Muligheter-i-videregående

Transcription

Muligheter-i-videregående
Fagdag
En inkluderende skole
Lov og regelverk
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
•  Fylkesmannsembetene er regionale statlige forvaltningsorgan
som er underlagt departementene.
•  FM har helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i
fylket.
•  FM er kongens og regjeringens representant i fylket og skal
arbeide for at stortingets og regjeringens vedtak, mål og
retningslinjer kan bli fulgt opp.
•  OU-avdelingen har ansvar for barn, unge og voksnes rett til
utvikling og opplæring innenfor flere lovverk.
Tilsyn
•  Vi har tilsynsoppgaver innenfor flere lovverk.
•  Vi har siden 2007 hatt tilsyn med samtlige kommuner og
NTFK på kapittel 5 og kapittel 9a. (Spesialundervisning/
spesialpedagogisk hjelp og psykososialt miljø)
•  Erfaringer fra tilsynene
•  Reduksjon i antall klager
Utvikling de siste årene
Spesialpedagogisk hjelp §5-7
Prinsipper for opplæring
• 
• 
• 
• 
Likeverdighetsprinsippet
Inkluderende opplæring
Tilpasset opplæring
Rett til opplæring: §§ 2-1,3-1,13-1,13-2,1-3
kap. 5 opplæringsloven.
Mere om tilsyn
Fylkesmannen- stort trykk på kapittel 5 og kap 9a,
spesialundervisning og læringsmiljø.
Eget tilsyn med ventelister i PP-tjenesten
Forskningsrapport 2013
Else Mc. Climans forfatter/forsker
Utvikling- påfallende statisk mht. rettigheter, ikke svekket,
ikke styrket
Barnehage- utredning tar for lang tid, hjelp for kort tid, ulike
tilråinger fra PPT. Inhold i § 5-7 uklart formulert, vanskelig å
klage
Gsl/vglo: dårlig presisjon vedtak, vanskelig klage,
nedprioritert pga. økonomi. Uklare grenser §§5-1/1-3 og 9a.
Generelt- underbruker rettigheter og klagemuligheter
Forskningsrapport forts.
Bruker ikke rettslige strategier. Oppfyllelelse av plikter fra
skoleeier svikter.
Lovverk videregående
•  Oppl.l § 3-1 4 ledd: Ved omvalg- rett til ett år ekstra. 5
Ledd i bestemmelsen: rett til spesialundervisning- rett til
inntil 2 år videregående opplæring.
Gratisprinsippet gjelder
•  Tegnspråk Oppl.l § 3-9
•  Punktskrift oppl.l § 3-10
•  § Lærekandidat Oppl.l § 4-1 def…mindre omfattende
prøve enn fag- og svenneprøve.
•  Reglene om spesialundervisning…kap. 5
•  Reglene om skolemiljø..kap 9a.
Videregående lovverk
Sakkyndig vurdering- reglene i oppl.l §§ 5-3 og forskrift til
loven § 6-16 ved særskilt utdannings-program (vilkår her
spes.undervisning og særlig behov).
Regler om IOP, Oppl.l § 5-5 og årsrapport.
Voksenopplæring, oppl.l § 4a-1 og 4a-2 og 4a-3
Klagemuligheter til Fylkesmannen
Oppl.l § 15-2
klagemuligheter
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Enkeltvedtak om inntak
Enkeltvedtak om spesialundervisning
Enkeltvedtak om tap av rett til videregående opplæring
Enkeltvedtak om 2 år ekstra
Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter 3-12
Fysisk og psykososialt skolemiljø etter kap. 9a-3