Ett år etter Sykehusbygg-stiftelsen Hva gjør vi? Hva vil vi?

Transcription

Ett år etter Sykehusbygg-stiftelsen Hva gjør vi? Hva vil vi?
Ett år etter Sykehusbygg-stiftelsen
Hva gjør vi? Hva vil vi?
Adm.dir. Ann Elisabeth Wedø
INFO OM SYKEHUSBYGG HF
Eierskap og styring
• Eiere:
De fire helseregionene.
Stiftet i oktober 2014 som et
felles eid foretak.
• Overordnet styring:
Foretaksmøter med eierne.
• Oppdragsdokument:
Fra de fire RHF-ene, februar
2015
Sykehusbyggs styre
• Steinar Frydenlund, styreleder
•
•
•
•
•
•
Jan Eirik Thoresen, nestleder
Ivar Eriksen, styremedlem
Hilde Rolandsen, styremedlem
Rigmor Helene Hansen, styremedlem
Kristin Gustavsen, styremedlem
Ansatterepresentant (høsten 2015)
Finansiering av Sykehusbygg
• Fellesoppgaver
• Administrasjon
• Prosjektinntekter
Organisering
• Fellesoppgaver
• Plan og utvikling
• Prosjektering og bygging
• Stab:
– HR og administrasjon
– Økonomi
Sykehusbyggs ledelse
• Adm. direktør: Ann Elisabeth Wedø
•
•
•
•
•
•
Viseadm. direktør: Bjørn Remen
Fellesoppgaver: Sigmund Stikbakke
Plan og utvikling: Marte Lauvsnes
Prosjektering og bygging: Edel Stokholm
Økonomi: Jørn Rørmark
Administrasjon og HR: Berit Valstad-Aalmo
Dyktige og dedikerte medarbeidere!
Ansatte i 2015: ca. 40 (Trondheim og Oslo)
OPPDRAGET
Intern leverandør til regionale helseforetak og helseforetakene
Legge til rette for og bidra til:
• Standardisering
• Erfaringsoverføring
• God ressursutnyttelse og ressurstilgang innen
prosjektering og bygging av sykehus
Sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av
sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer
foretakenes eiendomsforvaltning til nytte
Kompetansenavet Sykehusbygg HF
Livsløpsperspektiv
Prosjekter
Drift
Kompetansenavet
HVA GJØR VI?
Kundedialog
En stor takk!
Være lydhøre for:
• Behov
• Utfordringer
• Utviklingspotensial
• Vektlegging
Dialog med rådgivere, leverandører og
entreprenører
• Vi inviterer til dialog og samhandling!
For å kunne tilby standardiserte prosesser og løsninger, metoder og
verktøy
UTVIKLER KUNNSKAP
Utviklingsprosjekter
•
•
•
•
•
•
•
•
Erfaringsoverføring og evaluering
Standardisering
Veiledere for tidligfaseplanlegging
Videre utvikling av framskrivingsmodellen
Videre utvikling av klassifikasjonssystemet
Kunnskapskilder, kunnskapsdatabase
Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy, støttesystemer
Utvikling av digitale modeller for prosjektstyring,
kommunikasjon
Erfaringsseminaret 3.september
Lær av hverandre, vær innovativ, evaluer
PROSJEKTER VI YTER BISTAND I
Noen av prosjektene vi bistår i:
Psykiatribygg:
• Sørlandet sykehus
• St Olavs Hospital,
Østmarka
• Levanger
• Sykehuset i Vestfold
Sykehusapotekene:
Produksjonsrom
Helikopterlandingsplasser
Lokalmedisinske sentra:
• Brønnøysund
• Alta
Store prosjekter:
• Nordmøre og Romsdal
• Vestre Viken
• Stavanger
Rehabilitering og nybygg
HVOR GÅR VEIEN VIDERE?
= Livsløpsperspektivet
Utviklingsplan
Planlegging og
utvikling
Prosjektering og
bygging
Overlevering og
drift
Målbildet
Sykehusbygg skaper framtidsrettede, sunne bygg
som er helsefremmende og driftseffektive gjennom
sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte
Gjennom:
– Effektiv ressursbruk i planlegging og gjennomføring av
sykehusprosjekt
– Innovativ og kunnskapsbasert planlegging og bygging
gjennom standardisering av prosesser, løsninger og
gjennomføringsmodeller
– Medarbeidere med oppdatert kunnskap og
kompetanse, metoder og verktøy
Utfordringer
Planlegging og bygging:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planleggingstid
Forutsetninger
Prosess og medvirkning
Kunnskapsgrunnlag
Teknologisk utvikling
Standardisering vs
skreddersøm
Entreprisemodeller
Industriell
byggemetodikk
Sosial dumping
Kostnader (pris/kvm)
SB som internleverandør:
• Avklare rollefordeling
• Prosjektportefølje
• Kompetanse og
bemanning
• Utvikle kunnskapsbeinet
samtidig som det skal
leveres på prosjekter til
avtalt tid, kost og kvalitet
Planlegging og bygging:
Utviklingsplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planlegging og
utvikling
Prosjektering og
bygging
Digitalisering
Maler
Forutsetninger og tidsforløp
Standardiserte arbeidsprosesser (Lean)
Standardiserte løsninger
Kunnskapsgrunnlag
Anbefalte entreprisemodeller
Byggemetodikk
Lean Construction
Verktøy (dRofus, BIM, andre)
Sosial dumping
Teknologisk utvikling
Økonomiske analyser
Overlevering og
drift
Resultater tilsetting
Arbeidsprosesser og LEAN
Til:
Saksbehandlingstid:
Målsetning 15-17 uker!
Gevinster: Godt omdømme, høyere brukerverdi, bedre kandidater, felles forståelse, frigjøre tid fra
saksbehandling til utvikling, lettere å få sakkyndig utvalg, bedre kvalitet, mindre frustrasjon
Forutsetninger og tidsforløp
Utviklingsplan
Prosjektering og
bygging
Tidligfaseplanlegging
Idefase
Forprosjekt
Konsept
-fase
Programmering
Skisseprosjekt
Kr?
Kr?
Overlevering og
drift
Skreddersøm vs standardiserte
løsninger
• Valgmeny blant ulike standardiserte løsninger
som har godt dokumenterte
kunnskapsgrunnlag
• Hva bør kunne standardiseres?
• Under hvilke betingelser:
– Åpnes det for skreddersøm?
– Skal standardiserte løsninger benyttes?
Kunnskapsutvikling og læring
• Det er i dag lite systematisk innhenting av kunnskap fra
sykehusprosjekter, og i drift
• Det er sporadisk og tilfeldig formidling og utveksling av
kunnskapen
• Mange sykehusprosjekter og prosjektorganisasjoner starter på 0
• Utfordring å tenke fremtidsrettet
Kunnskapskilder
Når spørsmålet dukker opp i prosjektene:
Hvilken kunnskap finnes om ensengsrom og sengetun?
Noen eksempler
«Framtidens sengestue»
Kunnskapskildene: Forskning, evaluering, erfaring, innovasjon
Behov for kunnskap, noen eksempler….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dimensjonering; effekt av åpningstider og utnyttelsesgrader
Standardiserte pasientforløp
Hygiene og sykehusbygg
Ventilasjon i operasjonsstuer
Psykiatribygg; integrert – og i hvilken grad
Akuttmottak og observasjonsenheter
Sengetun og ensengsrom
Framtidens poliklinikker og dagområder
Brukernes henvendelsepunkter; resepsjoner, ekspedisjoner,
arbeidsstasjoner
• Arealstørrelser tekniske anlegg vs areal for pasientbehandling
• Overflater, materialer; vedlikehold og kvalitet
Kunnskapskilder, kunnskapsbase
• Evaluering, erfaringsdeling og utvikling av ny
kunnskap
• Strukturering og tilgjengeliggjøring av kunnskap
• Rom for nytenking og innovasjon
• Formidling av kunnskap
• Web side
• I samarbeid med NTNU
og andre
Nye erfaringsseminarer
• Bruk av veileder for tidligfaseplanlegging
– Desember 2015
• Bygg for psykisk helse
– Januar 2016
• Hygiene og sykehusbygg
– Januar 2016
Verktøy
• BIM
Industriell byggemetodikk
Industriell byggemetodikk handler om å flytte deler av
arbeidet, som tradisjonelt har vært utført på byggeplassen, til fabrikker eller
øvrige produksjonsarealer. Dette gjøres ved at komponenter som skal inngå i
bygget produseres utenfor byggeplassen og deretter blir tiltransportert og
montert.
Kilde: Markedsundersøkelse Metier
Sosial dumping
• Erfaringsdeling
• Bevisstgjøring
• Kontraktuelle grep
Teknologisk utvikling
• Hvordan evne å se inn i glasskula?
• e-helse, digitale løsninger, medisinsk teknisk
utstyr og IKT
• Mer løses enten hjemme eller i
kommunehelsetjenesten
• Hvordan påvirker det utformingen av
framtidige sykehus?
Kilde: Metier
Økonomi
Norsk prisnivå for bygg- og anlegg høyest i Europa
Norge
EU 27 Snitt
Kilde: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_for_investment
Kilde: Metier
Økonomi
Norsk prisnivå for bygg- og anlegg høyest i Europa
Norge
Hvorfor?
Økonomiske
analyser!
EU 27 Snitt
Kilde: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_for_investment
Entreprisemodeller
• Ulike modeller
• Hva påvirker valg av modell?
• Hvilke modeller fungerer i ulike markeder og
prosjekter?
Utfordringer
Sykehusbygg som internleverandør:
• Utvikle kunnskapsbeinet samtidig som det skal leveres på
prosjekter til avtalt tid, kost og kvalitet
• Avklare rollefordeling
• Prosjektportefølje
• Kompetanse og bemanning
Planlagte investeringer fram til 2020
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2014
E 2015
Bygg og anlegg
41
2016
MTU
2017
IKT
2018
Annet
2019
2020
Avskrivninger
Norwegian Ministry of Health and Care Services
Kompetanse og bemanning
• Utkast til strategi legges fram for styret i
desember
• Vurdering av kjernekompetanse- og
bemanning
• Prosjektstyring og lean
• Rådgivermarkedet
Takk for oppmerksomheten!
VI GLEDER OSS TIL FORTSETTELSEN!
Verdikjeden og forbedringstiltak
Utviklingsplan
Idefase
Konsept
-fase
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Bygging
Overlevering
Programmering
Skisseprosjekt
Forutsetninger, beslutningsprosess og maler
Arbeidsprosesser og detaljeringsnivå
Samhandling og involvering av fagområdene
Metodisk grunnlag og krav iht lovverket
Veiledende standarder og kunnskapsgrunnlag
Verktøy som understøtter arbeidsprosessene gjennom hele livsløpet til et bygg
Drift
Hvordan finne og utvikle relevant kunnskap
og gjøre den tilgjengelig?
Hvilken kunnskap er av stor betydning for planlegging, bygging
og drift av sykehus?
Hvilke metoder skal man benytte for å innhente ny kunnskap?
Hvor og på hvilken måte ønsker du å finne
kunnskapen?
Dette er spørsmål du
Vil få mulighet til å
Besvare i rundebordsdiskusjonen i morgen