Grunnkompetanse læreplan for Vg1 TIP.pdf

Transcription

Grunnkompetanse læreplan for Vg1 TIP.pdf
HJALMAR JOHANSEN
VIDEREGÅENDE SKOLE
LOKAL LÆREPLAN
GRUNNKOMPETANSE
FOR
Vg1 Teknikk- og industriell produksjon
Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven
betegner grunnkompetanse som kompetanse på lavere nivå, og gir en likeverdig mulighet til
å planlegge grunnkompetanse, det vil si under fagarbeidernivået.
Det innebærer at man får opplæring i utvalgte deler av læreplanen i alle fag eller i enkelte
fag innenfor det utdanningsprogrammet en er elev.
Når opplæringen avsluttes får man et kompetansebevis som forteller hvilke deler av fagene
eleven har oppnådd kompetanse i. Etter Vg1 og Vg2 i skole kan man formidles som
lærekandidat og få kompetansebrev innen et avgrenset område istedenfor fagbrev.
Det er fullt mulig å bygge videre på grunnkompetanse og med tiden opparbeide seg yrkeseller studiekompetanse.
Elevene i denne klassen følger deler av læreplanen i noen fag, og tar deler av opplæringen utenfor
skolen i en bedrift. Alle elevene har individuelle opplæringsplaner (IOP).
I denne organiseringa gir ikke grunnkompetanse karaktervurdering – dine ferdigheter og
måloppnåelse blir vurdert i pedagogisk rapport hver termin.
Timeplanen ser slik ut (dagene kan variere):
TIMEPLAN
Time Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Norsk
Programfag
Programfag
2
Norsk
Arbeidstrening
i bedrift
Arbeidstrening
i bedrift
3
Matematikk
4
Matematikk
5
Kroppsøving
6
Kroppsøving
7
8
Postadresse
Moflataveien 38
3733 SKIEN
Besøksadresse
Moflataveien 38
3733 SKIEN
Tlf. sentralbord
35 59 35 00
Telefaks
35 50 69 40
Internett
www.telemark-fk.no
www.hjalmarjohansen.vgs.no
Programfag
Vg1 Teknikk- og industriell produksjon (TIP)
Produksjon
Hovedmål:
 Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til å
forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Felles
programfag skal legge vekt på kvalitetssikring av produkter, prosesser og tjenester og bidra
til at elevene blir kjent med arbeidslivets krav til nøyaktighet.
 Opplæringen i felles programfag skal gi elevene grunnleggende og enkel trening i alle deler
av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og
kvalitetssikring. Opplæringen skal være yrkesrelatert, og forberede elevene.
Kompetansemål:
 Utføre arbeidsoppgaver i tråd med de regler for helse-, miljø og sikkerhet
 Delta i en eller flere arbeidsprosesser fra ide, tegning, planlegging og produksjon av et
bestemt produkt.
 Kjenne til noen metoder for maling av ulike materialer, og utføre enkle arbeidsoppgaver
innenfor feltet.
 Nytte enkel verktøy og utstyr i tråd med lover og regler
 Delta i arbeid med forbyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. (f. eks. skifte dekk)
2
Fellesfag
Norsk Vg1 og Vg2:
Formålet med faget er at de skal kunne nytte seg i språklig kommunikasjon med andre, både
muntlig og gjennom produksjon av egne og andre sine tekster. Gjennom aktiv bruk av språket, blir
en deltaker i kultur og samfunnsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesket som mestrer
språk og tekst.
Et hovedmål for opplæringen er å utvikle selvtillit og aktiv samfunnsdeltaking og livslang læring.
Grunnleggende ferdigheter i faget
 Å kunne uttrykke seg muntlig er å ha evne til å lytte og tale og forstå og vurdere elementene
i en sammensatt talesituasjon. Dette er en forutsetning for å kommunisere med andre.
 Å kunne tuttrykke seg skriftlig er et ansvarsområde i norskfaget,. Skriving er en måte å
utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en
metode for å lære.
 Å kunne lese er en ferdighet som norskfaget har et særskilt ansvar for gjennom den første
leseopplæringen og den videre leseopplæringen. Lesing er både en ferdighet og en kulturell
kompetanse. Gjennom lesing for elevene er faringer som åpner for læring og for å forstå
selv og samfunnet.
 Å kunne nytte digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk.
Kompetansemål:
Muntlige tekster
 Å uttrykke meninger i diskusjoner
 Delta i samtaler om ulike tema, så som litteratur, film og tv
 Gjennomføre enkle fortellinger, foredrag og rollespill
Skriftlige tekster
 Lese og skrive enkle tekster i noen sjangere (artikkel, formelt brev, fortelling og dikt)
 Lese og gjengi innholdet i tekster
 Uttrykke seg presist med et variert og nyansert ordforråd
 Bruk av tekstbehandling til arkivering og systematisering av eget arbeid (fil behandling)
 Bruk av tekster fra bibliotek, internett og massemedia på en kritisk måte
Sammensatte tekster
 Kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i fremføringer og
presentasjoner (bruk av Powerpoint)
Språk og kultur
 Ha kjennskap til viktige tema i norske samtidstekster og sammenlikne med eldre litteratur
 Ha kjennskap til 2 norske forfattere og 2 av deres tekster
 Ha kjennskap til 1 lokal kulturpersonlighet og 1 av hans/hennes verk
 Ha en mening om hvilken forfatter de liker og hvorfor
3
Matematikk Vg1:
Grunnleggende ferdigheter i faget:
 Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille
spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg
å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem.
 Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om
problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og
matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene.
 Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill,
utforsking, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og vurdere
digitale hjelpemiddel til problemløsing. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere,
behandle og presentere data med passende hjelpemiddel.
Kompetansemål:
TALL OG ALGEBRA:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
o anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler og vurdere rimeligheten av
resultatene
o tolke, bearbeide og diskutere det matematiske innholdet i grafiske framstillinger
o regne med forholdstall, prosent, (prosentpoeng og vekstfaktor)
GEOMETRI:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
o løse praktiske problem knyttet til lengde, areal (og volum)
o bruke varierte måleenheter og måleredskaper
o behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske
sammenhenger
ØKONOMI:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
o utføre enkle lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy
o beregne skatt (og avgifter)
o undersøke og vurdere ulike låne- og sparemuligheter ved hjelp av nettbasert
forbrukerkalkulator
4
Kroppsøving Vg1 og Vg2:
Formålet med faget er at bevegelse er et grunnleggende behov hos mennesket. Bevegelseskulturen i
form av lek, idrett, dans og friluftsliv er en del av den felles utdanningen og identitetsskapningen i
samfunnet. Det er derfor viktig å gi unge forutsendinger for å være med å utvikle ferdigheter i idrett
og andre aktiviteter i bevegelseskulturen, og for å ferdes og oppholde seg i naturen.
Hovedmål
 Opplæringa er at eleven skal kunne praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø,
prøve å orientere seg ved hjelp av kart og kompass og være med å planlegge og
gjennomføre turer til ulike årstider.
Kompetansemål:
 Idrett og dans
 Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalde lagidretter, praktisere noen individuelle
idretter
 Svømme på magen og på ryggen og dukke
 Forklare og utføre livberging i vatn og livbergende førstehjelp
 Danse danser frå norsk kulturtradisjon og andre kulturer
 Utføre danser frå ungdomskultur
 Mestre personlig hygiene
 Forklare hva personlig hygiene har å si
 Friluftsliv
5
Læringsplakaten
Skolen og lærebedriften skal:
 gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine
evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
(Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)

stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet
og nysgjerrighet
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

l
stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne
æringsstrategier og evne til kritisk tenkning
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige
utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse
og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/
lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og
fremtidig arbeid
(Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del)

fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
(Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)

stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
(Oppl.l. kap. 10)

bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som
forbilder for barn og unge
(Læreplanverkets generelle del)

sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring
(Oppl.l. kap. 9a)

legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen
(Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)

legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en
meningsfylt måte
6