegian fiddle is integrated as important element when the yoik meets folk music. The mood in the CD
moves from meditative parts influenced by the wide open tundra to intimate moments and fringed rocked blow outs.
Johan Anders Bær - GUOVSSU 1997, DATCD-27 (170,-)
Čuojaheaddjit/Musicians: Mikko Hassinen, Esa Kotilainen, Peter Lerche, Seppo Pakkunainen, Heikki Virtanen
Dán CDas musihkka ja luohti čuovvuba giehtalaga.
Johan Anders første CD Máhkarávju bestod av klassisk joik. I GUOVSSU (gryning) tar han også musikken med på veien,
men han forlater ikke sine røtter - den tradisjonelle joiken. Joiken og musikken kompletterer hverandre, joiken er genuin
samtidig som musikken har en utpreget rytme og er en blanding av forskjellige musikkstiler med en fremtredende gitar,
harde trommer, akustisk bass, jazzet saksofon.......
Johan Anders Baer’s album GUOVSSU (Dawn), a fusion between music and Sámi yoik, is his second own
release. His debut album DATCD-12 Máhkarávju featured solely yoik. While Johan Ánde, with good help
from his musicians, is evolving the music in new directions, he don’t abandon the field where he has his musical roots - the classical Sámi
yoik. With Johan Anders the yoik remains genuine and «the sound» of yoik is obvious. The music has roots in different styles, allowing
itself to spread out in different directions into what one can call etno-rock with a touch of folk music and jazz.
cd 21
luohti/lávllut musihkain - joik/sang med musikk - contemporary sámi music
Elin Kåven - MÁIZAN / THAW
2012, DATCD-63 (170,-)
Ođđa CDs Máizan Elin Kåven ovdánahttá iežas musihka gos bidjá oktii sámi musihka eará guovllu álbmotmusihkain, pop
ja máilmmi musihkain. Son doalaha vuođu ja musihkkalaš hámi vuosttaš CD rájes, Jikŋon musihkka, muhto nugo Elin ieš
dadjá: ”... jiekŋa lea dál máizamin ja dat mii lei jieŋa vuolde lea ihtimin.” Elin Kåven, lávlu ja dánsejeaddji, eret Kárášjogas
lea olu jagiid lávddi alde oidnon, guoimmuhan, oahpahan ja oasálastán dánsendeaivvademiin sihke Sámis ja olgoriikkain.
Sápmi Music, gii ovddida profešunealla Sámi artisttaid, válljii Elina jagi 2011 Sámi artistan.
I sitt nye album Máizan – Thaw utvikler Elin Kåven sin musikk der hun blander det samiske med folk, pop og world.
Grunnen i stil og form fra hennes første album Jikŋon musihkka – Frozen music er klart til stede men, som Elin sier, isen
holder på å smelte. (máizat = tine, bli mildere). Elin Kåven, artist og danser, fra Karasjok har i flere år opptrådt, undervist og turnert både hjemme i Sápmi
og utlandet. Av sitt engelske publikum har Elin fått kallenavnet The Arctic Fairy for sin unike scenetilstedeværelse og stil. Elin ble i 2011 kåret til årets samiske
artist av Sápmi Music som promoterer profesjonelle samiske artister.
In her new album Máizan – Thaw Elin Kåven evolves her music where she fusions Sami folk music with various folk, pop and world
music. The basis in style and form is kept from her first album Jikŋon musihkka – Frozen music, but as Elin express, in the new album the ice
is melting and what is under is exposed. “This album exposes my Sami background from a new side where the traditional and mythical
are mixed with modern influences. Elin Kåven, Sami artist and dancer, from Karasjok has performed, joined dance events and workshops
and toured both home in Samiland and abroad. Her English audience calls her The Arctic Fairy for her unique stage presence and style.
Sapmi Music who promotes professional Sami artists appointed her the Sami Artist of the year 2011.
Elin Kåven - JIKŊON MUSIHKKA / FROZEN MUSIC
2009, DATCD-52 (170,-)
Jikŋon musihkka lea Elina vuosttaš ollis CD. Ovttas buvttadeaddjin Ole Jørn Myklebustain lea son ráhkadan ráfálaš
geasuheaddji musihka. Iežas čállon teavsttaid son lávlo šuoŋaide mas sáhtát gullat ođđa álbmotmusihkka, pop,
máilmmimusihkka, jazza ja luođi váikkuhusaid. Guovdageainnu beassášdoaluin 2008:s son vuittii Sámi Grand Prix lávlagiin
Áibbas jaska ja ovddastii dainna sámiid Liet Lávlut Eurohpalaš unnit giela musihkkafestiválas.
Jiknon musihkka - Frozen Music er hennes første full-CD. Med Ole Jørn Myklebust som producer gjør hun meditativ musikk
med drag mot det mystiske. Hun synger egenskrevne tekster på samisk. Musikken spenner mellom new folk, pop, world og
jazz. Nær og lavmælt vokal med en suggerende detaljrik musikalsk oppbygning gir et avspent, flytende og åpent uttrykk. På påskefestivalen i Kautokeino 2008
vant hun sangdelen i Sámi Grand Prix med låten Áibbas jaska som hun også fremførte på Liet Lavlut musikkfestival for Europas minoritesspråk.
Jiknon musihkka - Frozen Music is her first full CD. Together with the producer Ole Jørn Myklebust she creates meditative music
resembling mythical and modern sound with the presence of traditional elements from the Sámi yoik. With her own written texts in Sámi
language, she introduces a musical landscape that mixes new folk, pop, world, jazz and elements from traditional Sámi music. Intense
and quiet vocal with a suggestive music rich in detail, opens up for a flowing expression. She won the Sámi Grand Prix first prize in the
Sámi Easter Festival in Kautokeino in 2008 with her song Áibbas jaska (All still) with which she participated in the Liet Lavlut European
Song Contest for Minority Languages.
Máddji - DOBBELIS / BEYOND
2009, DATCD-53 (170,-)
Dobbelis / Beyond lea Máddji vuosttaš skearru. Lávlagiid teavsttaid lea Máddji ieš čállán, ja maid su áhčči Nils Johan Heatta.
Dán CD buvttadeaddjit ja musihkkalaš ovttasbargu guoimmit leat Roger Ludvigsen, Patrick Shaw Iversen ja Peter Baden.
Dobbelis / Beyond er Máddjis debutalbum. Her skaper hun et litt annerledes lydbilde innen samisk musikk, et lydbilde
som gjenspeiler en lengsel til ”det hinsidige”, til en verden som kun eksisterer i drømmen. Sangtekstene er skrevet av
henne selv og hennes far Nils Johan Heatta. I tillegg til Roger Ludvigsen, er også Patrick Shaw Iversen og Peter Baden
produsenter og musikalske medarbeidere.
Dobbelis / Beyond is Máddji’s debut album. Her she introduces something a bit different in Sámi music
where she with her exquisite singing moves “Beyond”, to a world which only exists in dreams. The lyrics are written by Máddji and her
father, Nils Johan Heatta. In addition to Roger Ludvigsen, her producers and musical partners are Patrick Shaw Iversen and Peter Baden.
Ánne Máddji Heatta has grown up in Karasjok and Kautokeino in Samiland in Northern Norway. On the CD she sings in her native
language, which is Sami. All the lyrics are translated into English in the accompanying booklet.
Sofia Jannok - WHITE / ČEASKAT
2007, DATCD-41 (170,-)
ČEASKAT / WHITE lea Sofia Jannoka vuosttaš ollis CD. Buvttadeaddji Svein Schultz lea heivehan Sofia lávlagiidda
geasuheaddji šuoŋaid. Sofia Jannokii, gii lea hárjánan lávde-/liveartista, buktá dát CD ođđa jiena; elektrovnnalaš ja skádjalas
šuoŋaid mat birastit ja ođasmahttet Sofia musihkkajiena.
Sofia Jannok’s first solo-CD is named White, white as snow. Sofia’s voice can be quiet and fragile as
radiating snow covered plains and at the same time energetic and enormous as a whirling snow storm.
The CD is produced by Svein Schultz who has arranged Sofia Jannok’s songs into evocative melodies,
which bring a new sound into her music. The music, based on a soundboard from the Sámi yoik, is a fusion between song, yoik and other
styles of music. Sofia is an accomplished live artist, and this production gives an electronic and acoustic sound.
22 cd
luohti/lávllut musihkain - joik/sang med musikk - contemporary sámi music
Elin Kåven - JIKŊON MUSIHKKA / FROZEN MUSIC LIVE
DVD
2012, DATDVD-60 (200,-)
Vásit Elin Kåven artistan ja dánsejeaddjin dán DVD:s mii lea báddejuvvon konseartaráiddus 2011:s go Sapmi Music
válljii su dan jagi Sámi artistan. Konseartta vuođđu lea su vuosttaš CD Jikŋon musihkka - Frozen Music (DATCD-52) mii
almmuhuvvui 2009:s. Lassin lea musihkkavideo Lihkku Niehku man son dagai beanavuodjingilvui Finnmarksløpet 2011.
Lávddi alde Elin lea earenoamáš vásáhus go dánsumiin lokte musihka.
Opplev Elin Kåven live på konsert på denne musikk DVD basert på materiale fra hennes CD Jikŋon musihkka – Frozen
Music (DATCD-52) som kom ut i 2009. Som bonus følger musikkvideoen Lihkku niehku – Dream of Fortune.
Elin Kåven er samisk artist og danserinne. Dansen integreres naturlig i hennes sceneopptreden og åpner en ytterligere
dimensjon ved hennes musikk. År 2011 ble Elin valgt til Årets Samiske artist av Sapmi Music som promoterer unge
talentfulle samiske artister. Denne musikk DVD er opptak fra konsertturneen som ble arrangert under året.
Let the Arctic Fairy seduce you to the hidden tundra of Samiland. Experience Elin Kåven live on stage
in this DVD concert which is based on her first album Jiknon musihkka - Frozen Music (DATCD-52) released
2009. As a bonus you will find the music video Lihkku niehku – Dream of Fortune made to The Finnmarksløpet Sled Dog Race 2011. Elin
Kåven is a Sami artist and a Tribal Fusion dancer. She creates meditative music moving towards a more mystical and modern sound with
traditional elements from the Sami yoik singing. With her own written texts in Sami language she opens a musical landscape mixing new
folk, pop, world, jazz and elements from traditional Sami music. Intense and quiet vocal with a suggestive music rich in detail gives a
quiet open and flowing expression. On stage a new dimension of her music opens as dance is a natural part of her performance.
Sapmi Music who promotes young talented Sami artists appointed in 2011 her The Sami Artist of the year.. This music DVD is recorded
from the concert she toured with.
SICD Anna
& Sofia - ČALMMIT
2000, DATSICD-31 (30,-) singel-CD, techno dovnnat/sámi techno chant
video CD:as
video included
Jagi 1999 leiggá Ánna Kärrstedt 15 jagi ja Sofia Jannok 17 jagi, Gelleváris, mielde nuoraid musihka­prošeavttas man
musihkar ja buvttadeaddji Michael Johansson jođihii. Dát singel-CD mas leat guokte n.g. technodovnnat ja musihkavideo
lea prošeavtta boađus.
Anna Kärrstedt da 15 år og Sofia Jannok 17 år fra Gällivare var i løpet av 1999 med i et musikkprosjekt for ungdommer
under ledelse av musikeren og produsenten Michael Johansson, MJ studio Gällivare. Denne singelen med to låter og
musikkvideo er resultatet av prosjektet.
divttat/lávllut musihkain - dikt/sang med musikk
CD/MC
Catarina Utsi - BÁZE DEARVAN GOAHTOEANAN
1990, DATCD-8 / DATMC-8 (170,- / 30,-)
Catarina lávlu Paulus Utsi divttaid, masa son lea eanaš nuohtaid dahkan. Báron Paakkunainen lea musihka heivehan ja
čuojaha ovttas suoma musihkariiguin. Teavsttat CD-girjjážis.
Paulus Utsis dikt, de fleste tonesatt av Catarina. Seppo ”Báron” Paakkunainen har arrangert musikken og spiller
sammen med musikere fra Finland. Tekst, på samisk, i CD-heftet. Catarina Utsi sings in Sámi poems by Paulus Utsi about his homeland, which he lost many times due to
forced migration and exploitation of water power. The music is arranged by Seppo «Baron» Paakkunainen,
and he plays the saxophone and flutes. Finlandia String Quartet and some of Finland’s foremost guitarists
and musicians add to the quality of this CD, which inlcudes the classic Goahtoeanan (Farewell my Homeland).
Paakkunainen & Valkeapää, Helena Valkeapää &
Anni Marja Niemelä - ÁDJAJOHKA, SILBAČUOJAN
CD/MC
1990, DATCD-7 / DATMC-7 (170,- / 30,-)
Seppo Báron Paakkunainen lávllaráidu Nils-Aslak Valkeapää divttaide. Anni Marja Niemelä ja Helena Valkeapää lávluba.
Teavsttat CD-girjjážis.
Seppo Báron Paakkunainen har komponert musikk til N-A Valkeapääs diktsuite Ádjajohka, silbačuojan (Ádjajohka,
sølvtone). Anni Marja Niemelä og Helena Valkeapää synger på nordsamisk. Tekst, på samisk, i CD-heftet.
Seppo Paakkunainen asked Nils-Aslak Valkeapää to write a lyric suite to which he wanted to compose
music... And Valkeapää wrote Ádjajohka, Silbačuojan (Ádjajohka, Silvertune). Vocals by Anni Marja
Niemelä and Helena Valkeapää in Sami.
cd 23
luohti musihkain - joik med musikk -contemporary sámi music
lávllut musihkain - sang med musikk
Inga Ravna Eira, Biret Ristin Sara, Ravna Anti Guttorm, Patrick
Shaw Iversen, Kenneth Ekornes - GILŠI / SKILFUL
Nils-Aslak Valkeapää - VUOI, BIRET-MÁRET, VUOI!
2009, DATCD-50 (170,-)
Vuoi, Biret-Máret, vuoi almmuhuvvui LP:n ja kaseahttan jagi 1974. Dat lei Áillohačča nuppát musihkkabuvtta, vuosttaš
lei EP Joikuja 1968:s. Áillohaš čálii teavsttaid ja bijai nuohta. Bárona, Seppo Paakkunainen, heivehii musihkka, lei
studiobuvttadeaddji ja čuojahii ovttas eará Suoma musihkkariiguin.
2012, DATCD-62 (170,-)
Gilši – Skilful lea poehtalaš ja musihkkalaš muitalus mas luohti, dikta ja musihkka lea bidjon oktii fámolaš ja dievaslaš
ollisvuhtii. Iŋgá Rávdná Eira poesiija nissonolbmuid dilis otná boazodoalus čuldo oktii Rávdná Anti Guttorm ja Biret Risten
Sara nanu árbevirolaš juoigamin. Patrick Shaw Iversen lea komponeren musihka ja čuojaha, nu maiddái Kenneth Ekornes.
Vuoi, Biret-Máret, vuoi kom ut som LP og kassett i 1974. Det var Nils-Aslak Valkeapääs (Áillohaš) andre plateutgivelse,
den første var en EP Joikuja i 1968. Áillohaš ble i 1972 kjent med den finske musikeren Seppo ’Baron’ Paakkunainen, og
denne LP ble den første utgivelsen i et langt musikalsk samarbeid. Áillohaš tonsatte og skrev tekster på denne plata. Baron
arrangerte musikken, var studioprodusent og musiker sammen med andre finske musikere. Mange av låtene har blitt
klassikere innen samisk musikk.
Vuoi, Biret Máret, vuoi (Oh, Biret Máret, oh) was released as LP/MC in 1974. This was Nils-Aslak Valkeapää’s (Áillohaš) second album, first
Gilši – Skilful (Dyktig) er en poetisk og musikalsk fortelling der joik, dikt og musikk er bundet sammen til en kraftfull
og dynamisk helhet. CD hefte med tekstene på samisk og i engelsk oversettelse. Inga Ravna Eiras poesi om kvinnenes
situasjon i dagens reindrift veves sammen med kraftfull tradisjonell joiking av Ravna Anti Guttorm og Biret Ristin Sara som til fulle behersker klassisk joik.
Patrick Shaw Iversen har komponert musikken og sammen med Kenneth Ekornes fullender de lydbildet med sin musikk.
was an EP yoik recording Joikuja in 1968. Áillohaš got in 1972 known to the renowned Finnish musician Seppo ’Paroni’ Paakkunainen,
and this was the first recording in a long musical collaboration. In this recording Áillohaš composed the music and wrote the lyrics.
Paroni made the arrangements of the music, was the studio producer and played together with other Finnish musicians. On this LP,
which now is released as CD, were 11 tracks. At that time this was something quite new in Sámi music and Áillohaš gave several concerts
with this music in Sápmi and it got much air play, and it is still frequently played in the Sámi radio. Many of the songs are today classical
in Sámi music and after numerous requests we are proud to make this pioneer recording again available.
Gilši – Skilful a poetical and musical story where Sami yoik, poetry and music are united into a vigorous and dynamic expression.
Booklet with text in Sámi and English. Inga Ravna Eira’s poetry about the women’s situation in today’s Sami reindeer herding is woven
with powerful traditional yoik-chanting by Ravna Anti Guttorm and Biret Risten Sara who fully master the classical yoik technique. These
three women have grown up with reindeer herding. They comment on the change from their childhood to today’s regulated reindeer
herding business and the consequences for women. Inga Ravna is a well-established Sami writer with several published books. Patrick
Shaw Iversen has composed the music inspired by the poetry and the catchy Karasjok yoik melodies. He is a composer and flutist.
Kenneth Ekornes, one of Norway’s most acclaimed percussionists, makes it complete.
Nils-Aslak Valkeapää - ALIT IDJA LAHKONA
Seppo Paakkunainen & Esa Kotilainen Beaivváš Sámi Našunálateáhter/The National Sami Theatre -
Ritnoaivi ja nieguid oaidni / The Frost-haired and
the Dream-seer
2010, DATCD-51 (170,-)
Dát CDa lea báddejuvvon konsearttas man Áillohaš doalai M
­ álatvuomi girkus ja Guovdageainnus beassážiid 1992 iežas
musihkkárguimmiiguin Seppo Paakkunainen ja Esa ­Kotilainen. Áillohaš lávlo Nils-Aslak Valkeapää iežas čállon teavsttaid b­ oares
vuoiŋŋalaš lávllašuoŋaide. Sánit/divttat gávdnojit CD-girjjážis ja maiddái girjjis Jus gazzebiehtár bohkosivččii,( DAT 1996).
På CD-en Alit idja lahkona / Blue Night Moving Closer synger Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš) åndelige sanger på
2012, DATCD-61 (170,-)
Juoigan, lávlun/vocal: Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Inga-Máret Gaup Juuso, Áilloš (Iŋgor Ántte Áilu Gaup), Mary Sarre.
Musihkkarat/musicians, heivehan/arrangements: Roger Ludvigsen, Kenneth Ekornes, Esa Kotilainen, Patrick Shaw Iversen
nordsamisk, med egenskrevne tekster til gamle salmemelodier. Denne CD-en er et liveopptak fra konserter han gjorde med
sine musikervenner Seppo Paakkunainen og Esa Kotilainen 1992, i Målselv kirke og Guovdageaidnu. Sangtekstene/diktene finnes i heftet som følger CD-en
samt i boken Jus gazzebiehtár bohkosivččii, (DAT 1996).
This CD was recorded at a concert in 1992. The lyrics were originally made in accordance with traditional spiritual songs. In the
Dan CD:s lea teáhterčájálmasa “Ritnoaivi ja nieguid oaidni” musihkka man Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea buvttadan.
Sámi poehta, šuokŋadahkki, dáiddár, neavttár ja artista Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) lea čállán čájálmasa ja dahkan
musihka. Son čálii dan klassihkalaš Japána Noh teáhter hámis niehkočájálmassan, gos vuoras olmmoš don doložis boahtá guossái nuorra oađđi boazovázzi nihkui.
accompanying booklet to this CD, the song texts are identical to the poems in Jus gazzebiehtár bohkosivččii, DAT 1996.
Denne CD inneholder musikk fra teaterforestillingen “Ritnoaivi ja nieguid oaidni”, produsert av det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš. Både forestillingen og
musikken er skrevet og komponert av den kjente samiske poeten, komponisten, skuespilleren og artisten Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001). Valkeapää, inspirert
av den klassiske Japanske Noh teater, har skrevet fortellingen i form av en drøm – der en ung reingjeter drømmer at en gammel vis mann kommer til han.
John Henrik Mienna - OAIDNALIT FAS
This CD contains the music from the play “The Frost Haired and the Dream Seer”, produced by Beaivváš Sámi Našunálateáhter, the
National Sami Theatre of Norway. The play as well as the music was composed by the great Sami poet, composer, performer and artist
Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001). Inspired by the classical Japanese Noh theatre, Valkeapää chose the form of a dream play – wherein a
young reindeer herder is visited in a dream by a sage from ancient times.
1994, DATCD-17 (170,-)
Ođđaáigásaš luođit musihkain. Dás lea mielde 1994 Olympia rahpanluohti. Rásttoš Juhán Niillasa Juhán Ánde ja Áillohaš
juoigaba vurrolaga.
Joik med musikk hvor åpningsjoiken for OL 1994 er med. Joik med Johan Anders og Nils-Aslak.
This CD includes the Olympic Welcome Yoik for the Wintergames in Lillehammer 1994. Behind them, the musicians have several
releases, some have become classics, and have been musical fore runners while creating a new style. The musicians took part in the
Culture Program for the Lillehammer Olympic Wintergames and gave several concerts in Atlanta, Tokio, Barcelona, Munich, Oslo and
Lillehammer.
Nils-Aslak Valkeapää & Esa Kotilainen - BEAIVI, ÁHČÁŽAN
1988, DATCD-4 (170,-)
Ođđaáigásaš musihkka ja luohti. Vuosttaš oassi lea Govadas ja nubbi lea Biellobalva.
Første delen Govadas er joik og rytmisk, trommende musikk og andre delen Biellobalva varierer joiken fra myk
stemningsfull joik til fartsfylt sfærisk joik med spennende musikk.
24 cd
Beaivi, Áhčážan (The Sun, my Father) is innovative electronic music and yoik. The firs part, Govadas, is
rhythmic, drumming electronic music and yoik based on variations on a single tune. The second part,
Biellobalva, is more varied - from mellow sweetness to fast, vivid yoik blended with exciting electronic
music.
sálmmat/vuoiŋŋalaš lávlagat - salmer/åndelige sanger
Nils-Aslak Valkeapää, Johan Anders Bær,
Seppo Paakkunainen & Esa Kotilainen DÁLVELEAIKKAT / WINTERGAMES
2011, DATCD-59 (170,-)
Oaidnalit fas lea John Henrik Mienna vuosttas CD. Muhto artistan son gal lea liikká oalle dovddus ja gullon olu. Gaskamuttus
1980-logu de Sámeradio báddii moadde risttalaš lávlaga maid son lávllui, ja dat šadde bivnnuhat ja gullojit dávjá. Su
teavsttat muitalit veaháš su eallinvásáhusaid birra, iluid ja váttisvuođaid muhto maiddái doaivaga birra mii vuhtto CD
namas, lávlagis Oaidnalit fas. Roger Ludvigsen lea buvttadeaddji.
Oaidnalit fas (Vi ses igjen) er John Henrik Miennas debutplate. Men mange kjenner han og har hørt hans musikk fordi
NRK Sápmi på midten av åttitallet spilte inn noen låter, på samisk, med kristen budskap. Sangene ble populære og spilles
ofte i radioen. Hans første plate er produsert av Roger Ludvigsen og inneholder variert musikk i grenselandet mellom
pop, vise, rock og blues. Tekstene forteller om artistens opplevelser og tanker om livet, gleder og vanskeligheter men samtidig om et håp for fremtiden som
tittelmelodien gjenspeiler Oaidnalit fas (Vi ses igjen).
Oaidnalit fas (We Will Meet Again) is John Henrik Mienna’s debut album. Despite this, Mienna is widely known as an
artist, because, in the mid-1980s, the Sámi radio NRK Sápmi recorded a few songs with a Christian message which Mienna
had translated into Sámi. The songs became popular and can often be heard on the radio. This first CD of his has been
produced by Roger Ludvigsen, and its music is a mixture of pop, ballads, rock and blues. The lyrics tell about the artist’s
experiences of and thoughts on life and about joys and difficulties, but also about hope, as reflected by the title song
Oaidnalit fas (We will meet again).
Marit Gaup Eira & Risten Sara Gaup Turi IPMELÁHČI HÁLDDUS
2009, DATCD-49 (170,-)
Šelgon Joreha Máret ja Risten lávluba oahpes vuoiŋŋalaš lávlagiid ja sálmmaid. Soai leaba eret Guovdageainnu suohkanis
ja badjánan sálbmalávlumiin mii leamaš oassi sudno eallimis mánnávuođa rájes. Sámiid gaskkas lea iežaset vuohki lávlut
vuoiŋŋalaš lávlagiid ja sálmmaid daniingo musihkkaárbi čielgasit báidná ja gullo lávlumis. Maiddái šuoŋat sáhttet leahkit
veaháš rievdaduvvon ja heivehuvvon dan mielde gii daid lávlu, nu ahte šuoŋain sáhttá leahkit báikkálaš heiveheapmi.
I CD Ipmeláhči hálddus (I Guds beskyttelse) synger Marit Gaup Eira og Risten Sara Gaup Turi kjente åndelige sanger
og salmer på samisk. De er fra Kautokeino kommune, og er oppvokst med salmesang som en naturlig del i deres liv. Sangene og salmene fremføres på en
genuin samisk måte der uttrykket preges av en egen rytme og takt med særegne ornamenteringer og glidende endringer i toneleiet. Når de synger salmer,
skinner det samiske uttrykket gjennom, da samisk tradisjonsmusikk påvirker måten å synge på. Noen ganger er melodiene blitt noe endret i forhold til de
opprinnelige, og lokale uttrykk og variasjoner har fått utvikle seg.
cd 25
Nohkan - Utsolgt - Out of stock
mánáidmusihkka - musikk for barn
Niillas Holmberg & Hildá Länsman - IMA HUTKOSAT
2011, DATCD-57 (170,-)
“Ima hutkosat” lea ođđa CD, mas Niillas Holmberg ja Hildá Länsman lávluba. Buot 12 lávlagii teavstta lea čállán Ima AikioArianaick ja nuohtaid leaba bidjan ieža nuorra lávluguovttos earet ovtta lávlaga (Rávnnji fárrui), masa nuohta lea čállán
Hilddá eadni Ulla Pirttijärvi-Länsman. Lávlagiid lea heivehan ja buvttadan Miro Mantere.
Ima hutkosat (Ima’s påhitt) er en ny CD for barn og ungdom sunget av Niillas Holmberg og Hildá Länsman. Ima
Aikio-Arianaick har skrevet tekstene til alle 12 låtene som er tonsatte av de unge artistene, foruten en (Rávnnji
fárrui) som er tonsatt av Hildás mor Ulla Pirttijärvi. Sangene er arrangert og produsert av Miro Mantere.
IMA hutkosat (IMAs Creations) is e new CD for children and youth with Niillas Holmberg and
Hilda Länsmann as performing artists. All the texts in the twelve tracks are written by a renowned Sami writer, Ima AikioArianaick, and the music is made by the young artists, except one (Rávnnji fárrui) which is composed by Hildas mother Ulla
Pirttijärvi.
IMA IPMÁŠAT
2007, DATCD-42 (170,-)
Artisttat / Medvirkende artister / Participating artists: Ánne Máddji Heatta, rOlfFa, Tiina Aikio, Jiella, Mari
Boine, Sofia Jannok, Ánne-Sárá Paltto, Niko Valkeapää, Kai Somby, Johan Kitti, Catarina Utsi, Mia Rasmus.
Ima ipmašat lea mánáid ja nuoraid CD mas oassálastet 12 artistta/joavkku iešguđetge lávlagiin. Ima – Inger-Mari AikioArianaick lea čállán buot sániid.
Ima ipmašat er en CD for barn og ungdom der tolv ulike artister/grupper medvirker med hver sin låt. Alle tekster er
skrevet av forfatteren Ima - Inger-Mari Aikio-Arianaick.
In Ima ipmašat (Ima Wonders), twelve well known Sámi artists/groups contribute with one track
each on this CD for children and young adults. All the lyrics are written by the Sámi poet Ima - Inger-Mari Aikio-Arianaick.
Ima ipmašat (Iman ihmeet) on cd, jossa on 12 uutta saamenkielistä laulua lapsille ja nuorille. Kaikki laulut on sanoittanut
runoilija Ima, Inger-Mari Aikio-Arianaick.
Nuorra lávlut - GEHPPES MÁTKKI SÁVAN DUTNJE
2010, DATCD-54 (170,-)
Nuorra lávlut joavku leat mánát ja nuorat geat leat eret Badje- ja Vuolle Sohpparis, Ađevuomis, Nearvvás ja Gárasavvonis.
Dán CD:s sii lávlot roahkkadit ja dovdduin sálmmaid ja lávlagiid oaivvilduvvon mánáide ja nuoraide. Geasuheaddji ja
movttegit heivehuvvon musihkka hástala lihkadit. Lávlunjoavkku láidesteaddjit leaba Solveig Labba ja Laila Wasara geat
ovttas prošeavtta buvttadeddjiin Ewerth Richardssonain leat čohkken dán CD lávlagiid. Lávluma jođiheaddji lea Gun
Olofsson ja musihkalaš buvttadeaddji lea pianočuojaheaddji Peter Tikkanen.
Nuorra lávlut - Unga samiska röster er en gruppe barn og ungdommer fra Övre- og Nedre Soppero, Idivuoma, Mertajärvi
og Karesuando på svensk side av Sápmi. På denne CDen Gehppes mátkki sávan dutnje (Må din väg gå dig till mötes) synger
de sanger og salmer. Frimodige og med godt humør synger de til medrykkende musikk som inviterer til bevegelse. Ledere for gruppen er Solveig Labba
og Laila Wasara som sammen med prosjektets produsent Ewerth Richardsson har arbeidet med å realisere utgivelsen. Sangleder/dirigent for koret er Gun
Olofsson og musikalsk produsent er pianist Peter Tikkanen.
Nuorra lávlut (Young Sámi Voices) is a group of children and youths from Övre- og Nedre Soppero, Idivuoma, Mertajärvi
and Karesuando from the Swedish part of Sámi land. On their new CD Gehppes mátkki sávan dutnje (Wish You a Pleasant
Journey) they sing songs and psalms. Cheerful singing and catchy arrangements offer music that will make you want to
dance. The leaders of the group are Solveig Labba and Laila Wasara, who, together with producer of the project Ewerth
Richardsson, have worked to make this release happen. Gun Olofsson is the conductor for the group, while Peter Tikkanen
is musical producer.
Máze lávlunjoavku - MU GIRKOGIRJI
1997, DATCD-24 (170,-)
Máze lávlunjoavku ja Joret Juhána Juhána Anne Britt ja Juhána Risten lávlut oahpes lávlagiid ja sálmmaid mat gávdnojit
girjjis "Mu girkogirji". Sii lávlot ovttas ja okto, musihkain ja musihka haga. Veahkkin sidjiide leat musihkkarat mat čuojahit
orgela, syntha, cello, violina, trumpeta ja gitárra. Erna Lyssand Hætta jođiha Máze lávlunjoavkku.
Máze lávlunjoavku/sangkor og solistene Anne Britt Sara og Kirsten Hætta Eira synger kjente og kjære salmer og sanger fra
boken "Mu girkogirji". De synger i kor og solo, med og uten musikk. Musikerne spiller orgel, synth, cello, fiolin, trompet og
gitar. Erna Lyssand Hætta leder Máze sangkor.
Catarina Utsi & Åsa Blind & Vardagsgruppen - SUGA
SUGA SU
2001 (MC 1989), DATCD-6 (170.-)
16 mánáidlávllu Suga suga su girjjis. Dál CD:n (káseahtan 1989).
16 barnesanger fra boken Suga suga su. Barnas favoritt-kassett fra 1989, nå som CD.
26 cd / mc
100 MIGRATORY -Monica L Edmondson
2014, ISBN 978 82 90625 73 8, 157 s., SEK 280,- / NOK 250,-
SEVEN KINDS OF WATER - Harald Gaski & Lars Nordström
2004, ISBN 978 82 90625 48 6, 79 s. SEK 125,- / NOK 110,-
SOLEN, MIN FAR - Nils-Aslak Valkeapää
2002 3 deattus/3. opplag (1. 1990), ISBN 978 82 90625 11 0, 136 s., SEK 220,- / NOK 195,-
EANNI, EANNÁŽAN - Nils-Aslak Valkeapää
2001, ISBN 978 82 90625 40 0, 336 s., SEK 410,- / NOK 360,-
GIRDDÁN, SEIVVODAN - Nils-Aslak Valkeapää
1999, ISBN 978 82 90625 34 9, 176 s., SEK 220,-/ NOK 195,-
VIDDERNA INOM MIG - Nils-Aslak Valkeapää
1996 4. deattus/4. opplag (1. 1987) ISBN 978 82 90625 03 5, 320 s., SEK 220,- / NOK 195,-
JOY! ILLU! RADOST!
1995, ISBN 978 82 90625 25 7, 116 s. SEK 50,- / NOK 40,-
GIETKKA - Gunvor Guttorm
1991, ISBN 978 82 90625 13 4, 62 s. SEK 125,- / NOK 110,-
SIIDAVUOMI GOLLI - Mihkkal Marastat
1991, ISBN 82 90625 14 6, 79 s. SEK 50,-/NOK 40,-
MÁHKANVÁRI GUMPPET - Mihkkal Marastat
1990, ISBN 978 82 90625 10 3, 66 s. SEK 50,- / NOK 40,-
BEAIVI, ÁHČÁŽAN - Nils-Aslak Valkeapää
1988 (3. deattus/opplag 1991), ISBN 8290625065, 464 s. SEK 350,-/NOK 310,-
GAALTIJE - Gustav Kappfjell
1987, ISBN 978 82 90625 05 7, 56 s.
GUHTOSET DEARVAN MIN BOHCCOT - Kirsti Paltto
1987, ISBN 978 82 90625 04 2, 374 s. Romána. SEK 50,- / NOK 40,-
150 MOJI - Inge Buske
1986, ISBN 978 82 90625 02 2, 59 s.
LOSSES BEAIVEGIRJI - Rauni Magga Lukkari
1986, ISBN 82 90625 01 4, 95 s. SEK 70,-/NOK 60,-
RUOKTU VÁIMMUS - Nils-Aslak Valkeapää
1985, ISBN 82 90625 00 6, 320 s. SEK 145,-/NOK 130,-
CD STÁLLANGAZZA - Sančuari
1997, DATCD-25 (170,-)
CD/MC Ulla Pirttijärvi - HOŊKOŊ DOHKKÁ
2007 (1996) DATCD-23 / 1996 DATMC-23 kassett
CD/MC DEJODA - Johan J Kemi, Marit Berit Bær & Berit Inga Bær
1994, DATCD-16 / DATMC-16
CD GOASE DUŠŠE - Nils-Aslak Valkeapää
1994, DATCD-15
CD SÁPMI LOTTÁŽAN - Nils-Aslak Valkeapää & Iŋgor Ántte Áilu Gaup &
Áillohaš-doahkki
1992, DATCD-13: I-2 (double-CD / 2 CD)
CD MÁHKARÁVJU - Johan Anders Bær
1992, DATCD-12. Gávdno kaseahtan / MC-kassett finnes
CD SÁMI LUONDU, GOLLERISKU - Paakkunainen, Valkeapää & Bær
juoigansinfoniija, 1992, DATCD-11
CD BEAIVI, ÁHČÁŽAN jietnagovadas - Nils-Aslak Valkeapää
1992, DATCD-10 (4 CD). Gávdno kaseahtan / MC-kassett finnes
CD EANAN, EALLIMA EADNI - Nils-Aslak Valkeapää & Esa Kotilainen
1989, DATCD-5
LP/MC EAN MÁŠŠAN - Karen & Aslak Somby
1985, DATLP-1 / DATMC-1
nohkan / utsolgt 27
Máret Ánne Sara
Beaivváš čuohká gaba
Ilmmiid gaskkas
D
irji C
nag
Jiet ok CD
b
d
Ly
No
un m i n e
gd r t
om til
slit Nor
ter dis
atu k r
rpr åds
i s 2 ba
01 rne
4
-o
g
Inger-Mari Aikio & Miro Mantere
Máret Ánne Sara
Mellom verdener
Ny Ođđ
Ne a
w
09.2014
11.2014
ISBN 9788290625776
DATCD-66, 2014, nok 250,Jietnagirji /Lydbok,
4 CD+1 CD mp3: 4 dii./tim. 33 min.
Lohkki/leser Máret Ánne Sara,
davvisámegillii/nordsamisk
08.2014
ISBN 9788290625783+ DATCD-67,
2014, sek 280:-/nok 250,Diktamusihkkaduodji / Runo­
musiikkiteos, CD diktagirjji mielde
Davvisáme- ja suomagillii/nordsamisk og finsk
ISBN 9788290625752
207 s., 2014, nok 340,Roman i norsk oversettelse, del 1
Maj Lis Skaltje
Máret Ánne Sara
11 juoigi / yoikers
Minsta lilla liv har sin jojk
Doaresbealde doali
Guovddut juoigá
Yoiks from Guovdageaidnu
01.2014
09.2014
04.2014
DATCD-64
ISBN 9788290625745
319 s., 2014, sek 280,-/nok 250,Romána davvisámegillii, 2. oassi/
Roman på nordsamisk, del 2
ISBN 9788290625769
303 s., 2014, sek 280,-/nok 250,Svensk översättning av Luondu
juoiggaha
11.2014
Pb 31
N-9521 Guovdageaidnu / Kautokeino
Tel (+47) 78 48 67 72, (+47) 91792526
e-mail: [email protected]
Nils-Aslak Valkeapää
Kaleanddar Calendar
2015
Govat ja divttat Ruoktu váimmus girjjis
Artworks and poems from the book Trekways of the Wind
33 x 36 cm , NOK 150,-, (sullii/ca SEK 160,-, 17,50 euro)
www.dat.net
Internehttagávpi / Internetbutikk/ Online musicshop:
http://shop.klicktrack.com/datos
Distribution: DAT & Musikkoperatørene AS, www. musikkoperatorene.no
Ruoŧabealde vuovdá / Distribution i Sverige:
DAT FAL Utsi Boine
Siejdegávva 25, S-938 96 Arjeplog
Tel (+46) 070-3957848
e-mail: [email protected]