Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Transcription

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt
Byrådssak
91/15
Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.
ANLS
ESARK-6241-201218362-21
Hva saken gjelder:
Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.
Trafikketaten har revidert det gjeldende boligsoneregelverket. Byrådet vedtok å sende forslaget ut på
høring i møtet den 25.09.14, sak 1350-14.
Høringsrunden er gjennomført i tråd med forvaltningsloven § 37. Innkomne høringsuttalelser, i alt 3, er
vurdert i Trafikketatens fagnotat datert 22.12.14. Etter Trafikketatens mening gir ingen av
høringsuttalelsene grunnlag for å anbefale endringer i det forslaget som ble sendt på høring.
Trafikketaten har imidlertid på eget initiativ revidert forslaget til ny forskrift på noen punkter i forhold til
det forslaget som ble sendt på høring. Endringene er til dels lemping av vilkår og til dels redaksjonelle
endringer. Forskriftsforslaget, høringsuttalelsene og endringene er redegjort nærmere for under
saksutredning.
Resultatet av arbeidet er det foreliggende forslaget om ny lokal "[F]orskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune", hjemlet i vegtrafikkloven § 8, jf. §§ 7 og 8 i forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr.
Den nye forskriften innebærer følgende endringer:
-
Det utstedes én parkeringstillatelse per boenhet, jf. forskriftens § 4, 2.ledd
Boenhet er definert som "enhet som kan brukes som egen bolig, med eget baderom og kjøkken," jf.
forskriftens § 2, bokstav b
Søker må være bosatt i en boligsone, jf. forskriftens § 11, 1. ledd
Parkeringstillatelse tildeles kun biler som er registrert i motorvognregisteret, jf. forskriftens
§ 4, 2. ledd
Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet og den/de sonen(e) den er utstedt for, jf.
forskriftens § 6
Kjøretøyet må enten være registrert på søker i motorvognregisteret, eller på annen måte dokumenteres
at søker disponerer kjøretøyet, jf. forskriftens § 11, 2. ledd
Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsone (utenom sone 1) kan tildeles parkeringstillatelse
når det foreligger særlige forhold, jf. forskriftens § 12
Kjøretøy til offentlig tjenesteutøvelse i boligsone kan tildeles parkeringstillatelse når det foreligger
særlige forhold, jf. forskriftens § 13
Bildelering er en ny innretning som det ikke finnes særskilte regler om i gjeldende regelverk. Den lokale
forskriften åpner opp for at denne type organisasjoner kan tildeles boligsonekort, jf. forskriftens § 14.
Bergen kommunen bør ta ansvar for å tilrettelegge for og gi gode rammevilkår til ordninger som bidrar til
å redusere antallet biler i sentrale strøk.
Byrådet viser til Trafikketatens notat datert 22.12.14 og slutter seg i hovedsak til de vurderinger som
fremkommer der.
1
Byrådet vil imidlertid gjøre noen endringer i forhold til Trafikketatens forslag. Trafikketaten foreslår at
det utstedes kun én parkeringstillatelse per boenhet, jf. forskriftens § 4, 2.ledd. Byrådet innstiller på at
bestemmelsen utvides til maksimalt to parkeringstillatelser per boenhet.
En slik utvidelse vil ha særlig ha betydning for husholdninger som av ulike årsaker er nødt å ha to biler.
Det kan for eksempel være husholdninger med to privatbiler eller som både har en privat bil og en
firmabil til yrkesutøvelse. Forskriften åpner for at parkeringstillatelse kan gis søkere som kan
dokumentere at de disponerer kjøretøy registrert på andre enn seg selv i motorvognregistret, f.eks. ved
erklæring fra arbeidsgiver, jf. forskriftens § 11, 2. ledd. Ved at maksimalt antall parkeringstillatelser
utvides fra én til to per boenhet, vil søkere med både privat bil og firmabil kunne få parkeringstillatelse
for begge bilene.
Endringen fra maks én til to parkeringstillatelser per boenhet, innebærer likevel en innstramming i forhold
til gjeldende regelverk. En differanse i pris for parkeringstillatelse til bil nummer 1 og til bil nummer 2,
slik at parkeringstillatelse for bil nummer 2 innen samme boenhet vil koste mer, vil også medvirke til at
utvidelsen av bestemmelsen vil få begrenset rekkevidde. Prisdifferensiering kan gjøres innenfor rammene
av forskriftene § 3: "…fastsettelse av avgift og avgiftssatser for ulike brukergrupper og boligsoner vedtas
av bystyret."
Byrådet vil fremme egen sak om takstsystem for denne ordningen innen sommeren.
Byrådet anbefaler at forslaget til forskrift vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1.
Begrunnelse for fremleggelse for bystyret:
Det tilligger bystyret å fatte vedtak om lokale forskrifter.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Med hjemmel i lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 § 8, jf. §§ 7 og 8 i forskrift om
parkeringsregulering og parkeringsgebyr vedtas lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i
Bergen kommune slik det fremkommer i vedlegg A.
2. Forskriften kunngjøres i henhold til lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 og trer i kraft en
måned etter kunngjøringen, jf. samme lovs § 3.
Dato:
17. mars 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Martin Smith-Sivertsen
byrådsleder
Henning Warloe
byråd for byutvikling, klima og miljø
Vedlegg:
A. Forslag til forskrift med byrådets endringer
B. Trafikketatens notat datert 22.12.14 med følgende vedlegg:
1. Revidert forslag til Forskrift om avgiftsbelagte boligsoner i Bergen kommune
2. Høringsbrev – eksterne parter
3. Høringsbrev – interne parter
4. Vedlegg høring: Forslag til Forskrift om avgiftsbelagte boligsoner i Bergen kommune
5. Vedlegg høring: Omtale av vesentlige endringer som følge av forslag til ny lokal boligsoneforskrift
2
6.
7.
8.
9.
Vedlegg høring: Gjeldende regler for boligsoneparkering i Bergen
Høringsinnspill – BSBO
Høringsinnspill – Atle Kårstad, Edvardsens gate
Høringsinnspill – Svartediket vel
3
Saksutredning:
Bakgrunn:
Gjeldende regler for boligsoneparkering i Bergen ble utarbeidet og vedtatt av styret i daværende Bergen
Parkering KF i møte 12.11.1985. Regelverket er senere revidert ved fire anledninger, sist 26.10.2010.
Det er behov for endringer i regelverket for boligsoneparkering. Gjeldende regelverk hensyntar ikke at
antall biler har økt kraftig siden 1985, og med dertil vesentlig større biltetthet. Bergen kommune har i
flere år sammen med BIR hatt fokus på fremkommelighet, særlig med tanke på brannbiler. Dagens
biltetthet i boligsonene medfører et fremkommelighetsproblem, som i ytterste konsekvens kan få alvorlige
følger.
Videre er antallet parkeringsplasser på gateplan redusert som følge av omdisponering av areal. I enkelte
boligsoner er det knapphet på parkeringsplasser i forhold til antallet søknader om og utstedte tillatelser til
beboerparkering. Misforholdet mellom tilgjengelige soneplasser og tildelte parkeringstillatelser medfører
større vansker med å finne parkeringsplass for dem som har parkeringstillatelse.
Det er derfor behov for en innstramming av regelverket i forhold til hvem som kan tildeles
parkeringstillatelse. Flere kommuner har allerede begrenset antallet tillatelser til boligsoneparkering til én
per boenhet. Trafikketaten foreslår at lignende begrensning bør innføres i Bergen, ut fra
fremkommelighetshensyn og den eksisterende underdekningen på parkeringsplasser på gateplan.
Videre mangler gjeldende regelverk entydige regler på en del områder, bl.a. i forhold til nyere
innretninger som bildeleringer. Etter trafikketatens mening bør den lokale forskriften åpne opp for at
denne type organisasjoner kan tildeles boligsonekort. Bergen kommunen bør ta ansvar for å tilrettelegge
for og gi gode rammevilkår til ordninger som bidrar til å redusere antallet biler i sentrale strøk.
Forslaget:
Forslaget til forskrift er forsøkt bygget opp i tråd med ordinær forskriftsstruktur. Formål og virkeområde
er fastsatt i § 1. I § 2 følger definisjon av sentrale begreper i forskriften.
Forslagets § 3 er også ny og fastslår at bystyret vedtar "[o]pprettelse, endring og nedleggelse av
boligsoneparkering, samt fastsettelse av avgift og avgiftssatser for ulike brukergrupper og boligsoner."
Trafikketaten anser det som hensiktsmessig at det i større grad kan vedtas differensierte avgiftssatser og at
politisk vedtatte endringer i satsene ikke medfører at det må gjøres endringer i forskriften.
Generelle vilkår for tildeling av parkeringstillatelse fremgår av § 4. De individuelle vilkårene for tildeling
av parkeringstillatelse for ulike grupperinger fremgår av henholdsvis § 10 (bosatte), § 11
(næringsdrivende), § 12 (offentlig tjenesteutøvelse) og § 13 (bildelering).
I forslagets § 4 foreslås det at "[d]et utstedes én parkeringstillatelse per boenhet." Bestemmelsen må sees i
sammenheng med § 2 b) som definerer «boenhet» som «enhet som kan brukes som egen bolig, med eget
baderom og kjøkken». Forslaget innebærer en kraftig innstramming med hensyn til bokollektivers mv.
adgang til parkeringstillatelser i boligsone.
I forslagets § 2, c er bildelering definert som "organisasjoner/virksomheter som retter seg mot
allmennheten og tilbyr en felles bilpark med det formål å tilrettelegge for sambruk av kjøretøy." Etter ny
bestemmelse i forslagets § 14 kan bildelering tildeles parkeringstillatelse. Bestemmelsen er ikke begrenset
til dagens mest fremtredende aktør, men vil omfatte også andre aktører som tilbyr lignende ordninger som
faller innunder ordlyden, samtidig som kravet om at det må være en "organisasjon/virksomhet" innebærer
at sammenslutningen må ha en viss størrelse og styring for å kunne tildeles parkeringskort. Det avgrenses
4
mot mindre sammenslutninger uten et formalisert styresystem. Kravet om at organisasjonen "retter seg
mot allmennheten" betyr at bildeleløsninger som er reservert for bestemte grupper brukere faller uten for
regelen. For å sikre en effektiv saksbehandling ser Trafikketaten for seg en forhåndsgodkjenning av den
enkelte organisasjonen/virksomheten for bildeling før tildeling av parkeringstillatelse kan skje.
I forslagets § 16 er det foreslått en ny regel om klageadgang til Klagenemnden. Trafikketatens vurdering
er at bestemmelsen må inntas for å imøtekomme forvaltningslovens regler om klage.
Høringsinnspill:
Byrådet vedtok å sende forslaget ut på høring i møtet den 25.09.14, sak 1350-14.
Gjennomføringen av høringen ble utført av Trafikketaten. Trafikketaten sendte forskriftsforslaget på
høring til flere eksterne parter (se adresseliste i vedlegg 2 til fagnotatet) og samtlige byrådsavdelinger den
10.10.2014, med uttalefrist 23.11.2014. Vedlagt høringsbrevet fulgte forslaget til ny forskrift, omtale av
vesentlige endringer som følge av forslaget og gjeldende boligsoneregelverk. I tillegg ble høringen
annonsert på Kommunetorget den 12.10.2014 og på Bergen kommunes nettsider.
Tre konkrete høringsuttalelser ble levert innen høringsfristens utløp.
1. Atle Kårstad påpeker at boligsoneparkeringsfondets statuetter, medlemmer, regnskap og forvaltning
bør være offentlig tilgjengelig på internett.
Trafikketaten vurderer at innspillet ikke bør virke inn på innholdet i forskriften, men at
vedkommende som forvalter boligsonefondet i kommunen bør informeres om og ta Kårstads innspill
til vurdering.
2. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) kom med følgende uttalelse:
"Ved etablering av bemannede botiltak i områder med soneparkering vil det være viktig at
reglene sikrer mulighet for å etablere parkeringsplasser i samsvar med krav som stilles i
byggesak og de behov som vil oppstå som følge av at tiltaket er bemannet med eget
personale. Dette for å unngå at gode prosjekter som har høy prioritet mht. å etablere tjenester for kommunens
innbyggere ikke vil la seg gjennomføre, fordi det vil være umulig å sikre nødvendig parkeringsbehov ut i fra
botiltakets formål, eller de krav som blir stilt i reguleringsplan / byggesak.
Slike hensyn kan så langt en kan se sikres innenfor de unntaksbestemmelsene som er inntatt i forslaget til
forskrift. Om det likevel bør være klarere uttrykt i saken før forskriften blir vedtatt bør vurderes."
Trafikketatens oppfatning er at plan- og bygningsmyndighetenes vurderinger knyttet til
parkeringsbehov og krav til parkeringsdekning må gjøres uavhengig av boligsoneordningen.
Boligsoneordningen sikrer ikke mulighet for etablering av parkeringsplasser i forbindelse med
utbyggingsprosjekter o.l. Ordningen gir alene de som kvalifiserer til parkeringstillatelse i boligsone et
tilbud om rett til å parkere på etablerte og tilgjengelig plasser i sonen, mot betaling. Parkeringsbehov
og krav til parkeringsdekning er etter vår oppfatning et annet spørsmål – og et spørsmål som må
avgjøres på et vesentlig tidligere tidspunkt – enn spørsmålet om man er berettiget til
parkeringstillatelse etter gjeldende boligsoneregler.
3. Svartediket vel bemerker at: " når det innføres boligsoner i rene boligsoner vil det være en god ide å
utstede gratis besøkskort til beboerne for at disse kan brukes av familie og venner som kommer på
besøk. Skal et barn besøke sine gamle foreldre 1-2 ganger i uken kan det raskt bli så dyrt at det føles
belastende."
Trafikketatens oppfatning er at utlevering av gratis besøkskort delvis vil kunne uthule
5
boligsoneordningen og dens formål. Besøkende til beboere i boligsone kan i dag kjøpe midlertidige
sonekort, med ulik varighet og ulik pris. Besøkende i boligsoner er således tilstrekkelig ivaretatt, og
kostnadene ved ordningen er ikke urimelige. Trafikketaten tiltrer ikke forslaget om at det åpnes for
utstedelse av gratis besøkskort
Endringer i forskriftsforslaget etter høringsrunden:
Trafikketaten har på eget initiativ gjort noen endringer i forslaget i forhold til det forslaget som ble sendt
på høring. Endringene er til dels lemping av vilkår og til dels av redaksjonell art.
§ 1 Formål og virkeområde
Ordlyden i første ledd endres fra "innen et avgrenset geografisk område" til "i nærmere avgrenset
område", fordi det er likelydende med hjemmelen i vegtrafikkloven § 8.
§ 4 Tildeling av parkeringstillatelser
Sammenlignet med bestemmelsen som var på høring foreslår Trafikketaten inntatt et nytt siste ledd, som
åpner for tildeling av midlertidige parkeringstillatelser til besøkende, næringsutøvere og offentlige
tjenesteutøvere. Ved en inkurie falt dette leddet ut av høringsforslaget, som er en videreføring av
tilsvarende bestemmelse i gjeldende boligsoneregelverks §§ 13 og 20.
§ 11 Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bosatte
Bestemmelsen var inntatt som § 10 i høringsutkastet, men utgjør § 11 i det reviderte forslaget til forskrift.
I forskriftsforslaget som var på høring var det i andre ledd foreslått inntatt en ny bestemmelse om at det
ikke utstedes parkeringstillatelse til søker som «disponerer egen parkeringsplass i sonen». Forslaget var
begrunnet med et ønske om å begrense antallet parkeringstillatelser i boligsone og i større grad
tilrettelegge for at de med reelt behov for parkeringsmulighet på gategrunn sikres en reell
parkeringsmulighet. Etter å ha vurdert forslaget på nytt har Trafikketaten kommet til at det anses riktig å
frafalle forslaget ut fra rimelighets- og likhetsbetraktninger. Eksempelvis kan tenkes to naboer med
samme type eiendommer, hvor den ene av naboene har opparbeidet parkeringsplass på egen grunn og den
andre ikke har tatt kostnadene ved slik opparbeidelse. Ved innføring av bestemmelsen ville ikke
førstnevnte kvalifisere til parkeringstillatelse i boligsone, grunnet tiltaket på egen eiendom. Naboen ville
derimot fått innvilget søknad om parkeringstillatelse.
Endringen som nå foreslås medfører alene at andre ledd i § 11 utgår, og at utgangspunktet i § 4 tredje ledd
gjør seg gjeldende; én parkeringstillatelse per boenhet.
For øvrig foreslår Trafikketaten at kapittelinndelingen reduseres i forhold til forslaget som ble sendt på
høring. Det foreslås nå en kapittelinndeling med generelle bestemmelser (kap. I), spesielle
tildelingsvilkår (kap. II) og sanksjoner og klage (kap. III).
Den nye kapittelinndelingen innebærer at bestemmelsen om fornyelse og tap av kort naturlig hører
innunder det generelle kapittelet. Bestemmelsen er derfor flyttet fra § 14 i høringsutkastet til § 8 i det
endelige utkastet. Det medfører en tilsvarende endring i nummereringen av de påfølgende
bestemmelsene.
6