Lokal læreplan for innføringsklassen

Transcription

Lokal læreplan for innføringsklassen
HJALMAR JOHANSEN
VIDEREGÅENDE SKOLE
LOKAL LÆREPLAN
FOR
FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE
MINORITETER
Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk
grunnskole eller tilsvarende opplæring, men som har behov for et år ekstra for å få et best
mulig grunnlag for å kunne starte på Vg1 og gjennomføre videregående opplæring.
Gjennomsnittlig botid i Norge for elevene i denne gruppa er ca 2 år. Kurset forbruker ikke av
retten til tre års videregående opplæring, og gir dermed heller ikke rett til
spesialundervisning. Klassen har 14 norsktimer pr uke. I tillegg undervises det i
samfunnsfag, matematikk, engelsk, kroppsøving og naturfag. All undervisning forgår på
norsk. Grunnleggende mål i denne læreplanen er at eleven skal utvikle språklig selvtillit og
trygghet, og ordforråd og begrepsforståelse i de ulike fagene.
I denne organiseringa gis ikke karaktervurdering – ferdigheter og måloppnåelse blir vurdert i
pedagogisk rapport hver termin.
Timeplanen ser slik ut (dagene kan variere):
TIMEPLAN
Time Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Naturfag
Norsk
Engelsk
Matematikk
2
Engelsk
Naturfag
Norsk
Engelsk
Matematikk
3
Engelsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
4
Engelsk
Norsk
Møtetid
Norsk
Norsk
5
Norsk
Norsk
Engelsk
Matematikk
Kroppsøving
6
Norsk
Norsk
Engelsk
Matematikk
Kroppsøving
7
Samfunnsfag
8
Samfunnsfag
Postadresse
Moflataveien 38
3733 SKIEN
Besøksadresse
Moflataveien 38
3733 SKIEN
Tlf. sentralbord
35 59 35 00
Telefaks
35 50 69 40
Internett
www.telemark-fk.no
www.hjalmarjohansen.vgs.no
Norsk
Formålet med faget er at elevene skal kunne følge fagplanene i norsk på Vg1 etter endt år. Derfor
ligger både Læreplan i norsk for 10. trinn og Læreplan i grunnleggende norsk for språklige
minoriteter til grunn for denne lokale fagplanen.
Et hovedmål for opplæringen er å utvikle selvtillit, aktiv samfunnsdeltaking og livslang læring.
Læreplanen er delt i fire hovedområder Lytte og tale, Lese og skrive, språklæring og språk og
kultur.
Grunnleggende ferdigheter i faget





Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å lytte til og forstå innholdet i forskjellige muntlige
ytringer og selv kunne gjøre seg forstått. Det omfatter også å tilpasse språket til ulike
samtalepartnere, temaer og situasjoner.
Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å lære å skrive på norsk og videreutvikle sine
skriveferdigheter. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på. Det
innebærer også variert bruk av ord og uttrykk, begreper, språklige mønstre og tekstskaping.
Å kunne lese innebærer å lese norske tekster og videreutvikle sine leseferdigheter. Det
innebærer også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få leseerfaringer og opplevelser. I
lesing inngår utvikling av strategier for å forstå nye ord, begreper og språklige mønstre. Det
dreier seg også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke innholdet i varierte tekster.
Å kunne regne innebærer å forstå tall og matematiske begreper. Det dreier seg også om å
kunne lese grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Logisk resonnement og
problemløsning er en del av regneferdigheten.
Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å mestre nye tekstformer og uttrykksmåter. Det
omfatter kommunikasjon med andre og å produsere, komponere og redigere tekster. Det
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen ulike sjangere og bruke disse. Det
dreier seg også om kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til opphavsrett og
personvern er en del av det å bruke digitale verktøy.
Kompetansemål:
Målet er at elevene har nådd disse kompetansemålene etter endt år. Det er nivå 3 i grunnleggende
norsk for språklige minoriteter som ligger til grunn. I løpet av året vil elevene være på et lavere
nivå, og grunnleggende norsklæreplanen brukes da som et støtteverktøy.
Lytte og tale
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Å uttrykke og grunngi egne meninger, respektere andres og vurdere hva som er saklig
argumentasjon
 Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
 Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, opplesning, rollespill, drama og intervju
tilpasset mottaker
 bruke kommunikasjonsstrategier både i forberedte og uforberedte situasjoner for å forstå
eller gjøre seg forstått
 Presentere et fagstoff muntlig med bruk av fagord og begreper, med og uten hjelpemidler
 vurdere egne og andres muntlige framføringer
2
Lese og skrive
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 bruke varierte og hensiktsmessige lesestrategier i arbeid med ulike teksttyper
 hente informasjon fra fagtekster og bruke dette til å løse oppgaver
 lese og skrive enkle tekster i ulik sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede
sammendrag, artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt,
dramatekst og kåseri
 gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster
 lese og snakke om enkle tekster på sidemålet
 gjenkjenne de språklige virkemidlene gjentakelse, sammenlikning og metafor
 strukturere tekst etter tidsrekkefølge og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 bruke et variert ordforråd for å uttrykke følelser og meninger i egen skriving
 bruke regler for ortografi, tegnsetting og setningsstruktur i egen skriving
 produsere sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper
 bruk av tekstbehandling til arkivering og systematisering av eget arbeid (fil behandling)
 bruk av tekster fra bibliotek, internett og massemedia på en kritisk måte
 bruke ordbøker, oppslagsverk og digitale hjelpemidler
 beskrive og tolke grafiske presentasjoner av tall og andre data
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 snakke om erfaringer med hvor, hvordan og når eleven bruker ulike språk
 samtale om bruk av ironi og humor i språket
 reflektere over egen erfaring med ulike lese- og læringsstrategier
 snakke om talemålsvariasjon, stemmebruk og kroppsspråk i ulike språk
 identifisere likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål
 reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk
Språk og kultur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 presentere egne tolkninger av personer og handlinger i relevant skjønnlitteratur
 presentere viktige tema i noen sentrale norske samtidstekster
 samtale om særlige kjennetegn ved noen norske dialekter
 forklare opphavet til noen vanlige norske ord og uttrykk
 forklare hvordan språk og sjangere brukes forskjellig i ulike sosiale sammenhenger
 sammenlikne ironi og humor i ulike språk
 samtale om hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og
grupper
Vurdering
Kartleggingsverktøyet som er utarbeidet i tilknytning til Læreplan i grunnleggende norsk og
Norsktest for minoritetsspråklige søkere brukes, ved siden av prøver, i vurderingen av eleven.
Karaktervurdering gis ikke, men en pedagogisk rapport blir skrevet en gang i halvåret.
3
Engelsk
Grunnleggende ferdigheter i faget:
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en
del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik:




Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk innebærer å forstå og ta i bruk engelsk i
stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige
ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale.
Å kunne lese i engelsk innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over
stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å
utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.
Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med
de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller
og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster.
Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner
for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en
forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy
bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er
sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.
Kompetansemål:
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne









lære nye ord og bruke disse i rett sammenheng
utvide sitt eget ordforråd
finne ord i engelsk-norsk og norsk-engelsk ordbok
bruke Online Cambridge Dictionaries og The Free Dictionary
symbolene for lydskrift og hvordan de ulike lydene uttales
finne uttalen av et ord ved hjelp av ordbok
grammatiske regler
bruke grammatiske regler muntlig og skriftlig
bruke språket flytende og korrekt
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne










ha et såpass vidt ordforråd at språket kommuniserer
være i stand til å kommunisere relativt fritt med et ordforråd som dekker de fleste emnene i
dagliglivet
bruke grunnleggende grammatiske regler på en korrekt måte i skriftlig og verbal kommunikasjon
lese engelske tekster med god flyt og forstå innholdet av autentiske tekster
forstå dagligtale engelsk og være i stand til å forstå autentiske lyttetekster utført av personer fra
engelsktalende områder
uttrykke seg relativt fritt på engelsk i vanlig dagligtale
presentere et selvprodusert arbeid med flyt og sammenheng til lærer, gruppe eller klasse
beherske ulike hjelpemiddel som digitalt verktøy, presentasjonsverktøy som f.eks. Power Point, lyd
og bilde etc.
produsere tekster med korrekt rettskrivning og grammatikk og ha et godt ordforråd
produsere tekster i de vanligste sjangrene som f.eks. brev, essay, og diverse sakprosatekster
4
Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kjenne til
 hva som særpreger kulturen i ulike engelsktalende land, som f.eks. mattradisjoner, fester,
seremonier, religiøs utøvelse, sport o.l.
 hva som særpreger urbefolkningen og etniske folkegrupper i engelsktalende land
 og kunne plassere urbefolkningen i de engelsktalende områder geografisk
 Aboriginals i Oseania og Indianerne i Amerika, og vite noe om historie og levekår til disse
folkegruppene.
 geografisk plassering av de ulike engelsktalende land og kunne plassere de viktigste
geografiske kjennemerker (hav, elver, fjell, skog o.l.)
 de viktigste engelskforfattere og deres verk. F.eks. Shakespeare, J.K. Rowling etc.
 noen musikkpoeter/grupper, The Beatles, John Lennon etc.
 ulike språklige variasjoner innenfor det engelske språket
 konfliktene i de engelsktalende områder og kunne samtale om dem. F.eks. Nord Irland,
Borgerettigheter i USA og Apartheid i Sør Afrika
Samfunnsfag
Grunnleggende ferdigheter i faget:
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en
del av fagkompetansen. I samfunnsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:
 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i samfunnsfag innebærer å fortelle om hendelser i
fortiden og samtiden, å greie ut om steder og fakta og å bruke definisjoner, begrep og
faguttrykk til å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur. Skriftlig og
muntlig uttrykksevne vil si å kunne reflektere over meningsinnholdet i tekster, bilde, film og
gjenstander, og å kunne sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og
kjelder.
 Å kunne lese i samfunnsfag innebærer å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over
faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende vanskegrad. Å kunne lese vil samtidig si å
behandle og bruke variert informasjon fra bilde, film, tegninger, grafer, tabeller, globus og
kart. For å forstå og delta aktivt i samfunnet en lever i, er det også nødvendig å kunne lese
og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere dette kritisk.
 Å kunne regne i samfunnsfag innebærer å behandle og sammenligne tallmateriale om
faglige tema, og å bruke, tolke og lage tabeller og grafiske framstillinger. Regning i
samfunnsfag handler også om å gjøre undersøkelser med telling, bruke målestokk på kart og
regne med tid.
 Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjøre beregninger, søke etter
informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge ut relevant
informasjon om faglige tema. Digitale ferdigheter vil også si å være orientert om personvern
og opphavsrett, og kunne bruke, og følge regler og normer som gjelder for internettbasert
kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper innebærer å
utarbeide, presentere og publisere egne og felles multimediale produkt.
5
Kompetansemål:
Individ og samfunn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Definere sentrale begrep knyttet til sosialisering
 Forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer og diskutere hvorfor
kjønnsrollene endrer seg over tid
 Regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i en familie ved å bruke ulike verktøy og
vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi
 Drøfte rettighetene man har som forbruker
 Gjøre greie for endringer i familie- og samlivsformer
 Finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, grunngi hvorfor samfunnet straffer
og gjøre greie for hvordan kriminalitet kan forebygges
Arbeids- og næringsliv
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Vite noe om levestandarden i Norge sammenlignet med andre land og diskutere
sammenheng mellom levestandard og livskvalitet
 Kjenne til verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 Diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
 Bruke digitale verktøy for å hente informasjon om forskjellige yrker
 Kjenne til ulike organisasjoner sin plass i arbeidslivet og ulike faktorer som bestemmer lønn
og arbeidsvilkår
Politikk og demokrati
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Gjøre greie for hvordan man selv kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom
bruk av ulike kanaler for påvirkning
 Gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge
 Identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge
 Diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står
overfor
 Diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
Kultur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Kjenne til begrepet kultur og hva det står for
 Kjenne til viktige trekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og noen av de utfordringer
som er i et flerkulturelt samfunn
 Vite noe om hvorfor fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides
 Kjenne til eksempel på hvordan religion påvirker samfunn og kultur
Internasjonale forhold
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Forklare begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
 Forklare begrepet globalisering
 Gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør
 Gjøre greie for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter
 Gjøre greie for EUs mål og styringsorgan
 Finne eksempel på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal
konflikt og forslag til å løse konflikten
 Gjøre greie for hva som kjennetegner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til
terrorisme
 Diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling
6
Matematikk
Grunnleggende ferdigheter i faget:
 Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille
spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg
å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem.
 Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om
problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og
matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene.
 Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill,
utforsking, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og vurdere
digitale hjelpemiddel til problemløsing. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere,
behandle og presentere data med passende hjelpemiddel.
Kompetansemål:
Eleven skal tilegne seg begreper, faguttrykk i matematikk og bli kjent med vanlige formuleringer i
oppgaver slik at eleven neste skoleår kan følge undervisning i en ordinær vg1-klasse.
Tall og algebra
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske
oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene
 tolke grafiske framstillinger
 tolke og håndtere formler knyttet til dagligliv
 regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 kjenne begrepene proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser
og gjenkjenne dette i praktiske sammenhenger
Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 bruke formlikhet og Pytagoras’ setning til beregninger
 regne ut areal areal og volum
 Regne med ulike måleenheter
Økonomi
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 utføre lønnsberegninger
 beregne skatt og avgifter
 sette opp enkle budsjett og regnskap
 kjenne til ulike typer lån (annuitetslån og serielån)
 ha kjennskap til begrepene reallønn og kroneverdi
7
Naturfag
Grunnleggende ferdigheter i faget:
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en
del av fagkompetansen. I naturfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:




Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne
opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter,
feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere
spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å
argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag.
Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over
innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag
innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og
symboler.
Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide
resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold.
Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt
bearbeide og tolke ulike typer data.
Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til
utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering
ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere
naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode
hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med
faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige
problemstillinger.
Kompetansemål:
Bærekraftig utvikling
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 forklare hva som ligger i begrepene førevar-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet
bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
Forskerspiren
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og
velge publiseringsmåte
 skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale
hjelpemidler
 forklare hva som ligger i begrepene førevar-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet
bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
 velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse
konfliktene kan få for lokal-befolkning og for verdenssamfunnet
 gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
8
Ernæring og helse
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
gjøre rede for grunnleggende kjemi fra 10. klasse:
 vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
 undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen
 planlegge og gjennomføre forsøk med påvisnings-reaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding
og analyse av ukjent stoff
 beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
 gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
 gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
 forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
 gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med
egen varedeklarasjon
 drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer
og soling
Energi for fremtiden
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten
 gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger
varmepumper brukes
 gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
Kroppsøving
Bevegelse er et grunnleggende behov hos mennesket. Bevegelseskulturen i form av lek, idrett, dans
og friluftsliv er en del av den felles utdanningen og identitetsskapingen i samfunnet. Det er derfor
viktig å gi unge forutsetninger for å være med å utvikle ferdigheter i idrett og andre aktiviteter i
bevegelseskulturen, og for å ferdes og oppholde seg i naturen. Eleven skal kunne praktisere ulike
former for friluftsliv i ulike naturmiljø, prøve å orientere seg ved hjelp av kart og kompass og være
med å planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider.
Grunnleggende ferdigheter:





Å kunne uttrykke seg muntlige i kroppsøving handler blant annet om å kunne formidle
inntrykk og opplevelser fra ulike aktiviteter. En uttrykker seg muntlig i utformingen av
regler for lek, ulike typer spill og anna samhandling. Evne til muntlig formidling er også
nødvendig når en skal organisere og lede aktiviteter.
Å kunne skrive i kroppsøving handler primært om skriftlige framstillinger av aktivitet og
vurdering.
Å kunne lese i kroppsøving handler om å kunne hente, tolke og forstå informasjon fra
fagspesifikke tekster. Det gir grunnlag for å vurdere viktige sider ved arbeidet i faget. Det
handler også om å tolke kart og forstå symboler.
Å kunne regne i kroppsøving innebærer blant annet å kunne måle lengder, tider og krefter. Å
forstå tal er nødvendig når en skal planlegge og gjennomføre treningsarbeid.
Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving er viktig når en skal hente inn informasjon for
å planlegge aktiviteter, dokumentere og rapportere.
9
Kompetansemål:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter
 Praktisere noen individuelle idretter
 Svømme på magen og på ryggen og dukke
 Forklare og utføre livberging i vann og livbergende førstehjelp
 Danse danser fra norsk kulturtradisjon og andre kulturer
 Utføre danser fra ungdomskultur
 Mestre personlig hygiene
 Forklare hva personlig hygiene har å si
 Utøve ulike former for friluftsliv
10
Læringsplakaten
Skolen og lærebedriften skal:
 gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine
evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
(Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)

stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet
og nysgjerrighet
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

l
stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne
læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige
utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse
og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/
lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og
fremtidig arbeid
(Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del)

fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
(Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)

stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
(Oppl.l. kap. 10)

bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som
forbilder for barn og unge
(Læreplanverkets generelle del)

sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring
(Oppl.l. kap. 9a)

legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen
(Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)

legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en
meningsfylt måte
11