Ideer og tips til oppstalling av storfe

Transcription

Ideer og tips til oppstalling av storfe
Storfe
TEMA ARK
Liggebås
Liggebåsfjøs skiller seg fra de andre løsningene da hvert individ har sin egen avgrensede liggeplass.
Liggebåsen krever lite strø og passer derfor der strø er mangelvare. Gjødsel i et slik sysLiggebås
tem
betraktes som
bløtgjødsel
og denne
ut enten
traktor
ellerhar
gjødseltrekk.
Liggebåsfjøs
skiller
seg fra de
andre kjøres
løsningene
damed
hvert
individ
sin egen
For
dyr
under
3-4
måneder
er
ikke
liggebåsen
aktuell.
Dette
er
fordi
kalver
å ligge
avgrensede liggeplass. Liggebåsen krever lite strø og passer derforønsker
der strø
er tett
og
vil
derfor
ikke
tilpasse
seg
liggebåsen.
Årsaken
ligger
i
at
kalven
har
liten
energiomsetning
mangelvare. Gjødsel i et slik system betraktes som bløtg jødsel og denne kjøres ut
i forhold til kroppsoverflate. Det anbefales at liggebåsen har et
enten med traktor eller g jødseltrekk .For dyr under 3-4 måneder er ikke liggebåsen
liggeunderlag.
aktuell. Dette er fordi kalver ønsker å ligge tett og vil derfor ikke tilpasse seg liggebåsen. Årsaken ligger i at kalven har liten energiomsetning i forhold til kroppsoverflate. Det anbefales at liggebåsen har et liggeunderlag.
Høyeste vekt kg
Høyeste alder kviger, mnd
SO;IJ;ÅL;AJÅA=
Bredde, m
SO;IJ;Å7B:;HÅAL?=;H…ÅCD:
Lengde mot vegg, m
H;::;…ÅC
Lengde dobbelrekke, m
;D=:;ÅCEJÅL;==…ÅC
Fall på bås
;D=:;Å:E88;BH;AA;…ÅC
Høyde bakkant bås, m
7BBÅF]Å8]I
Bredde etepl. m
SO:;Å87AA7DJÅ8]I…ÅC
Gjødseltype
H;::;Å;J;FBÅC
@S:I;BJOF;
Liggebåser
?==;8]I;H
100
150
200
3
r{{
0,65
t
1,4
{…wv
1,2
r…u
4-5%
r…s
0,2
uÄv²
0,3
{…s
6
rv{
0,75
w
1,5
{…xv
1,3
r…v
4-5%
r…t
0,2
uÄv²
0,4
{…s
{…t
{…u
300
400
9
15
20
s{{
t{{
u{{
0,85
0,95
1,05
z
rv
s{
1,7
1,8
2
{…yv
{…zv
r…{v
1,5
1,6
1,8
r…x
r…y
s
4-5%
r…v 4-5%
r…w 4-5%
r…y
0,2 uÄv²
0,25 uÄv²
0,25
uÄv²
0,45
0,55
0,6
{…s
{…sv
{…sv
jødsel {…w
{…uv Bløtg
{…vv
500
>24
v{{
1,15
Ïsu
2,2
r…rv
2
s…s
4-5%
s
0,3
uÄv²
0,7
{…t
600
w{{
1,25
2,4
r…sv
2,2
s…u
4-5%
s…s
0,3
uÄv²
0,7
{…t
{…x
{…x
BSJ= @S:I;B
Storfe
For å holde gjødselganger reine skrapes disse med traktor/minilaster eller saktegående
TEMA ARK
gjødseltrekk. Saktegående gjødseltrekk kan kjøres på tidsur slik at arealet holdes mest mulig rent
gjennom døgnet. Uavhengig av løsning som velges anbefales det å ta utsparing i
gjødselarealet for eventuell montering av skrape.
å holde g jødselganger
med traktor/minilaster
eller
saktegående
ForFor
at gangarealet
skal holde segreine
tørrestskrapes
mulig ogdisse
sklisikkert
legges det et tverrfall
på 2-3%
og overflaten
rutes
opp i ruter på
12-15 cm.
g jødseltrekk
. Saktegående
g jødseltrekk kan kjøres på tidsur slik at arealet holdes mest mulig
rent g jennom døgnet. Uavhengig av løsning som velges anbefales det å ta utsparing i
g jødselarealet for eventuell montering av skrape.
For at gangarealet skal holde seg tørrest mulig og sklisikkert legges det et tverrfall på 2-3% og
overflaten rutes opp i ruter på 12-15 cm.
Utsparing er avh. av type gjødseltrekk.
Innhent mål fra ulike leverandører.
Rutemønster i 45 grader på utsparing. Ruten
g jødseltrekk
harUtsparing
en størrelseerpåavh.
12-15av
cmtype
og rillene
mellom .
rutene
har
en
bredde
og
dybde
på
10-12
Innhent mål fra ulike leverandører.mm.
Rutemønster i 45 grader på utsparing. Ruten
har en størrelse på 12-15 cm og rillene mellom
Oppbevaring
rutene har av
en gjødsel.
bredde og dybde på 10-12 mm.
T E M A a r k
TEMA ARK
Storfe
Ideer og tips til
oppstalling av storfe
Ideer og tips til oppstalling av storfe.
Avhengig
av løsning som
vil vi få enten bløtgjødsel, fast strøblandet gjødsel eller fast
Oppbevaring
avvelges
g jødsel.
gjødsel.
De
ulike
gjødseltypene
krever
lagring.
Avhengig av løsning som velges ulik
vil vi
få enten bløtg jødsel, fast strøblandet g jødsel eller fast
g jødsel. De ulike g jødseltypene krever ulik lagring.
Bløtgjødsel, her stilles det krav om et tett lager hvor gjødsel og urin ikke renner ut. Luker , porter og utlastingsrør skal også være tette. Et slik gjødsellager kan være rundkum i betong eller annet tett materiale,
Bløtg jødsel, her stilles det krav om et tett lager hvor g jødsel og urin ikke renner ut. Luker ,
men også vanlig støpt firkantet kum. Frittstående kum skal ha gjerde på min 1,5 meter. Der kummen går 1,5
porter
utlastingsrør
skal
også
være tette.
Et slik gI jødsellager
kan
være
rundkum
i betong
meter
overog
bakkenivå
skal det
være
klatreavviser
på toppen.
tillegg skal det
være
innvendig
stigtrinn
eller
eller
annet
tett
materiale,
men
også
vanlig
støpt
firkantet
kum.
Frittstående
kum
skal
ha
g jerde
andre redningsmuligheter.
påstrøblandet
min 1,5 meter.
Der kummen
går 1,5 som
meter
bakkenivå
det være
klatreavviser
på
Fast
gjødsel,
dette er gjødsel
harover
mindre
enn 25 %skal
tørrstoff.
Denne
type gjødsel skal
toppen.
I
tillegg
skal
det
være
innvendig
stigtrinn
eller
andre
redningsmuligheter.
lagres på tett bunnplate og skjermes med tette kanter. Det skal også være et fall til sluk slik at urin og regnFast
jødsel, dette er g jødsel som har mindre enn 25 % tørrstoff. Denne type
vatn
kanstrøblandet
føres til en tett g
kum.
g
jødsel
skal
lagres
på
bunnplate
tette kanter.
Detlagringsprosessen.
skal også være Denne
et fall til
Fast gjødsel, dette er gjødseltett
med
mer enn 25og
% skjermes
tørrstoff ogmed
som omdannes
under
type
gjødsel
kanurin
lagres
på bakken.
Lagringsplassen
må skjermes mot overflatevatn og det kan bli
sluk
slik at
og direkte
regnvatn
kan føres
til en tett kum.
stiltFast
krav g
frajødsel,
kommunen
motmer
nedbør.
detteom
er skjerming
g jødsel med
enn 25 % tørrstoff og som omdannes under lagringsUtedrift
talle /Denne
utekve,type
medgslike
løsninger
stillesdirekte
det kravpå
til at
gjødselLagringsplassen
kan fjernes på en effektiv
måte. mot
prosessen.
jødsel
kan lagres
bakken.
må skjermes
Områder
som detteogkan
er fôringsplasser,
kvileplasser og
trafikkarealer.
av væske skal
overflatevatn
detgjelde
kan bli
stilt krav fra kommunen
om
skjerming Overskudd
mot nedbør.
kunne
samles
opp
hvis
det
kan
medføre
forurensing.
Utedrift talle / utekve, med slike løsninger stilles det krav til at g jødsel kan fjernes på en
effektiv måte. Områder som dette kan g jelde er fôringsplasser, kvileplasser og trafikkarealer.
Overskudd av væske skal kunne samles opp hvis det kan medføre forurensing.
Kilde: Forskrift om husdyrgjødsel.
Overganger mellom liggebåsrekker. Vi skiller mellom enkel overgang og dobbel
overgang.Det
anbefales
at enkelViovergang
til voksne
dyr har en
Overganger
mellom
liggebåsrekker.
skiller mellom
enkel overgang
ogbredde
dobbel på 0,9
meter og dobbel overgang har en bredde på 1,70 meter. Er det drikkekar i forovergang.
Det
anbefales
enkel overgang
til voksne
dyrathar
en bredde
på 3,60
0,9 meter
og Ved
dobbel
overbindelse
medatoverganger
anbefales
det
bredden
er på
meter.
plangang
har av
en fjøs
bredde
påliggebås
1,70 meter.bør
Er det
drikkekar
forbindelse med overganger anbefales
legging
med
man
unngå iblindganger.
det at bredden er på 3,60 meter. Ved planlegging av fjøs med liggebås bør man unngå blindganger.
Gjødselganger / eteareal.
Det er viktig å legge vekt på de arealer dyra beveger seg. En tørr og sklisikker overGjødselganger
/ eteareal.
flate bedrer klauvhelse
og bevegelse for dyra.
Det er viktig å legge vekt på de arealer dyra beveger seg. En tørr og sklisikker
overflate bedrer klauvhelse og bevegelse for dyra.
Kilde: Forskrift om husdyrg jødsel.
Nettstedet “Bygg for storfe”
Har du planer om nybygg til spesialisert storfekjøttproduksjon? Ved hjelp av Nettstedet “Bygg for storfe” kan du vurdere ulike
Nettstedet
“Bygg om
forbygg
storfe”
planløsninger og kostnadskalkyler.
Mye faginformasjon
for storfe samlet på et sted.
Har du planer om
nybygg til spesialisert
storfekjøttproduksjon?
Se medlem.gilde.no
- bygg for storfe
Ved hjelp av Nettstedet “Bygg for storfe” kan du vurdere ulike planløsninger og
kostnadskalkyler. Mye faginformasjon om bygg for storfe samlet på et sted.
Se
medlem.gilde.no
- bygg for storfe
Ansvarlig
for temaarket:
Anders Bergum, Gilde Norsk Kjøtt
Ansvarlig for temaarket: Anders Bergum, Nortura
Gilde Norsk Kjøtt
Lørenveien 37
Postboks 360, Økern, 0513 Oslo
Telefon 22 09 21 00 – Telefaks 22 15 59 08
Lørenveien 37
Postboks 360, Økern, 0513 Oslo
Telefon 22 09 21 00 - Telefax 22 15 59 08
Gode fjøsløsninger er til et gode for både dyr og røkter.
I dette temaarket vil vi vise ulike prinsippløsninger som kan
benyttes for storfe.
Gilde Fellesslakteriet BA
Gilde Bøndernes Salgslag BA
Gilde Vest BA
Gilde Nord-Norges Salgslag BA
Gilde Hedmark og Oppland Slakterier BA
Gode fjøsløsninger er til et gode for både
dyr og røkter.I dette temaarket vil vi vise ulike prinsippløsninger som kan benyttes for storfe.
TEMA ARK
Tråkkutgjødsling.
Tråkkutgjødsling.
Tråkkutg jødsling.
Tråkkutgjødsling baserer seg på et liggeareal med tett gulv, dette har et fall på 7-10%.
Tråkkutgjødsling
segseg
påstrøs
et
gulv,
dette
et fallhar
7-10%.
Tråkkutg
jødslingbaserer
baserer
påliggeareal
etmed
liggeareal
med
tettflis
gulv,
dette
et
fall på
Liggearealet
flis.med
Dyratett
tråkker
oghar
gjødsel
utpåi et
skrapeareal
som også er eteareLiggearealet
strøs med
flis. Dyra
flis og
gjødsel
i etgskrapeareal
også er eteareTråkkutgjødsling.
7-10%.
Liggearealet
medtråkker
flis. Dyra
tråkker
flisutog
jødsel ut i som
et skrapeareal
alet.strøs
alet. også er etearealet.
Systemet passer godt for ungdyr og ammeku.
som
Systemet passer
godt
fortil
ungdyr
og seg
ammeku.
Tråkkutgjødsling
baserer
påkan
et liggeareal
med tetttilgulv,
dette har et fall på 7-10%.
Systemet
passer
best
ungdyr,
men
også benyttes
ammeku.
Liggearealet strøs med flis. Dyra tråkker flis og gjødsel ut i et skrapeareal som også er etearealet.
Systemet passer godt for ungdyr og ammeku.
Prinsippskisse
tråkkutgjødsling.
Fall liggeareal er
her 9 %
TEMA ARK
Tråkktalle
TEMA ARK
Tråkktalle
Tråkktalle
Det er mange likhetstrekk mellom tråkktalle og tråkkutgjødsling. Hovedforskjellen er at det strøs med halm i løsDet er mange
mellom
tråkktalle
og tråkkutgjødsling.
Hovedforskjellen
erHovedforskjellen
at-det
strøs
medog
halm
Detlikhetstrekk
er mange
likhetstrekk
mellom
tråkktalle
ogtett
tråkkutg
jødsling.
erhalm
ati løsdet
strøsog det skjer
ning med
tråkktalle.
Liggeplassen
består av
gulv med
et fall på
5
10 %.
Gjødsel
blandes
ning med tråkktalle.
består
av
tett gulv
med og
et fall
påbestår
5 -innerst
10 %.
og halm
Tråkktalle
med
halm
i løsning
med
tråkktalle.
Liggeplassen
avGjødsel
gulv
med
etmellom
fall påog
5det
-og10skjer
%.cm
Gjødsel
ogHalm og
enLiggeplassen
delvis
omdannelse.
Mengden
halm
gjødsel
itett
liggearealet
blirblandes
30
50
(høyde).
en delvis omdannelse.
Mengden
halm
og
gjødsel
innerst
i
liggearealet
blir
mellom
30
og
50
cm
(høyde).
Halm
og
gjødsel og
tråkkes
ut i skrapearealet.
Gjødsel / etearealet
renskes
med
halm blandes
det skjer
en delvis omdannelse.
Mengden
halm
ogtraktor.
g jødsel innerst i liggearealet blir
gjødsel tråkkes
utmange
iSammenlignet
skrapearealet.
/ etearealet
med
traktor.
Det er
mellom
tråkktalle
og
tråkkutgjødsling.
Hovedforskjellen
er reduseres.
at det/strøs
med halm
i løsmed
talle
er
systemet
mindre
arealkrevende,
og strøforbruket
Systemet
gjør
at antall
mellom
30 oglikhetstrekk
50 cmGjødsel
(høyde).
Halm
ogrenskes
g jødsel
tråkkes
ut i skrapearealet.
Gjødsel
etearealet
renskes
Sammenlignet
med
talle
er
systemet
mindre
arealkrevende,
og
strøforbruket
reduseres.
Systemet
gjør
at
antall
ning
med
tråkktalle.
Liggeplassen
består
av
tett
gulv
med
et
fall
på
5
10
%.
Gjødsel
og
halm
blandes
og
det
skjer
dyr
kan
varieres
i
bingen
avhengig
av
alder
og
vekt.
med traktor.
dyr kan varieres
i bingen
avhengig
av alder
og
vekt.
en delvis
omdannelse.
Mengden
halm
og mindre
gjødsel innerst
i liggearealet
mellom 30 og
50 cm (høyde).
Halm og
Sammenlignet
med talle
er systemet
arealkrevende,
og blir
strøforbruket
reduseres.
Systemet
gjødsel tråkkes ut i skrapearealet. Gjødsel / etearealet renskes med traktor.
g jør at antall dyr kan varieres i bingen avhengig av alder og vekt.
Sammenlignet med talle er systemet mindre arealkrevende, og strøforbruket reduseres. Systemet gjør at antall
Systemet passer for ungdyr med stor aktivitet. For voksne dyr med lavt aktivitetsnivå vil løsningen
dyr kan varieres i bingen avhengig
av alder og
vekt.liggeplass strødd med kuttet halm.
Tråkktalle,
skrå
være mindre
egnet
Tråkktalle,
skrå liggeplass strødd med kuttet halm.
Vekt, kg
150
250
350
450
550
650
Vekt, kg
150
250
350
450
550
650
Alder, mnd
5
8
12
14
16
16-18
Tråkktalle,
skrå
liggeplass
strødd
med
kuttet
halm.
Alder, mnd
5
8
12
14
16
16-18
Etepl. bredde, m
0,4
0,45
0,55
0,6
0,7
0,7
Etepl. bredde, m Anb. minstemål dybde g j.gang, m0,4
0,45
0,55
0,6
0,7
0,7
2,6450 2,85550
3650
3
Vekt, kg
150 1,85250 2,35350
Anb. minstemål dybde
g
j.gang,
m
1,85
2,35
2,6
2,85
3
3
2
Anb. areal liggeplass, m
1,6 8
2 12
2,4 14
2,8 16
3,16-18
2
3,6
Alder, mnd
5
2
Anb. areal liggeplass,
m
1,6
2
2,4
2,8
3,
2
3,6
5-10%
Anb. fallmpå liggeplass
Etepl. bredde,
0,4
0,45
0,55
0,6
0,7
0,7
5-10%
Anb. fall på liggeplass
0,7-0,8
kg
halm
/
100
kg
kroppsvekt
/
dag
Halmforbruk
Anb. minstemål dybde g j.gang, m
1,85
2,35
2,6
2,85
3
3
0,7-0,8 kgFastgjødsel
halm / 100 fra
kg kroppsvekt
/ dag gjødsel fra skrapeareal
Halmforbruk
2
talle
–
strøblandet
Gjødseltype
Anb. areal liggeplass, m
1,6
2
2,4
2,8
3, 2
3,6
Fastgjødsel fra talle – strøblandet gjødsel fra skrapeareal
Gjødseltype
5-10%
Anb. fall på liggeplass
Tråkkutg jødsling, skrå liggeplass strødd med flis.
Tråkkutg jødsling, skrå liggeplass strødd med flis.
0,7-0,8 kg halm / 100 kg kroppsvekt / dag
Halmforbruk
Vekt, kg
150
250
350
450
550
650
Fastgjødsel fra talle – strøblandet gjødsel fra skrapeareal
Gjødseltype
Vekt, kg
150
250
3505
4508
55012
65014
Alder, mnd
16 16-18
Alder, mnd
5skrå liggeplass
8
12
14
16
Tråkkutg
strødd
med16-18
flis.
Etepl.
bredde, jødsling,
m
0,4
0,45
0,55
0,6
0,7
0,7
Etepl. bredde, m Anb. minstemål dybde g0,4
0,45
0,55
0,6
0,7
0,7
j.gang, m150 1,85
2,6
3
3
Vekt, kg
250 2,35
350
450 2,85
550
650
Anb. minstemål dybde
g
j.gang,
m
1,85
2,35
2,6
2,85
3
3
Prinsippskisse tråkktalle.
2
Anb. areal liggeplass, m
1,5 8
1,712
2,114
2,416 16-18
2,6
2,95
Alder, mnd
5
2
Liggeplass med fall mot gjødselgang.
Anb. areal liggeplass,
m
1,5
1,7
2,1
2,4
2,6
2,95
7-10% 0,7
Anb. fallmpå liggeplass
Etepl. bredde,
0,4
0,45
0,55
0,6
0,7
7-10% 2-6 liter flis / okse / dag
Anb. fall på liggeplass
Flisforbruk
Anb. minstemål
dybde g j.gang, m
1,85
2,35
2,6
2,85
3
3
2-6
liter
flis
/
okse
/
dag
Flisforbruk
2
Bløtg
støblandet
jødsel)
Gjødseltype
Anb. areal
liggeplass, m
1,5
1,7 jødsel
2,1 (fast2,4
2,6 g 2,95
Bløtg jødsel (fast støblandet g jødsel)
Gjødseltype
7-10%
Anb. fall på liggeplass
2-6 liter flis / okse / dag
Flisforbruk
Unge dyr holder større aktivitet enn voksne
Aktivitetsnivået
har betydning
for utglidningsBløtgdyr.
jødsel
(fast
støblandet
Gjødseltype
Unge
dyrholder
holder
større
aktivitet
enn
voksne
dyr. Aktivitetsnivået
har betydning
forg jødsel)
Unge dyr
større
aktivitet
enn
voksne
betydning
for utglidningshastigheten
på
gjødsel
ogdyr.
flisAktivitetsnivået
fra liggearealet.har
Med
lite fall reduseres
utglidningen av gjødsel
utglidningshastigheten
på
jødsel
og flis fra liggearealet.
Medutglidningen
lite fall reduseres
hastigheten på gjødsel
ogmens
flis gfra
fall reduseres
og flis,
etliggearealet.
fall over 10%Med
økerlite
utglidningen
og fører også til av
øktgjødsel
flisforbruk.
­uog
tglidningen
av
g
jødsel
og
flis,
mens
et
fall
over
10%
øker
utglidningen
og
fører
flis, mens et fall Løsningen
over 10% øker
og fører
også til økt
flisforbruk.
medutglidningen
tråkkutgjødsling
er fleksibel
da antall
dyr i bingen
kan varieres med alder og
også
til økt
flisforbruk
. større
Løsningen
med
tråkkutgjødsling
er
fleksibel
dasikkerhet
antall dyr
i bingen
kan
varieres
med alder
og utglidningsUnge
dyr
holder
aktivitet
voksne
dyr.
Aktivitetsnivået
har
betydning
for
vekt.
Når
det gjelder
driftenn
og
anbefales
det enten
strøgang
i bakkant
av bingen
Løsningen
med
tråkkutg
jødsling
er
fleksibel
da
antall
dyr
i
bingen
kan
varieres
med
vekt. Når det
gjelder
drift
og
sikkerhet
anbefales
det
enten
strøgang
i
bakkant
av
bingen
hastigheten
på
gjødsel
og
flis
fra
liggearealet.
Med
lite
fall
reduseres
utglidningen
gjødsel
(denne kan også benyttes som drivgang), eller fangfront. Gjødsel kjøres utav
enten
med sakte(denneogkan
også
benyttes
som
drivgang),
eller
fangfront.
Gjødsel
kjøres
ut økt
enten
med saktealder
vekt.
Når
det et
g jelder
drift
sikkerhet
anbefales
det
enten
strøgang
i bakog
flis,
mens
fall
over
10%og
øker
utglidningen
og
også
til
flisforbruk.
gående
gjødseltrekk
eller
traktor.
Gjødsel
frafører
denne
løsningen
betraktes
som bløtgjødsel.
gående
eller
traktor.
Gjødsel
fra denne
løsningen
betraktes
som bløtgjødsel.
Løsningen
med
tråkkutgjødsling
er fleksibel
da antall
dyr i bingen
kan varieres med alder og
kant
avgjødseltrekk
bingen
(denne
kan
også
benyttes
som
drivgang),
eller
fangfront. ­Gjødsel
vekt.
Når
det
gjelder
drift
og
sikkerhet
anbefales
det
enten
strøgang
bakkantløsav bingen
kjøres ut enten med saktegående g jødseltrekk eller traktor. Gjødsel frai denne
(denne
kan
også
benyttes
som
drivgang),
eller
fangfront.
Gjødsel
kjøres
ut
enten
med sakteningen betraktes som bløtg jødsel.
gående gjødseltrekk eller traktor. Gjødsel fra denne løsningen betraktes som bløtgjødsel.
I likhet med tråkkutg jødsling vil utglidning av g jødsel og halm ha sammenheng med fall, dybde på
liggeareal og type dyr som befinner seg i bingen. Eldre dyr tåler mer fall da disse er roligere enn f.eks.
okser i god vekst. Ved utkjøring av g jødsel og halm må skille over g jødselgang kunne slås opp slik at
dyra stenges bak i bingen.
Talle
Talle
Det er flere talleløsninger, vi vil se nærmere på talle med lang og kort eteplass.­
­L øsning
lang eteplass
anbefales,
talle
med
eteplass
kanLøsning
være et
Det
er fleremed
talleløsninger,
vi vil se
nærmere men
på talle
med
langkort
og kort
eteplass.
med
Det er flere talleløsninger,
vi
vil
se
nærmere
på
talle
med
lang
og
kort
eteplass.
Løsning
med
lang
eteplass
anbefales,
men
talle
med
kort
eteplass
kan
være
et
alternativ
for
ungdyr.
alternativ for ungdyr. Der det er lang eteplass skrapes g jødsel ut, der det er kort
lang eteplass
anbefales,
men
med
kort skrapes
eteplass
kan ivære
alternativ
for ungdyr.
Talle
Der
det
er talle
langall
eteplass
gjødsel
ut,etder
det er kort
eteplasstalleløsning
blir all gjødselbygger
værende
i
­e teplass
blir
g jødsel
værende
talleområdet.
Uavhengig
den
Der det er lang eteplass
skrapes
gjødsel
ut,
der
det
er
kort
eteplass
blir
all
gjødsel
værende
i
talleområdet.
Uavhengig
talleløsning
bygger
den
på
at
halm
og
gjødsel
blandes
i
liggearealet
på at halm og g jødsel blandes i liggearealet og det skjer en varmegang og omdantalleområdet.
talleløsning
den omdanning
på atpå
halm
gjødsel
i liggearealet
DetUavhengig
er flere
talleløsninger,
vibygger
vil se nærmere
talleog
med
lang blandes
og kort
eteplass.
Løsning
med
og
det
skjer
en varmegang
av
gjødsel
halm.
Halmtalle
er arealkrevende
ning
av
g jødsel
og halm.og
Halmtalle er arealkrevende
sammenlignet
med andre alterog det skjerlang
en varmegang
og omdanning
gjødsel
halm.
Halmtalle
arealkrevende
eteplass
anbefales,
menandre
talleavmed
kort og
eteplass
kan
være
eteralternativ
for ungdyr. bygninger eller
sammenlignet
med
alternativer.
Der
en
har
ukurant
mål
i
eksisterende
nativer. Der en har ukurant mål i eksisterende bygninger eller stor tilgang på halm
sammenlignet
medstor
alternativer.
Der
en
har ukurant
mål
i eksisterende
bygninger
eller
Der det
erandre
lang
eteplass
skrapes
gjødsel
ut, et
deralternativ.
det er
kort
blir
gjødsel
værende
tilgang
på halm
er det
absolutt
Dereteplass
det ikke
er all
tilgang
på halm
skali en ikke
ererdet
absolutt
et
alternativ.
Der
det
ikke
erhalm
tilgang
på halm
skal
en
ikke velge talle.
stor tilgangtalleområdet.
på halm
det
absolutt
et
alternativ.
Der
det
ikke
er
tilgang
på
halm
skal
en
ikke
Uavhengig
talleløsning
bygger
den
på
at
og
gjødsel
blandes
i
liggearealet
velge talle. Gjødselarealet skrapes enten med traktor eller saktegående gjødseltrekk.
Gjødselarealet
skrapes
enten
traktor
eller
saktegående
g jødseltrekk .
velge talle. og
Gjødselarealet
enten
traktormed
eller
saktegående
gjødseltrekk.
det skjer
enskrapes
varmegang
ogmed
omdanning
av gjødsel
og
halm.
Halmtalle er arealkrevende
Talle
sammenlignet med andre alternativer. Der en har ukurant mål i eksisterende bygninger eller
stor tilgang på halm er det absolutt et alternativ. Der det ikke er tilgang på halm skal en ikke
velge talle. Gjødselarealet skrapes enten med
traktor
eller saktegående gjødseltrekk.
Talle
/ arealtabell
Talle / arealtabell
Etepl.bredde Kort etepl.
Lang etepl.
Kvileareal
Etepl.bredde Kortmeter
etepl.
Lang
etepl.
Kvileareal
meter
meter
kvadratmeter
Talle
/
arealtabell
meter
meter
meter
kvadratmeter
Ammemu (600-800 kg) 0,70-0,90
3,2-3,6
1m2/100kg lev.vekt
2
Ammemu (600-800
kg) (200-500
0,70-0,90kg)
3,2-3,6
/100kg lev.vekt2,5-5,0
Kviger
0,50-0,65
1,40-1,70Lang1metepl.
2,4-3,0
Etepl.bredde
Kort etepl.
Kvileareal
Kviger (200-500 kg)
0,50-0,65kg) 1,40-1,70
2,4-3,0
2,5-5,0
Okser (200-600
0,50-0,70
1,40-1,75
2,4-3,2
2,5-6,0
meter
meter
meter
kvadratmeter
Okser (200-600 kg)
0,50-0,70
1,40-1,75
2,4-3,2
2,5-6,0
Avlsokse
0,75-0,90
1m2/100kg
Ammemu
(600-800 kg) 0,70-0,90
3,2-3,6 23,2-3,6 1m2/100kg
lev.vektlev.vekt
Avlsokse
0,75-0,90
3,2-3,6
1m
/100kg
lev.vekt
2
Kalvgjømme
Kviger (200-500
kg)
0,50-0,65
1,40-1,70
2,4-3,0 2
2,5-5,0 1,5 m /dyr tot.
Kalvgjømme
1,5 mkg.
/dyr
tot.
kg / 100
Levendevekt
Halmforbruk
Okser (200-600
kg)
0,50-0,70
1,40-1,75 1, 2-1,4 2,4-3,2
2,5-6,0
1, 2-1,4
kgjødsel
/ 100 kg.
Levendevekt
Halmforbruk
Fastg
fra
talle
–
strøblandet
skrapeareal
Gjødseltype
Avlsokse
0,75-0,90
3,2-3,6
1mg2jødsel
/100kg fra
lev.vekt
Fastg jødsel fra talle – strøblandet g jødsel fra skrapeareal
Gjødseltype
Kalvgjømme
1,5 m2/dyr tot.
1, 2-1,4 kg / 100 kg. Levendevekt
Halmforbruk
med talle.
jødsel fra talle – strøblandet g jødsel fra skrapeareal
Gjødseltype PrinsippskisseFastg
Nedsenket liggeplass 1,20 m og
lang eteplass.