Ytelsesavtale Blå Kors Senter 2015 - Helse Sør-Øst

Transcription

Ytelsesavtale Blå Kors Senter 2015 - Helse Sør-Øst
VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET)
til avtale mellom
Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Senter
og
Helse Sør-Øst RHF
Gjeldende for perioden 01.01.15 - 31.12.15
Samlet kontraktsum:
Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). Helse Sør-Øst RHF
skal for avtaleperioden fram til og med 31.12.15 betale en total ramme på
kr
som utbetales i 12 like store månedlige rater.
1) Tjenestevolum og pris
Antall polikliniske konsultasjoner i perioden: 6 080
-
Fordeling etter konsultasjonstype og pris
Ordinære konsultasjoner:
4827 konsultasjoner á. kr
Gruppekonsultasjoner :
230 konsultasjoner á. kr.
Telefonkonsultasjoner:
517 konsultasjoner á. kr.
Familiekonsultasjoner:
230 konsultasjoner á. kr.
Førstegangskonsultasjoner: 195 konsultasjoner á. kr
Oppfølging 1.linje:
80 konsultasjoner á. kr
Side 1 av 5
Poliklinikk: Beskrivelse av behandlingstilbudet ,
Målgruppe 1
Kortfattet beskrivelse av
pasientgruppen(e)
Pasientgruppe 1: Pasienter med alkohol – og/eller
medikamentrelaterte problemer(legale og illegale rusmidler)
Total bemanningsfaktor per
pasient
Kortfattet beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
Behandlingslengde
Samarbeidspartnere
Tilleggsmerknader
Målsetting: Rusmestring, bedre psykisk helse og livskvalitet
Tiltak: Individuelt utformet behandling; individualterapi, gruppeterapi,
psykoedukativ behandling, par/familieterapi,”forsterket poliklinikk” i
ulike kombinasjoner
Dokumentasjon av resultater: Epikriser, brukerundersøkelser
Etter faglig vurdering: 2 md. – 5 år
Kommunehelsetjeneste, NAV, fastlege, DPS, fritidsaktivitetstilbud
Målgruppe 2
Kortfattet beskrivelse av
pasientgruppen(e)
Pasientgruppe 2: Pasienter med pengespillproblemer
Total bemanningsfaktor per
pasient
Kortfattet beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
Behandlingslengde
Samarbeidspartnere
Tilleggsmerknader
Målsetting: Spillmestring, bedre psykisk helse og livskvalitet
Tiltak: Individuelt utformet behandling; individualterapi, gruppeterapi,
psykoedukativ behandling, par/familieterapi, ”forsterket poliklinikk”
ulike kombinasjoner
Dokumentasjon av resultater: Epikriser, brukerundersøkelser.
Etter faglig vurdering: 2 md-5 år
Kommunehelsetjeneste, NAV, fastlege, DPS, fritidsaktivitetstilbud
Målgruppe 3
Kortfattet beskrivelse av
pasientgruppen(e)
Total bemanningsfaktor per
pasient
Kortfattet beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
Pasientgruppe 3: Pasienter med problemer knyttet til nettbaserte spill
Målsetting: Spillmestring, bedre psykisk helse og livskvalitet
Tiltak: Individuelt utformet behandling; individualterapi, gruppeterapi,
psykoedukativ behandling, par/familieterapi, ”forsterket poliklinikk” i
Side 2 av 5
Behandlingslengde
Samarbeidspartnere
Tilleggsmerknader
ulike kombinasjoner
Dokumentasjon av resultater: Epikriser, brukerundersøkelser.
Etter faglig vurdering: 2. md. -5 år
Kommunehelsetjeneste, NAV, fastlege, DPS, fritidsaktivitetstilbud
Målgruppe 4
Individuelt utformet behandling; individualterapi, gruppeterapi, psykoedukativ behandling,
par/familieterapi,”forsterket poliklinikk”i ulike kombinasjoner
Kortfattet beskrivelse av
pasientgruppen(e)
Familiemedlemmer til personer i de tre forannevnte grupper
Total bemanningsfaktor per
pasient
Kortfattet beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
Behandlingslengde
Samarbeidspartnere
Tilleggsmerknader
Målsetting: Bedre psykisk helse og livskvalitet
Tiltak: Individuelt utformet behandling; individualterapi, gruppeterapi,
psykoedukativ behandling, par/familieterapi, ”forsterket poliklinikk”i
ulike kombinasjoner
Dokumentasjon av resultater: Epikriser, brukerundersøkelser.
Etter faglig vurdering: 2. md. – 5 år
Kommunehelsetjeneste, NAV, fastlege, DPS, fritidsaktivitetstilbud
Side 3 av 5
VEDLEGG 2 (BEMANNING PER 1.1.2015)
til avtale mellom
Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Senter
og
Helse Sør-Øst RHF
Gjeldende for perioden 01.01.15 - 31.12.15
Leger og psykologer på Blå kors senter (BKS)
Randi Skjerven , psykologspesialist
100 %
Fast ansatt
Mai Kristina Mack, psykologspesialist
100 %
Fast ansatt
Wenche Haugan, psykologspesialist
80 %
Fast ansatt
Helene H Hjelbakk, barnevernspedagog og psykolog
100 %
Fast ansatt
Pål Fylling Helland, psykolog
100 %
I permisjon
Gry Arvnes, psykolog
100 %
Vikar tom 31.7.15
Aswan Jumaa, psykiater80 %
Fast ansatt
Olgiza Knezevic, lege,spesialist i allmennmedisin
40
Fast ansatt
Pål Fylling Helland driver et spillavhengighetsprosjekt og er tilknyttet BKS
Terapeuter med høyskoleutdanning – helse og sosialfaglig personell
Helga S Braaten, Sosionom
100 %
Fast ansatt
Rolf Brumoen, Sosionom
100 %
Fast ansatt
Sven Figenschou, klinisk sosionom og amilieterapeut
100 %
Fast ansatt
Merete R Stranheim, pedagog og familieterapeut
100 %
Fast ansatt
Nina Grelland, pedagog og familieterapeut
50 %
Fast ansatt
Side 4 av 5
Lise Markussen, psyk .sykepleier og gestaltterapeut
80 %
Fast stilling
Torill Opsand, fysioterapeut
70 %
Fast stilling
Marit Kristiane Aamodt, miljøterapeut og akupunktør 30 %
Fast stilling
Annet personell
Ledelse:
Ailin Strømsholm, sosionom og familieterapeut og videreutdanning ledelse – klinikksjef – 100 %
Merkantile funksjoner :
Wenche Søgaard – 80 %
Torill Rogne – 80 %
Renhold:
Kjell A. Hammerstad – 75 %
Hamar/Oslo……………………………………………..2015
Helse Sør-Øst RHF
Blå Kors Senter
……………………………..
Steinar Marthinsen
viseadm. direktør
……………………………..
Birth Sjøvold
direktør
Side 5 av 5

Similar documents