VULKEM 116 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher

Comments

Transcription

VULKEM 116 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher
r
Side 2 av 7
VULKEM 116
ffi
Farebeskrivelse
Farlig ved innånding. lrriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved
innåndlng og hudkontakt. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for
vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet.
Generelt
Søk legehjelp i alle tvilstilfeller eller hvis symptomer vedvarer. Ta med
helsedatabladet. En bevisstløs person må aldri gis noe via munnen.
Bring personen ut i frisk luft, hold pasienten varm og i ro. Ved
åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved hjertestans gis hjertekompresjon.
Den skadede må ikke gis noe via munnen. Bevisstløse personer legges i
stabilt sideleie med hodet lavt. Sørg for at personen holdes varm. TILKALL
AMBULANSE. Ta med sikkerhetsdatabladet til sykehuset.
Forurenset tøy flernes straks. Vask huden grundig med såpe og vann eller ett
anbefalt hudrensemiddel. IKKE bruk løsemidler eller fortynnere.
Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig vann mens
øyelokkene løftes. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortset
skylling unQer transport til sykehus. Sørg for å gi dette helsedatabladet til
lnnånding
Hudkontakt
Øyekontakt
legen.
Svelging
Om pasienten er ved bevissthet; gi fløte eller matolje. Fremkall ikke brekning.
Hvis brekninger inntreffer, hold hodet lavt, slik at ikke luftveiene blokkeres.
Søk legehjelp øyeblikkelig. Hold pasienten i ro.
Passende brannslukningsmiddel
Uegnet brannslukningsmiddel
Brann- og eksplosjonsfarer
Anbefalt: skum, CO2 og pulver. Vannspray, tåke eller -dis.
Må ikke benyttes: Vannstråle med stort volum.
Produktet er ikke brannfarlig, men er brennbart. Ved oppheting og brann kan
isocyanatholdige produkter danne meget giftige gasser, som f. eks; frie
isocyanater, aminer, nitriler, hydrogencyanid, nitrøse gasser og
karbonmonoksid. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere for å
hindre oppbygging av trykk og mulig automatisk selvantennelse og eksplosjon
når utsatt for ekstrem varme.
Brannmenn må benytte pusteapparater som er uavhengig av den omgivende
luft, og verneklær som er motstandsdyktige mot både hete og kjemikalier.
Avløp fra brannslukning må ikke tillates å nå dreneringer eller vannløp.
Personlig verneutstyr
Annen informasjon
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Metoder til opprydding og rengjøring
Se beskyttelsestiltak listet i kapitlene 7 & 8.
Søl må ikke slippes ut i kloakk, natur eller vassdrag. Ved forurensning av
sjøer, vann, natur eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til
norsk lovgivning.
Spill samles opp med ett ikke brennbart, absorberende materiale, f.eks; sand,
jord, vermiculitt, diatomEjord, og behandles i henhold til lover og regler for
avfallshåndtering (se kapittel '13). Rengjør fortrinnsvis med rengjøringsmiddel;
unngå bruk av løsemidler.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)