Årsmøtereferat2014 - Førde Brukshundklubb

Transcription

Årsmøtereferat2014 - Førde Brukshundklubb
Årsmøtereferat Førde Brukshundklubb 2014
Det blei avhalde årsmøte i Førde Brukshundkubb, tysdag 24. februar 2015 kl. 19.00 på
Rødekorsbygget.
Det var totalt 15 frammøtte, inkludert styret.
Leiar Katrin Bøyum ønsket velkommen og opna årsmøtet.
Sakliste:
Sak 1
Val av møteleiar, ordstyrar og referent.
Vedtak: Irene M. Sønnervik blei valt til møteleiar, Leif Magne Aarnes til
ordstyrar og Katrin Bøyum til referent. Vala var enstemmig.
Sak 2
Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 3
Godkjenning av sakliste.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 4
Val av protokollunderskrivarar og tellekorps
Vedtak: Tone Madsen og Marloes Vos blei foreslått til å skrive under
protokollen. Lisbeth Madsen og Ann Kristin Gaare blei foreslått til tellekorps.
Sak 5
Godkjenning av årsmelding for år 2014. Irene M. Sønnervik leste igjennom
årsmeldinga.
Vedtak: Årsmeldinga blei enstemmig godkjent.
Sak 6
Godkjenning av årsrekneskap for år 2014. Irene M. Sønnervik gjekk igjennom
regnskapet.
Vedtak: Årsregneskapet blei enstemmig godkjent.
Sak 7
Innkomne saker – det var ingen innkomne sakar.
Årsmøtereferat Førde Brukshundklubb 2014
Sak 8
Val
Følgjande personar i styret er på val;
Katrin Bøyum og Leif Magne Aarnes.
Elles er alla vara medlemmar, revisor og valkomitè på val.
Valkomiteens forslag og andre innkomne forslag blei gjennomgått.
Sjå vedlegg 1.
Vedtak: Katrin Bøyum og Leif Magne Aarnes har begge takk ja til gjenvald,
som leiar og styremedlem. 1. vara blei Frank Lien og 2. vara Per Arne Flølo.
Asbjørn Steen blei gjenvald som revisor.
Ny valnemnd blei Frode Fuglestrand, Nina Søgnesand og Karoline Mulen
Sunde. Vara blei Hilde Søreide.
Det nye styret i Førde Bukshundklubb frå februar 2015 består av:
Leiar
Katrin Bøyum
Nestleiar
Kate Yndestad
Sekretær
Gro Janne Lærum
Kasserar
Irene M. Sønnervik
Styremedlem
Leif Magne Aarnes
Årsmøte vart avslutta kl. 20.00
Referent:
Katrin Bøyum
Protokoll underskrift:
Tone Madsen
Marloes Vos