Protokoll Årsmøte Sola Idrettsråd 10.3.15

Transcription

Protokoll Årsmøte Sola Idrettsråd 10.3.15
Årsmøte Sola Idrettsråd
Tid: Tirsdag 10. mars 2015 kl 19.00
Sted: Havdurhuset på Tjelta
1. Godkjenne de fremmøte representanter
Antall fremmøtte: 15
Antall stemmeberettiget: 14
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent
Forretningsorden: Godkjent
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Dirigent: Arild Olsnes
Sekretær: Kristin Austigard
Undertegne protokoll: Bjarne Seljelid ([email protected]) og Kristin Austigard
([email protected])
4. Behandle årsmelding for 2014
Gjennomgang av Arild Olsnes. Ingen rettelser – godkjent.
5. Behandle regnskap for 2014
Gjennomgang av Arild Olsnes.
Kommentarer:
Har brukt kr 20 000 mer enn budsjett grunnet kostnader med ny hjemmeside
www.solaidrettsrad.no.
Et kommunalt tilskudd på kr. 200.000 var budsjettert til tilsynsvakt i kommunale haller for
2014, men kun kr 65.000 ble brukt.
Regnskapet godkjent.
1
6. Behandle forslag til arbeidsprogram
Fremlagt av Arild Olsnes.
Enstemmig vedtatt.
7. Behandle innkomne forslag
Ingen innkomne forslag
8. Budsjett for 2015
Presentert av Arild Olsnes.
Ingen kommentarer.
Enstemmig vedtatt.
9. Foreta valg
Valgkomiteens innstilling 2015:
Funksjon
Navn
Historikk
Leder
Arild Olsnes,
Sola Håndball
Tor Kåre Jordbrekk,
Havdur
10 (vara),
11(styremedl.)
Masse historikk på
1990 tallet,
comeback i 2012
2013, 2014
Nestleder
Styremedlem
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Bedriftsidrettens
representant
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite
Vara valgkomite
Arnljot Bjelland, Sola
Cykleklubb
Elisabeth Vorland,
Havørn
Kristin Austigard
Sola Turn
Inger Marie Meling,
Solastrand Golfklubb
Wilhelm Trodal
(Shellsport BIL)
Randi Opøyen, Havørn
Fotball
Geir Henanger, Sola
Brettseilerforening
Torstein Jåsund,
(Havørn)
Stig Hansen (Havdur)
Stefan Blanckaert
(Våganes FK)
Marit Husebø
(Havdur)
Kjell-Arne Slethei
(Havørn)
Inger Sofie
Kristiansen, Sola Turn
Ønsker å
fortsette?
JA
På valg/ikke
p.v.
Alltid på valg
JA
Ikke på valg
NEI
På valg
2011, Sekretær i 2012,
13, 14
2014
NEI
På valg
JA
Ikke på valg
2014
JA
Ikke på valg
08,09,10,11
JA
NEI
Innstilles ikke
av oss
Alltid på valg
JA
Alltid på valg
JA
Alltid p.v.
JA
JA
Alltid p.v.
Alltid p.v.
JA
Alltid p.v.
NEI
Alltid p.v.
NY
Alltid p.v
Ny kandidat
May Britt Våland, Sola
Cykleklubb
Terje Hopen,
Sola BMX
Leif Martin Rønnevig,
Sola svømmeklubb
Arnljot Bjelland, Sola
Cycleklubb
Elisabeth H. Vorland,
Havørn AIL
2
Følgende styre er valgt for 2015:
Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Bedriftsidrettens
representant
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite
Vara
valgkomite
Navn
Arild Olsnes,
Sola Håndball
Tor Kåre Jordbrekk,
Havdur
May Britt Våland, Sola
Cykleklubb
Terje Hopen,
Sola BMX
Kristin Austigard
Sola Turn
Inger Marie Meling,
Solastrand Golfklubb
Wilhelm Trodal
(Shellsport BIL)
Leif Martin Rønnevig, Sola
svømme-klubb
Geir Henanger, Sola
Brettseilerforening
Torstein Jåsund, (Havørn)
Stig Hansen (Havdur)
Stefan Blanckaert
(Våganes FK)
Marit Husebø (Havdur)
Arnljot Bjelland, Sola
Cycleklubb
Elisabeth H. Vorland,
Havørn AIL
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Signatur:
Signatur:
Bjarne Seljelid
Kristin Austigard
3

Similar documents