NGTF Langtidsplan 2014 – 2024 - Norges gymnastikk og turnforbund

Comments

Transcription

NGTF Langtidsplan 2014 – 2024 - Norges gymnastikk og turnforbund
Langtidsplan
Norges Gymnastikk– og Turnforbund
12 års perspektiv mot 2024
4 års perspektiv mot 2016
Revidert av forbundstinget 2014.
INNHOLD
1. Innledning .................................................................................................................. 3 Del I, Overordnede punkter ............................................................................................ 3 2. Visjon og virksomhetsidé ..................................................................................... 3 3. Verdier ......................................................................................................................... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024 ............................................................................. 4 4. Langsiktige mål og strategier fram mot 2024 ............................................. 4 Del III, 4 års perspektiv mot 2016 .............................................................................. 6 5. Prioriterte mål og strategier fram mot 2016 ................................................ 6 Del IV, Markedsførings- og organisasjonsmål mot 2016 .................................... 8 6. Markedsføringsmål.................................................................................................. 8 7. Organisasjonsmål .................................................................................................... 8 Del V, Aktivitetsmål mot 2016 ....................................................................................... 8 8. Felles føringer for alle aktiviteter ...................................................................... 8 9. Funksjonshemmede ............................................................................................... 9 10. Barn ............................................................................................................................ 9 11. Gymnastikk ungdom ........................................................................................... 9 12. Gymnastikk voksne .............................................................................................. 9 13. Turn kvinner ......................................................................................................... 10 14. Turn menn ............................................................................................................. 10 15. Rytmisk gymnastikk .......................................................................................... 11 16. Troppsgymnastikk .............................................................................................. 11 17. Gymnastikkhjul .................................................................................................... 12 Del VI, Oppfølging og evaluering ................................................................................ 12 Forkortelser
NGTF
NIF
FIG
UEG
Forklaringer
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité
Fédération Internationale de Gymnastique
Det internasjonale gymnastikkforbundet
Union Européenne de Gymnastique
Det europeiske gymnastikkforbundet
Side 2
1. Innledning
I denne langtidsplanen har vi valgt å sette mål med lengre tidsperspektiv enn tidligere
siden vi har erkjent at vi må se lengre fram enn 4 år med tanke på flere av våre
ambisjoner som ligger frem i tid. Som en konsekvens av dette har vi valgt å introdusere
et nytt kapittel hvor vi har løftet frem fem langsiktige mål med begrunnelser og
tilhørende strategier. Disse er valgt basert på innspill fra lag, kretser, administrasjon og
styre. Vi valgte å sette 12 år som et tidsperspektiv de langsiktige målene.
De fem langsiktige målene har gitt grunnlaget for de samme målområdene for
4-årsperspektivet.
Videre har vi forsøkt å forenkle og forkorte plandokumentet for å gjøre det mer
brukervennlig. Som konsekvens av dette har vi utelatt kapitlet om «Idrettslig innhold –
aktivitetspolitikk» siden dette er godt dekket andre steder. Vi har også valgt å fokusere
på mål, men utelate strategier under aktivitetene våre. Vi ønsker at hvert enkelt
organisasjonsledd tar ansvar for å tenke igjennom relevante virkemidler og tiltak for å
bidra til å oppfylle målene. Gjennom dette ønsker vi å forsterke fokus på planarbeidet og
gi rom for å tilpasse virkemidlene innenfor tilgjengelige rammer uten å binde opp disse
utover målene.
Alle mål har fått en egen identifisering for å lette gjenfinning og referering.
Identifiseringen er bygd opp slik at M2024-1 betyr Mål 2024 nr 1 og
BA2016-1 betyr Barn 2016 nr 1.
Del I, Overordnede punkter
2. Visjon og virksomhetsidé
Visjon
Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle.
Virksomhetsidé
Grunnlaget legges i gym og turn!
Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett,
og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet.
3. Verdier
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) bygger sine aktiviteter på Norges
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités (NIF) verdier:
Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
NGTF sentralt, kretsene og lagene skal tydeliggjøre innholdet ved å utarbeide sine egne
spilleregler med utgangspunkt i de ovenstående verdiene.
I tillegg skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og
turn sin identitet:
• Spennende
•
Inkluderende
•
Visjonær
•
Troverdig
Side 3
Del II, 12 års perspektiv mot 2024
4. Langsiktige mål og strategier fram mot
2024
M2024-1: Alle trenere skal ha en utdannelse innen gym og turn som gjenspeiler
det nivået de utøver trenergjerningen på.
Med utdannelse innen gym og turn mener vi utdannelse som gjennomføres i regi av eller
kan godkjennes av NGTF.
Hvorfor:
NGTFs virksomhetsidé er ”Grunnlaget legges i gym og turn”. Med det mener vi både
grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for
livslang glede ved fysisk aktivitet. En av våre verdier sier at vi ønsker å være troverdige.
Hvis vi skal være troverdige med tanke på at grunnlaget legges i gym og turn,
forutsetter det at aktiviteten vi driver er sunn for kroppen og drives på en pedagogisk og
forsvarlig måte. Dette forutsetter trenere med god kompetanse. Aktiviteten er kjernen i
vår virksomhet og kvalitet på aktiviteten må derfor være det aller viktigste vi arbeider
med.
Mulige strategier:
• Søke ny kunnskap for å videreutvikle våre utdanningstilbud.
• Definere kompetansekrav for ulike trenerroller.
M2024-2: Alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de
aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.
Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller
spesialanlegg.
Hvorfor:
Tilstrekkelig tilgang til godt tilrettelagte anlegg og hensiktsmessig utstyr er en svært
viktig rammefaktor for vår aktivitet. Siden alle våre aktiviteter har ulike krav til hall og
utstyr, må et hvert lags aktivitetstilbud styre hvilket hallbehov som er nødvendig.
Mulige strategier:
• Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser
og valg av utstyr.
• Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og
plass i hall og bygging av nye anlegg.
• Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av
basishall eller spesialanlegg.
• Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og
vedlikeholdsplaner.
M2024-3: Alle lag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere for å
hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser.
Klubbutvikling omfatter alle sider av det å styre og drifte et lag. Det omfatter alt fra
enkle maler og rutiner, til strategisk og politisk planarbeid.
Side 4
Hvorfor:
NGTF er til for medlemslagene. For å kunne gjøre en god jobb må forbundet og kretsene
ha tett og god dialog med lagene.
For at NGTF som samlet organisasjon skal være visjonær og utvikle seg, må også
medlemslagene utvikle seg.
Mulige strategier:
• Alle virksomhetsplaner skal understøtte NGTFs plandokumenter.
• Alle kretser skal ha en virksomhetsplan og aktivt benytte denne.
• Definere og utvikle rollen som klubbutvikler.
• Utvide antall klubbutviklere i prosjektstillinger.
• Skolere tillitsvalgte i lagene innen temaet klubbutvikling slik at utarbeidelse av
virksomhetsplaner og aktiv benyttelse av disse blir en selvfølge.
M2024-4: NGTF skal ha en toppidrettskultur og tilby spesielle talenter, innen
olympiske grener, muligheter til å utøve toppidrett ved å tilrettelegge for den
enkelte utøver.
Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i
verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige
prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en
hovedbeskjeftigelse.
Forbundet kan bidra med medisinsk støtteapparat dersom behov, muligheter for
treningsopphold i andre miljøer, spisskompetanse på spesielle områder og muligheter til
internasjonal konkurranseerfaring.
Hvorfor:
Toppidretten skaper forbilder og utvikler kompetanse.
Mulige strategier:
• Bygge en sunn, åpen og utadvendt kultur hos toppidrettsutøverne og deres
støtteapparat.
• Arbeide for god praktisk og økonomisk tilrettelegging for toppidrettsutøvere.
• Systematisk arbeid over tid vil føre til utvikling av kompetanse på et bredt spekter av
områder.
• Vurdere hvor og hvordan toppidrettsutøvere kan tilbys optimale forhold.
M2024-5: NGTF skal ha blitt tildelt minst ett internasjonalt breddearrangement
og minst en internasjonal konkurranse innen organisasjonene UEG og FIG.
Hvorfor:
NGTF skal søke å få internasjonale arrangementer til Norge for å øke kjennskapen og
anerkjennelsen til våre grener og aktiviteter i Norge. NGTF ønsker å være mer synlig
internasjonalt. Et internasjonalt arrangement bør også gi økonomisk gevinst.
Mulige strategier:
• Søke på de mest aktuelle arrangementene med hensyn til sannsynlighet for å lykkes
med å bli tildelt det søkte arrangementet. Søknader må forankres og sikres aktiv
idrettspolitisk støtte.
• Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i
UEG.
Side 5
Del III, 4 års perspektiv mot 2016
5. Prioriterte mål og strategier fram mot
2016
De valgte målene mot 2024 skal understøttes med mål og strategier mot 2016 for å sikre
fokus på de langsiktige målene.
M2016-1A: Innhold, materiell og kurslærere til trinn 1 og 2 i trenerløypa skal
være ferdig innen 31.12.2014. Materiell til trinn 3 i trenerløypa skal være ferdig
innen 31.12.2015.
M2016-1B: Alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1
kompetanse eller tilsvarende innen 2016.
M2016-1C: Alle trenere med hovedtreneransvar for toppidrettsutøvere skal ha
trener 3 kompetanse eller tilsvarende innen 2016.
M2016-1D: Alle trenere/instruktører skal ha tilbud om videreutvikling og
kompetanseheving.
Hvorfor:
Trenerløypa skal gjøre det enklere å fullføre Trener 1 slik at flere trenere får en
kvalitetssikret utdanning som sikrer at utøvere møter trenere med fokus på kvalitet i alle
breddeaktivitetene i våre lag.
Trenerløypa skal også sikre at utøvere i våre konkurranseaktiviteter møtes av trenere
med kompetanse og kvalitet i treningsarbeidet på det nivå som utøverne befinner seg og
bidra til videreutvikling av den enkelte utøver på best mulig vis.
For å sikre dette må trenerløypa være klar for bruk så snart som mulig – og flest mulig
av trenerne må bli sertifisert i henhold til den.
Mulige strategier:
• Fristille ressurser for sluttføring av trenerløypa.
• Drive holdningsarbeid overfor klubbledelse og trenere gjennom besøk i kretser og lag.
• Sentral markedsføring av alle kurs.
• Tilrettelegge for topptrenerutdanning (trener 3) innenfor konkurransegrenene.
• Tilrettelegge for at trenere på toppidrettsplan kan få kunnskap og inspirasjon fra
andre idretter og fra topptrenere i andre land i tett samarbeid med Olympiatoppen.
• Tilrettelegge for at trenere på nivå 1 og 2 får tilbud om idékurs og etterutdanning.
M2016-2: Halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som
er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til
rette for.
Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller
spesialanlegg.
Mulige strategier:
• Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser
og valg av utstyr.
• Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og
plass i hall og bygging av nye anlegg.
• Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av
basishall eller spesialanlegg.
• Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og
vedlikeholdsplaner.
Side 6
M2016-3: Halvparten av NGTFs medlemslag skal hvert år ha besøk av en av
NGTFs klubbutviklere for å hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser.
Mulige strategier:
• Alle virksomhetsplaner skal understøtte NGTFs plandokumenter.
• Konseptet med klubbutviklere defineres, utvikles og testes slik at tilbudet over tid
skal være for alle lag.
• Ansette klubbutviklere i prosjektstillinger.
• Skolere tillitsvalgte i utvalgte lag og alle kretser innen temaet klubbutvikling slik at
utarbeidelse av virksomhetsplaner og aktiv benyttelse av disse blir en selvfølge.
M2016-4: En utøver i finalen i mangekamp turn menn i OL 2016
Hvorfor:
Målet som ble vedtatt i 2004 står fast.
Mulige strategier:
• Videreføre stipend for toppidrettsutøvere.
• Innhente spisskompetanse innen kosthold, mental trening, akrobatikk, etc.
• Internasjonal konkurranseerfaring.
• Tett samarbeid med Olympiatoppen.
M2016-5: NGTF skal gjennomføre tildelte internasjonale arrangementer på en
kvalitativt meget god måte, og med sikte på oppnåelse av et godt
organisasjonsmessig og økonomisk resultat.
NGTF skal søke å ha internasjonale representanter i styrende organer eller
komiteer i FIG og UEG.
Strategier:
Mulige strategier:
• Søke på aktuelle arrangementer med hensyn til tilgjengelige ressurser, sannsynlighet
for tildeling av det søkte arrangementet og forventning om økonomisk gevinst.
Søknader må følges opp, forankres og sikres aktiv idrettspolitisk støtte.
• Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i
UEG.
• Arbeide langsiktig med profilering og kvalifisering av aktuelle kandidater gjennom
kompetansehevende kurs og deltagelse i aktuelle fora og arrangementer.
• Prioritere nødvendige ressurser, både økonomiske og personellmessig.
• Bidra til kvalifisering av kandidater gjennom aktivt arbeid knyttet til kompetanse
innen fagfeltene og en langsiktig promotering av kandidatene.
• Koordinering av NGFTs totale innsats innen alle aktuelle områder, både dommere,
delegasjoner, delegater, deltagelser mm.
Side 7
Del IV, Markedsførings- og
organisasjonsmål mot 2016
6. Markedsføringsmål
•
MF2016-1: Vi skal øke forståelsen for at ”grunnlaget legges i gym og turn” i den
norske befolkningen, andre idretter, politiske myndigheter og media.
•
MF2016-2: Vi skal markedsføre våre konsepter, basishall og basisidrett som våre
viktigste varemerker.
•
MF2016-3: Vi skal skape publikumsvennlige NM arrangementer.
7. Organisasjonsmål
•
OR2016-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur.
•
OR2016-2: Vi skal bygge gode møteplasser mellom kretser, forbundsstyre og
administrasjon med hovedfokus på økt aktivitet.
Del V, Aktivitetsmål mot 2016
8. Felles føringer for alle aktiviteter
NGTF ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom aktiviteter som
bygger på våre konsepter. Her inngår konseptene Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2,
SALTO, GymX og Seniortrening, samt stevne- og oppvisningsaktivitetene på alle
alderstrinn. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og våre seks konkurransegrener
skal ivaretas gjennom ulike rekruttopplegg i hver konkurransegren.
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent og
etterleves i alle våre lag.
Lag i NGTF som har et konkurransetilbud, skal gi et treningstilbud som kombinerer
kravet om variasjon med ønske om riktig teknisk trening innen de ulike grenene.
Konkurranseaktiviteten for barn under 12 år skal være åpen for alle som ønsker å delta.
Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktivitet – og tilbake
igjen.
Treningsgrupper og årskull skal fortrinnsvis trene sammen, men innholdet må
differensieres etter utviklingsnivå og interesser.
Konkurranser for barn skal være korte og ha fokus på aktivitet.
Side 8
9. Funksjonshemmede
•
•
•
FU2016-1: Ivareta alle funksjonshemmede som ønsker å drive med gymnastikk og
turn
FU2016-2: bistå lag/grupper som deltar i aktuelle internasjonale konkurranser og
stevner
FU2016-3: Bidra til gjennomføring av konkurranser
Kompetanse:
• FU2016-4: Gjennomføre årlig kurs/seminar med aktuelt innhold i forhold til trening
og konkurranse
10. Barn
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• BA2016-1: 5% økning i antall barn til og med 12 år som er aktive i gym og turn
• BA2016-2: Idrettens grunnstige 1 og 2 skal danne grunnlaget i aktiviteten.
• BA2016-3: Vi skal gi den beste grunntreningen for barn i norsk idrett.
• BA2016-4: Aktiviteten skal preges av mestring, trygghet og trivsel.
Kompetanse
• BA2016-5: 15 trenere har trener 2 bredde med fokus på barn.
11. Gymnastikk ungdom
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• GU2016-1: 7,5% økning i antall ungdom i alderen fra 13 til 19 år som er aktive i gym
og turn
• GU2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for ungdom – både gutter og
jenter.
• GU2016-3: Økning i antall ungdom som deltar på stevner og arrangementer.
• GU2016-4: Gi ungdom økt medbestemmelse.
Kompetanse
• GU2016-5: 15 trenere har trener 2 bredde med fokus på ungdom
12. Gymnastikk voksne
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• GV2016-1: 2% økning i antall voksne over 20 år som er aktive i gym og turn.
• GV2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for begge kjønn i alle aldre
• GV2016-3: Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og
arrangementer.
Kompetanse
• GV2016-4: Alle instruktører/trenere skal ha minimum grunnkurs/basiskurs eller
tilsvarende
Side 9
13. Turn kvinner
Aktivitet, rekruttering og utberedelse
• TK2016-1: Antall utøvere i nasjonale konkurranser skal ha økt med 5 % i løpet av
perioden
• TK2016-2: 45 aktive lag skal tilby jente- / kvinneturn
• TK2016-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige
Kompetanse på trenere/dommere
• TK2016-4: 20 aktive trenere med trener 2 kompetanse eller høyere
• TK2016-5: 20 aktive kretsdommere
• TK2016-6: 15 aktive forbundsdommere
• TK2016-7: 6 aktive internasjonale dommere
• TK2016-8: Alle lag skal ha dommer(e) på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer
på.
Sportslige resultater
• TK2016-9: Norske gymnaster skal ta medaljer i Nordisk Mesterskap og Nord
Europeisk Mesterskap.
• TK2016-10: Nivået i skranke skal være på høyde med de andre apparatene.
14. Turn menn
Aktivitet, rekruttering og utberedelse
• TM2016-1: Økt antall utøvere med 5 %.
• TM2016-2: 25 aktive lag skal tilby turn for gutter og menn.
• TM2016-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige.
• TM2016-4: Utviklingstrappen er i aktiv bruk – også av andre konkurransegrener
• TM2016-5: Revidert konkurransekonsept Turn Menn.
Kompetanse på trenere/dommere
• TM2016-6: 30 aktive norske trenere med trener 1 kompetanse.
• TM2016-7: 15 aktive norske trenere med trener 2 kompetanse eller høyere.
• TM2016-8: 20 aktive forbundsdommere.
• TM2016-9: 12 aktive internasjonale dommere.
Sportslige resultater
• TM2016-10: Minst en av våre utøvere skal være best i Norden i hvert nivå fra U14 til
senior.
Annet
• TM2016-11: Etablert enighet om nye felles nordiske konkurransesystemer.
• TM2016-12: Etablert enighet om nye felles nordiske aldersrelaterte opplærings- og
konkurransesystemer for gutteturn.
Side 10
15. Rytmisk gymnastikk
Aktivitet, rekruttering og utberedelse
• RG2016-1: Økt antall aktive klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet
med 10 %.
• RG2016-2: Økt geografisk utbredelse av klubber som har Rytmisk Gymnastikk på
programmet.
Kompetanse på trenere/dommere
• RG2016-3: 30 aktive trenere med trener 1 kompetanse.
• RG2016-4: 20 aktive trenere med trener 2 eller 3 kompetanse.
• RG2016-5: 30 aktive dommere.
Sportslige resultater
• RG2016-5: Medaljer i Nordisk Mesterskap.
• RG2016-6: Plasseringer høyere enn den laveste tredjedelen av deltagerne i store
konkurranser i Europa.
Annet
• RG2016-6: Økt trivsel i miljøet
16. Troppsgymnastikk
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• TG2016-1: 15 % medlemsvekst i perioden.
• TG2016-2: Opprettholde ordningen med lokale/regionale treningssamlinger
Kompetanse på trenere/dommere
• TG2016-3: Minimum 4 internasjonale dommere i hele perioden.
• TG2016-4: Minimum 30 forbundsdommere i hele perioden.
• TG2016-5: Tilby trenerutdanning til trenere på alle nivå.
Sportslige resultater
• TG2016-6: En gullmedalje i Nordisk mesterskap
• TG2016-7: Medaljer i Europamesterskap
Side 11
17. Gymnastikkhjul
Aktivitet, rekruttering og utbredelse
• GH2016-1: 150 gymnaster er registrert innen aktiviteten gymnastikkhjul
• GH2016-2: Rekrutteringsopplegg skal være utviklet
• GH2016-3: 20 lag tilbyr gymnastikkhjul som aktivitet
Kompetanse på trenere/dommere
• GH2016-4: 20 trenere har trener 1 kompetanse
• GH2016-5: 15 dommere som kan dømme alle øvelser
Sportslige resultater
• GH2016-6: Tre medaljer i VM, hvorav en gullmedalje
Del VI, Oppfølging og evaluering
Langtidsplanen er et sentralt styringsverktøy for NGTF.
Alle tallmessige mål skal vises i statistikk fra år til år. Eksempler på slike måltall er
medlemstall, antall deltakere i ulike aktiviteter og arrangementer, og tall for
kompetanse. Tallene i statistikkskjemaet gir sammenlignbare tall over tid og gjør at man
kan se en utvikling i forhold til målene.
Oppfølging og evaluering underveis i perioden gjøres gjennom årlige handlingsplaner
med tilhørende rapporter. Naturlige korrigeringer av virkemidler og tiltak for å nå målene
besluttes i de årlige prosessene.
Ved endt langtidsplanperiode rapporterer og evaluerer alle områdene status som
grunnlag for neste oppdatering av langtidsplanen.
Side 12