MAL FOR UTVIKLINGSPLAN

Transcription

MAL FOR UTVIKLINGSPLAN
FANA GYMNAS, FELLES ANSVAR FOR LÆRING OG TRIVSEL
UTVIKLINGSPLAN 2013-2014
Utviklingsplan for Fana gymnas
2013-2014
FANA GYMNAS, FELLES ANSVAR FOR LÆRING OG TRIVSEL
Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til læring og en positiv utvikling for den enkelte elev og sikrer samtidig elevene en skolehverdag som fremmer
helse og trivsel. Læring og trivsel, begge faktorene må være tilstede for å ha et godt læringsmiljø.
OVERORDNET MÅLSETTING
Å gjøre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i klasserommet enda bedre og styrke kommunikasjonen mellom elever,
lærere og ledelse.
SKOLENS PEDAGOGISKE PLATTFORM
Fana gymnas har et personale med høy faglig kompetanse som legger vekt på å gi elevene faglige utfordringer og stimulerer dem til å strekke seg mot nye
mål. Våre faglig dyktige lærere vet at læring skjer best med lærere som er inspirert og engasjert og som trives i et arbeidsfellesskap basert på gjensidig tillit
og respekt, samarbeid og deling.
Vi er en studiespesialiserende skole og ønsker å holde det beste ved begrepet allmenndanning i hevd. Vi ønsker å vise at kulturarven utgjør en vesentlig
bakgrunn for å forstå både dagens virkelighet og oss selv. Samtidig må vi være åpne for at framtiden stiller oss overfor nye tenkemåter og utfordringer.
Vår hensikt er å stimulere til en utvikling av læringsorienterte elever, dvs. at de har læringen som et mål, er oppgaveorienterte, ønsker å forbedre sine
ferdigheter, mestre oppgaver, forstå bedre og få mer innsikt. Vi stimulerer elevenes lærelyst når de har tro på egen læringsevne og erfarer at de lykkes i
arbeidet sitt.
Vårt syn er at kunnskap ikke er noe en får, men noe en arbeider seg fram til. Elevene arbeider seg framover med ulike forutsetninger, med ulik motivasjon
og ulike interesser og med stor variasjon i aktiviteter utenom skolen. De utgjør en mangfoldig flokk. Akkurat som skolen har et mangfold av mål.
Elevene skal lære både fag og ferdigheter. De skal lære å arbeide selvstendig, sammen med andre og utvikle kritisk evne. Fana gymnas ønsker at elevene
skal se på verden utenfor på en nyansert og kritisk måte, og se at de selv har et samfunnsansvar, både som medborger og verdensborger. Vårt skolesamfunn
er på mange måter et samfunn i miniatyr, og skal gi elevene trening i demokratiske spilleregler, kommunikasjon og konflikthåndtering.
Fana gymnas er også en sosial møteplass. En plass for vennskap og følelser og mellommenneskelige erfaringer. Den sosiale ballasten elevene har med seg,
vil være et viktig grunnlag for utviklingen videre.
Det viktigste den sosiale og faglige ballasten kan bestå av, er lysten og evnen til å lære nye ting. Lysten og evnen til å lære er fundamental for elevenes
videre liv.
Fana gymnas sin visjon er: Kunnskap gir frihet!
Kunnskap er nødvendig for at unge mennesker skal ha frihet til å gjøre valg, kunnskap er nødvendig for at de skal nå de mål de setter seg og kunnskap er
nødvendig for at drømmer skal bli til virkelighet.
Vårt mål, og vår utfordring, er at Fana gymnas skal være noe mer enn en mellomstasjon i livet og at tre år hos oss skal være med på å ruste elevene til å
mestre mange av livets oppgaver, utover å prestere til eksamen. Det siste er viktig, men langt fra det eneste.
Prosess i arbeidet med planen
Bakgrunnsmateriale for arbeidet med utviklingsplanen var fjorårets utviklingsplan, tilstandsrapport og HFK sine kommentarer til disse.
Skolen har etablert grupper innen fire av tiltaksområdene i utviklingsplanen. Gruppene er satt sammen av representanter fra ledelsen, lærerne og elevene.
Gruppene har presentert sitt arbeid og foreslått nye tiltak underveis i skoleåret. Vi har brukt to ½ planleggingsdager + fellestid til å jobbe med klasseledelse,
elevens psykosiale miljø, læringsstrategier og tilstandsrapport. Samlet ledelse har utformet utviklingsplan på bakgrunn av dette.
Årshjul
MARS/APRIL
Evaluering av forrige års plan og
tiltak. Innspill neste års plan
AUGUST-JUNI
Iverksetting og oppfølging
av utviklingsplanen
APRIL
Starte arbeidet med utarbeidelse av
neste års utviklingsplan
MAI/JUNI
Utarbeidelse av
tilstandsrapporten
AUGUST/SEPTEMBER
Ferdigstillelse av
utviklingsplan og fokus på
de viktigste tiltaksområdene
JUNI
Ferdigstillelse av tilstandsrapport
Årsplan
Tidspunkt
Uke 34
Uke 35
Innen 1/9
Uke 35/36
Uke 40
Uke 40
September
Oktober
Uke 44/45
November
Januar
Februar
Februar/mars/april
Mars
Mars/april
Tema
IKT – eKoordinator, gjennomgang elevkurs,
Skolearena og It’s Learning
Læringsstrategier – videre arbeid
Ferdigstillelse av Utviklingsplan 2013-2014
IKT elevkurs vg1
IKT Workshop
Gjennomgang av Utviklingsplan –
presentasjon av utviklingsplan og hvordan vi
skal jobbe
Gjennomføre Elevundersøkelsen
Ansvar
Ikt-gruppen-HOE
Resultat Elevundersøkelsen
Vurdering – framovermeldinger
Ansatte har valgt utviklingsområde de skal
jobbe med
VIP programmet gjennomføres i vg1 klassene
Presentasjon av læringsprosjektene - status
IKT – drypp
Læringsstrategier
Fravær – status etter 1.termin
Presentasjon av utvalgte prosjekt som ansatte
jobber med
IKT Workshop
De ansattes prosjekt inngår i
medarbeidersamtalen
Gjennomføring av undervisningsevalueringen
Evaluering av forrige års plan og tiltak. Innspill
neste års plan
Ledelsen-elevinspektør
Vurderingsgruppen-ANR
Avdelingsledere
Økt fullføringsgruppen-NOL
Ledelsen
eKoordinator
Ikt-gruppen
Ledelsen
Elevinspektør
Elevinspektør
Avdelingsledere
Ikt-gruppen-HOE
Økt fullføringsgruppen-NOL
Klasseledelse gruppen-HOH
Avdelingsledere
Ikt-gruppen-HOE
Ledelsen
Rektor
Ledelsen
April
Mai/juni
Juni
Juni/juli/august
August
Vurdering – Klagebehandling
Starte arbeidet med utarbeidelse av neste års
utviklingsplan. Gruppene presenterer sitt
arbeid og kollegiet jobber med dette
Presentasjon av læringsprosjektene –
erfaringsoverføring
Tilbakemelding Undervisningsevalueringen
VIP-programmet – erfaringer
Utarbeidelse av tilstandsrapporten
Presentasjon av utvalgte prosjekt som ansatte
jobber med
IKT drypp
Ferdigstillelse av tilstandsrapport
Ferdigstillelse av utviklingsplan
Presentasjon av Tilstandsrapporten
Vurderingsgruppen-ANR + ass.rektor
Ledelsen
Avdelingsledere
Rektor
Klasseledelse gruppen-HOH
Ledelsen
Avdelingsledere
Ikt-gruppen-HOE
Ledelsen
Ledelsen
Ledelsen
Den enkelte ansatte velger seg et område fra utviklingsplanen som en skal jobbe særskilt med enten sammen med kollegaer(e) eller individuelt.
Det utarbeides en kort prosjektskisse med mål og tiltak. I slutten av skoleåret utarbeider den enkelte en kort oppsummering av prosjektet.
Dette inngår også i medarbeidersamtalen.
Satsingsområder skoleåret 2013-2014:

Vurdering

Klasseleiing

Bruk av IKT i læringsarbeidet
Tiltaksplan
Hovedmålet: Økt læringsutbytte og fullføring
Satsingsområde: Vurdering og læring
Mål
Tiltak
Resultatmål/
kjennetegn
Start – slutt
Milepæler
Ansvarlig/
organisering
Ressurser
Dokumentasjon
Evaluering
Minst 25 % prosent
vurderinger som ikke er
skriftlige (gjelder ikke fag
med egne skriftlige
karakterer)
August 2013- juni
2014
Avdelingslederne
Faglærere
Arbeidstidplanfestet
tid
Vurderings
gruppe
Skolearena
Kriteriebaserte framover
meldinger som motiverer for
økt læring
Større vektlegging av den
muntlige samtalen mellom
lærer og elev
Minst 90 % oppmøte i
vurderingssituasjoner
Skoleårets slutt
Avdelingslederne
Faglærere
Vurderings
gruppe
Større andel av elever som
er faglig motiverte
Reduksjon av fraværet
Skoleårets slutt
Avdelingslederne
Faglærere
Vurderings
gruppe
Bruke forelesninger, ulike
notatteknikker og
etterarbeidsstrategier i
læringsarbeidet i Vg1, Vg2 og
påbygg
Kjennetegn: Alle elever skal
ha notatbøker eller digitale
fagmapper med notat i alle
fag til bruk i alle timer.
Start august 2013.
Tema i fagsamtaler
i første termin.
Januar og april:
Fellesøkter med
evaluering
(lærerne)
Faglærerne
Avdelingsledere
Arbeidsplanfestet
tid.
Fraværsstatistikk,
elevundersøkelsen,
karakterstatistikk
Fraværsstatistikk,
elevundersøkelsen,
karakterstatistikk
Reduksjon i klager
Undervisningsevalu
ering /
elevundersøkelsen
Tilstandsrapport
Andre vurderingsformer
enn skriftlige
Vurderingene i fag
skal stimulere til økt
læring
Gjøre elevene til
beviste brukere av
ulike læringsmetoder
Mål: Bedre læringsutbytte
Milepæl: Første
halvårsvurdering
Satsingsområde: Klasseledelse
Mål
Tiltak
Resultatmål/
Kjennetegn
Start – slutt
Milepæler
Ansvarlig/
organisering
Ressurser
Dokumentasjon
Evaluering
Fanareglene/ryddegrupper
Felles forståelse for og
praktisering av Fanareglene
Bedre orden i klasserom og
på skolen ellers
Skoleåret
Lærere,
Elevinspektør
Avdelingsledere
Klasseledel
sesgruppen
VIP-prosjektet (VGI)
Færre besøk hos
helsesøster/
reduksjon av fravær
Skoleåret
Kontaktlærere
VG1
Helsesøster
Ledelsen
Klasseledel
sesgruppen
Øke forståelsen i ledelsen
for lærernes og elevenes
arbeidssituasjon i
undervisningen, og bedre
og styrke
kommunikasjonen mellom
elever, lærere og ledelse.
Besøke alle en gang per
skoleår
Reduksjon av fravær
Bedre kontakt med
foreldre/foresatte
Skoleåret
Ledelsen
Undervisningsevaluering og
elevundersøkelsen
Rapport/tilbakemelding fra
renholdere
Undervisningevaluering/elevundersøkelsen/til
bakemelding fra
helsesøster
PULS
Medarbeidersamtaler
Skoleåret
Kontaktlærere
Vg1/VG2
Bedre læringsmiljø
og trivsel
Økt fokus på
relasjonen mellom
lærer – elev
Styrking av lærerens
faglige og
pedagogiske
kompetanse.
Redusere fraværet
med 30 %
Veiledning og informasjon
om psykisk helse
Skolevandring
Ny fraværsording VG2
Fraværsrapporter (Skolearena)
til foresatte VG1 og VG2
Klasseledel
sesgruppen
PULS
Satsingsområde: Bruk av IKT i læringsarbeidet
Mål
Elever og lærere skal
bruke IKT på en god
måte i lærings- og
vurderingsarbeidet
Tiltak
Resultatmål/
Kjennetegn
Start – slutt
Milepæler
Ansvarlig/
organisering
Ressurser
Dokumentasjon
Evaluering
Opplæring ansatte
Ansatte behersker
lovpålagte oppgaver som
krever IKT; It’s Learning,
Skolearena..
Avdelingsledere
eKoordinator
IKT konsulent.
Bruk av fellestid
IKT ressursgruppe
Medarbeidersamtaler,
elevundersøkelsen
Workshop
Til inspirasjon og opplæring
for ansatte.
Fornuftig bruk av IKT
Minstemål;
Karakterer,
fravær,
kommunikasjon.
Testes året rundt
Året
Se årshjul
eKoordinator
Bruk av intern og
ekstern kursholdere
IKT ressursgruppe.
Interne
IKT-drypp
Til inspirasjon
Nye programmer
Året
Se årshjul
eKoordinator
IKT konsulent
Avdelingsledere
Opplæringspakke vg1
Mappestruktur med mer.
It’sL, Skolearena, ny pc
ordning
Skolestart
eKoordinator
IKT konsulent
IKT ressursgruppe.
Interne og
eksterne
IKT ressursgruppe
IKT vurdering
Læringsprosjekt
Planlegge og gjennomføre
vurderinger før og etter
prøver
Lette arbeidet med
forberedelser og etterarbeid
i fag for språklærere
Differensiert undervisning
og mer tid til hver enkelt
elev
Økt faglig motivasjon
Skape mer bevissthet og
kunnskap om ulike
læringsstrategier
H2013
Prosjektgruppe:
SÆT, RIJ, CAD og
HOE
eKoordinator og
avdelingsleder
Medarbeidersamtaler,
elevundersøkelsen
Medarbeidersamtaler,
elevundersøkelsen
Medarbeidersamtaler,
elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Digitale penner
Omvendt undervisning
i fremmedspråkene
Digitale tankekart
på Vg1, Vg2 og påbygg
Mars 2013
Mars 2013
eKoordinator og
avdelingsleder
Mars 2013
eKoordinator og
avdelingsleder
IKT ressursgruppe
HFK
Arbeidsplanfestet
tid
Arbeidsplanfestet
tid
IKT ressursgruppe
Rapport
desember 2013
Statistikk over
fullføring og
karakterer
Statistikk over
fullføring og
karakterer
Elevundersøkelsen