Sikkerhetsdatablad

Transcription

Sikkerhetsdatablad
Utskriftsdato 20.8.2010
Safety
data20.8.2010
sheet according to 1907/2006/EC, Article 31
Sist
endret:
Printing date: 22.04.2015
Revision: 22.04.2015
V–3
Side 1/7
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
1
IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET
Produktdetaljer
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
Use of the substance/the preparation: Kjemisk plettering
Produsent/Leverandør:
ASM Assembly Systems Switzerland GmbH
Hardturmstrasse 105
Zurich CH-8005
Sveits
Tel: +41 44 274 80 20
Fax +41 44 274 80 22
[email protected]
For ytterligere informasjon ring :
Tel: +41 44 274 80 20 Fax +41 44 274 8021
For informasjon i en krisesituasjon ring:
Tel: +41 44 274 80 20 Fax +41 44 274 8022
NO
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
Utskriftsdato 20.8.2010
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
2
Sist endret: 20.8.2010
Side 2/7
FAREIDENTIFIKASJON
Informasjon vedrørende bestemte farer for mennesker og miljø:
Produktet må merkes i henhold til
R Pirringsmiddel
R 10 Brannfarlig
Klassifiseringssystem:
Klassifiseringen er på linje med nåværende EC-lister. Imidlertid er den utvidet med
informasjon fra teknisk litteratur og
med informasjon fra leverandører .
3
SAMMENSETNING /INFORMASJON OM BESTANDDELENE
Kjemisk karakteristikk
Beskrivelse : Impregnerte kjemiske kluter
Farlige komponenter:
CAS: 64-17-5 EINECS:
Etanol F; R,11,
Xi >60 %
Supplerende opplysninger:
Referer til seksjon 16 for liste over betydningen av risikosetningene.
4
FØRSTEHJELPSTILTAK
Generell informasjon:
Innånding: Tilfør frisk luft; konsulter lege ved symptomer .
Hudkontakt: Skyll huden med mye vann i minst 15 minutter (bruk såpe hvis
tilgjengelig). Dersom symptomene øker og vedvarer, skaff legehjelp.
Øyekontakt :Rens øynene med vann umiddelbart i minst 15 minutter. Løft øvre og
nedre øyelokk innimellom. Dersom symptomene øker og vedvarer, skaff
legehjelp.
Svelging: IKKE forsøk å kaste opp med mindre du er instruert til å gjøre dette av
medisinsk personell. Få legetilsyn umiddelbart..
NO
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
Utskriftsdato 20.8.2010
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
5
Sist endret: 20.8.2010
Side 3/7
BRANNSLUKNINGSTILTAK
Egnede slokkingsmidler:
Karbondioksid
Brannslukkingspulver
Skum som er motstandsdyktig mot alkohol
Vanndamp
Ved større branner, bruk overrislingsventil, fog (forstøver), eller skum som er
motstandsdyktig mot alkohol. Bruk overrislingsventil til å kjøle ned beholdere som er utsatt
for brann. Vann kan være ineffektivt. IKKE bruk samlede stråler av vann. Bruk vann til å
avkjøl e beholdere med flytende innhold i en god stund etter at brannen er slukket.
Uegnede slokkingsmidler: Vann med en full vannstråle
Spesielle tilfeller forårsaket at substansen, dens forbrenningsprodukter eller
resulterende gasser:
Dannelse av giftige gasser er mulig ved oppvarming eller ved brann..
Verneutstyr:
Ha på komplett åndedrettsinnretning dersom nødvendig.
Supplerende opplysninger:
Bruk vann for å kjøle ned beholdere som er ubeskyttet ved brann.
Flammepunkt: 14 °C (Etanol )
Selvantennelsestemperatur: 363 °C (Etanol)
Eksplosjonsgrense :
Nedre: 3.3 (Etanol)
Øvre: 18.0 (Etanol )
6
TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
Personlige forholdsregler: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ha på beskyttelsesutstyr.
Se avsnitt 8 for korrekt beskyttelsesutstyr. Hold ubeskyttede
personer unna .
Miljøforholdsregler: Dersom det er trygt, forhindre ytterligere lekkasje eller
søling. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/
ansiktsskjerm.
Renseprosedyrer:
Absorber søl og utslipp med inert materiale (dvs. vermikulitt,
sand, diatomitt, jord, etc.). Skyv eller skuff materialet inn i en
korrekt beholder for avfall.
NO
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
Utskriftsdato 20.8.2010
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
7
Sist endret: 20.8.2010
Side 4/7
HÅNDTERING OG OPPBEVARING
Håndtering:
Informasjon for sikker håndtering: Sikre god ventilasjon/utblåsning på arbeidsplassen.
Vask grundig etter berøring.
Fjern kontaminerte klær og vask før de brukes på nytt. Unngå kontakt med huden, øynene
og klærne. Må ikke utsettes for varme, gnister eller flammer. Ikke innta eller inhaler. Ikke
sett under trykk, kutte, sveise, lodde, drille, slipe, eller utsett tasken for varme, gnister, eller
åpen ild.
Informasjon om brann – og eksplosjonsvern:
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
Oppbevaring:
Betingelser som må møtes av lagerrom og beholdere:
Oppbevares i kjølige, tørre omgivelser i godt forseglede beholdere. Må ikke utsettes for
varme, gnister eller ild. Holdes vekk fra antennelseskilder.
Informasjon om lagring i et felles lageranlegg: Hold adskilt fra oksiderende materialer.
Lagres i et kjølig og tørt område med god ventilasjon adskilt fra uforenlige substanser. Må
ikke lagres nær perklorater, kromsyre eller salpetersyre.
8
EKSPONERINGSKONTROLLTILTAK / PERSONLIG VERNEUTSTYR
Komponenter med begrenset verdi som krever overvåking på arbeidsplassen:
64-17-5 etanol
WEL langsiktig verdi: 1920 mg/m3, 1000 ppm
Supplerende opplysninger:
Innretninger som lagrer eller anvender dette materialet bør være utstyrt med øyespyler
og nøddusj. Bruk tilstrekkelig generell eller lokal utblåsningsventilasjon for å holde
luftkonsentrasjoner under de tillatte eksponeringsnivåer: se artikkel 7
Ingredienser med begrenset verdi som krever overvåking på arbeidsplassen:
Supplerende opplysninger: Listene som var gyldige under produksjonen ble brukt som
utgangspunkt.
Personlig verneutstyr: Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær,
vernehansker og vernebriller for å forhindre eksponering av hud eller øyne.
Generelle beskyttende og hygieniske forholdsregler.
Ta umiddelbart av alle kontaminerte klær
Vask hendene i pauser og etter arbeidet.
Unngå kontakt med øynene.
Åndedrettsvern: Ikke nødvendig dersom rommet har god ventilasjon.
Håndvern: Bruk egnede vernehansker for å forhindre eksponering av huden .
NO
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
Utskriftsdato 20.8.2010
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
Sist endret: 20.8.2010
Side 5/7
Hanskemateriale:
Gumminitrat
Utvalget av passende hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av ytterligere
kvalitetstegn og varierer fra produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat
bestående av flere substanser kan ikke motstandsdyktigheten til hanskematerialet avgjøres
i forkant, og det må derfor sjekkes før bruk.
Penetrasjonstid for hanskematerialet: Den eksakte tiden det tar før gjennombrudd må
beregnes av produsenten av beskyttelseshanskene og må observeres .
Øyebeskyttelse: Vernebriller anbefales dersom det er fare for at væsken kan sprute.
9
FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Generell informasjon:
Form: Impregnert klut
Farge: Klar væske i polyesterklut
Lukt: Mild karakteristisk lukt
Endring i tilstand:
Smeltepunkt/område: Kokepunkt/Kokeområde: Flammepunkt: Selvantennelsestemperatur: Eksplosjonsgrense:
Nedre: Øvre: Densitet: Oppløselighet i vann /Blandbarhet med vann: Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
14 °C (Etanol)
363 °C (Etanol)
3.3 (Etanol)
18.0 (Etanol)
0.78 (Etanol)
>60%
Ikke tilgjengelig
10 STABILITET OG REAKTIVITET
Termik nedbrytning/ Forhold som skal unngås:
Tennkilde, overskuddsvarm.
Materialer som skal unngås: Sterke oksiderende midler, sterke syrer, syreklorider ,
aktive metaller, alkalimetall, aluminum, ammoniakk, halogener, hydrazin, salpetersyre,
peroksider , isocyanater, alifati ske amineer, natrium, etsemiddel (dvs. ammoniakk,
ammoniumhydroksid, kalsiumhydoksid, kaliumhydroksid, natriumhydroksid), syreanhydrid,
kalsiumhypokloritt, cyanurklorid, kromyldiklorid, nitrosyl perklorat, dietyl sink, bromfluorid,
perklorsyre, sølvnitrat, kromkromat, kvikksølvnitrat, fosfortrioksid, kalium-tert-butokside,
magnesium perklorat, platina, uranium hexafluorid, sølvoksid, jodheptafluorid, oksidanter
(slik som bariumperklorat, brom, klorin, vannstoffperoksyd, blyperklorat, perklorsyre,
natriumhypokloritt)., acetylbromid, alkyl aluminumsalter, berylliumdihydritt, karbontetraklorid
+ metaller, kloroform + varme, kloroform + natriumhydroksid, angriper noen typer plastikk,
gummi, og plettering., tetraklorsilan + vann, acetylklorid
Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid, irriterende og giftig damp og gasser,
karbondioksid
NO
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
Utskriftsdato 20.8.2010
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
Sist endret: 20.8.2010
Side 6/7
11 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON
Acute toxicity:
Primær irritajonseffekt:
Innånding: Skadelig dersom innhalert i store mengder.
Svelging:
Farlig ved svelging.
Hudkontakt: Ingen irriterende effekt
Hudabsorbering:
Skadelig dersom absorbert gjennom huden I store mengder.
Øyekontakt: Kan føre til øyeirritasjon.
Sensibilisering:
12 ØKOLOGISK INFORMASJON
Generell informasjon:
Økologisk giftighet: Dersom det søles ut på land har produktet lett for å fordampe,
nedbrytes biologisk og filtrere inn i grunnvannet, men ingen
opplysninger om hastigheten av disse prosessene kunne oppdrives.
Dets videre skjebne i grunnvannet er ukjent. Ved utslipp i vann vil
det fordampe og sannsynligvis brytes ned biologisk. Det er ikke
forventet å bli absorbert i sedimenter eller biokonsentreres i fisk.
Miljø: Ved utslipp i atmosfæren vil produktet lysnedbrytes i løpet av en
periode som kan vare fra noen timer (i forurensede byatmosfærer)
til 4 – 6 dager (i mindre forurensede områder).
Fysisk: Ingen informasjon tilgjengelig.
13 AVFALLSHÅNDTERING
Produkt:
Anbefaling:
Den europeiske avfallslisten
15 02 03 Andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn
de som er nevnt i 15 02 02
Uren emballasje :
Anbefaling: Må kastes i henhold til myndighetenes forskrifter.
NO
Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31
Utskriftsdato 20.8.2010
Varenavn: Nano-ProTek Plettering del B
14 TRANSPORTINFORMASJON
LUFT: LAND: Sist endret: 20.8.2010
Side 7/7
Forventede mengder
FORBRUKSVARER (ORM-D)
15 FORSKRIFTSINFORMASJON
Merking I henhold til EUs retningslinjer:
Legg merke til generelle sikkerhetsreguleringer ved behandling av kjemikalier. Produktet
har blitt klassifisert og merket i samsvar med EU-direktiver / Bestemmelser for farlige stoffer
(German GetStoffV).
Risikosetninger:
Pirringsmiddel
10 Brannfarlig
Sikkerhetssetninger:
16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt
25 Unngå kontakt med øynene.
26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Vannrisikoklassifisering: Vannrisiko klasse 1 (Selvbedømmelse): noe risikabel for vann.
16 ANNEN INFORMASJON
Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette skal imidlertid
ikke utgjøre noen garanti for eventuelle spesifikke produksjonstrekk og skal ikke
etablere et rettsgyldig kontraktsforhold..
ASM Assembly Systems Switzerland GmbH
Hardturmstrasse 105
8005 Zürich
Switzerland
Tel: +41 44 274 80 20 Fax: +41 44 274 80 22
Email: [email protected] Website: www.dek.com
NO