Vedtaksfasen - Fylkesmannen.no

Transcription

Vedtaksfasen - Fylkesmannen.no
Enkeltvedtak – et enkelt vedtak?
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
1
Vedtaksfasen
Når det skrives vedtak er de mest sentrale elementene:
• Vurderingene
• Begrunnelsen
• Språk
• Viktig å huske at mottaker ofte ikke har samme
forutsetninger for å lese og forstå innholdet som den
som forfatter vedtaket
• Viktig å være bevisst på at det kan være skapt
forventninger som ikke blir oppfylt gjennom vedtaket
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
2
Hvorfor regler om enkeltvedtak?
Som offentlig myndighet
har man mye makt
Enhver som har makt er
tilbøyelig til å misbruke
den…
•Regulerer
myndighetsutøvelse
•Gir rammer for
saksbehandlingen – skal
sikre
•Forsvarlig behandling
•Likhet
•Saklighet
•Rettssikkerhet
•Kontradiksjon osv
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
3
Hva er et enkeltvedtak
Definisjon enkeltvedtak (fvl. § 2):
•
•
•
•
En avgjørelse som
er truffet under utøvelse av offentlig myndighet og
er bestemmende for
rettsstillingen til privatpersoner
• Vedtaket må dessuten gjelde en eller flere bestemte personer
Dvs vedtak som handler om å bestemme noe
• Får lov/ikke lov til bygge hus
• Får/får ikke sykehjemsplass
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
4
Enkeltvedtak skal forhåndsvarsles, fvl § 16
• Utdrag §16:
– (..) Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers
inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte
kan vareta sitt tarv.
• I spesielle situasjoner kan forhåndsvarsel unnlates
• FORHÅNDSVARSEL ER RELEVANT NÅR DET SKAL FATTES
VEDTAK SOM BRUKER IKKE ER KJENT MED AT VI JOBBER
MED – REVURDERING AV VEDTAK
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
5
Godt enkeltvedtak – hva skal til?
Riktig tolkning av regelverket
God begrunnelse og ryddig fremstilling
• Logisk oppbygning
• Konklusjonen må ikke komme som en
overraskelse…
Språk - klart og tydelig
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
6
Vilkår – grenser for hva man kan kreve?
Vilkårene må stå i sammenheng med lovens formål
Vilkårene må ikke være for strenge
Vilkåret må være forholdsmessig i forhold til det godet som
oppnås
• Helhetsvurdering
Eks: Narkoman bruker som mottar hjemmesykepleie – har
ofte ”torpedovenner” på besøk.
Kan det stilles vilkår om at bruker skal være alene når tjenester
gis?
Kolliderende hensyn:
• Narkoman bruker har rett på helsehjelp
• Ansatte i helse og omsorg har krav på forsvarlig
arbeidsmiljø
• HVA MENER DERE??
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
7
Tolker vi loven riktig?
Rettsvillfarelse – er det en unnskyldning?
Lagmannsretten har foran redegjort for at det etter lov og forskrift ikke var adgang til å
redusere det kommunale tilskuddet begrunnet i at den ikke-kommunale barnehagen
hadde stengt i skolens ferie, og ikke holdt åpent 48 uker.
Spørsmålet er således om det er unnskyldelig at Nesodden kommunen tolket lov og forskrift
feil. Avgjørende for om kommunen hefter på grunnlag av arbeidsgiveransvaret, er om
kommunens lovforståelse var forsvarlig.
Lagmannsretten anser ordlyden både i loven og forskriften klar. (..)
Kommunen har vist til at spørsmålet etter kommunens oppfatning bød på tvil og at de derfor
henvendte seg til fylkesmannen, men først mottok svar fra departementet etter lang tid og at svaret fra departementet ble oppfattet som lite konkret.
Lagmannsretten viser til at dersom kommunen etter å ha lest lov og forskrift var i tvil,
forelå det for 2008 dessuten rundskriv til hjelp og veiledning for kommunene.
Rundskriv F 07/2008 etterlater ikke tvil om departementets forståelse. (..)
I tillegg til at departementets forståelse av lov og forskift gitt i rundskriv er en rettskilde
kommunen må hensynta, kan det presumeres at andre kommuner generelt følger
rundskrivets anbefaling og at rundskrivet således også er uttrykk for forvaltningspraksis.
Det er uten betydning for lagmannsrettens vurdering om kommunens saksbehandlere
hadde gjort seg kjent med rundskrivet. Det kan uansett ikke anses å være forsvarlig
rettsanvendelse dersom kommunen ved tvil om forståelse av lov og forskrift, ikke
gjør seg kjent med sentrale rundskriv på området.
Lagmannsretten finner således at Nesoddens kommunes rettsforståelse ikke var
unnskyldelig, og at det foreligger ansvarsgrunnlag etter skadeserstatningsloven § 2-1.
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
8
Begrunnelsen - innhold
• Kjernen i et godt enkeltvedtak er en god
begrunnelse
•
§ 25.(begrunnelsens innhold).
– I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre
parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette
parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi
innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.
– I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket
bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et
dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere
framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten
vedlegges kopi av framstillingen.
– De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av
forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for
skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene
være tilstrekkelig.
HER SYNDES DET EN DEL….
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
9
Sivilombudsmannen sier:
• ”Kravene til begrunnelsens innhold, jf. forvaltningsloven § 25 og
de ulovfestede prinsippene som supplerer lovbestemmelsen,
ivaretar flere hensyn. Begrunnelsen må for det første utformes
på en slik måte at den er til hjelp for den vedtaket gjelder, for
eksempel slik at hun kan vurdere om vedtaket skal angripes.
Dessuten må begrunnelsen gjengi det faktiske og rettslige
grunnlaget avgjørelsen bygger på, slik at parten kan ta til
motmæle på en forsvarlig måte dersom hun bestemmer seg for
å angripe vedtaket. I tillegg skal reglene om begrunnelse bidra
til å bevisstgjøre beslutningstakerne, og på den måten sikre
vedtakets kvalitet. Kravene til begrunnelse gjelder for vedtaket
både i førsteinstansen og klageinstansen.”
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
10
Og videre:
• ”Jeg nevner også at kravet til begrunnelse normalt skjerpes jo
mer inngripende og alvorlig avgjørelsen er for den vedtaket er
rettet mot. (…) En ordensstraff er i utgangspunktet alvorlig for en
arbeidstaker, noe som gjør at det i slike tilfeller bør stilles relativt
høye krav til begrunnelsens innhold, både faktisk og rettslig. Når
det, slik som i denne saken, i realiteten også dreier seg om
anklager om uredelighet, skjerpes kravene til begrunnelse.
Videre må jeg legge vekt på at det var en uttalt uenighet mellom
A og kommunen om sentrale faktiske forhold. I et slikt tilfelle må
arbeidsgiveren være særlig nøye med å utforme begrunnelsen.
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
11
God begrunnelse – hva skal til?
•
•
•
•
•
Klar(e) problemstilling(er)
Riktig tolking av regelverket
Riktig vurdering av faktum
Gode og balanserte drøftelser
Korrekt og konkret bruk av regelen (ferdig
tolket) på det faktumet som vi legger til grunn
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
12
Skille: medhold – ikke medhold
• Medhold / enighet - enkle saker:
– Letter på formkravene og kravet til
saksbehandling
• Ikke medhold – behandle på vanlig måte
• Enklere saker – enklere saksbehandling
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
13
Summeoppgave
Nils hadde fått en flis i tåa og klarte
ikke å få den ut. Dette utviklet
seg til en stygg infeksjon, og han
måtte til slutt amputere storetåa.
Han humpet rundt på krykker, og
var lite fornøyd med tilværelsen.
En kompis fra bingogjengen
tipset ham om at det gikk an å få
parkeringstillatelse fra
kommunen, og med denne
kunne han sette bilen hvor han
ville!
Genialt tenkte Nils, og sendte inn en
søknad.
Du er saksbehandler – hvordan går
du frem?
Søknad om parkeringstillatelse
Jeg har amputert storetåa mi, og har
derfor store problemer med å gå.
Ballansen har også blitt veldig
dårlig da tåa nå er borte.
Jeg har ikke så mange lyspunkt igjen
i livet mitt, men koser meg veldig
med bingo. Jeg har behov for
parkeringstillatelse slik at jeg
kommer meg til bingolokalet så
ofte som mulig. Jeg klarer ikke å
gå fra parkeringshuset, det står
også i legeattesten. Det er minst
150 meter fra parkeringshuset til
bingolokalet.
Med hilsen Nils Nilsen
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
14
Forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede
§ 2.Vilkår for parkeringstillatelse
• Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for
forflytningshemmet til:
• a)fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i
samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi
vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege
seg over noen lengde.
• b)passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband
med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende
ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen
lengde. Søknader skal vedlegges legeattest.
• Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til
kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette.
Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er
truffet i kommunestyret.
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
15
Utformingen av selve vedtaket
•
•
Vedtaket kommer som en konsekvens av resten av fremstillingen
Hvor detaljert skal vedtaket være?
•
Det vesentlige er at den som mottar vedtaket får klarhet i:
– hvilke tjenester vedkommende får
– hvilket omfang tjenestene skal ha
•
•
•
Viktig ifht å oppfylle rettigheter overfor pasient
Viktig ifht revurdering av vedtak
Viktig ifht klage
•
Tidsangivelse ? - må i tilfellet ses på som et anslag
– Må være rom for slingring her. Det er mennesker vi har med å gjøre…
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
16
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
17
”Oppskrift” for enkeltvedtak
•
•
•
•
•
Bakgrunn for saken
Fremstilling av fakta og henvisning til lovgrunnlag (fvl § 25)
Vurdering
Begrunnelse - nevne hovedhensyn som har vært avgjørende ved
utøvelse av skjønn (referere til evt retningslinjer og veiledere) (fvl §
25)
Vedtak (”avgjørelsen”)
– Skal denne komme først eller sist??
•
Underretning om klageadgang, klagefrist (fvl § 27) og retten til å
gjøre seg kjent med sakens dokumenter (fvl § 18)
Vedtaket skal komme som en naturlig konklusjon.
Samme oppbygning som en dom.
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
18
Klart språk
• Det holder ikke at vedtaket er riktig og godt
begrunnet hvis ikke parten forstår vedtaksbrevet.
• Klart språk kjennetegnes av at leseren av vedtaket
kan
– finne informasjonen vedkommende trenger,
– forstå informasjonen første gang vedkommende
leser og
– bruke informasjonen (for eksempel til å vurdere
om det er grunn til å klage).
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
19
Eksempler på byråkratspråk…
• «NAV vurderer at det
foreligger sykdom som
nedsetter din funksjonsog arbeidsevne, og det er
usikkerhet angående
varigheten på
sykdommen.»
• En tung setning som kan
forenkles til:
• «Din funksjons- og
arbeidsevne er nedsatt
pga sykdom og vi vet ikke
hvor lenge sykdommen
vil prege deg.»
• «Manglende rapportering –
periodisk kjøretøykontroll»
• «Har du glemt EUkontrollen?»
• Statens vegvesen forenklet
brevene om EU-kontroll, og
oppnådde 40 prosent færre
telefoner fra undrende
brukere etter at de skiftet
tittel på brevet …
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
20
Dette bør vi huske på..
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
21
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
22
Underretning om vedtaket, fvl § 27
Hvem skal ha underretning?
• Den som saken direkte angår (part/fullmektig/pårørende)
Konsekvenser av å ikke underrette parten(e)
• Klagefristen begynner ikke å løpe før parten er underrettet
• Kan skape problemer i saker hvor det er viktig med
fremdrift
• Risikerer vi krav om erstatning?
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
23
Underretning til parten – innhold (fvl § 27)
Ved egenbetaling må det opplyses at det kommer eget vedtak på dette.
Klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage
Retten til å se sakens dokumenter.
Adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 første ledd.
I tillegg skal underretningen om enkeltvedtak til sakens parter opplyse om
følgende når forholdene gir grunn til det:
• a) adgangen til å søke fritt rettsråd,
• b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og
• c) adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
24
Kort oppsummert
Se til at saken er så godt opplyst som
mulig (fvl § 17)
Varslingsplikt og uttalerett (fvl § 16)
Innsynsrett i dokumenter (fvl §§ 18-21)
Enkeltvedtak
Enkeltvedtak skal grunngis (fvl § 24)
Underrette parten om vedtaket (fvl § 27)
Klagerett (fvl § 28)
IKT – Kurs i saksbehandling – 10. juni 2015
25