Installasjonsbransjen mot 2020 hvilke trender ser vi?

Transcription

Installasjonsbransjen mot 2020 hvilke trender ser vi?
Installasjonsbransjen mot 2020
hvilke trender ser vi?
Ove Guttormsen | NEK Elsikkerhetskonferansen 2015 – 26. nov 2015
Innhold
NELFO – Landsforeningen for elektrobransjen
Kort om markedet
Viktige globale trender
Konsekvenser for installasjonsbransjen
Oppsummering
2
NELFO
Landsforening i NHO. 1450 medlemsbedrifter
Medlemmene omsetter for ca 30 milliarder kroner. Ca 27 000 ansatte
Medlemsstyrt. Hovedstyre og utvalg fastsetter strategier og prioriteringer
Hovedadministrasjon i Oslo. 26 lokalforeninger over hele landet
3
Kort om markedet nå og de neste årene
Tilgjengelig for medlemmer
på www.nelfo.no (innlogging)
4
Elektromarkedet (i faste 2014-kroner)
5
Elektromarkedet (illustrert i segmenter)
6
Vi forventer et fortsatt godt totalmarked
Men store endringer for enkelte segmenter
7
Arbeidsledigheten er på vei opp
Men det er store regionale forskjeller
8
Forventninger til bygg 2015-17
Nye boliger
3-5%/år
ROT bolig
3-4%/år
Nye yrkesbygg
-
Offentlige investeringer opp
- Private investeringer ned
1-2%/år
ROT Yrkesbygg
2-4%/år
9
Globale trender som påvirker markedet
10
Klima og Energi
11
Flere bor i byen, og vi blir eldre
12
Elsikkerhet og Samfunnssikkerhet
13
Informasjonssamfunnet
14
Globalisering og nedbygging av regulering
15
Konsekvenser for installasjonsbransjen
16
Konsekvenser (1:3)
Nye aktører
Nye globale, europeiske og norske aktører
EØS gir europeiske elektroinstallatører tilgang
Enkelt å bli godkjent som fagarbeider og
installatør på utenlandske papirer
Konkurrenter i
bransjen
EU vurderer igjen lovbeskyttelsen av fag
Nye aktører med innleie som forretningsmodell
Konkurranse
Spesialselskap som kun jobber med
basisoppgaver (føringsveier, kabeltrekking ol)
Aktører fra IT/telekom; Apple, Google m.fl
17
Konsekvenser (2:3)
Erstatningsprodukter og -tjenester:
Prefabrikkering (i inn og utland)
Nye aktører
Belysning, lavspenning, mer «gjør det selv»
Bygningsautomasjon, mer «gjør det
selv/pluggbart»
Større del av installasjonen blir trådløs
Konkurrenter i
bransjen
Automasjon i proffmarkedet, leveres av andre
enn elektro
Konkurranse
Prosjektering leveres av andre enn elektro
Erstatningsprodukter og
-tjenester
18
Konsekvenser (3:3)
Kunder
Materialsalg til alle. Orienterer seg og handler via internett
Stor andel av privatmarkedet er dessverre svart og ulovlig virksomhet
Proffkundene søker å øke sin forhandlingsstyrke
Leverandører
Leverandørene søker å øke sin forhandlingsstyrke
Selger produkter og prosjekter til sluttbruker, for så å leie inn montører.
Konkurrenter i
bransjen
Konkurranse
Forhandlingsstyrke
Leverandører
Forhandlingsstyrke
Nye leverandører/grossister endrer vareflyten og prising på produkter
19
Kunder
Konkurransearenaen vil bli endret
Konkurrenter i
bransjen
Konkurranse
Forhandlingsstyrke
Leverandører
Forhandlingsstyrke
Potensielle nye aktører
Erstatningsprodukter og
-tjenester
20
Kunder
Installasjonsbransjen vil neste årene møte
Nye kundeforventinger
Som må mestres gjennom:
Rask teknologiutvikling
Bred regulatorisk
utvikling
Økt kompetanse, både ledelse,
teknisk og merkantilt
Mer fokus på salg av tjenester
(rådgivning, energitjenester mm)
Økt produktivitet
Seriøsitet
Økt konkurranse
Bruk av digitale verktøy
(fra utlandet og fra nye aktører)
21
Verdien av kompetanse blir viktigere
Når materialandel av omsetning synker
... hva tror vi om de neste 5 årene?
?
2020
22
Vi må bedre produktiviteten
NTNU frekvensstudie for NELFO
Formål – kartlegge hvordan
montørenes arbeidsdag ser ut:
Tilrettelegging og ledelse
Påvirkning fra eksterne faktorer
Læring/erfaring for
forbedringsarbeid
Resultater skal nå brukes i
forbedringsarbeid
23
Hva brukes arbeidstiden til?
(Undersøkt i 8 prosjekter vår 2015)
Monteringsarbeid
Monteringsarbeid
Forberedelser
Indirekte monteringsarbeid
Materiellforflytning
Arbeidsplanlegging
Tidstap
Omarbeid
Unyttig tid
Avbrudd/ventetid
SUM
Direkte monteringsarbeid: Snitt 61,1 % i undersøkte prosjekter
Forberedelser: Snitt 5,4 % indirekte monteringsarbeid, 9,0%
materiellforflytning, 13,6% arbeidsplanlegging
Tidstap: Snitt 10,8 %. Et godt resultat, men mulig og ønskelig å forbedre
Aktiviteter som kan forbedres er “forflytning”, “endringer i allerede utført
installasjon”, “personlig behov” og “vente på andre personer”
24
61 %
61 %
28 %
5%
9%
14 %
11 %
2%
2%
7%
100 %
Oppsummering
25
Installasjonsbransjen
Har skapt det moderne Norge gjennom 100+ år
Har produkter, tjenester og kompetanse for å løse nye behov
Mangfoldet i bransjen er - og blir – stort
Ingen fasit på hva som er ”best” - det er mange roller som skal fylles
Konkurransearenaen er i endring; nye aktører, erstatningsprodukter,
endringer i verdikjeden og nye kundeforventninger
Alle må gjøre sine valg – det handler om å bestemme egen fremtid
26
NELFOs medlemsbedrifter etter størrelse
1998 – NELFO Statistikk
2014 – NELFO Statistikk
27
Målbilde for elektroinstallatøren i 2020
Er sterk på basisoppgavene – elektroinstallasjoner
Gjør bevisste valg om man skal delta i markedsnisjer, og da hvilke:
Utvikler kunnskap om kundenes behov – blir kundens rådgiver
Utvikler kompetanse og samarbeidskonstellasjoner
Ligger i front med å utnytte digitale verktøy
Er en god opplæringsbedrift, attraktiv for ungdom å søke seg til
28
De viktigste fokusområdene for elektrobransjen
Kvalitet på det vi leverer
Kontinuerlig forbedre effektivitet
Kontinuerlig utvikle vår kompetanse
29
Til slutt………………
Omstillingsevne er den viktigste kompetansen
30
31