Harstad kommune Opplæringsplan Omsorg Sør

Comments

Transcription

Harstad kommune Opplæringsplan Omsorg Sør
Harstad kommune
Dok.id.:
I.3.3.9.6-5
Side: 1
Opplæringsplan Omsorg Sør
Opplæring/ kurs
Tiltak
Grunnkurs medikamenthåndtering
E-læringskurs
Årlig oppfølging medikamenthåndtering
Årlig opplæring/oppfølging av
injeksjoner.
Oppdatering medikamenthåndtering for
sykepleiere og vernepleiere HIH
Ansvar
Kostnad
Nye
helsefagarbe
idere
Hjelpepleiere/he Alle
Årlig.
lsefagarbeidere
Avdelingsledere
5000,-
Avdelingsledere
5000,-
Sykepleiere,
vernepleiere
Årlig.
Avdelingsledere
Avd.ledere, se
Kursportalen
Avd. ledere
Vikarinnlei
e dekkes
for de som
har
veilederku
rs HIH
Kostnad
ved innleie
Målgruppe
Antall
Tidspunkt
deltakere
Hjelpepleiere/
helsefagarb.
Kurs HiH
Alle
Nyansattkurs
Alle fast ansatte ?
Årlig
Gjennomgang av fagprosedyrer på
avd. møter/personalmøter – i henhold
til årshjul
Brannøvelser
Internundervisning – se eget oppsett i
avdelingen
Alle
Hele året
Opplæring i plan og rapport
Elektronisk meldingsutveksling
Harstad kommune
Alle
Alle
Kvalitetsikring av
dokumentasjon
Alle
Gyldig fra: 10.03.2015
Alle
Alle
Vår og høst
Årlig
Brannvernledere
10 000,Avdelingsleder/ass.
avdelingsleder
Fortløpende
Superbrukere,
ass.avd.ledere
Revideres: 10.03.2016
??
Harstad kommune
Opplæring/ kurs
Dok.id.:
Tiltak
Opplæring i PPS
Prosjekt, mobil Profil og
arbeidsplanlegger
Ryggombudskurs
ForflytningsteknikkObs. prosedyrene
Gjennomgang HMS prosedyrene i
kvalitetshåndboken
Førstehjelp
Svømmekurs med livredning
Veiledningskurs for
praksisveiledere
Samhandling med palliativ avdeling
UNN
Refleksjons- og veiledningsforum
Kurs HMS
tjenesten
Målgruppe
Alle
Alle
Hjemmetjenest Alle
en
Kanebogen/hje
mmetjenesten 2
Ryggombud
Bruke
kompetanse
i egen enhet
Alle
Ansatte på
dagsenteret
Vpl/spl
Harstad kommune
Kostnad
Forløpende
Oppstart 2015
Ass.avd.ledere
Irene/Tore
??
Samlinger spredt over
året
Årlig
BHT
Hjemme tjenesten
Hjemmehjelp
5-6
4
2
1
HIH
Gyldig fra: 10.03.2015
Ryggombudene
1 g. pr.året
Avdelingsleder/
Verneombud
Avdelingsledere/
Jørgen Enoksen
Tore Meltzer
Vår og høst
Ass.avd.leder
Kontinuerlig
Primærsykepleiere
og kreftsykepleier
Ass.avd.ledere
Fortløpende
1
Side: 2
Ansvar
Alle
Påbegynte utdanninger/ i enheten
Helsefagarbeider
Lærlinger helsefagarbeider
Sykepleie grunnutdanning
Antall
Tidspunkt
deltakere
Pleiepersonalet
Egen
instruktør
Kurs
Grottebadet
HIH
I.3.3.9.6-5
Fortløpende
Agnes Lilleng
Paul Egil Kvile,
Siw Hamstad
Gun Odden
Camilla Pettersen,
Jon Frode Rian
Revideres: 10.03.2016
2000,-
Harstad kommune
Opplæring/ kurs
Dok.id.:
Tiltak
Målgruppe
Antall
Tidspunkt
deltakere
Demensomsorgens ABC
Kveldsol
Master i Funksjonshemming
HIH
Master i klinisk sykepleie
HIH
Ønsket
kompetanseøkning i
enheten,
med start 2014-2017
Studiested
Målgruppe
Antall
Kreftsykepleie. 60 studiepoeng
Universitete
t i Tromsø
eller Bodø
Høgskolen i
Buskerud
Kurs
Spl
1
Høgskoleutd.
1-2
Høgskoleutd.
1-2
Høgskolen i
Harstad
Høgskolen i
Harstad
Høgskolen i
Harstad
Høgskoleutd.
1-2
Høgskoleutd.
1-2
Høgskoleutd.
1-2
Demens og alderspsykiatri.
30 studiepoeng
Demens PU-tjenesten (ønsker mer
kompetanse på dette)
Ernæring
Smerte- og smertelindring
Kommunikasjonskompetanse.
Harstad kommune
Sykepleiere/hel
sefagarbeidere
1 stk
2015/2016
I.3.3.9.6-5
Side: 3
Ansvar
Nina Simonsen
Elin Storhaug
Personalet ved
Kveldsol
Viggo Opheim
Kostnad
Kostnader
til innleie
Adelheid Holst
Trude Ryland
Gyldig fra: 10.03.2015
Tidspunkt
Ansvar
Revideres: 10.03.2016
Kostnad
Harstad kommune
Dok.id.:
Opplæring/ kurs
Tiltak
Målgruppe
Antall
Tidspunkt
deltakere
Videreutdanning samhandling i praksis.
30 studiepoeng
Åpen omsorg, omsorgsforløp på tvers.
60 studiepoeng
Utviklingshemming og aldring.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring
og helse, Fagskolen Aldring og helse
Demensomsorg og alderspsykiatri.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring
og helse, Fagskolen Aldring og helse.
Høgskolen i
Narvik
Universitete
t i Nordland
Nettstudie
Høgskoleutd.
1-2
Høgskoleutd.
1-2
Helsefagarb.
1-2
Nettstudie
Helsefagarb.
1-2
Rehabilitering
NKS
nettstudie
Helsefagarbeide 1-2
re
Personell i
sykehjem,
avlastning og
dagsenter
Spl
Diverse kurs med henblikk på
aktivisering
Klinisk stige
Harstad kommune
Høgskolen i
Harstad
Gyldig fra: 10.03.2015
I.3.3.9.6-5
Ansvar
Revideres: 10.03.2016
Side: 4
Kostnad