Mer om kursene her - Forum for psykologer i kommuner

Transcription

Mer om kursene her - Forum for psykologer i kommuner
Kurssekretær: Eric Nonseid
Adr: Starefossveien 71, 5019 Bergen
Tlf : 906 72 974
Fax: 55 20 75 89
Kontonr: 9710 62 92160
e-post: [email protected]
Storefjellkurset 2013
STOREFJELL RESORT HOTEL 5.- 7. JUNI.
Velkommen til Storefjellkurset 2013. Målgrupper for kurset er PP-tjenesten
og psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene.
Tid: NB!!! Merk tidspunktene: 05.06 – 07.06. Kursene starter kl. 14.00 onsdag
5. juni og avsluttes kl. 13.00 fredag 07. juni. (dvs. 2 overnattinger). Dette er
en endring fra tidligere kurs.
Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring
fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom.
Arrangør: Forum for psykologer i kommuner/fylkeskommuner er arrangør av
kurset, kurssekretær Eric Nonseid står for den praktiske og tekniske
gjennomføringen av kurset.
Pris: Kursavgiften er kr 1700,- pr. deltaker. Kursavgiften betales til
kontonr: 97106292160 (Org.nr: 979500203). Påmelding blir registrert når
kursavgift er betalt.
Hotellpriser: Enkeltrom, kr. 1355,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Dobbeltrom, kr. 1055,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Anexrom,
kr. 1055,- pr. person pr. døgn med full pensjon
Dagpakke 5. juni, inklusiv lunsj kr. 300;- pr. person
Frister: Påmeldingsfrist er 26. april 2013. Men vær raskt ute da noen av
kursene kan bli fullbooket!
Avmeldingsfrist er 10. mai 2013. Etter denne dato vil kursavgift, ved
avmelding, kun bli tilbakebetalt ved å framvise sykemelding.
Vennligst benytt påmeldingsskjema på side 4!
KURSINVITASJONEN ER OGSÅ LAGT UT PÅ: www.fpkf.no
(Del kursinvitasjonen med kollega fra PP-tjenesten, 1.linjetjenesten i kommune
og fylkeskommune!!)
I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs, kursene er:
2
Kurs 1: «Å by barnet opp til dans»
Kartlegging av språklig engasjerbarhet og språklig engasjement hos barn fra
ett til fem år – og tidlige tiltak som ser ut til å virke for de aller fleste
Spesialpsykolog Ernst Ottem, Statped Sørøst
Spesialpsykolog Jan Mossige, Statped Sørøst
Barns tilegnelse av språk – en komplisert kognitiv prosess som støtter seg til barnets
grunnleggende emosjoner
Forholdet mellom ord og ordets betydning er tilfeldig. For eksempel, tenk på en kanin som hopper forbi, og
barnet som hører order ”kanin”. Hvordan skal barnet vite om ordet viser til hele kaninen, eller pelsen, eller
værhårene, eller fargen?
Barn danner hypoteser om hva ord betyr. Dette krever tenkning og refleksjon. Språktilegnelsen er derfor
en komplisert kognitiv prosess.
Denne prosessen støtter seg til barns språklige nysgjerrighet, entusiasme og det å engasjere seg i verden
på en entusiastisk måte – se etter ressurser – søking – eksplorering – vise interesse - lek.
Andre grunnleggende emosjoner er frykt, sinne, lyst, omsorg. Vår antagelse er at disse grunnleggende
primære emosjonene er noe av drivkraften bak barns språktilegnelse. Denne antagelsen i er
overensstemmelse med ”Intentionalitetsteorien” for språktiltilegnelse.
Observasjonsskjemaet ”Å by barnet opp til dans” er ikke et bokholderi over antall ord og setninger barnet
har tilegnet seg på ulike trinn i utviklingen. Vi fokuserer heller den bakenforliggende drivkraften, dvs. barns
språklige nysgjerrighet og engasjement. Uten denne drivkraften vil ikke barn danne hypoteser om
ordmeninger. Dette er et spørreskjema som tar sikte på å kartlegge de emosjonelle og motivasjonelle
aspektene ved barns språklige utvikling.
Hvert spørsmål representer et sosio-emosjonelt item. Til sammen kaster spørsmålene lys
over barns språklige engasjerbarhet og engasjement.
•
Tanken er at en skal være oppmerksom på barn som er vanskeligere å engasjere enn sine
jevnaldringer.
Fordi fokus er på språklig engasjerbarhet, nærmer vi oss forutseninger for språktilegnelse på en annen
måte enn det en som er vanlig i testpsykologien og ved mer tradisjonelle kartlegging av språklige
ferdigheter. Ved å benytte observasjonsskjemaet ”Å by barnet opp til dans”, kartlegges ikke barnets
språklige engasjement som en egenskap hos barnet som er løsrevet fra kontekst. Det som kartlegges er
snarere den voksnes ferdigheter til å skape engasjement under språklige samhandlinger med barnet.
Gjennom dette perspektivet skapes det også klare forutsetninger for hvordan den voksne skal samhandle
med barnet for å øke barnets engasjement. Hvis barnet ikke «danser», er det den voksnes- dvs.
barnehageansattes og foreldres – ansvar «å by barnet opp til dans». Derfor vil bruken av
observasjonsskjemaet også ha direkte føringer for hvordan barn og voksne skal opptre sammen for å styrke
engasjementet og dermed fremme barnets språktilegnelse.
Under kurset vil vi gjennomgå hvordan observasjonsskjemaet ”Å by barnet opp til dans” kan brukes
praktisk, hvilke teoretiske forutsetninger det bygger på, empiriske undersøkelser som blant annet viser
sammenhenger mellom observasjonsskjemaet og andre kartleggingsinstrumenter og ikke minst hvordan man
skal håndtere de utfordringene man står overfor når det er vanskelig å engasjere barnet til språklige
samhandlinger.
En nærmere omtale av observasjonsskjemaet ”Å by barnet opp til dans” finnes i de vedlagte artiklene av
Rune Dahl, Psykologi i Kommunen,nr. 3,2012 og av Jan Mossige og Ernst Ottem, Psykologi i Kommunen,6,2011.
•
Kurs 2: "Sosialangst/fobi hos barn og unge”
3
Foreleser: Tore Aune, Spesialist i barne- og ungdomspsykologi og ped-. psyk
rådgivning.
I kurset vil foreleser Tore Aune ta for seg viktige aspekter innen for forskning og klinisk praksis, knyttet
til sosialangst/fobi hos barn og unge. Han vil fokusere på forståelse, forbygging og behandling.
Om Tore Aune:
Doktorgrad i klinisk barne- og ungdomspsykologi med hovedfokus på angst og angstrelaterte vansker blant
barn og unge. Arbeider nå ved Bufetat Region Midt-Norge og Psykologisk Institutt, NTNU. Er fast
sakkyndig under ordningen "Konflikt og Forsoning" ved Inntrøndelag Tingrett. Har tidligere arbeidet ved
PPT Steinkjer, Bup og voksenpsyk. ved Sykehuset Levanger. Veileder i kognitiv terapi, og har skrevet
læreplanen i Kognitiv Miljøterapi hos Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Har publisert flere artikler i de
mest anerkjente internasjonale psykologitidsskrifter.
Kurs 3: Spesialundervisning og PPT sin rolle og funksjon
Kursholder: Thomas Nordahl, Professor.
Hva kjennetegner spesialundervisningen og hvordan forstå de siste års økning i andel elever som mottar
spesialundervisning?
Sammenheng mellom spesialundervisning og ordinær undervisning.
Evidens og kvalitet på tilnærminger i spesialundervisning og sakkyndige vurderinger.
Historien om Essunga i Sverige.
PPT som bidragsyter til endring og utvikling i skolen og ikke en tjeneste som opprettholder dårlig kvalitet.
PPT sine muligheter for å bidra til et bedre læringsutbytte for elevene.
Kurset vil inneholde en kombinasjon av forskningsbasert kunnskap og mer praktiske tilnærminger i skolen.
Arbeidsmåtene vil være forelesning, drøfting og dialog i både plenum og grupper.
Kursholder
Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder ved Senter for praksisrett utdanningsforskning ved
Høgskolen i Hedmark. Han har arbeidet som lærer og i mange år som forsker innenfor en rekke områder i
utdanningssektoren. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner, og
han er en mye brukt foredragsholder.
Påmelding til Eric Nonseid, Starefossveien 71, 5019 Bergen eller fakses til
4
55 20 75 89. En kan også melde seg på via e-post: [email protected]
Påmeldingsfrist er 26.04.13!
Navn: ………………………………………………………………………………………………… Tlf…………………………………………………………..
Kontor……………………………………………………………………………Adresse………………………………………………………………………..
Stilling…………………………………………………………………………. Fagforening…………………………………………………………………
E- post adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………….
NB: Alle tilbakemeldinger vedr. kursene vil bli gitt via e-post! Må oppgies
Kursønske:
Kursnr……………………… Alternativt kursønske………………………………..
Evt.
Merknader……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kursavgift kr. 1700,- er sendt konto 97106292160…Org.nr: 979500203…….
Hotellbestilling :
Ankomstdato:…………………………….
Enkeltrom………………………….. Dobbeltrom………………….Anex………………………………………..
Hvis dobbeltrom, har jeg avtalt å dele rom med………………………………………………………………………………………
Dersom du ankommer med tog, noter tidspunkt for ankomst, slik at kurssekretær kan avtale
henting med hotellet.
Tidspunkt for ankomst……………………………………….
Eventuelle merknader…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………