Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole

Transcription

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole
0
0
Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring
Om heftet
Kontaktinformasjon
Om likeverdig og tilpassa opplæring – inkluderingsomgrepet - spesialundervisning
Ansvarlege for skolane 2015/ 2016
Årshjul for det spesialpedagogiske arbeidet i vgo
Oversikt over vedleggsskjema – innsøking til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
Melding frå kommunar med frist 1. oktober
Side 3-4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8-9
Side 10
Side 11-12
Oversikt søkarkategoriar med søknadsfrist 1. februar
Side 13
Inntak av elevar - fortrinn eller individuell vurdering – 1. februar
Side 14-22
Side 14
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20-22
Fortrinnsrett – vedleggsskjema A, Pkt. 4A
Individuell vurdering – vedleggsskjema A, Pkt. 4B
Om fortrinnsrett for elevar med rett til teiknspråkopplæring
Om individuell vurdering for søkjarar til utdanningsprogram over to år
Om individuell vurdering i inntak til 4. og 5. år i vidaregåande opplæring
Andre som har søknadsfrist 1. februar
Følgjande søkarar skal søkje på vedleggsskjema R til 1. februar
Overleveringsmøte i februar
Kven gjer kva i inntaksprosessen for elevar med søknadsfrist 1. februar
Inntak av elevar – tilretteleggingsbehov – 1. mars
Melding om tilretteleggingsbehov
Overleveringmøte i mars
Prosess etter overlevering av B-skjema
Prosedyrar etter inntak
Flytskjema
Elevgruppa som er søkt inn med B-skjema vedlagt kan delast inn i tre kategoriar
1. Opplagt behov for spesialundervisning
2. Bekymring for om eleven får tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa
3. Elev/ føresette ber om undersøkingar eller sakkunnig vurdering
Elevar som ikkje ønskjer spesialundervisning
Dokumentrekka
Sakkunnig vurdering
Arbeid fram mot enkeltvedtak om rett til spesialundervisning
Individuell opplæringsplan – IOP, vurderingar og årsrapport
1
Side 23-34
Side 23-26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 29
Side 29-31
Side 31-33
Side 33
Side 34
Side 35-41
Side 36-37
Side 38-40
Side 41
Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring
Innhald: forts.
Generelt
Melding om avbrot før 1. september for elevar med fortrinnsrett eller individuell vurdering – A-skjema
Omprioriteringar av søknad – innan 1. mai
Saksbehandlingsreglar
Skolen si vurdering av eleven sitt utbytte av opplæringa
Krav om samtykke frå elev/ føresette og andre reglar om rett til medverknad
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Rutinar ved behov for skyss til funksjonshemma elevar
Hjelpemiddelsentralen
Tolk
Økonomi
Side 45
Side 45
Side 45
Side 45
PPT sine rutinar - Tøndergård skole og ressurssenter.
Side 46
Minoritetsspråklege elevar
Innsøking
Retten til særskilt språkopplæring
Læreplanar
Kartlegging, enkeltvedtak og rutinar
Utdanningsprogram/ programområde over to år
Kvalitetssikring og økonomi
Viktig når det gjeld minoritetsspråklege
Side 47-53
Side 47-49
Side 50
Side 51
Side 51
Side 52-53
Side 53
Side 53
Elevar busett i barneverninstitusjon
Side 54
Rundskriv
Side 55-57
Vedleggsskjema til innsøking vidaregåande opplæring:
A-skjema
B-skjema
R-skjema
Vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar
Skjema for enkeltvedtak
Skjema for IOP
Søknad om utdanningsprogram over to år
Side 58 ->
Side 63 ->
Side 65 ->
Side 67 ->
Side 70 ->
Side 72 ->
Side 77 ->
Avklaring av behov for å vidareføre spesialundervisning
Pedagogisk rapport etter kartlegging og utprøving av tiltak i vgo
Tilmelding til PPT for vgo
Side 78 ->
Side 79 ->
Side 80 ->
Malar for sakkunnig vurdering:
Mal 4
Mal 5
Mal 6a + 6b + 6c
Mal 7
Side 82 ->
Side 84 ->
Side 85 ->
Side 88 ->
Liste over lenker
Side 89
2
Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring
Om heftet
Dette er årets hefte med informasjon om spesialpedagogisk arbeid i
vidaregåande skole. Heftet skal gjere greie for prosedyrar innan det
spesialpedagogiske arbeidet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Kvart år blir noko av innhaldet redigert og oppdatert før nytt hefte leggjast
ut på web i medio februar. Det er krav om å følgje gjeldande forskrifter og
lovverk, og heftet er meint som eit hjelpedokument for å gjennomføre dette
arbeidet best mogleg.
I september 2013 vedtok Kunnskapsdepartementet endringar i reglane for
inntak og formidling i vidaregåande opplæring.
Desse kjem fram i kapittel 6 i forskrift til opplæringslova som omhandlar
inntak til vidaregåande opplæring. Endringane inneber mellom anna ei
tydelegare plassering av ansvar for oppgåver knytt til inntaket og krav til
lokale forskrifter. Det er lagt til rette for eit meir differensiert inntak til Vg1
for å ivareta mellom anna søkarar med rett til spesialundervisning og
minoritetsspråklege søkarar.
Det er også satt tydelegare vilkår og reglar for inntak til Vg2 og Vg3.
Det er ønske om ei meir lik behandling av elevane ved inntak, samtidig som
det takast omsyn til dei som treng å takast inn med fortrinnsrett.
I år som i fjor vil du finne ein del av informasjonen som før var å finne i
heftet PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og
prosedyrar: Saksbehandling ved sakkunnig arbeid. Samhandling mellom
PPT og skolane. Dialogen mellom PPT og skole er nødvendig for å sikre
eleven eit best mogleg tilbod ut frå føresetnadene til eleven.
Heftet du sit med i handa blir også delt ut på overleveringsmøtene
Utdanningsavdelinga held for skolane og PPT i februar og mars i samband
med inntak. I tillegg til at du kan skrive det ut frå heimesida til
Fylkeskommunen: Utdanning –> Spesialundervisning og andre tilrettelagte
opplæringstilbod –> Spesialpedagogisk arbeid i vgo. (Sjå lenke til høgre.)
3
Opplæringslova:
http://lovdata.no/dokument/NL/l
ov/1998-07-17-61
Forskrifta, kap. 6:
http://lovdata.no/dokument/LTI/f
orskrift/2013-09-01-1046
Dette heftet:
https://mrfylke.no/Tenesteomraa
de/Utdanning/Spesialundervisnin
g-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/Spesialpedagogi
sk-arbeid-i-vgo
Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring
Tidleg innsats: Utdanningsdirektoratet har fornya rettleiaren sin, slik at du no finn den i web-versjon. Det
er også laga ei interaktiv side der du kan finne informasjon om spesialpedagogisk hjelp, tilpassa opplæring
og spesialundervisning. Her kan du leite deg fram til informasjon om det du lurer på om du er tilsett i PPT,
tilsett i skolen, eller om du er elev eller føresett. Der finns eksempel på malar og vedtak med forklaring i
tillegg til utgreiing av spesialpedagogisk hjelp, tilpassa opplæring og spesialundervisning frå barnehage/
førskole til vaksenopplæring.
Heimesida til Utdanningsavdelinga:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning
Utdanningsdirektoratet – Tidlig innsats:
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/
4
Kontaktinformasjon
For å få ein effektiv og bra inntaksprosess, med best mogleg resultat for søkarane, trengs god dialog. Både
e-post og telefon er gode måtar å kommunisere på, men den dokumentasjonen vi får ved å bruke e-post
er spesielt verdifull for alle partar, så bruk gjerne det. Når fleire og ulike problemstillingar må diskuterast,
kan det også vere ei god løysing å møtast. Skolane, PPT og den enkelte saksbehandlar på
Utdanningsavdelinga avtalar eventuell møtetid og møtestad.
Vi håpar vi å få til eit godt og effektivt samarbeid i år som tidlegare år!
Vi på Utdanningsavdelinga har fordelt skolane i fylket og dei ulike søkarkategoriane mellom oss. På side 6
finn du oversikta over ansvarlege på dei ulike skolane og kontaktperson for din skole på
Utdanningsavdelinga.
Nedanfor her finn du kontaktinfo og arbeidsfelta våre på Utdanningsavdelinga:
Kari
Volden
Gerd Anne
Bråttvik
Anita
Sæther
Kari
Trøen Aune
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tlf. 71 25 87 91
tlf. 71 25 80 59
tlf. 71 25 80 78
tlf. 71 25 87 88
INNTAK
INNTAK
INNTAK
INNTAK
A-skjema
Melding frå kommune
Minoritetsspråklege
Kjøp av opplæringstenester
Utdanningsprogram over to år
R-skjema
A-skjema
Melding frå kommune
Prosedyrehefte + web
Utarbeiding av skjema
Utdanningsprogram over to år
Tilpassa opplæring
B-skjema
Kontaktperson i samband med elevar
busett i barneverninstitusjon
Jorunn
Dahle
[email protected]
Koordinator for PPT
i vidaregåande opplæring i
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Det blir lagt stor vekt på samhandling
mellom dei vidaregåande skolane og PPT
for å sikre at alle elevar i vgo får best
mogleg tilpassa opplæring og
spesialundervisning der det trengs. Dette
heftet vil derfor innehalde informasjon
både for PPT og for skolane retta mot
dette arbeidet.
tlf. 71 25 88 69
Vår koordinator for PPT i vidaregåande
opplæring vil kunne vere til hjelp ved
spørsmål som handlar om PPT i samband
med det arbeidet dei gjer inn i skolane.
5
Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring
Om likeverdig og tilpassa opplæring - inkluderingsomgrepet - spesialundervisning
Det finns grunnleggjande prinsipp som er gjennomgåande for all læringsverksemd i norsk skole, nemleg
prinsippa om likeverdig og tilpassa opplæring i ein inkluderande skole. Og i tillegg kjem den lovfesta
retten til spesialundervisning.
Her under blir desse prinsippa refererte slik dei kjem fram i skrivet ”Likeverdig opplæring – eit bidrag til
å forstå sentrale omgrep”, Oslo, Utdanningsdirektoratet, 2007:
Likeverdig opplæring er et nasjonalt mål og det overordna prinsippet som dekker alle sider ved
opplæringa.
Likeverdig opplæring – handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og
forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell orientering, religiøs eller etnisk
tilhørighet, bosted, familiens utdanning eller hjemmets økonomi.
Likeverdig opplæring må derfor forstås både på systemplanet i et nasjonalt perspektiv med utgangspunkt i
lov og forskrifter med læreplaner, og på individplanet for en opplæring tilpasset den enkeltes evner og
forutsetninger.
Inkluderende opplæring – innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte – faglig, sosialt
og kulturelt. Det stiller krav til lærestedet og hver enkelt persons evne til å bygge gode relasjoner med
utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd.
Inkludering er både en prosess og et mål, og dreier seg om hvordan lærestedet kan møte individets
forutsetninger og behov på best mulig måte. Dette krever tilrettelegging for mangfoldet og endringer i
tilbudet, slik at den enkelte deltar mer og har større utbytte av å delta i fellesskapet.
Tilpasset opplæring – er en plikt for skoleeier, opplæringsstedets ledelse og personale til å gi en god og
forsvarlig opplæring ut fra den enkeltes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring innebærer blant
annet valg av metoder, lærestoff og organisering for å sikre at den enkelte utvikler grunnleggende
ferdigheter og når kompetansemålene. Dette forutsetter at opplæringssituasjonen tilrettelegges på
individ- og gruppenivå. Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at alle
sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen.
Spesialundervisning – er en rettighet etter opplæringsloven som skal sikre en tilpasset og likeverdig
opplæring for personer som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære
opplæringen. Mens tilpasset opplæring er for alle, er retten til spesialundervisning knyttet til et
enkeltvedtak basert på sakkunnig vurdering. Vedtaket skal vere så klart og fullstendig at det ikke er tvil om
opplæringstilbudets omfang, organisering og innhold. Alle som får spesialundervisning, skal ha en
individuell opplæringsplan.”
Kjelde: http://www.udir.no/Laringsmiljo/Laringsmiljo/Likeverdig-opplaring---eit-bidrag-til-a-forsta-sentrale-omgrep/
6
Ansvarlege for skolane 2015/ 2016
Nr.
Skole
Kontakt
Telefon
Spes.ped. ansv.
Telefon
15001
Atlanten
Kari V.
Lene Hoel
[email protected]
71 57 18 21
Rune Nordhaug
[email protected]
71 57 18 37
40 04 19 42
15035
Borgund
Kari V.
Jessie Strand Fagervoll
[email protected]
70 17 00 02
Geir Sandal
[email protected]
70 17 00 09
91 81 24 95
15005
Fagerlia
Anita
Kathrine W. Sæther
[email protected]
70 11 22 04
Merete Årvik
[email protected]
70 11 22 20
15006
Fannefjord
Anita
Aud Ellinor Nilsen
[email protected]
94 54 08 43
Kariann Flovikholm
[email protected]
71 24 90 92
90 18 43 84
15007
Fræna
Kari V.
Arne Tjelle
[email protected]
71 26 64 03
Anita Haukaas
[email protected]
90 65 52 23
71 26 64 00
15008
Gjermundnes
Anita
Aadne R. Haarr
[email protected]
91 58 43 05
Marit Årseth Vike
[email protected]
71 18 87 57
90 98 85 32
15010
Haram
Anita
Håvard Garshol
[email protected]
70 20 96 10
Hilde K. Aasgaarden
[email protected]
70 20 96 06
15011
Herøy
Anita
Gullik Kjellstadli
[email protected]
90 97 47 10
Ester Stephan
[email protected]
70 08 03 80
95 08 73 76
15012
Kristiansund
Kari V.
Marit Bjerkestrand
[email protected]
71 57 05 35
Nils Stølen
[email protected]
70 57 07 48
95 26 70 94
15014
Molde
Kari V.
Ove Opstad
[email protected]
71 25 07 04
Tone Syltebø
[email protected]
71 2507 11
15018
Rauma
Kari V.
Eva Leergaard
[email protected]
93 09 45 19
Åse M. Skjegstad
[email protected]
45 60 29 06
15019
Romsdal
Anita
Else M. F. Otterlei
[email protected]
71 24 33 09
97 18 21 34
Elin Grydeland
[email protected]
71 24 33 04
90 90 07 55
15020
Spjelkavik
Anita
Ragnhild Mork
[email protected]
70 17 82 43
Bjørg Tove Angvik
[email protected]
70 17 82 46
15021
Stranda
Kari V.
Jane Solheimsnes
[email protected]
70 26 86 86
90 10 62 49
Jon Hjortdal
[email protected]
70 26 86 88
90 77 94 45
15023
Sunndal
Anita
Marit Ødegaard
[email protected]
99 74 24 78
Egil Ruud
[email protected]
41 32 23 49
15024
Surnadal
Anita
Mons Otnes
[email protected]
71 65 52 25
Anna Ingeborg Nordvik
[email protected]
71 65 52 26
15025
Sykkylven
Kari V.
Barbro Midtgård
[email protected]
92 61 90 45
Liv Nordli Hole
[email protected]
91 52 87 39
15026
Tingvoll
Anita
Bjørn Rolland
[email protected]
71 53 29 06
41 56 09 30
Arna Meisingset
[email protected]
71 53 29 17
92 42 29 68
15027
Ulstein
Kari V.
Gunhild Snipsøyr
[email protected]
71 28 10 17
Eldrid Vik
[email protected]
71 28 10 07
15028
Vanylven
Anita
Ester Sørdal Klungre
[email protected]
70 02 08 52
Marit Redse
[email protected]
70 02 08 52
15029
Volda
Kari V.
Lisbeth Ose
[email protected]
70 05 93 05
47 85 12 20
Kristin Bakke Sæterås
[email protected]
70 05 93 07
91 56 97 05
15031
Ørsta
Kari V.
Ann Mari Myklebust
[email protected]
70 04 74 78
90 89 84 04
Ann Mari Myklebust
[email protected]
70 04 74 78
90 89 84 04
15033
Ålesund
Anita
Yngve Birkeland
[email protected]
70 03 43 71
Britt Harsem
[email protected]
70 03 43 72
Alle skolar:
R-skjema
Alle skolar:
B-skjema
Andre fylker
Privatskolar
Kommunar
Tøndergård skole
Gerd Anne
Kontaktperson for alle skolane når det gjeld elevar som har søkt med R-skjema vedlagt.
Kontaktperson for skolane når det gjeld elevar busett i institusjon.
Kari T.A.
Kontaktperson for alle skolane når det gjeld elevar som har søkt med B-skjema vedlagt.
Kontaktperson for skolane når det gjeld tilpassa opplæring.
Kari V.
Kontaktperson for elevar på skole i andre fylker.
Kontaktperson for private skolar i Møre og Romsdal.
Kontaktperson i samband med kjøp av opplæringstenester i kommunar.
Kari V.
Eli Bakke
7
71 19 56 65
Else Marie Husevåg
71 19 56 66
Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring
Årshjul for
spesialpedagogisk arbeid i vgo 2015
Januar
Skolane hjelper elevane med innsøking til vgo
Lenke til vedleggsskjema:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Inntak/Vedleggsskjema
www.vigo.no
Opnar for innsøking 5. januar.
PPT ferdigstiller sakkunnig vurdering for elevar som søkjer skoleplass etter §
6-15, og elevar som søkjer om utvida tid til 4. og 5. skoleår etter § 3-1, 5.
ledd.
Lenke til skjema for sakkunnig vurdering:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/Malar
Februar
Mars
1. februar:
Søknadsfrist for søkjarar med A-skjema:
1. mars:
Søknadsfrist for ordinære søkarar til vidaregåande opplæring.
Frist for å søke med B-skjema vedlagt:
- fortrinnsrett.
- individuell vurdering
Søknadsfrist for søkjarar med R-skjema:
- individuell vurdering (§§ 6-25 og 6-38)
Søknadsfrist for minoritetsspråklege søkjarar:
- som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
- er nyleg komne til Noreg
- som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga
11. februar: Overleveringsmøte for skolane, PPT og Utdanningsavdelinga.
(Gjeld elevar med A-skjema vedlagt.)
Samarbeid mellom skolane og Utdanningsavdelinga i samband med inntak
av elevar med A-skjema for neste skoleår. (Excel-liste.)
- melding om tilretteleggingsbehov
15. mars: Frist for skolane til å melde frå til Utdanningsavdelinga om elevar
med innvilga toårig løp for vg1/ vg2/ vg3 likevel klarer å fullføre på eitt år.
19. mars: Overleveringsmøte for skolane, PPT og Utdanningsavdelinga.
(Gjeld elevar med B-skjema.)
Ferdigstilling av gjennomarbeidd Excel-liste.
(Gjeld elevar med søknadsfrist 1. feb. og A-skjema vedlagt)
Melding om inntak for elevar som har søkt med A-skjema sendast ut mars/
april.
Utdanningsavdelinga sender ut eventuelle avslag på søknad om utvida rett
etter 3-1, 5. ledd, og særskilt utdanningsprogram etter § 6-15 i forskrift til
opplæringslova
Skolane må bestille sakkunnig vurdering hos PPT for alle elevar med Askjema som skal starte på Vg1.
April
Mai
Juni
For elevar med A-skjema som har fått inntaksmelding til vg2 og vg3, skal
skole og PPT samarbeide om å planlegge opplæringstilbodet, og vurdere om
utarbeidd sakkunnig vurdering skal/ kan gjelde også neste skoleår.
1. mai:
Siste frist for søknad om omprioriteringar for dei som søkte til 1. mars,
ordinært inntak.
15. juni:
Siste frist for skolane til å sende ut enkeltvedtak om rett/ ikkje rett til
spesialundervisning for elevar som fekk melding om inntak i mars. Kopi skal
til PPT knytt til skolen og Utdanningsavdelinga.
(Avklaringsskjema.)
PPT utarbeider sakkunnig vurdering for alle elevar med A-skjema som skal
starte på Vg1.
Skolane gjennomgår og sorterer mottatte B-skjema.
(Sjå kategori 1 og 2 i flytskjema side 28.
PPT ferdigstiller sakkunnige vurderingar for elevar som har søkt til 1. februar
med A-skjema.
Skolane startar arbeidet med å fatte enkeltvedtak og utarbeide IOP for elevar
som fekk inntaksmelding i mars (Elevar med A-skjema)
Møter/ samtaler mellom skole, elev/ føresette og PPT som gjeld
opplæringstilbodet. (Elevar med B-skjema)
Ferdigstilling av årsvurdering/ årsrapport for alle elevar med IOP for skoleåret
14/15.
Skolane sender kopi til Utdanningsavdelinga av IOP m. årsrapport for alle
avgangselevar og for elevar som var søkt inn med B-skjema og som har rett
til spesialundervisning for 14/15.
Skolane har møte med elev/ føresette/ PPT for elevar som har eit opplagt
behov for spesialundervisning. (Elevar med B-skjema, sjå flytskjema side 28.)
Økonomitildeling i løpet av april-mai.
8
Årshjul for spesialpedagogisk arbeid i vgo 2015
Juli
August
September
1. gongs inntak 8. juli:
2. gongs inntak ca. 4. august:
Melding om inntak for:
Utdanningsavdelinga sender ut R-skjema og B-skjema som skolane ikkje har
mottatt tidlegare, samt vedleggskjema for minoritetsspråklege søkarar.
1. september:
Frist for utarbeiding av tidsavgrensa vedtak om spesialundervisning for elevar
med opplagt behov for spesialundervisning. (Kategori 1 i flytskjema)
- ordinære søkarar
- søkarar med B-skjema vedlagt
- søkarar med R-skjema vedlagt
Skolane fortsett arbeidet med plan for kartlegging av, og møter/ samtaler med
elevar som har søkt med B-skjema vedlagt.
Etter inntak/ før skolestart:
Skolane starter utarbeiding av tidsavgrensa vedtak om spesialundervisning.
Dette skal sendast Utdanningsavdelinga som fattar endeleg vedtak. Tilvising
til PPT.
(Gjeld elevar med B-skjema og opplagt behov for spesialundervisning, kategori 1 i
flytskjema side 28.
17. august: Skolestart
Skolane arbeider med kartlegging/
vurdering av behov for spesialundervisning
for elevar med B-skjema. PPT bør vere
samarbeidspart i denne prosessen.
Kartlegging og utprøving av tilretteleggingstiltak for elevar som har meldt om
vanske på B-skjema. (Kategori 2 i flytskjema)
Kartlegging av minoritetsspråklege elevar.
Og utarbeiding og utsending av enkeltvedtak om rett til/ ikkje behov for særs
kilt språkopplæring.
PPT utarbeider sakkunnige vurderingar for elevar med opplagt behov for
spesialundervisning. (Kategori 1 i flytskjema)
Skolane ferdigstiller IOPar for elevar som fekk inntaksbrev i mars/ april.
Oktober
November
Desember
1. oktober:
Meldefrist for kommunane til Utdanningsavdelinga: Elevar med omfattande
vanskar, jf. §§ 6-15 og 6-17 i forskrift til opplæringslova.
1. november:
Frist for å slutte utan bruk av rett.
1. desember:
Frist for søknad om programområde over 2 år.
Bestille sakkunnig vurdering frå PPT for elevar som treng
utdanningsprogram/ programområde over to år.
Utdanningsavdelinga bestiller og PPT (for vgo) utarbeider sakkunnig
vurdering for elevar som skal søkje etter § 6-15: særskilt utdanningsprogram
Orienteringsmøter om inntak av elevar/ lærekandidatar med behov for
spesialundervisning 16/ 17 i regi av Utdanningsavdelinga.
Skolane bestiller, og PPT utarbeider, sakkunnig vurdering til elevar som skal
søke om utvida tid i vgo, 4. og 5. skoleår, etter § 3-1 5. ledd.
Førebuing av innsøking til neste skoleår.
Samarbeid mellom Utdanningsavdelinga og skolane om elevar med
omfattande vanskar som er meldt inn til 1. oktober.
1. oktober:
Frist for å sende inn kartleggingsresultat og enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring til Utdanningsavdelinga, sjå side 50.
Kontinuerleg vurdering om elevar kan ha behov for utdanningsprogram/
programområde over to år.
Haustferien er frist for å vere ferdig med utprøvingsfase.
Ev. tilvising til PPT skjer kontinuerleg etter utprøving/ kartlegging.
Utdanningsavdelinga vurderer meldingar frå kommunar i løpet av novemberdesember.
PPT arbeider med sakkunnig vurdering til dei elevane som har blitt tilmeldt
etter utprøvingsfasen. (Kategori 2 i flytskjema).
Kontinuerleg arbeid med sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og IOP for elevar
med rett til spesialundervisning som har søkt med B-skjema
Økonomitildeling av ressurs til særskilt språkopplæring.
9
Oversikt over vedleggskjema
innsøking til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
A-skjema
Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntak til
vidaregåande opplæring
Særskilt utdanningsprogram.
Spesialundervisning og sterkt nedsett funksjonsevne.
Teiknspråkopplæring.
Med vedtak om utvida tid.
Spesialundervisning og utan som manglar vurdering
med karakter i meir enn halvparten av faga.
4. og 5. år i vgo.
Søknadsfrist 1. februar
R-skjema
Søknad om individuell vurdering.
Inne i bestemt behandlingsopplegg.
Oppfølging barnevern/ Busett på institusjon.
Busett i asylmottak.
Vi har som mål at det skal halde med eitt
vedleggsskjema per søkjar. Det skal m.a.o. vere
mogleg å få fram nok informasjon til riktig
saksbehandling i inntaket om ein fyller ut eitt
av tre skjema: A, R eller B. Men ver obs på
fristane 1. februar og 1. mars.
Minoritetsspråklege med vedtak om særskilt
språkopplæring må uansett ha eige
vedleggsskjema, då dette skjemaet inneheld
info som dei andre tre ikkje rommar.
Lenke til skjema:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning
/Inntak/Vedleggsskjema
Alle skjema i full storleik finn du bak i heftet.
Søknadsfrist 1. februar
B-skjema
Melding om tilretteleggingsbehov.
Vanske skolen bør vite om.
Behov for tilrettelegging av opplæring.
Har spesialundervisning inneverande skoleår.
Last alltid ned skjema frå heimesida til
fylkeskommunen når du skal bruke det.
Ikkje søk opp skjema og malar, men hent dei frå
menyen, for å sikre at du brukar nyaste versjon:
Utdanning -> Inntak -> Vedleggsskjema
Søknadsfrist 1. mars
Minoritetsspråklege elevar
Vedleggskjema for minoritetsspråklige søkarar.
Søknadsfrist 1. februar for elevar som
- har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring og som manglar
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga.
- er nyleg komme til Noreg.
Søknadsfrist 1. mars for elevar som
- har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring og som har
vurdering med karakter i halvparten av faga eller meir.
10
Melding frå kommunar med frist 1. oktober
Særskilt utdanningsprogram, jf. § 6-15 i forskrift til opplæringslova
Kommunane skal sende melding til Utdanningsavdelinga innan 1. oktober om elevar i 10. klasse som
kan søkje om fortrinn til særskilt utdanningsprogram etter § 6-15 i inntaksforskrift til opplæringslova.
Meldinga frå kommunen skal presisere:
- vanskane som ligg til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning
- kvifor eleven oppfyller vilkåra for inntak til særskilt utdanningsprogram
- tidlegare tiltak i opplæringa til eleven
- kva vanskane har å seie for vidaregåande opplæring
Kommunen, med kopi til skolen, vil få tilbakemelding om at Utdanningsavdelinga har mottatt meldinga.
Vilkår for inntak med fortrinn til særskilt utdanningsprogram er at søkaren har moglegheit til å fullføre
vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse, dvs. moglegheit til å få full måloppnåing med
karaktervurdering i alle fag.
Utdanningsavdelinga ved PPT-koordinator bestiller sakkunnig vurdering etter § 6-16 i forskrift til
opplæringslova frå den fylkeskommunale PP-tenesta. Mal 5.
Krav til innhald i den sakkunnige vurderinga i samband med søknad om fortrinnsrett til
særskilt utdanningsprogram: Jf. § 6-16 i forskrift til opplæringslova
Den skal gjere greie for og ta standpunkt til følgjande:
- Kva for vanskar som ligg til grunn for søknaden
- Tidlegare tiltak i opplæringa
- Kva vanskane har å seie for opplæringa i vgo
- Om søkaren har særlege behov for å bli teken inn på eit særskilt utdanningsprogram
- Om søkaren har særlege behov som ikkje kan sikrast ved at han/ ho blir tatt inn på eit av tre valde utdanningsprogram.
- Om det er sannsynleg at eleven ut frå sine føresetnader har større moglegheit til å fullføre vgo med yrkes- eller
studiekompetanse dersom han eller ho blir tatt inn til eit særskilt utdanningsprogram enn om han/ ho takast inn på eit anna
utdanningsprogram.
- Om søkaren har føresetnader og moglegheiter til å fullføre andre utdanningsprogram, og i kva grad han/ ho har moglegheit til
å fullføre andre utdanningsprogram enn det som er oppført som primært val.
- Behovet søkaren har for særskilt tilrettelegging i vidaregåande opplæring dersom eleven blir tatt inn på det særskilte
utdanningsprogrammet samanlikna med andre utdanningsprogram.
Sakkunnig vurdering etter § 6-16 er obligatorisk dokumentasjon ved innsøking 1. februar og er avgjerande
for om søkar får godkjent fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram eller ikkje.
Val av utdanningsprogram må vere i samsvar med og på grunnlag av den sakkunnige vurderinga. Om det
ikkje er samsvar, vil ikkje søkaren bli tatt inn med fortrinnsrett etter § 6-15 i forskrift til opplæringslova.
11
Nedsett funksjonsevne, jf. § 6-17 i forskrift til opplæringslova
Kommunane skal sende melding til Utdanningsavdelinga innan 1. oktober om elevar i 10. klasse som
kan søkje om fortrinn i inntak til vidaregåande opplæring etter § 6-17 i inntaksforskrift til
opplæringslova.
Kommunen, med kopi til skolen, vil få tilbakemelding om at Utdanningsavdelinga har mottatt meldinga.
Meldinga frå kommunen må dokumentere at eleven:
- har rett til spesialundervisning
- har sterkt nedsett psykisk eller fysisk funksjonsevne
- har på grunn av nedsett funksjonsevne eit særleg behov for å bli teken inn ved ein
skole som er særskilt tilrettelagt
Eksempel på slik dokumentasjon er sakkunnig vurdering frå PPT, enkeltvedtak og IOP for inneverande
skoleår og i enkelte høve dokumentasjon om eleven si helse.
Det er presisert at det skal føreligge samtykkeerklæring frå eleven/ føresette. Utan slikt samtykke kan
ikkje Utdanningsavdelinga vurdere meldinga frå kommunen, og meldinga blir returnert.
Utdanningsavdelinga vil saman med aktuelle skolar arbeide med å utforme utdanningstilbod som er
tilpassa den enkelte søkar sine utfordringar. Skolane vil allereie før søknadsfristen vere godt førebudd på
at det er sannsynleg at det kjem elev(ar) som har sterkt nedsett psykisk eller fysisk funksjonsevne ved
skolestart neste år.
NB: Det er viktig å merke seg at meldingar frå kommunen som gjeld §§ 6-15 og 6-17 ikkje er søknadar
til vidaregåandeopplæring. Søknaden skal fyllast ut på www.vigo.no og A-skjema sendast inn til
søknadsfrist.
12
Oversikt søkarkategoriar med søknadsfrist 1. februar
Fortrinn til særskilt utdanningsprogram
§6-15
Fortrinn pga. nedsett funksjonsevne
§ 6-17 og 6-30
Fortrinn med rett til teiknspråkopplæring
§ 6-18 og 6-31
Fortrinn pga. utdanningsprogram over to år
§ 6-19 og 6-32
Individuell vurdering pga. spesialundervisning og
manglande karaktervurdering i meir enn halvparten av faga
§ 6-22 og 6-35
Individuell vurdering til 4. og 5. år i vidaregåande opplæring
Individuell vurdering pga.
§ 6-25 og 6-38
- behandlingsopplegg
- oppfølging barnevern
- busett i asylmottak
__________________________________________________________________________
13
Inntak av elevar - fortrinn eller individuell vurdering
1. februar
FORTRINNSRETT – vedleggsskjema A, Pkt. 4A
Kven kan søkje med fortrinnsrett ved inntak til vgo?
Søkarar til Vg1
- med rett til spesialundervisning etter § 5-1
i opplæringslova og som søkjer om inntak til
særskilt utdanningsprogram og med rett til
spesialundervisning, jf. § 6-15 i forskrift
til opplæringslova.
- med rett til spesialundervisning etter § 5-1
i opplæringslova, og med sterkt nedsett
funksjonsevne og behov for omfattande
tilrettelegging, jf. § 6-17 i forskrift til
opplæringslova.
- med rett til teiknspråkopplæring etter
opplæringslova § 3-9, jf. § 6-18 i forskrift til
opplæringslova.
- med vedtak om utvida tid, jf. § 6-19 i
forskrift til opplæringslova. Gjeld ikkje
elevar som har permisjon pga. sjukdom
eller anna.
Søkarar til Vg2 og Vg3
- med rett til spesialundervisning etter 5-1
opplæringslova, og med sterkt nedsett
funksjonsevne og behov for omfattande
tilrettelegging, jf. § 6-30 i forskrift til
opplæringslova.
- med rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova § 3-9, jf. § 6-31 i forskrift til
opplæringslova.
Du finn komplett utgåve av
skjemaet til gjennomsyn
sist i heftet. Vi minner om
at de skal hente skjema frå
heimesida til
fylkeskommunen (bruk
lenka) og sjølvsagt
ikkje kopiere herifrå når det
skal fyllast ut.
- med vedtak om utvida tid, jf. § 6-32 i forskrift til opplæringslova. Gjeld ikkje elevar
som har permisjon pga. sjukdom eller anna.
14
INDIVIDUELL VURDERING – vedleggsskjema A, Pkt. 4B
Kven kan søkje om individuell vurdering ved inntak til vgo?
Søkarar til Vg1
- med rett til spesialundervisning etter 5-1 i opplæringslova, som
manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av
faga, jf. § 6-22 i forskrift til opplæringslova.
Søkarar til Vg2 og Vg3
- med enkeltvedtak om rett til
spesialundervisning etter 5-1 i
opplæringslova og som på grunnlag av
vedtaket ikkje har vurdering med karakterar
i fleire fag eller med grunnkompetanse som
mål for opplæringa, jf. § 6-35 i forskrift til
opplæringslova.
- med enkeltvedtak om rett til
spesialundervising etter § 5-1 i
opplæringslova og som søkjer om individuell
vurdering ved inntak til 4. eller 5. år i
vidaregåande opplæring, etter
opplæringslova § 3-1, femte ledd.
Søkarar med fortrinnsrett eller
individuell vurdering i inntaket og som
sender inn vedleggsskjema A får
inntaksmelding i mars/ april.
Lenke til skjema:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Inntak/
Vedleggsskjema
15
Om fortrinnsrett for elevar med rett til teiknspråksopplæring
jf. opplæringslova § 3-9
Søkarar som har rett til opplæring i og på teiknspråk har rett til fortrinn etter §§ 6-18 (Vg1) og 6-31 (Vg2
og Vg3). Desse søkarane vel sjølv om dei vil ta den vidaregåande opplæringa i ein ordinær vidaregåande
skole med tolk, eller om dei vil ta opplæringa i eit teiknspråkmiljø ved ein knutepunktskole.
Vilkår for inntak til knutepunktskolar finn de i § 6-40 i opplæringslova.
Utdanningsavdelinga ved koordinator for PPT bestiller sakkunnig vurdering frå PPT for vgo så snart som
mogleg etter at søknad er mottatt. Det er ikkje utarbeidd eigen mal for den sakkunnige vurderinga, men
det er presisert i §6-18 i inntaksforskrifta kva PPT skal greie ut om og ta standpunkt til.
Om fortrinn for søkjarar til utdanningsprogram over to år,
jf. §§ 6-19 for Vg1 og 6-32 for Vg2 og Vg3 i forskrift til opplæringslova
Retten til utdanningsprogram over to år
er regulert i opplæringslova § 3-1, 5.
ledd og forskrift til opplæringslova 6-19.
Det skal utarbeidast sakkunnig vurdering
etter mal 6c som skal leggjast ved
søknaden.
Fristen for å søkje om utvida tid er 1.
desember det året eleven går det første
året av det utdanningsprogrammet/
programområdet det søkjast om å få
bruke to år på. Frist for søking er
presisert i lokal forskrift for Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Søkarar som har søkt om og fått
godkjent utdanningsprogram/
programområde over to år har
fortrinnsrett i inntak til vidaregåande
opplæring.
Sjølv om søknaden blir godkjent, må ein
søkje om inntak til vidaregåande
opplæring 1. februar. Kopi av vedtaket
frå Utdanningsavdelinga skal leggjast ved
A-skjema.
Lenke til skjema:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spe
sialundervisning-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/Spesialpedagogisk-arbeid-i-vgo
(Gjeld ikkje for elevar med permisjon pga.
sjukdom eller anna.)
16
Om individuell vurdering i inntak til 4. og 5. år i vidaregåande opplæring
Elevar som
- har behov for mykje tilrettelegging
- har grunnkompetanse som mål
- har behov for meir enn 3 år i vidaregåande opplæring for å nå planlagde opplæringsmål
Behovet for utvida tid må dokumenterast i sakkunnig vurdering frå PPT på mal 6a.
A-skjema og sakkunnig vurdering frå PPT skal sendast Utdanningsavdelinga saman med søknad 1. februar.
Krav til innhald i den sakkunnige vurderinga i samband med søknad om utvida rett og
inntak til 4. eller 5. år i vgo, jf. opplæringslova 3-1, 5. ledd.:
- Gjere greie for mål for den vidaregåande opplæringa eleven ikkje har nådd i løpet av første termin i inneverande skoleår.
- Ei vurdering av mogleg måloppnåing i andre termin.
- Ei grunngjeving av korfor eleven vil ha utbytte av, - og derfor treng eit år, med utvida rett (eleven sin IOP og
halvårsvurdering brukast som utgangspunkt).
Desse søkarane er ikkje ivaretatt i forskrifta kapittel 6 til opplæringslova, men retten til utvida tid er
presisert i opplæringslova § 3-1, femte ledd.
Møre og Romsdal fylkeskommune har valt å gi desse søkarane rett til individuell vurdering ved inntak til
vidaregåande opplæring. Retten er presisert i lokal forskrift.
Andre som har søknadsfrist 1. februar
Dei som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt, jf. §§ 6-25 og 6-38. Sjå R-skjema.
Minoritetsspråklege som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og som manglar karaktervurdering
i meir enn halvparten av faga, og dei som er nyleg komne til Noreg jf. § 6-8 i inntaksforskrift til
opplæringslova. Meir informasjon om minoritetsspråklege søkjarar finn du på side 47 og utover.
17
Følgjande søkarar skal søkje på vedleggsskjema R til 1. februar:



Elevar som er inne i eit bestemt behandlingsopplegg.
Elevar som er under oppfølging av barnevernet.
Elevar som er busett i asylmottak, og er mindreårige.
Det er viktig at dokumentasjon er lagt ved, sjå pkt. 4 i skjema. Og at det er kryssa av om eleven ønskjer eit
møte med skolen om tilrettelagt opplæring, sjå pkt. 6 i skjema.
R-skjema med vedlegg blir sendt til skolen eleven har komme inn på etter 2. inntak, dvs. før skolestart.
Dokumentasjon som blir sendt med er den som er relevant for tilrettelegging av opplæringa.
Unntaket er når eleven har meldt om vanske/ tilretteleggingsbehov og ber om eit møte med skolen om
dette i pkt. 6. Då får skolane skjema med vedlegg på overleveringsmøte i mars, samtidig med utlevering
av B-skjema med vedlegg.
Ver merksam på at elevar som fyller eit av kriteria på R-skjema over, men som også søkjer om
fortrinnsrett eller individuell vurdering etter §§ i A-skjema, kan fylle ut punkt 5 i A-skjema, og slepp då å
sende inn R-skjema i tillegg.
Inntak for elevar med R-skjema vedlagt er i juli, saman med ordinært inntak.
18
Overleveringsmøte i februar:
Overleveringsmøte blir halde i Molde i februar kvart år. Då får skolane prosedyreheftet du held i handa, Askjema med vedlegg og ei Excel-liste der alle aktuelle elevar er oppførte. Excel-lista skal vere ein
arbeidsreiskap i kommunikasjonsprosessen mellom skolane og Utdanningsavdelinga. Det er oppretta eiga
mappe (sak) for kvar skole, og berre to tilsette på kvar skole og saksbehandlar på Utdanningsavdelinga har
tilgang til mappene. PPT for vidaregåande opplæring deltar også på overleveringsmøtet og får tildelt
prosedyreheftet og liste over søkarar som har sendt inn A-skjema.
Excel-liste -> eksempel:
NB! Det er viktig å understreke at vi må bruke BERRE elevane sitt referansenummer og deira initialar i all
korrespondanse utanfor Excel-lista mellom Utdanningsavdelinga og skolane i høve inntaket og det
spesialpedagogiske arbeidet på skolane.
19
KVEN GJER KVA i inntaksprosessen for elevar med søknadsfrist 1. februar
Skole/ hjelpeinstans er ansvarleg for å:

Hjelpe elevar og føresette med søknad på
www.vigo.no, utfylling av A-skjema og ev. andre
vedleggskjema, som R-skjema og vedleggskjema for
minoritetsspråklege elevar.

Sjå til at riktig sakkunnig vurdering og anna
nødvendig dokumentasjon ligg ved vedleggskjema.

Sende 2 eksemplar av skjema og vedlegg til Møre og
Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga
innan 1. februar.
Skole
Kommune
Utd.avd.
PPT

Ferdigstille Excel-liste i Ephorte til midten av mars i
samarbeid med kontaktperson på
Utdanningsavdelinga.

Kalle inn elevar med føresette, samt avgjevarskole, og avgjevar- og mottakar-PPT til samtale om
opplæringstilbodet skolen kan gi i mars-april. Sjå årshjul side 8 og 9.

Utarbeide enkeltvedtak for elevane som søkte til 1. februar innan 15. juni. (Gjeld dei som fekk
inntaksmelding i mars). Hugs kopi til Utdanningsavdelinga og til det PPT-kontoret som samarbeider
med skolen.
Hugs at ved all ny dokumentasjon skal originalen sendast til Utdanningsavdelinga, medan skolen beheld
ein kopi. Dersom ny og viktig informasjon kjem fram gjennom telefonsamtalar eller møte, må dette førast
inn i Excel-lista som viktig dokumentasjon då det kan brukast ved eventuell klagebehandling. Referat frå
møte mellom skole og elev/ føresette er viktig informasjon.
Utdanningsavdelinga er ansvarleg for å:

Vere rådgjevar og rettleiar for hjelpeinstans i innsøkingsfasen. Informere om lovverk og forskrift, samt
gjere greie for inntaksrutinar og søknadsprosess i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
fylkeskommune.
20

Registrere aktuelle data frå A-skjema inn i Vigo og så overlevere eit eksemplar av A-skjema med alle
vedlegg til skolen som står ført opp som første ønske eller skolen som Utdanningsavdelinga vurderer
eleven inn på. Dette skjer på overleveringsmøte i februar.

Sende melding om inntak til vidaregåande opplæring til dei som blir tatt inn med fortrinn eller etter
individuell vurdering og som skal ha inntaksmelding i mars/april. Sjå årshjul side 8 og 9.

Ferdigstille Excel-liste i Ephorte til midten av mars i samarbeid med skolane. Denne lista inneheld
nødvendig informasjonsutveksling mellom skole og Utdanningsavdeling i sakshandsaminga fram til
inntak er gjennomført.
PPT er ansvarleg for å:

Samarbeide med skolane i innsøkingsprosessen
og om individ- og systemarbeid gjennom heile
skoleåret.

Utarbeide sakkunnig vurdering, Mal 5, til
elevar som vil søkje om fortrinnsrett til særskilt
utdanningsprogram (§6-15) etter bestilling frå
Utdanningsavdelinga. Den sakkunnige
vurderinga skal vere ferdigstilt i god tid før
søknadsfristen går ut 1. februar og den skal
leggjast ved A-skjema.

Utarbeide sakkunnig vurdering, Mal 4 til elevar
som har søkt og fått skoleplass med
fortrinnsrett pga. sterkt nedsett funksjonsevne
(§6-17), og for elevar som har rett til
spesialundervisning det skoleåret dei søkjer og
som manglar meir enn halvparten av
karakterane (§6-22). Det same gjeld også for
søkarar som har fått skoleplass på eit særskilt
utdanningsprogram (§6-15). Sjølv om PPT har
skrive sakkunnig vurdering for inntak, må
skolen ha ei ny sakkunnig vurdering for
opplæringa. Skolen må bestille sakkunnig
vurdering så snart som råd er etter at dei har motteke A-skjemaet og gjort seg
kjent med søkarmassen. Sakkunnig vurdering ferdigstilles i løpet av mai.
Det er viktig med eit godt samarbeid mellom PPT og skolen i denne prosessen.
Malane finn de til gjennomsyn i
full storleik sist i heftet her.
Bileta her er meint som
illustrasjonar.
Den sakkunnige vurderingar skal vere knytt opp mot det skoletilbodet søkaren har komme inn på.
21

Utarbeide sakkunnig vurdering, Mal 6a til elevar som vil søkje om utvida tid, 4. eller 5. år i
vidaregåande opplæring (opplæringslova 3-1 femte ledd). Den sakkunnige vurderinga skal vere
ferdigstilt i god tid før søknadsfristen går ut 1. februar og den skal leggjast ved A-skjema.

Utarbeide sakkunnig vurdering, Mal 6b til elevar som har rett til opplæring i og på tegnspråk eller rett
til opplæring i punktskrift, og som vil søkje om utvida tid, 4. eller 5. år i vidaregåande opplæring
(opplæringslova 3-1 femte ledd). Den sakkunnige vurderinga skal vere ferdigstilt i god tid før
søknadsfristen går ut 1. februar og den skal leggjast ved A-skjema.
Lenke til malar:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT
22
Inntak av elevar - melding om tilretteleggingsbehov
1. mars
Melding om tilretteleggingsbehov
B-skjema er eit meldeskjema for søkarar som søkjer ordinært inntak til vidaregåande opplæring med eit
tilretteleggingsbehov.
Skjemaet er ei melding om ein vanske/ eit behov som eleven har, og som skolen må ta omsyn til innanfor
den ordinære opplæringa.
Elevar som søkjer med B-skjema vedlagt må krysse av for ein av desse:
A Eg vil melde om vanske som skolen bør vite om/ behov for tilrettelegging av opplæringa.
B Eg vil melde om at eg har spesialundervisning inneverande skoleår.
I dette skjemaet, som i andre vedleggskjema,
vil du berre kunne skrive der det er grå felt.
Dei grå tekstfelta utvidar seg etter kor mykje
du vil skrive. Kryssboksane tillét berre kryss.
23
Skolen/ hjelpeinstans skal hjelpe elev og føresette med søking på www.vigo.no og med å fylle ut
eventuelle vedleggskjema.
B-skjema med dokumentasjon i to eksemplar skal sendast til Utdanningsavdelinga som registrerar at
skjema er motteke i Vigo. B-skjema blir ikkje saksbehandla av Utdanningsavdelinga.
Skjemaet gjeld ikkje som søknad om spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1. Ein slik eventuell rett
blir tatt stilling til etter at eleven har fått skoleplass.
24
Om søkjaren kryssar av alternativ A, så skal det fyllast ut i punkt 3.
Og om søkjaren kryssar av alternativ B, så skal det fyllast ut i punkt 4.
Det er viktig at opplysningane som kjem fram synleggjer kva for tilretteleggingsbehov søkjaren har.
Lenke til skjema:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Inntak/Vedleggsskjema
25
Fyller søkjaren ut punkt 5 om behov for teknisk og/ eller digitale hjelpemiddel/ eiga skyssordning, så må
det komme tydeleg fram kva eleven treng av hjelpemiddel eller skyssordning. Dette må sjåast i
samanheng med vanskane i punkt 3 og 4.
Vedlegg som synleggjer vansken/ behovet/ spesialundervisninga må leggjast ved meldinga, jf. punkt 6.
Det er viktig at ein er nøye med å fylle ut punkt 7 om hjelpeinstans fordi opplysningane her vil vere til god
hjelp for mottakarskolen.
Det er også viktig at søkaren samtykker til å innhente andre opplysningar i punkt 8, slik at ein får eit best
mogleg grunnlag for å legge til rette undervisninga.
Overleveringsmøte i mars
Overleveringa av B-skjema skjer på eit møte i Molde i mars. Då får skolane prosedyreheftet du held i
handa og B-skjema med vedlegg og ei Excel-liste der alle aktuelle elevar er oppførte. PPT for vidaregåande
opplæring deltar også på overleveringsmøtet og får tildelt prosedyreheftet og liste over søkarar som har
sendt inn B-skjema, slik at dei kan begynne førebuande arbeid rundt elevgruppa. (Nokre vil kanskje
allereie ha fått prosedyreheftet på overleveringsmøtet i februar.)
Møtet vil også innehalde generell informasjon om prosessen vidare.
Om søkaren kjem inn på sitt 2. eller 3. ønske, blir B-skjema med vedlegg ettersendt til den aktuelle skolen
for vidare arbeid der. Inntaket for desse elevane skjer i starten av juli. Det er viktig at skolane begynner
arbeidet med å kartlegge desse elevane sitt behov så snart som mogleg, og har møter med elev og
føresette i samband med skolestart.
26
Prosess etter overlevering av B-skjema
Begynne kartlegging
Kvar skole skal etter overleveringsmøte begynne kartlegging av elevgruppa, samt sjå kva søkaren
eventuelt treng av tilrettelegging utover den tilpassa opplæringa skolen tilbyr. B-skjema og vedlagt
dokumentasjon skal gjennomgåast. Skolen kan ved behov innhente ytterlegare informasjon om søkaren
som er relevant for tilrettelegging av opplæringa, så framt det føreligg samtykke, jf. punkt 8 i B-skjema.
Skolen bør i denne fasen sortere skjema dei har mottatt for å danne seg eit bilete av elevgruppa:
- Det er eit opplagt behov for spesialundervisning, kategori 1 i flytskjema neste side.
- Det er behov for å kartlegge eleven ytterlegare, kategori 2 i flytskjema neste side.
Møte med eleven
Om søkaren har kryssa av for at han/ ho har spesialundervisning inneverande skoleår, punkt B, skal skolen
invitere eleven og ev. føresette til eit møte. Dette kan gjerne skje før skolestart.
På eit slik møte skal ein diskutere/ presentere tilpassa opplæring som skolen kan tilby ut frå meldinga om
vanske/ behov i B-skjemaet, jf. punkt 4. PPT kan vere med på møtet om det er eit ønske frå søkaren.
Om søkaren har kryssa av for at han/ ho har ein vanske skolen bør vite om/ behov for tilrettelegging av
opplæringa, alternativ A, kan søkaren ha kryssa av for at det er ønske om eit møte med skolen. Møtet skal
gjennomførast så snart som mogeleg etter skolestart. Skolen kontaktar eleven og føresette.
For dei elevane som har kryssa av for punkt A i skjemaet kan eleven ha bedt om eit møte. Møtet skal helst
gjennomførast så snart som råd er. Skolen kontaktar elev/ føresette, og vurderer når møtet skal
gjennomførast, og kven som skal delta på møtet, avhengig av elevene sine utfordringar/ behov.
Dersom møte med søkar og føresette skjer før søkaren har fått vedtak om skoleplass (at inntak er
gjennomført), er det viktig at skolen presiserer at det dei skisserar av plan for opplæringa er aktuell viss
eleven kjem inn ved skolen.
Prosedyrar etter inntak
Søkar med B-skjema som vedlegg får inntaksmelding ved ordinært inntak i juli. Det er utarbeidd eit
flytskjema for å skissere gangen i arbeidet med denne elevgruppa. Flytskjemaet er utvikla ut frå Udir sin
rettleiar som blei nemnd heilt først i heftet i tillegg til tilbakemeldingar frå skolane og PPT.
27
Flytskjema
28
Arbeidet med å hente inn ytterlegare opplysningar som er relevant for eleven sitt opplæringstilbod, samt
gjennomføringa av møter med elev og føresette held fram etter inntak.
Sjølv om det er gjort eit godt arbeid før skolestart så vil mykje av kartleggingsarbeidet gjerast i starten av
skoleåret. Målet er å få gjort eit best mogleg arbeid så tidleg som råd er på hausten, slik at eleven kjem
fort i gang med eit godt tilpassa/ tilrettelagt opplæringstilbod.
Elevgruppa som er søkt inn med B-skjema vedlagt kan delast
inn i tre kategoriar, jf. flytskjema:
1. Opplagt behov for spesialundervisning
2. Bekymring for om eleven får eit tilfredsstillande utbytte av
den ordinære opplæringa
3. Elev/ føresett ber om kartlegging, undersøking eller
sakkunnig vurdering.
1. Opplagt behov for spesialundervisning
Søkarar til vg1
Det er verd å merke seg at skolen si plikt til å prøve ut tiltak før tilvising
til PP-tenesten ikkje gjeld viss det, etter skolen si vurdering, er
opplagt at tiltaka ikkje vil føre til at eleven får eit tilfredsstillande
utbytte av den ordinære opplæringa.
Om skolen vurderer at eleven har eit opplagt behov for
spesialundervisning må skolen sikre at arbeidet med å vurdere
elevens rett til spesialundervisning kjem i gang snarast.
Eleven skal derfor tilmeldast PPT utan at skolen skal gjennomføre
ein periode med utprøving først. Jf. Opplæringslova § 5-1. Skolen
skal gi melding til PPT, slik at PPT kan begynne arbeidet med
sakkunnig vurdering så snart som råd.
Tilmeldingsskjema ligg på heimesida til Utdanningsavdelinga under
PPT:
Lenke til skjema:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/Malar
29
Det er viktig å presisere at det ikkje kan fattast enkeltvedtak om rett til spesialundervisning i vidaregåande
opplæring som er basert på ei sakkunnig vurdering som er utarbeidd for grunnskolen.
Det er likevel høve til å fatte eit tidsavgrensa enkeltvedtak som byggjer på ei sakkunnig vurdering frå
grunnskolen. Dette enkeltvedtaket er gyldig kun i ein overgangsperiode, fram til PP-tenesta for
vidaregåande opplæring har laga ei ny sakkunnig vurdering, og skolen har fatta eit nytt enkeltvedtak om
rett til spesialundervisning, basert på den nye sakkunnige vurderinga.
Saksgang for utarbeiding av tidsavgrensa vedtak:
Mars - april:
1.
Skolane gjer eit sorteringssarbeid og får oversikt over kva for elevar som klart har behov for
spesialundervisning.
2.
Om det ikkje ligg nok dokumentasjon i saka frå før, må skolane innhente fleire opplysningar frå PPT eller andre.
Mai - august:
3.
Skolane og Utdanningsavdelinga vil etter prøveinntaket få signal om dei elevane som truleg vil konkurrere seg
inn til ein skoleplass, og kor mange som ikkje konkurrerer seg inn. Skolane og Utdanningsavdelinga må vere i
dialog slik at vi får sikra rettane til søkaren. Det er særs viktig at vi samarbeider godt i mai-august.
4.
Rektor kan FØR skolestart utarbeide utkast til tidsavgrensa vedtak om spesialundervisning. Det er viktig at
forslaget til vedtaket gjerast snarast mogleg, og seinast innan 1. september. Det sendast fortløpande til
rådgivar ved Utdanningsavdelinga.
5.
Skolen tilviser eleven til PPT for vgo. NB! Tilvisingsskjema med samtykke må vere underskrive av eleven/
føresette.
6.
Originalen av tidsavgrensa vedtak sendast til eleven av Utdanningsavdelinga. Kopi sendast til skolen, og kopi
oppbevarast i elevmappa ved Utdanningsavdelinga.
7.
Skolen startar arbeidet med IOP.
Vedtaksmal blir å finne på Utdanningsavdelinga si heimeside i løpet av våren 2015.
Søkarar til Vg2 og Vg3
Eit B-skjema er ikkje ein søknad om spesialundervisning. Det er derfor nødvendig at eleven/ føresette
ytrar ønske om å få vurdert den vidare retten til spesialundervisning. Det må av den grunn innhentast
samtykke frå eleven/ føresette før det blir utarbeidd sakkunnig vurdering, og før det blir gjort vedtak om
spesialundervisning. Jf. opplæringslova § 5-4.
30
Om ein elev har eit vedtak om rett til spesialundervisning i vidaregåande opplæring frå Vg 1 eller Vg 2, og
skolen vurderer at eleven har eit opplagt behov for spesialundervisning også neste
skoleår, blir saksgangen som beskriven i punkt 1 og 2 nedanfor.
1. Elev/ føresette skriv under samtykke til at skolen
fattar vedtak om spesialundervisning inneverande
skoleår. Samtykket blir å sjå på som ein søknad om
spesialundervisning. Sjå ramme i skjema nedanfor.
2. Skolen og PPT må ha eit møte der ein vurderer eleven
sine behov i forhold til det programområdet eleven er
tatt inn på. Ein må avklare følgjande:

Skal den sakkunnige vurderinga gjelde for det
programområde eleven er tatt inn ved?

Er det behov for ei vidareføring av sist utarbeidde
sakkunnige vurdering?

Er det behov for å utarbeide eit tillegg til den
sakkunnige vurderinga?

Er det behov for ei ny sakkunnig vurdering?
Her har Utdanningsavdelinga utarbeidd eit skjema
Avklaring på vidareføring av sakkunnig vurdering for
vidaregåande opplæring som skal nyttast. Hensikta
med skjemaet er å sikre at eleven har gitt samtykke til
spesialundervisning, og at PPT og skole skal vurdere
behovet for spesialundervisning i lag. Skjemaet blir då
ei bestilling til PPT.
Lenke til skjema:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/Malar
2. Bekymring for om eleven får tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa.
Skolane må kartlegge elevane sine behov for tilrettelegging. Har eleven i første omgang tilpassa
opplæring innanfor den ordinære ramma på skolen, og det viser seg at denne opplæringa ikkje gir eit godt
nok utbytte for eleven, må skolen setje inn ytterlegare tiltak. Det gjeld både elevar med B-skjema og
andre elevar som har tilrettelegging innanfor den ordinære undervisninga.
Saksgang for denne elevgruppa:
Fase 1: Utprøving
Skolen må ta stilling til bekymringa. Den kan starte med ei melding i B-skjema, eller som ein observasjon
frå skolen eller andre. Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt gjere nokre endringar eller prøve ut
31
forskjellige tiltak innanfor den ordinære opplæringa. Skolen si bevisstgjering av det pedagogiske arbeidet
er viktig gjennom kartlegging, vurdering, justering og utprøving av tiltak på individ- og systemnivå. I denne
prosessen kan PPT ha ein aktiv rettleiarrolle.
Når læraren meiner at eleven, trass i tilpassingane i den
ordinære opplæringa, ikkje vil kunne få eit tilfredsstillande
utbytte, plikter læraren å melde frå til rektor om det. Saka må
drøftast med eleven sjølv og eventuelt føresette, og i skolen sitt
ressursteam.
Om skolen vurderer at eleven vil få eit tilfredsstillande utbytte
ved enkelte tilpassingar innanfor den ordinære opplæringa,
pliktar skolen å sørgje for at tiltaka blir satt i verk snarast.
Utprøvingsperiode bør som hovudregel vere ferdig til
haustferien.
Fase 2: Tilvising til PPT
Rektor, ved ressursteam, avgjer om eleven skal tilvisast PPtenesta eller ikkje. Dersom skolen konkluderer med å sende
saka til PP-tenesta for å vurdere eleven sitt behov for
spesialundervisning, nyttast tilmeldingsskjema og pedagogisk
rapport.
Lenke til skjema:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/P
PT/Malar
32
Skolen sitt kartleggingsarbeid er særs viktig for å sikre at eleven får eit godt utbytte av opplæringa. Det er
også viktig for at PPT skal få eit godt grunnlag for utarbeiding av den sakkunnige vurderinga.
Kartleggingsarbeidet må vere skriftleggjort, og den pedagogiske rapporten må derfor vere utfyllande og
konkret. Den må beskrive kartlegginga og kva for tiltak som er sett i gang. Den må også beskrive resultata
av tiltaka. Skjema for pedagogisk rapport som Utdanningsavdelinga har utarbeid kan nyttast.
Fase 3: Sakkunnig vurdering av eleven sine behov
Før det kan takast stilling til om det skal utarbeidast eit vedtak om rett til spesialundervisning, skal det
ligge føre ei sakkunnig vurdering.
PP-tenesta greier ut om og gir ei tilråding til skolen om eleven har behov for spesialundervisning eller
ikkje. Den sakkunnige vurderinga er ikkje bindande, men er ei rådgivande uttale.
Fase 4: Vedtaksfasen
Det finst ikkje eit eige søknadsskjema om spesialundervisning for søkarar med frist 1. mars. Tilvisinga til
PPT for å få vurdert retten til spesialundervisning reknast som ein søknad.
Etter at PP-tenesta har sendt den sakkunnige vurderinga til skolen, skal skolen ta stilling til og fatte
vedtak. Det må enten fattast eit vedtak om rett til spesialundervisning, eller eit avslag på rett til
spesialundervisning.
Fase 5: Planlegging og gjennomføring
Om eleven får eit vedtak om avslag på rett til spesialundervisning, skal undervisninga liggje innanfor den
ordinære tilrettelegginga av opplæringa. Om det blir fatta eit enkeltvedtak som gir eleven rett til
spesialundervisning, skal det utarbeidast IOP.
Fase 6: Evaluering og vegen framover
Skolen skal vurdere eleven si utvikling og korleis opplæringstilbodet har fungert. Grunnlaget for
vurderinga er i IOP og i årsrapport.
3. Elev/ føresette ber om undersøkingar eller sakkunnig vurdering.
Om eleven eller føresette krev at skolen gjer undersøkingar blir saksgang som vist på flytskjema for
kategori 3.
Om elev eller føresette ber om ei sakkunnig vurdering må skolen sende saka til PP-tenesta uavhengig av
om skolen meiner at eleven får tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet eller ikkje.
Sjå udir sin Veilederen spesialundervisning:
Frå side 21 og utover.
33
Lenke til side 21 i rettleiaren til Udir:
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-ifulltekst/Spesialundervisning/Fase-1-Tilpasset-opplaring--bekymringsfasen/
Elevar som ikkje ønskjer spesialundervisning
Eleven kan ha rett til spesialundervisning, men han/ ho har ikkje plikt til å motta spesialundervisning.
Dette gjeld sjølv om skolen meiner at spesialundervisning er nødvendig for at eleven skal ha et
tilfredsstillande utbytte av opplæringa.
Om ein elev/ føresatt ikkje ønskjer å ta i mot tilbod om spesialundervisning, skal dette gjerast skriftleg til
skolen.
Sjå rettleiaren til Udir Veilederen spesialundervisning, side 21, punkt 4.10 og 4.11. Lenke føregåande side.
34
35
Pedagogisk rapport og tilmelding til PPT
Fylkeskommunen har hovudansvaret for at krava i opplæringslova og forskrifta blir fulgt.
Utdanningsavdelinga har derfor utarbeidd eigne rutinar for korleis tilvisinga til PPT skal skje. Vi viser til
side 32, Fase 2: Tilvising til PPT lenger fram i heftet her.
Sakkunnig vurdering
Før skolen gjer vedtak om spesialundervisning skal det vere innhenta sakkunnig vurdering av dei særlege
behova til eleven, mal 4, jf. opplæringslova § 5-3. Den sakkunnige vurderinga skal m.a. greie ut om og ta
standpunkt til:





eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
lærevanskar hos eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
realistiske opplæringsmål for eleven
om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet
kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod
Den sakkunnige vurderinga skal danne grunnlag for enkeltvedtak og IOP.
Info og malar for PPT i vgo finn du her:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/
Malar
36
Den sakkunnige vurderinga si varigheit
Opplæringslova seier ikkje noko bestemt omkring kor lenge ei sakkunnig vurdering skal gjelde, men det
må forståast slik at den sakkunnige vurderinga skal kunne gi skolen eit godt fagleg grunnlag for å fatte
vedtak om rett/ ikkje rett til spesialundervisning. Det må difor komme tydeleg fram i den sakkunnige
vurderinga kor lang periode (skoleår) PP-tenesta vurderer at den skal gjelde for.
Dersom den sakkunnige vurderinga er grundig og elevens behov truleg vil bli uendra over ein lang
periode, kan det tenkast at den sakkunnige vurderinga kan gjelde for heile det vidaregåande
opplæringsløpet. Det er difor viktig at PPT tar ei vurdering kring dette når dei utarbeider den sakkunnige
vurderinga for vidaregåande opplæring.
Vidareføring av ei sakkunnig vurdering som har gått ut på dato (Prolongering)
Dersom ei sakkunnig vurdering som er utarbeidd for vgo ikkje har gyldigheit lenger, og eleven fortsatt har
ønske om spesialundervisning, må skolen be PPT om å vurdere om dei skal skrive eit tillegg til den
føregåande sakkunnige vurderinga eller prolongere den. Det vil seie at PPT må ta ei avgjere på om dei
berre vil vidareføre den som dei har utarbeidd før, eller om det skal skrivast noko meir. Denne vurderinga
er det PPT som må gjere, og dokumentere valet enten med ei prolongering eller eit tilleggsskriv.
Sjå avklaringsskjema side 31.
37
Arbeid fram mot enkeltvedtak om rett til spesialundervisning
Skolen har ansvar for at saka er tilstrekkeleg gjort greie for før det kan takast avgjerd om rett til
spesialundervisning, jf. fl § 17.
Elevar med søknadsfrist 1. februar og med A-skjema:
Skolen skal så snart som mogleg etter overleveringsmøte i februar gjennomgå eventuell sakkunnig
vurdering og anna dokumentasjon for elevar som har søkt med vedleggskjema A og vurdere behovet for
spesialundervisning. Alle søkarar til Vg1 må så snart som råd meldast til PPT med tilmeldingsskjema for ny
sakkunnig vurdering. Dette er å sjå som ei bestilling.
Dersom søkaren har ei sakkunnig vurdering for vgo frå før, må prosedyrane for vurdering av denne
følgjast. PPT må sjå til at det ligg føre ei gyldig sakkunnig vurdering i løpet av mai.
Elevar med søknadsfrist 1. mars og med B-skjema:
Skolen skal så snart som råd etter inntak i juli planlegge kartlegging og samtale med dei elevane som har
meldt behov for det.
For dei elevane som ikkje allereie er tilmeldt PPT må skolen sende inn tilmeldingsskjema før PPT kan
utarbeide ny sakkunnig vurdering..
Merk at elevar som får spesialundervisning skal ha same totale undervisningstimetalet som andre elevar,
jf. opplæringslova § 5-1.
Det er rektor ved den enkelte skole som gjer enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.
Kopi av alle dei enkeltvedtaka som skolen har saksbehandla i samband med inntaket, skal sendast til
Utdanningsavdelinga samtidig med at vedtaket vert sendt til eleven.
Vedtak om spesialundervisning skal grunngivast i samsvar med forvaltningslova § 25, dvs. at det må visast
til lovregelen som vedtaket byggjer på og dei faktiske forhold som ligg til grunn for vedtaket. Dersom dei
faktiske forholda går fram av den sakkunnige vurderinga, er det tilstrekkeleg å vise til denne. Vidare skal
dei hovudomsyna som er vektlagt komme fram av vedtaket.
Enkeltvedtaket skal vere så klart at det ikkje er tvil om kva opplæringstilbod eleven får, og kvifor skolen
gir dette tilbodet.
38
Dersom vedtaket om spesialundervisning avvik frå den sakkunnige
vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket (mellom anna) vise kvifor
skolen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller
retten etter § 5-1 i opplæringslova.
Det må òg gå fram av grunngivinga at opplæringstilbodet som skolen vil gi
er i samsvar med det som er vurdert som realistiske opplæringsmål for
eleven.
Ved avslag på spesialundervisning skal det gå fram av grunngivinga korleis
eleven likevel får eit likeverdig opplæringstilbod.
Det er klagerett på enkeltvedtak om spesialundervisning.
Fylkesmannen er klageinstans jf. opplæringslova § 15-2.
Klagen skal sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune,
Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde.
Følgjande fristar gjeld for
enkeltvedtak om rett til
spesialundervisning:
Innan 15. juni:
Vedtak skal vere gjort for elevar som har
søkt til 1. februar og har søkt på Askjema om fortrinnsrett eller individuell
vurdering.
Kopi skal sendast Utdanningsavdelinga
og PPT-kontoret som er knytt til skolen
så snart vedtaket er fatta.
Vedtak for elevar – B-skjema
Vedtak skal vere gjort for dei som blir
tatt inn i hovudinntaket med
søknadsfrist 1. mars og som har søkt
med B-skjema vedlagt.
Prosessen med å vurdere retten til
spesialundervisning og gjere eventuelle
enkeltvedtak skal ta til direkte etter
inntaket.
Kopi skal sendast Utdanningsavdelinga
så snart vedtaket er fatta.
Fortløpande:
Enkeltvedtak som blir gjort i løpet av
skoleåret skal gjerast snarast etter at
det er klarlagt at eleven har rett til
spesialundervisning.
Kopi av vedtaket skal straks sendast til
Utdanningsavdelinga.
Mal for enkeltvedtaka finn du her:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdan
ning/Spesialundervisning-og-andretilrettelagteopplaeringstilbod/Spesialpedagogiskarbeid-i-vgo
39
Innhaldet i enkeltvedtaka
Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak etter forvaltningslova og må såleis følgje reglane for
slike vedtak.
Det er viktig å vere merksam på at vedtak om rett til spesialundervisning skal innehalde opplysningar om:

planlagt sluttkompetanse

kva for programområde eleven er knytt opp imot

mål for opplæringa for dette skoleåret

presise opplysningar om innhald, omfang, organisering av opplæringa og kompetanse

retten til same totale timetal som alle andre elevar, 30/ 35 timar per veke (jf. opplæringslova § 51, andre leddet, tredje punktum)

presisering av det pedagogiske ansvaret for undervisninga (jf. opplæringslova § 10-1)

eventuelt andre tilretteleggingstiltak

grunngiving for vedtaket

særskilt grunngiving dersom vedtaket avvik frå den sakkunnige vurderinga (jf. opplæringslova § 53, siste ledd)

at vedtaket kan gjerast om i løpet av skoleåret ved endra behov

klagerett, klagefrist og kven klagen skal rettast til

underskrivast av rektor ved skolen
Vedtak om avslag på rett til spesialundervisning skal innehalde opplysningar om:

grunngiving for avslaget

kvifor skolen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten

at vedtaket kan gjerast om i løpet av skoleåret ved endra behov

klagerett, klagefrist og kven klagen skal rettast til

kvalitetssikring og underskriving av rektor ved skolen
For dei søkarane som blir tatt inn i hovudinntaket skal prosessen med å gjere enkeltvedtak ta til snarast
etter inntaket. Det skal sendast kopi til Utdanningsavdelinga.
40
Individuell opplæringsplan – IOP, vurderingar og årsrapport
Søkarar til 1. februar med A-skjema:
Etter at enkeltvedtak om rett til spesialundervisning ligg føre, skal det utarbeidast IOP i dei faga eleven har
spesialundervisning i. Fristen for å ferdigstille IOP for elevar med inntaksmelding i mars/ april er juni.
Søkarar til 1. mars med B-skjema:
Skolane går etter inntak i gang med samtaler og planlegging for dei elevane som har kryssa av for det i Bskjema. I samarbeid med PPT vurderer dei behovet for spesialundervisning. Der det er behov utarbeider
PPT ny sakkunnig vurdering som dannar grunnlaget for enkeltvedtak og IOP for desse elevane.
IOP skal utarbeidast snarast etter at enkeltvedtaket om rett til spesialundervisning er gjort.
Det skal skrivast årsrapport etter kap. 5 i opplæringslova (Spesialundervisning, § 5.5).
Departementet si endring for å forenkle saksbehandlingsreglane for spesialundervisning fjerna kravet om
halvårsrapport i 2013. Men det er viktig å presisere at elevane likevel har krav på halvårsvurdering/
undervegsvurdering i alle fag på linje med alle andre elevar.
Sluttvurdering for alle elevar som har IOP skal ferdigstillast i juni, og skolen skal sende kopi av IOP med
sluttvurdering til Utdanningsavdelinga.
IOP-skjema på nett finn du her:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialund
ervisning-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/Spesialpedagogisk-arbeid-i-vgo
41
Generelt
Omprioritering av søknad – innan 1. mai
Gjeld berre søkarar som søkjer med frist 1. mars:
Alle ønske om endring skal vere skriftlege og underskrivne av både elev og rådgivar. Det er ikkje mogleg å
endre ønske etter 1. mai.
Aktuell saksbehandlar ved Utdanningsavdelinga gir beskjed til skolen om det nye ønsket og ber skolen
vurdere det. Skolen sender skriftleg svar (e-post er godt nok) til saksbehandlar. Den aktuelle
saksbehandlar må straks gi stadfesting til aktuell skole. Dette gjeld både avgjevar- og mottakarskole.
Søkarar til 1. februar har ikkje høve til omprioritering av ønske, då tilbod om skoleplass kjem allereie i
mars/ april.
Melding om avbrot før
1. september for elevar med fortrinnsrett
eller individuell vurdering – A-skjema
For elevar med fortrinnsrett eller individuell
vurdering som ikkje møter ved skolestart eller som
avbryt si vidaregåande opplæring før 1. september,
skal skolane fylle ut Melding om avbrot før 1.
september og sende denne inn til
Utdanningsavdelinga. Etter 1. september følgjer
skolane vanlege prosedyrar for avbrot, også for
denne elevgruppa.
For elevar med B-skjema følgjer skolane vanlege
prosedyrar knytt til sluttmelding for ordinære elevar.
1. november er frist for å slutte utan bruk av rett.
Lenke til skjema:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisn
ing-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Spesialpedagogiskarbeid-i-vgo
42
Saksbehandlingsreglar
Vedtak om rett til spesialundervisning er enkeltvedtak etter definisjonen i forvaltningslova § 2.
Reglane i forvaltningslova om enkeltvedtak gjeld, sjå forvaltningslova kap. IV, V og VI. Dette betyr at
skolen har plikt til å undersøke saka før det blir gjort vedtak. Vedtaket skal vere grunngitt. Eleven eller den
han/ ho gir skriftleg fullmakt til har rett til å klage på vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen skal
sendast til skolen, som skal sende saka over til fylkesutdanningssjefen saman med skolen si fråsegn/
uttale til klaga. Fylkesutdanningsjefen kan ta klaga til følgje eller sende saka over til fylkesmannen for
endeleg avgjerd.
Opplæringslova kap. 5 inneheld spesielle
reglar om behandling av saker som gjeld
spesialundervisning. Føremålet med desse
reglane i opplæringslova er å sikre at tilbod
om spesialundervisning byggjer på faglege
tilrådingar, og at slikt tilbod blir utarbeidd i
nært samarbeid mellom skolen og eleven/
føresette.
Opplæringslova på nett finn du her:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_2
Forvaltningslova på nett finn du her:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
Veilederen spesialundervisning:
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-ifulltekst/Spesialundervisning/
§ 5-1 i opplæringslova definerer kven som har rett
til spesialundervisning. Sjå også Veilederen spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet, 2014.
Skolen si vurdering av eleven sitt utbytte av opplæringa
Ein skal til ein kvar tid
vurdere om eleven har
tilfredsstillande utbygge
av opplæringa.
Alle elevar eller føresette kan krevje at skolen gjer nødvendige undersøkingar
for å finne ut om ein elev treng spesialundervisning/ kva for opplæring eleven
har behov for. Dette er ei kontinuerleg vurdering gjennom heile skoleåret.
Undervisningspersonalet skal vurdere om eleven treng spesialundervisning og
melde frå til rektor eller den som har fått delegert rektor si myndigheit om dette når slike behov er til
stades, jf. opplæringslova § 5-4. Vi viser til Veilederen spesialundervisning frå Utdanningsdirektoratet,
nemnd ovanfor. Skolen må vurdere om det skal prøvast ut tiltak innafor det ordinære opplæringstilbodet
og eventuelt prøve ut slike tiltak, før eleven blir vist til PPT for sakkunnig vurdering.
43
Krav om samtykke frå elev/ føresette og andre reglar om rett til medverknad
A) Eleven/ føresette skal samtykke i at det blir innhenta opplysningar frå andre instansar til bruk ved
vurderinga av retten til spesialundervisning. Det er plass for slikt samtykke på A-skjema, R-skjema
og B-skjema. Skolen må passe på at dette samtykket er gitt før det kan bli aktuelt å innhente slike
opplysningar
B) Eleven/ føresette skal samtykke i at det blir innhenta sakkunnig vurdering, jf. opplæringslova § 54. Det er ikkje nødvendig å innhente samtykke i dei tilfella der elev/ føresette har søkt om
spesialundervisning og sakkunnig vurdering blir utarbeidd som ledd i behandlinga av søknaden.
C) Eleven/ føresette har rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å
uttale seg før det blir gjort vedtak, jf. opplæringslova § 5-4
D) Eleven/ føresette skal også samtykke i at det blir gjort vedtak om spesialundervisning.
Samtykkekravet er oppfylt i dei tilfella der det ligg føre søknad om spesialundervisning.
E) Utforming av opplæringstilbodet skal drøftast med eleven og føresette, og det skal leggjast stor
vekt på deira syn, jf. opplæringslova § 5-4.
44
Rutinar ved behov for skyss til funksjonshemma elevar
Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vart revidert i T 60-13. Under
Dokument på fylket sine nettsider under Samferdsel - Skoleskyss, finn de skyssreglement for vidaregåande
skole i Møre og Romsdal.
Samferdselsavdelinga gjer vedtak om skyss for varig
funksjonshemma elevar. Slike vedtak vert gjort etter
at Samferdselsavdelinga har mottatt erklæring frå
sakkunnig og informasjon frå skolen. Sakkunnig i
denne samanhengen er ei erklæring/ uttale frå lege
eller helseinstans. Dokumentasjonen skal leggjast ved
søknaden om skyss for funksjonshemma elevar. Det er
viktig å merke seg at PPT ikkje er sakkunnig i dette
tilfellet. Skjema for skyssinformasjon frå skolen og
erklæring frå lege/ sakkunnig finn du under
dokumenter på fylket sine nettsider under Samferdsel
- Skoleskyss.
Dersom vedtaket frå Samferdselsavdelinga viser at
elevar treng følgjeperson for å kunne nyttegjere seg
skyssen, så må skolen ta ansvar for å organisere dette.
Skjema for skyss finn du her:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel
/Skoleskyss
På fylket sine heimesider finn de revidert skyssreglement
for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vedtatt i Fylkestinget 14.10.2013. Same lenke
som over: mrfylk.no -> samferdsel -> skoleskyss
Hjelpemiddelsentralen
Det er viktig å ta kontakt tidleg for å få nødvendige hjelpemiddel som t.d. teleslynge, spesialstol og
liknande, slik at det kan vere på plass til skolestart.
Tolk
Ved behov for tolk, til dømes døvetolk eller skrivetolk, er det skolen si oppgåve å skaffe dette om det er
elevar med denne type behov som er søkarar ved skolen.
Økonomi
Kvar skole får tildelt ein ressurs etter Utdanningsavdelinga si eigen økonomimodell for
spesialundervisning.
45
PPT sine rutinar – Tøndergård skole og ressurssenter
PPT sine rutinar med å utarbeide sakkunnig vurdering og oppfølging av elevar som får vidaregåande
opplæring ved Tøndergård skole og ressurssenter.
For desse elevane skal det alltid utarbeidast ny sakkunnig vurdering når eleven går over frå grunnskole til
vidaregåande opplæring.
Elevar som får vidaregåande opplæring ved Tøndergård skole og ressurssenter kan komme frå heile fylket.
Desse elevane har vanskar som gjer at PP-tenesta i deira heimkommune har hatt kjennskap til eleven og
vanskane deira i lang tid. Eleven har hatt rett til spesialundervisning i grunnskolen.
PPT for Aukra, Midsund og Molde er kontoret som har ansvar for å jobbe systemretta mot Tøndergård
skole og ressurssenter. I hovudsak går det systemretta arbeidet ut på å delta i samhandlingsmøte mellom
skolen, Fylkeskommunen si utdanningsavdeling og PPT.

Det er PPT frå heimkommunen til eleven som skal skrive den sakkunnige vurderinga for
vidaregåande opplæring, mal 4.

Det er PPT frå heimkommunen til eleven som skal skrive sakkunnig vurdering for utvida tid, mal
6a. Årsaka er at den skal vere bygd på, og sett i samanheng med kva for kunnskap og ferdigheit
eleven treng for livet etter vidaregåande opplæring.

Det er viktig at heimkommunen er ansvarleggjort ved å delta på ansvarsgruppemøta gjennom alle
skoleåra. Dette for å ha ein heilskapleg plan for desse ungdomane.

Når det gjeld elevar som kjem frå kommunar der Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje har
avtale om kjøp at teneste, er det PPT for Aukra, Misund og Molde som har ansvaret for dei.
46
Minoritetsspråklege elevar
Innsøking
Elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn blir tatt inn i vidaregåande skole etter kapittel 6 i forskrifta til
opplæringslova slik som alle andre elevar. For minoritetsspråklege må ein spesielt merke seg § 3-1,
tolvte ledd i opplæringslova og §§ 6-8 og 6-13 i forskrift til opplæringslova:
Opplæringslova § 3-1, tolvte ledd: Krav om lovleg opphald
(…) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Ungdom
som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har likevel berre rett
til vidaregåande opplæring etter denne paragrafen når dei er under 18 år og det er sannsynleg at dei skal
vere i Noreg i meir enn tre månader. Dei som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad
om opphaldsløyve, og som fyller 18 år i løpet av eit skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For dei
som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til vidaregåande opplæring etter denne
paragrafen fram til dato for endeleg vedtak.
Lovleg opphald skal dokumenterast med kopi av vedtak om opphaldsløyve. Kopi av sida i passet som
inneheld personlege opplysningar med bilete skal også sendast med. Dersom søkar ikkje har lovleg
opphald når Utdanningsavdelinga kjører inntak, blir søknaden avslått.
Lenke til skjema finn du her:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialund
ervisning-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/Minoritetsspraaklege-elevar
47
Alle elevar som blir skrivne ut av norsk grunnskole, skal ha eit vitnemål, - det gjeld også
minoritetsspråklege elevar. Vitnemål frå norsk grunnskole gir ungdom rett til vidaregåande opplæring,
Jf. opplæringslova § 3-1. Dette gjeld sjølv om ein ikkje meistrar norsk og har IV i alle faga.
Forskrifta til opplæringslova § 6-13: Vilkår for inntak til Vg1;
Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkjaren har fullført norsk
grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette kan dokumenterast ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller
stadfesting av at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra:
a) er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd.
b) har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.
c) har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for
vaksne etter opplæringslova § 4A-1 og denne forskrifta § 4-33
Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må sjølve
dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynleg at han eller ho oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen
finn at vilkåret ikkje er oppfylt, skal saka sendast til kommunen som avklarar om søkjaren har tilsvarande
realkompetanse etter bokstav c.
Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkjaren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk
grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkjaren og
gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkjaren oppfyller vilkåret i bokstav c etter krava i § 4-33, jf.
opplæringslova § 4A-1, eller om søkjaren treng meir grunnskoleopplæring. Når fylkeskommunen har ansvar for
grunnskoleopplæringa er ansvaret for gjennomføring av realkompetansevurdering av søkjaren tilsvarande lagt
til fylkeskommunen.
Alle deltakarar som ikkje kan sannsynleggjere at dei har 9 år grunnutdanning frå utlandet, skal
realkompetansevurderast, jf. forskrifta § 6-13. Faga dei skal ha standpunkt- og eksamenskarakterar i er
norsk, engelsk og matematikk. I tillegg skal dei velje mellom to av faga matematikk munnleg, naturfag,
samfunnsfag eller religion, livssyn og etikk (RLE). Jf. § 4-33 i forskrifta.
Karakteren må vere 2 eller høgare for at dei skal kunne søkje om inntak til vidaregåande opplæring.
Dette må dokumenterast med vitnemål frå kommunen/ ungdomsskolen.
Alle søkarar med anna morsmål enn norsk, svensk, dansk og samisk skal fylle ut Vedleggsskjema for
minoritetsspråklige søkere og sende 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga saman med kopi av søknaden og
dokumentasjon. Unntaket er minoritetsspråklege søkarar som har budd i Noreg i mange år og dei som har
gått alle åra i norsk grunnskole.
Ver merksam på at alle som er merka av som minoritetsspråklege i Vigo skal sende inn skjema med
dokumentasjon.
48
Det er viktig at kopi av all dokumentasjon det blir bedt om blir lagt ved. Manglande vedlegg og/ eller
underskrifter vil bli etterlyst, men det forseinkar behandling av søknaden.
1. februar:
Søknadsfrist for minoritetsspråklege som:
Har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12 og som
manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga.
Nyleg er komne til Noreg.
1. mars:
Søknadsfrist for minoritetsspråklege som:
Har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring og som har vurdering med karakter
i halvparten av faga eller meir.
Alle andre minoritetsspråklege som søkjer om rett til vidaregåande opplæring
etter § 3-1 i opplæringslova.
Søking i VIGO og MinID
Søkarar som har norsk fødsels- og
personnummer og mottar/ har mottatt MinID,
skal søkje på nett. Kopi av nettsøknaden skal
leggast ved vedleggsskjemaet. Det er viktig å
sjekke at dei opplysningane som ligg i MinID
stemmer med dei som blir lagt inn i
nettsøknaden. Hugs å sjekke at
mobilnummeret er rett.
Dei som ikkje har norsk personnummer, må
fylle ut ein papirsøknad og sende inn. Når
Utdanningsavdelinga mottar denne, vil
søknaden bli registrert i Vigo. Søknadsskjema
får ein ved å ta kontakt med
Utdanningsavdelinga, [email protected].
For dei som har vitnemål frå norsk grunnskole er det per dato ikkje noko krav om norskkunnskapar når ein
søkjer plass i vidaregåande skole. For å få tilfredsstillande utbytte av den vidaregåande opplæringa, rår vi
likevel til at ein har gjennomført grunnleggande norskopplæring før ein tar til med vidaregåande
utdanning. Desse vilkåra gjeld alle søkarar, både dei med behov for spesialundervisning og ordinære
søkarar.
49
Retten til særskilt språkopplæring
Opplæringslova § 3-12; ”Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar”.
Målgruppa i § 3-12 er: ”nykomne og andre minoritetselevar som har så dårleg dugleik i norsk at dei ikkje
kan følgje undervisning gitt på norsk”.
Retten til særskilt norskopplæring gjeld fram til
elevane har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til
å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Fjerde
leddet i § 3-12 pålegg fylkeskommunen å
kartlegge elevane sine ferdigheiter i norsk.
Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal
fylkeskommune har delegert ansvaret for
kartlegginga til dei vidaregåande skulane i fylket.
Sjå skriv om Delegering av vedtakskompetanse.
(Skrivet finn du på fylket si heimeside.)
Dersom minoritetsspråklege elevar i
vidaregåande skole har vore elevar i norsk
grunnskole i tida etter 2003, skal dei, etter § 2-8
i opplæringslova, ha gjennomgått ei kartlegging
og ha fått enkeltvedtak om rett til/ ikkje behov
for særskilt språkopplæring frå kommunen. Kopi
av vedleggsskjema, dokumentasjon på
kartleggingsresultat og enkeltvedtak blir sendt
til den vidaregåande skolen der søkaren blir tatt
inn. For elevar som er skriven ut frå norsk
grunnskole er det er det viktig at kopi av
kartleggingsresultat og enkeltvedtak om rett til
særskilt språkopplæring følgjer søknaden om
inntak til vidaregåande opplæring. Dette er
viktig dokumentasjonen for skolen der søkaren
kjem inn.
NB: Retten til særskilt språkopplæring § 3-12, gjeld berre elevar som er tatt inn i vidaregåande skole og
som får opplæring etter § 3-1 i opplæringslova.
50
Læreplanar
Den enkelte skole kan saman med eleven bestemme kva for læreplan ein vel å bruke; den nye læreplanen
i norsk for elevar med kort butid i Noreg eller den ordinære norskplana. Det er ein føresetnad at elevar
som skal bruke den nye læreplanen har rett til særskilt språkopplæring. Dersom det blir gitt opplæring
etter den nye læreplanen, skal eleven ha både standpunkt – og eksamenskarakterar. Elevane kan framleis
velje å få opplæring etter plana «Grunnleggende norsk for språklige minoriteter». Denne plana er
nivåbasert og ikkje aldersbasert, eleven blir ikkje vurdert med karakter og det er ikkje eit eksamensfag.
Dersom skolen og eleven blir einige om å bruke den
ordinære læreplanen i norsk, krev det spesielle
tilretteleggingar. Og ein må hugse at alle elevar i
vidaregåande opplæring har rett til tilpassa
opplæring.
Møre og Romsdal Fylkeskommune har hatt avtale
med CyberBook i høve det trykte og digitale
læremiddelet NorskPlussUngdom. Denne avtalen går
ut i juni 2015 og det vil ikkje bli inngått ny avtale med
Cyberbook.
Men hausten 2014 vart det inngått avtale med
BSUndervisning om kjøp av både trykte og digitale
læremiddel. BSUndervisning kan levere
Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
innafor det som var avtalen med Cyberbook.
Dette inneber at skulane sjølv må gjere innkjøp
gjennom BSUndervisning om «Grunnleggende norsk
for språklige minoriteter», slik dei må for alle andre
trykte og digitale læremiddel.
Meir informasjon om dette finn de på Intranettet:
http://mrfylke.no/Intranett/Stoettefunksjonar/Innkjoep/Ra
mmeavtalar/Om-rammeavtalene/Laeremiddel-tilvidaregaaande-skular
Kartlegging, enkeltvedtak og rutinar
Kapittel IV § 16 i forvaltningslova, førehandsvarsling fastslår at:
”Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak
treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist (…).” Med andre ord skal elevar etter fylte
15 år og deira føresette/ verje ha informasjon om og ha rett til å uttale seg før enkeltvedtak blir fatta.
Føresette til elevar over 18 år skal ikkje ha denne informasjonen.
51
Utdanningsavdelinga har utarbeidd eit skriv som skulane skal sende til elevar og føresette/ verje før
arbeidet med kartlegging tar til. Dette skrivet finn du på fylket sine nettsider: www.mrfylke.no ->
Utdanning -> Minoritetspråklege -> Førehandsvarsling til elev/ føresette.
Skolen skal kartlegge elevane ved skolestart og utarbeide enkeltvedtak så snart kartleggingsresultatet ligg
føre. Omfanget eleven får tilbod om, skal spegle resultatet av kartlegginga. Dette gjeld også måten skolen
organiserer den særskilte språkopplæringa på. Opplæringslova § 3-12 presiserer også at eleven skal
kartleggast undervegs.
Det skal fattast enkeltvedtak både når kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring,
og når han ikkje har det. Dersom kartlegging undervegs viser at det er behov for endringar i opplæringa,
skal det fattast nytt enkeltvedtak. Det same gjeld dersom eleven ikkje lenger har behov for særskilt
språkopplæring.
Skolen skal sende enkeltvedtaket til eleven med kopi til føresette til elevar under 18 år, med ein gong
enkeltvedtaket er utarbeidd.
Utdanningsavdelinga skal også ha kopi av enkeltvedtaket. Frist for innsending er 1.oktober.
Kopi av nye enkeltvedtak/ nye resultat etter vurdering undervegs som blir fatta i løpet av skoleåret,
skal sendast Utdanningsavdelinga innan 2. mai.
Malane du ser her i heftet, er for enkeltvedtak der ein får rett til særskilt språkopplæring og enkeltvedtak
der det ikkje er behov for særskilt språkopplæring. På heimesida vår finn du til ei kvar tid dei aller nyaste
malane, og det er viktig at det er dei som blir brukt.
Utdanningsprogram/programområde over 2 år
Den nye inntaksforskrifta, § 6-19. Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid, tar vare på elevar som
treng fleire år på eit utdanningsprogram/ programområde. Det skal leggjast ved kopi av enkeltvedtak om rett til
særskilt språkopplæring, kartleggingsresultat og plan for opplæringa frå skolen. Det var tidlegare krav om
sakkunnig vurdering frå PPT før Utdanningsavdelinga godkjente søknaden om utdanningsprogram/
programområde over 2 år, men det kravet er tatt vekk.
Opplæringslova § 3-1, femte ledd presiserer: (…) Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til
spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold
til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det
liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har
(…) rett til særskild språkopplæring etter § 3-12. Kravet om sakkunnig vurdering gjeld ikkje for elevar
med rett til særskild språkopplæring etter § 3-12.(…)
Frist for søking om utdanningsprogram/programområde over 2 år er 1.desember.
Søknadsskjema ligg på heimesida vår:
Lenke til skjema finn du her:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Inntak/Vedleggsskjema
Krava for å søkje om utdanningsprogram/ programområde over 2 år er
presisert i søknadsskjemaet.
52
Dei som får godkjent søknaden, får fortrinnsrett i inntak til vidaregåande opplæring det påfølgjande året, men
dei må likevel søkje på vanleg måte. Søknadsfristen er 1.februar, og dei skal søkje på vedleggsskjema A.
Sjå pkt 4A i A-skjemaet.
Det er i samanheng med førstegongsvitnemål, sjå forskrifta § 3-43, viktig at elevar har dokumentasjon på
kvifor dei har brukt lenger tid i vidaregåande opplæring enn det som er normaltid.
Kvalitetssikring og økonomi
Utdanningsavdelinga går gjennom enkeltvedtaka om rett til særskilt språkopplæring som skulane sender
inn. Som dokumentasjon skal resultat frå kartlegging og ev. vurdering undervegs leggast ved
enkeltvedtaka. Skulane skal også sende inn timeplan for dei ulike gruppene skodalen har organisert
elevane i. Talet på grupper og kor mange timar per veke den enkelte gruppa ved skolen har, er viktig
informasjon i høve tildeling av midlar til skolen. Dersom dette ikkje er sendt inn vil ikkje enkeltvedtaket bli
behandla. 5/12 av den totale summen skolen skal ha blir utbetalt omkring årsskiftet, dei resterande 7/12
blir utbetalt i juli.
Ved for sein innsending av informasjon vil Utdanningsavdelinga kvalitetssikre og overføre pengar til skolen
så snart som råd.
Viktig når det gjeld minoritetsspråklege
Det er svært viktig at minoritetsspråklege elevar får god informasjon når dei skal søkje om vidaregåande
opplæring, og også etter at dei er tatt inn ved ein vidaregåande skole. Bruk gjerne tolk for å informere
søkarar og føresette om muligheitene dei har i samband med søking til vidaregåande opplæring, retten til
særskilt språkopplæring, kartlegging av norskkunnskapar og utarbeiding av enkeltvedtak. Det er t.d. ikkje
lett å forstå kva vidaregåande opplæring i norsk skole er og kva som krevst, kva er ”klagerett” og korleis
ein skal gå fram. Realitetsorientering av både søkar og føresette er viktig.
53
Elevar busett i barnevernsinstitusjon
Fylkeskommunen har ansvar for opplæring for alle som er plassert i institusjon etter vedtak i
barnevernslova. Dette gjeld også elevar som kjem frå andre fylker.
Opplæringslova § 13-2 seier; “Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernslova,
er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her”. Forskrift til
opplæringslova § 19-7 som gir fylkeskommunen der institusjonen ligg rett til å krevje refusjon etter
spesielle satsar, for utgifter til opplæring frå fylkeskommunen der eleven var busett på det tidspunktet
vedtaket om plassering vart gjort.
Dersom skolane har elevar som dei veit er institusjonsplasserte på ein av dei fem institusjonane i Møre og
Romsdal, er det viktig at dei same rutinane som vi har etablert i forhold til spesialundervisning, også blir
følgd for desse elevane. Vi har 7 institusjonar i Møre og Romsdal fordelt på 6 kommunar. Desse er:
Sunnmørsheimen (Volda)
Husafjellheimen (Ålesund)
Sunnmørsheimen akutt (Ålesund)
RUFS (Ålesund)
Kollen ungdomsbase (Vestnes)
Aleris [Bolli] (Eide og Molde)
Clausenengen ungdomshjem (Kristiansund)
Sjølv om elevane ikkje er søkt inn med behov for spesialundervisning, så må skolen følgje med på om dei
greier å gjere seg nytte av det ordinære opplæringstilbodet som skolen kan tilby. Dersom dei ikkje greier å
gjere seg nytte av dette, må det vurderast om dei skal tilmeldast PPT, for nærare utgreiing og sakkunnig
vurdering av behovet for spesialundervisning. Det viser seg at desse ungdommane ofte har med seg lite
papir og vurderingar frå tidlegare skolegang, dette fordi dei ofte har flytta mykje på seg. Det er derfor
viktig å kome raskt i gang med slike vurderingar.
Du finn meir informasjon om opplæring for elevar busett i barneverninstitusjon på heimesidene våre:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Opplaering-naareleven-er-i-barneverninstitusjon
54
Vedlegg: Rundskriv nr 14/11
55
56
57
Konfidensielt
A
SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2015 Vedlegg til søknad i Vigo.no
Vedlegg til søknad om inntak skoleåret 2015-2016
Søknad om fortrinnsrett eller søknad om individuell vurdering
i inntak til vidaregåande opplæring
PERSONALIA
1
Fornamn, etternamn:
Fødsels- og personnummer:
Adresse:
2
Postnummer/ stad:
AVGANGSÅR FRÅ GRUNNSKOLEN
År:
Skole:
Opplysningane må stemme med web-søknad
EG HAR SØKT:
3
Nr.
Kode
Telefonnummer:
Programområde
Skolenr 1
Skolenr 2
Skolenr 3
1
2
3
NB: Fyll ut berre 4A eller 4B, og sett berre eitt kryss.
4A
A: FORTRINNSRETT
Inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter
opplæringslova § 5-1 og som søkjer om fortrinnsrett ved inntak:
Inntak til Vg1:
Inntak til Vg2 og Vg3:
til særskilt utdanningsprogram og med rett til
spesialundervisning, jf. § 6-15 i forskrift til
opplæringslova.
med rett til spesialundervisning, og med sterkt
nedsett funksjonsevne og behov for omfattande
tilrettelegging, jf.§ 6-30 i forskrift til opplæringslova.
med rett til spesialundervisning, og med sterkt
nedsett funksjonsevne og behov for omfattande
tilrettelegging, jf. § 6-17 i forskrift til opplæringslova.
med rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova § 3-9, jf. § 6-31 i forskrift til opplæringslova.
med rett til teiknspråkopplæring etter
opplæringslova § 3-9, jf. § 6-18 i forskrift til
opplæringslova.
for elevar som har vedtak om utvida tid, jf. § 6-32 i
forskrift til opplæringslova. Gjeld ikkje elevar som har
permisjon pga. sjukdom eller anna.
for elevar som har vedtak om utvida tid, jf.§ 6-19 i
58
forskrift til opplæringslova. Gjeld ikkje elevar som har
permisjon pga. sjukdom eller anna.
B: INDIVIDUELL VURDERING
Inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter
opplæringslova § 5-1 og som søkjer individuell vurdering ved inntak:
4B
Inntak til Vg2 og Vg3:
Inntak til Vg1:
med enkeltvedtak om spesialundervisning eller
planlagt grunnkompetanse. Søkarar med
enkeltvedtak om spesialundervisning og som på
grunnlag av vedtaket ikkje har vurdering med karakter
i fleire fag jf. § 6-35 i forskrift til opplæringslova.
med rett til spesialundervisning for søkarar som
manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, jf. § 6-22 i forskrift til opplæringslova.
inntak til 4. eller 5. år i vidaregåande opplæring
etter opplæringslova § 3-1, 5. ledd.
Fleire opplysningar for individuell vurdering i inntak til vgo:
5
Alternativ 1
Alternativ 2
Eg er inne i eit bestemt behandlingsopplegg pga.
psykiske vanskar
medisinske vanskar
rusproblem
anna:
Eg er under oppfølging av barnevernet og bor i:
fosterheim
institusjon
anna:
Eg har lagt ved dokumentasjon frå barnevernet.
Adresse til institusjon:
Eg har lagt ved dokumentasjon frå behandlande
instans.
Alternativ 3
Eg er mindreårig asylsøkar busett på asylmottak.
Namn på mottak:
Adresse til mottak:
Kommunen mottaket ligg i:
Eg har lagt ved dokumentasjon frå mottakskommunen.
6
7
OVERSIKT OVER TIDLEGARE VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
(Skole, kurs, praksisplass)
20
Skole/ kurs/ praksisplass:
20
Skole/ kurs/ praksisplass:
20
Skole/ kurs/ praksisplass:
20
Skole/ kurs/ praksisplass:
MÅL FOR OPPLÆRINGA
Kva er realistisk sluttkompetanse etter 3 års opplæring (ev. 4. eller 5. år)?
3-årig vidaregåande opplæring fram mot studiekompetanse.
Fag-/ sveinebrev eller yrkeskompetanse.
Grunnkompetanse jf. oppl. § 3-3
Kva for område ønskjer du å arbeide innanfor?
59
8
MINE STERKE SIDER
MIN HOVUDVANSKE (Ved fleire årsaker; prioriter med nr. 1, 2, 3.)
9
Synsvanske Nr.
Hørselsvanske Nr.
Motorisk vanske Nr.
Fysisk vanske.
Spesifikke lærevanskar Nr.
(t.d. sterk grad av lese- og
skrivevanskar eller dyskalkuli)
Psykiske vanskar Nr.
Generelle lærevanskar Nr.
Stort fråvere Nr.
Sosiale og/ eller emosjonelle
vanskar Nr.
Rusproblem Nr.
Medisinske vanskar Nr.
Anna:
SPESIALUNDERVISNING INNEVERANDE SKOLEÅR
10
(F.eks.:
tilretteleggingstiltak, einetimar, tolærarsystem, gruppeundervisning, arbeid i bedrift, elevassistent, døvetolk,
tekniske hjelpemiddel, bygningsmessige tilpassingar, skoleskyss, eiga ansvarsgruppe osb. Før gjerne opp i kva for fag og
timetal.)
I kva for fag har du spesialundervisning?
Kor mange timar spesialundervisning har du per veke?
FYSISKE TILRETTELEGGINGSBEHOV KOMMANDE SKOLEÅR
11
12
Eigen skoleskyssordning
Særskilt verneutstyr/ vernetiltak i samband med maskiner/ utstyr/ utplassering i arbeidslivet
Teknisk hjelpemiddel/ utstyr
Tilpassing av skolebygg/ undervisningslokale
Døvetolk
Andre tilretteleggingstiltak:
ANDRE OPPLYSNINGAR
Kommunen/ ungdomsskolen har meldt frå innan 1. oktober:
ANSVARSGRUPPE
13
Er det utarbeidd individuell plan (helselovgjevinga)? JA
Instans:
eller NEI
Leiar av ansvarsgruppa:
Telefonnummer:
HJELPEINSTANS (Den som har hjelpt deg med utfylling av denne søknaden)
14
60
Skole/ instans:
Kontaktperson:
Stilling:
Adresse:
Postnummer/ stad:
Telefonnummer:
Føresette:
Adresse:
Telefonnummer:
Kontaktperson ved PPT:
PPT-kontor:
Telefonnummer:
KONTAKTPERSONAR
15
VEDLEGG (kryss av i ruta):
16
1. Utskrift av web-søknad
2. Kopi av karakterutskrift
3. Sakkunnig vurdering
4. Enkeltvedtak frå innev. skoleår
5. IOP frå inneverande skoleår
6. Halvårsvurdering frå innev. skoleår
7. Individuell plan
8. Anna:
SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR
17
Søkar som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er underlagt teieplikt og som er
relevante for behandlinga av søknaden.
Eg gir med dette samtykke til at Utdanningsavdelinga og skolen kan innhente ytterlegare opplysningar om meg, t.d. frå
hjelpeinstans, skolen eg går på inneverande år, Oppfølgingstenesta og PP-tenesta. Dersom det er behov for å innhente
opplysningar frå andre instansar kan skolen og/ eller Utdanningsavdelinga ta kontakt med meg for å få samtykke.
Dato:
Søkar si underskrift: …………………………………………
Dato:
Føresette si underskrift: ………………………………….
UNDERSKRIFT
18
Opplysningane som kjem fram i søknaden blir vidaresendt til den vidaregåande skolen søkar blir vurdert tatt inn på.
Søknaden med dokumentasjon blir etter inntak sendt til det PPT-kontoret som er sakkunnig instans for den skolen eleven er
teken inn på. PPT utarbeider ny sakkunnig vurdering knytt til det aktuelle utdanningstilbodet.
Opplysningane blir behandla konfidensielt.
Søkarar som har fylt 15 år avgjer sjølv om dei skal søkje om inntak og spesialundervisning. Føresette bør skrive under
søknaden saman med søkar.
Hjelpeinstans som har vore rådgjevar ved utfyllinga av søknaden skal medunderskrive søknaden her.
Dato:
Søkar si underskrift: …………………………………………
Dato:
Føresette si underskrift: ………………………………….
Dato:
For hjelpeinstans: ……………………………………………
61
Skal sendast i 2 eksemplar, saman med nødvendig dokumentasjon, til:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Fylkeshuset, 6404 Molde
TLF: 71 25 87 75
FAKS: 71 25 87 99
62
Konfidensielt
B
FRIST FOR Å SENDE INN MELDESKJEMA: 1. mars 2015. Vedlegg til søknad i Vigo.no
Meldeskjema skal sendast i 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga, sjå adresse nedst i skjema.
Melding om tilretteleggingsbehov skoleåret 2015-2016
Set eitt kryss:
Eg vil melde om vanske som skolen bør vite om/ behov for tilrettelegging av opplæringa. Sjå pkt. 3.
Eg vil melde om at eg har spesialundervisning inneverande skoleår. Sjå pkt. 4.
A
B
PERSONALIA
1
Fornamn, etternamn:
Fødsels- og personnummer:
Adresse:
Postnummer/ stad:
Telefonnummer:
AVGANGSÅR FRÅ GRUNNSKOLEN
Føresette:
Telefonnummer:
År:
Skole:
EG HAR SØKT
2
Nr.
Kode
Utdanningsprogram/ Programområde
Skole
1
2
3
Du skal fylle ut enten pkt. 3 eller pkt. 4 alt etter kva du kryssa av for øvst i skjema:
OPPLYSNINGAR SOM ER VIKTIGE FOR DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN Å VITE OM:
3
(Oppfølging i forhold til vanskane dine. Gjerne stikkord.)
Eg ber om eit møte med skolen om tilrettelegging av opplæringstilbodet
set kryss
MIN HOVUDVANSKE (Ved fleire årsaker; prioriter med nr. 1, 2, 3. Meir info førast lenger ut i skjema.)
Synsvanske Nr.
Hørselsvanske Nr.
Motorisk vanske Nr.
Fysisk vanske.
4
Spesifikke lærevanskar Nr.
(t.d. sterk grad av lese- og
skrivevanskar eller dyskalkuli)
Sosiale og/ eller emosjonelle
vanskar Nr.
Psykiske vanskar Nr.
Medisinske vanskar Nr.
Anna:
DU VIL BLI KALT INN TIL EIT MØTE SOM GJELD OPPLÆRINGSTILBODET VED SKOLEN DU BLIR
TATT INN PÅ
Kryss av for kva for trinn du går no:
ungdomsskole
Vg1
Vg2
Vg3
Du må legge ved sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og IOP for inneverande skoleår.
Kva for fag har du spesialundervisning i inneverande skoleår?
Kor mange timar spesialundervisning har du per veke/ årstimar?
Andre relevante opplysningar:
MIN HOVUDVANSKE (Ved fleire årsaker; prioriter med nr. 1, 2, 3. Meir info førast lenger ut i skjema.)
Synsvanske Nr.
Hørselsvanske Nr.
Motorisk vanske Nr.
Fysisk vanske.
63
Spesifikke lærevanskar Nr.
(t.d. sterk grad av lese- og
skrivevanskar eller dyskalkuli)
Sosiale og/ eller emosjonelle
Psykiske vanskar Nr.
Medisinske vanskar Nr.
Anna:
vanskar Nr.
BEHOV FOR TEKNISKE og/eller DIGITALE HJELPEMIDDEL/ EIGA SKYSSORDNING
5
VEDLEGG (kryss av i ruta):
6
5. IOP frå inneverande skoleår
6. Halvårsvurdering frå innev. skoleår
7. Individuell plan
8. Anna relevant dokumentasjon:
1. Utskrift av web-søknad
2. Kopi av karakterutskrift
3. Sakkunnig vurdering
4. Enkeltvedtak frå innev. skoleår
HJELPEINSTANS (Den som har hjelpt deg med utfylling av dette skjemaet.)
7
Skole/ instans:
Kontaktperson:
Stilling:
Adresse:
E-postadresse:
Telefonnummer:
SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR
8
Søker som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er underlagt teieplikt og som er
relevante for tilrettelegging av opplæringa.
Eg gir samtykke til at Utdanningsavdelinga sender B-skjema med vedlegg til den skolen eg har som første val.
Eg gir med dette samtykke til at skolen kan innhente ytterlegare opplysningar om meg frå hjelpeinstans, skolen eg går på
inneverande skoleår, Oppfølgingstenesta og PP-tenesta. Dersom det er behov for å innhente opplysningar frå andre
instansar kan skolen ta kontakt med meg for å få samtykke.
Dato:
Meldar si underskrift: …………………..………………
Dato:
Føresette si underskrift: ……………………………….
UNDERSKRIFT
9
Opplysningane som kjem fram i søknaden blir vidaresendt til den vidaregåande skolen søkar har satt opp som første ønske.
Opplysningane blir behandla konfidensielt.
Hjelpeinstans som har vore rådgjevar ved utfyllinga av søknaden skal medunderskrive søknaden her.
Dato:
Meldar si underskrift: …………………………………………
Dato:
Føresette si underskrift: ………………………………….
Dato:
For hjelpeinstans: ……………………………………………
2 eksemplar av B-skjema med vedlegg skal sendast til:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde
64
Konfidensielt
R
FRIST FOR Å SENDE INN SKJEMA: 1. februar 2015. Vedlegg til søknad i Vigo.no
Det skal sendast i 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga, sjå adresse nedst i skjema.
Søknad om individuell vurdering til inntak 2015-2016
Dette skjemaet kan brukast av søkarar med ungdomsrett, jf. opplæringslova § 3-1.
Det skal ikkje nyttast dersom du søkjer skoleplass i anna fylke eller ved privatskole.
Vi gjer merksam på at dette ikkje er ein søknad om spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1.
PERSONALIA
1
Fornamn, etternamn:
Fødsels- og personnummer:
Adresse:
2
Postnummer/ stad:
AVGANGSÅR FRÅ GRUNNSKOLEN
År:
Skole:
Opplysningane må stemme med web-søknad
EG HAR SØKT
3
Nr.
Kode
Telefonnummer:
Programområde
Skolenr 1
Skolenr 2
Skolenr 3
1
2
3
Søknad om individuell vurdering i inntak til vidaregåande skole,
jf. §§ 6-25 og 6-38 i forskrift til opplæringslova.
4
Alternativ 1
Alternativ 2
Eg er inne i eit bestemt behandlingsopplegg pga.
psykiske vanskar
medisinske vanskar
rusproblem
anna:
Eg er under oppfølging av barnevernet og bor i:
fosterheim
institusjon
anna:
Eg har lagt ved dokumentasjon frå barnevernet.
Adresse til institusjon:
Eg har lagt ved dokumentasjon frå behandlande
instans.
Alternativ 3
Eg er mindreårig asylsøkar busett på asylmottak.
Namn på mottak:
Adresse til mottak:
Kommunen mottaket ligg i:
Eg har lagt ved dokumentasjon frå mottakskommunen.
65
HJELPEINSTANS (Den instans som har hjelpt meg med utfylling av dette vedleggsskjemaet):
5
7
6
Skole/ instans:
Kontaktperson:
Stilling:
Adresse:
Postnummer/ stad:
Telefonnummer:
EG BER OM EIT MØTE OM TILRETTELAGT OPPLÆRING PÅ DEN SKOLEN EG BLIR
TEKEN INN PÅ: Set kryss
JA
NEI
Viss du kryssar JA, skal du legge ved sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og IOP for inneverande skoleår.
Kryss av for kva for trinn du går no:
ungdomsskole
Vg1
Vg2
Vg3
Kva for fag har du spesialundervisning i?
Kor mange timar spesialundervisning har du per veke/ årstimar?
VEDLEGG (kryss av i ruta):
7
1. Utskrift av web-søknad
2. Dokumentasjon frå behandlande instans eller barnevern
3. Dokumentasjon frå mottakskommune
4. Anna:
5. Anna:
SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR
8
Søkar som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er underlagt teieplikt og som er
relevante for behandling av denne søknaden.
Eg gir med dette samtykke til at Utdanningsavdelinga som avgjer søknaden om inntak kan be om ytterlegare opplysningar
knytt til søknaden frå behandlande instans, barnevernet eller mottakskommune dersom det er nødvendig for å avgjere
søknaden. Dersom det er behov for å innhente opplysningar frå andre instansar kan Utdanningsavdelinga ta kontakt med
meg for å få samtykke.
Dato:
Søkar si underskrift: …………………………………………
Dato:
Føresette si underskrift: ………………………………….
UNDERSKRIFT
9
Søkar som har fylt 15 år avgjer sjølv om han/ ho skal søkje om individuell vurdering. Jf. opplærings-lova §
3-1, 1. ledd og forskrift §§ 6-25 og 6-38.
Føresette bør skrive under søknaden saman med søkar.
Dato:
Søkar si underskrift: …………………………………………
Dato:
Føresette si underskrift: ………………………………….
Skjemaet skal sendast i to eksemplar til:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde
66
Konfidensielt
Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere
skoleåret 2015/ 2016
Skjemaet skal fylles ut av ALLE minoritetsspråklige søkere som ikke har samisk, svensk eller dansk som morsmål.
GJELDER SØKER SOM ER FRA EU-LAND
GJELDER SØKER SOM IKKE ER FRA EU-LAND
Sett kryss:
Vedlegg til ordinær søknad
Vedlegg til søknad om inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
Vedlegg til søknad om lærekontrakt med unntak fra opplæringsordninga
PERSONALIA
1
Fornavn, etternavn:
Fødsels- og personnummer:
Adresse (vei- / gatenummer):
Telefonnummer:
Postnummer/ sted:
Hjemstedskommune:
Nasjonalitet:
Søker kom til Norge:
Dato:
År:
Morsmål:
Søker m. oppholds-/ bosettingstillatelse til:
Dato:
År:
Mann
Kvinne
MERK! Det må legges ved kopi av pass/ reisebevis (side for persondata) og kopi av bostedsbevis/ oppholdstillatelse/
registreringsbevis fra folkeregisteret.
HAR DU GÅTT PÅ GRUNNSKOLE I NORGE?
2
JA
NEI
Hvis JA, svar på følgende:
Begynt (årstall og klassetrinn):
Navn på skolen:
Fullført/vil fullføre
grunnskole (årstall):
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORGE (Innføringskurs/ grunnkurs/ Vg1/ Vg2/ Vg3, eller andre
3
opplæringstilbud. Ta også med inneverende skoleår. )
Skoleår
Kurstype
Skole
Navn på kurs/
programområde
Bestått
Ja/ Nei
Karakter i norsk
Skriftlig
Stp.
67
Muntlig
Eks.
Stp.
Eks.
UTDANNING FRA HJEMLANDET/UTLANDET
4
Årstall
Type skole og utdanningsnivå (grunnskole, videregående skole, høyskole osv.)
MERK! Legg ved kopi av vitnemål. Det skal vere oversatt til engelsk eller norsk.
5
Antall år
Antall år totalt:
SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING, jf. Opplæringsloven §§ 2-8 (gr.sk.) og 3-12 (vgo):
Sett kryss:
Kartleggingsresultat av norskkunnskaper
Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring fra grunnskolen
Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring fra videregående skole
Har du hatt vurdering med karakter i norsk? JA
Hvis JA: Hva var siste karaktervurdering i skriftlig:
NEI
og muntlig
VILKÅR FOR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
6
Opplæringsloven § 3-1, tolvte ledd: Rett til vidaregåande opplæring for ungdom.
[…] Det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring av søkjaren har lovleg opphald i landet. Ungdom som oppheld seg lovleg i landet i
påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har livevel berre rett til vidaregåande opplæring etter denne paragrafen når dei er under
18 år og det er sannsynleg at dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Dei som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort
søknad om opphaldsløyve, og som fyller 18 år i løpet av eit skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For dei som får avslag på
søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til vidaregaånde opplæring etter denne paragrafen fram til dato for endeleg vedtak.
Vilkår for inntak til utdanningsprogram på videregående trinn 1 er vitnemål eller bekreftelse på at søkeren fyller et av disse vilkårene:
har gjennomgått norsk grunnskole
har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år
er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1, fjerde ledd
har tilsvarende realkompetanse, jf forskrift til opplæringsloven §§ 4-33 og 6-46
JEG HAR LAGT VED FØLGENDE DOKUMENTASJON:
7
Vitnemål fra videregående opplæring i Norge eller tilsvarende
Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring fra
grunnskole/videregående skole med kartleggingsresultat
Vitnemål fra grunnskole i Norge eller tilsvarende
Kopi av oppholdstillatelse
Vitnemål fra grunnutdanning i utlandet
Skal vere oversatt til norsk eller engelsk.
8
Annet
UNDERSKRIFT
Sted og dato:
Søker:
Sted og dato:
Foresatte (hvis søker er under 15 år):
Sted og dato:
Hjelpeinstans
68
NB: Skjemaet med vedlegg sendes i 2 eksemplar til:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde
E-post: [email protected]
Tlf: 71 25 87 75 Faks: 71 25 87 99
69
Adressat:
Ikkje off.,
jf. off.lova § 13
og forv.lova § 13
Ref.nr:
Vår ref.:
Dato:
Vedtak om rett til spesialundervisning skoleåret
Søknaden din om rett til spesialundervisning, jf opplæringslova § 5-1, er no ferdigbehandla. Skolen viser til si undersøking av
ditt behov for spesialundervisning og den sakkunnige vurderinga frå PP-tenesta ved
datert
.
Rektor ved
har gjort slikt vedtak:
Du,
født
programområde].
har fått godkjent søknaden din om rett til spesialundervisning på
[utd.program/
Skolen vil gi dette opplæringstilbodet:
Planlagt sluttkompetanse
Mål for opplæringa dette skoleåret
Spesialundervisning i desse faga/emna
Desse faga skal inn i IOP.
Omfang av spesialundervisninga
Årstimetal eller timar i veka. Med grunngiving for omfang.
Innhald i opplæringa
Kva slags opplæringstilbod, og ev. avvik frå læreplanverket,
vurdering utan karakter osb.
Organisering av opplæringa
For eksempel i klassen/ gruppe, lita gruppe (beskriv
rammer), eineundervisning (med grunngjeving), tolærarsystem, alternativ opplæringsarena.
Kompetanse
Er det behov for særskilt kompetanse: F.eks. lærar med
særskilt kompetanse, spesialpedagog, logoped, assistent
osb. Tidsfordeling mellom desse.
Andre tilretteleggingstiltak
F.eks: Beskrive eventuelt behov for fleksibilitet, med
grunngjeving.
Skolen si grunngiving for å gi dette opplæringstilbodet/grunngiving for å gi tilbod som har avvik frå sakkunnig vurdering:
Skolen si grunngiving for opplæringstilbodet:
Skal fyllast ut både når vedtaket er i tråd med sakkunnig vurdering og når vedtaket avvik frå sakkunnig vurdering.
Etter § 5-4 siste ledd i opplæringslova skal tilbod om spesialundervisning så langt råd er formast ut i samarbeid med eleven
og eleven sine føresette, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.
Individuell opplæringsplan (IOP) vil bli utarbeidd på grunnlag av dette enkeltvedtaket. Opplæringstilbodet vil bli endra
dersom det er behov for det. Det vil bli gjort i samarbeid med føresette, elev og PPT.
Om klagerett:
70
Etter §§ 2b og 28 i forvaltningslova kan du klage skriftleg på vedtaket innan tre veker etter at du har motteke det. Det er du
sjølv eller den du gir fullmakt til som skal skrive klagen. Klagen må grunngjevast og beskrive kva for endringar du/ de
ønskjer i opplæringstilbodet.
Av klageteksta skal det gå fram kva vedtak det vert klaga på, og kva dato du mottok dette brevet.
Etter forvaltningslova § 18, jf § 19 har du rett til å sjå dokumenta i saka.
Eventuell klage på enkeltvedtaket skal sendast til rektor ved skolen, men brevet skal stilast til Utdanningsavdelinga i Møre
og Romsdal fylkeskommune. Utdanningsavdelinga vil enten gjere om vedtaket eller sende klaga vidare til Fylkesmannen for
endeleg avgjerd.
Du/ de har fortløpande rett til å klage uavhengig av fristen på tre veker, dersom gjennomføringa av spesialundervisningen
ikkje er i tråd med dette vedtaket.
Du kan kontakte skolen for meir informasjon, eller for å gi informasjon som du meiner det er viktig at skolen får kjennskap
til.
Underskrift
…………………………………………………
Rektor
…………………………………………………
Leiar for ressursteam/rådgivar
Adresser:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde
Kopi til:
Utdanningsavdelinga
PPT skolen samarbeider med
71
B Del 1
For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse – Kontaktlærar fyller ut
Skolen sitt namn:
Ikkje offentleg, Jfr. off. lov § 13, Fvl § 13
Individuell opplæringsplan
med vurderingar
IOP
Halvårsvurdering
Sluttvurdering
Årsrapport
Gjeldande for skoleåret:
Heimel for krav om utarbeiding av IOP og vurderingar er § 5-5 i Opplæringslova som lyder:
«Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei
passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og
innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den
individuelle opplæringsplanen.
Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til
eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen»
Kravet om IOP og vurderingar er altså knytt til om det blir gitt spesialundervisning. I så fall skal det utarbeidast individuell
opplæringsplan. Med omgrepet «spesialundervisning» meinast her dei pedagogiske og/eller organisatoriske tiltaka som
vert sett i verk for å stette krava i § 5-1, 1. ledd:
«Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til
spesialundervisning»
Elevdata:
Eleven/ lærlingen sitt namn:
Fødsels- og personnummer:
Adresse:
Skole/ bedrift:
Klasse:
Fagkode og programområde:
Vi viser til vedtak om rett til spesialundervisning.
72
B Del 1
For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse – Kontaktlærar fyller ut
Har eleven individuell plan etter helselovgiving og
sosialhelsetenestelova?
JA
NEI
JA
NEI
Er det oppretta ansvarsgruppe for eleven?
Eventuelt namn på koordinatoren for IP og/ eller
leiar for ansvarsgruppa:
Eventuelle samarbeidande instansar:
(BUP, Statped., o.a.)
Kartlegging: Ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og eventuelt siste IOP.
Planlagt kompetanse:
3-årig vidaregåande opplæring fram mot studiekompetanse
Fag-/ sveinebrev eller yrkeskompetanse
Grunnkompetanse jf. oppl. § 3-3 (Tidlegare kompetanse på lågare nivå.)
Langsiktige mål og visjonar:
Kort om eleven sine vanskar:
Ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering og eventuelt siste IOP. Bruk konkrete og målbare faktorar, t.d.
summert resultat frå testar/ observasjonar.
Eleven sine sterke sider og forutsetningar:
Konkret informasjon som t.d. meistringsstrategiar, motivasjonsfaktorar og korleis eleven lærer best.
Tilretteleggingstiltak – organisering av skoletilbodet:
Har eleven behov for t.d. kortare arbeidsøkter, mindre grupper, særskilt læremateriell, eige rom,
spesialstol eller liknande?
73
B Del 1
For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse – Kontaktlærar fyller ut
Fag og fagansvarleg(e):
Kva for fag gjeld IOP
Faglærarar
Kontaktlærar:
Assistent/ miljøarbeidar:
74
B Del 1
For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse – Faglærarar fyller ut
Mål for opplæringa, arbeidsmetode, læremiddel, organisering og evaluering:
Denne sida er ikkje låst. Kontaktlærar og faglærar kan kopiere/ hente inn så mange fagtabellar som trengs. Sjå rettleiing for forklaring.
Skal eleven ha vurdering med karakter i faget?
Fag:
Faglærar:
JA / NEI (fjern eit alternativ)
Mål for opplæringa
Arbeidsmåte/ metode, organisering og læremiddel
Kompetansemål frå læreplana som eleven skal ha:
Læremiddel/ hjelpemiddel:
Individuell målformulering:
Organisering:
Arbeidsmåte/ metode:
75
Halvårsvurdering og sluttvurdering
B Del 1
For elev med IOP i enkelte fag/ full kompetanse – Kontaktlærar fyller ut
Årsrapport:
Oppsummering:
Forslag til vidare tiltak:
Underskrifter:
For skolen:
Elev/ føresette:
Stad og dato:
Vi har gjort oss kjend med og sett oss inn i plana:
Stad og dato:
Skolen ved kontaktlærar/ avdelingsleiar:
Elev og føresett(e):
76
SØKNAD OM
UTDANNINGSPROGRAM/ PROGRAMOMRÅDE OVER TO ÅR
Du kan søkje viss du:
- har ungdomsrett
- skal ha full måloppnåing
- skal ha fulltidsopplæring
- har rett til spesialundervisning
- har rett til særskilt språkopplæring
Namn på eleven som søkjer:
Fødsels- og personnummer:
Eleven si adresse:
Skolen sitt namn:
Utdanningsprogram/programområde:
Årsak til søknaden (kryss av berre ein årsak):
Spesialpedagogisk tiltak, fulltids opplæring over to år
Søknadsfrist 1. desember
Obligatoriske vedlegg:
Skolen si plan for fag- og timefordeling over dei to åra
IOP med evalueringar
Sakkunnig vurdering frå PPT jf. opplæringslova § 3-1, 5. ledd, mal nr. 6 C
Minoritetsspråkleg søkjar, fulltids opplæring over to år
Søknadsfrist 1. desember
Obligatoriske vedlegg:
Skolen si plan for fag- og timefordeling over dei to åra
Enkeltvedtak på særskilt språkopplæring jf. opplæringslova § 3-12
Dato/ stad:
Underskrift elev
Underskrift føresette
……………………….
……………………….
77
Underskrift skole
……………………….
Avklaring av behov for å vidareføre retten til spesialundervisning
i vidaregåande opplæring
for nivå
vg2:
vg3:
Sakkunnig vurdering for vgo er utarbeida til:
Elev:
Født:
Sakkunnige vurdering for vgo er utarbeida av PPT for:
Dato:
(kommune)
SAMTYKKE TIL AT SKOLEN FATTAR VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING
INNEVERANDE SKOLEÅR
Når eleven har fylt 15 år er det eleven sjølv som gir samtykke til spesialundervisning.
Eg gir samtykke til at den skolen der eg er teken inn, kan gjere vedtak om at eg har
behov for spesialundervisning inneverande skoleår.
Dato:
Eleven si underskrift: ………………..……………………………
Sakkunnige vurdering for vgo er i møte (dato)
gått igjennom av PPT for
vidaregåande opplæring og den vidaregåande skolen eleven er tatt inn ved.
Elevens behov i forhold til det programområde eleven er tatt inn til og andre relevante forhold
er vurdert.
Konklusjon:
Denne sakkunnige vurderinga skal gjelde for det programområde eleven er tatt inn ved.
Det er behov for vidareføring/prolongering av sist utarbeida sakkunnig vurdering.
Det er behov for å utarbeide eit tillegg til den gjeldande sakkunnige vurderinga.
Det er behov for ei ny sakkunnig vurdering.
Skole:
Dato:
Underskrift skoleleiing
…………………………………………………….
Underskrift PPT
…………………………………………………….
78
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Pedagogisk rapport etter kartlegging og utprøving av tiltak i
vidaregåande opplæring. Jf. §5-4 i Opplæringslova
Skole:
Elev:
Fødselsdato:
Utdanningsprogram:
Rapporten skal følgje tilvising til PPT.
Bakgrunnsinformasjon
Eleven sin tidlegare skolegang(omval, kurs over 2 år etc):
Spesielle forhold som påverkar opplæringa:
Eleven sine ferdigheiter, kunnskap, utviklingspotensiale
Sterke sider og interesser:
Trivsel og motivasjon:
Generell sosial og fagleg fungering:
Kartleggingsprøver Vg1 (ev. seinare)/anna kartlegging
Kva seier prøvene om eleven sine ferdigheiter?:
Korleis er resultata vurdert og handsama på skolen?:
Tiltak som er prøvd ut (endra tilpassa opplæring)
Kva for tiltak er prøvd?:
Organisering av tiltaka?:
Vurdering av effekt på eleven sitt læringsutbyte:
Skolen sine føresetnadar for tilpassa opplæring
Gruppestorleik/fleksible løysingar/generelle differensieringstiltak:
Tilgang på aktuelle læremidlar:
Læraren si vurdering av behov for tilrettelegging ut over det som er prøvd av
tilpassingar
……………………………………………..
…………………………………..
Dato og underskr. kontaktlærar/faglærar
Underskrift rektor
Føresette og elev skal vere informerte om innhaldet i rapporten før denne blir sendt til PPT.
79
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Tilmelding til pedagogisk-psykologisk teneste for
vidaregåande opplæring
Skjemaet skal nyttast for elevar som har behov for nye vurderingar frå PPT vgo og som
ikkje allereie er tilvist PPT vgo
Tilmelding til PPT for:
(kommune)
Skolen/kontaktlærar skal syte for nødvendig hjelp til eleven når skjemaet skal fyllast ut
Namn:
Adresse:
Postnr. og stad:
Tlf.:
Født:
Skole:
Utdanningsprogram:
Avd. leiar/Kontaktlærar:
Føresette
Namn
Adresse
Postnr og stad
For dei med minoritetsspråkleg bakgrunn:
Nasjonalitet
Språk
Behov for tolk? Ja
Tlfnr:
Nei
Bakgrunn for tilmeldinga er (sett kryss):
Behov for ny/meir utgreiing
Behov for ny sakkunnig vurdering frå PPT vgo Jf. § 5-3 og § 5-4 i Opplæringslova
Andre behov – i tilfelle kva:
Dersom det er gjennomført eit førtilmeldingsmøte mellom skole, PPT, elev/føresette,
evnt andre instansar, skriv dato:
Sett ring rundt dei som var til stades på dette møtet.
Korleis fungerer eleven fagleg og sosialt:
80
Eleven har hatt kontakt med andre hjelpeinstansar tidlegare?
Skriv på namn og adresse på instansen.
PPT:
Barnevern:
BUP:
Sosialteneste:
Andre instansar:
Eventuelle tilleggsopplysningar frå eleven, føresette eller skole:
1. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære
opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før eleven blir
tilmeldt PPT. Jf §5-4 i Opplæringslova
Pedagogisk rapport frå skolen med kartleggingsresultat og/eller andre vurderingar er
Obligatoriske vedlegg.
2. Skolen si plikt til å prøve ut tiltak før tilmelding til PPT gjeld ikkje dersom det, etter
skolens vurdering, er åpenbart at tiltaka ikkje vil føre til at eleven får eit
tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Jf merknad fra Prop. 129L (2012-2013) til § 54 første ledd, nytt tredje punktum.
I desse tilfella skal skolen melde eleven til PPT vgo straks vurderinga er gjort slik
at elevens rettigheit blir innfridd så snart som mogeleg. (Dette kan t.d. gjelde nokon av
søkarane m/B-skjema som har hatt spesialundervisning før)
Obligatoriske vedlegg i desse tilfella:
B-skjema, Tidlegare sakkunnig vurdering, Tidlegare enkeltvedtak om rett til
spesialundervisning, Evnt IOP m/evaluering og rapport
SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR
Søker som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er
underlagt teieplikt og som er relevante for tilrettelegging av opplæringa.
Eg gir med dette samtykke til at dersom det er behov for det, kan PPT be eventuell
avgivar PPT om fleire opplysningar enn dei som ligg ved.
Dato:
Eleven si underskrift: ………………..……………………………
Dato:
Føresette si underskrift: …………………………………………..
Dato for tilmelding:
Underskrift elev:
…………………………………………………………………………...
Eventuell underskrift frå føresette:………………………………………………...…………
Underskrift ansvarleg frå skolen ……………………………………………………………
81
PPT vidaregåande opplæring
ved PPT for
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Mal 4
Mal for ordinær sakkunnig vurdering
Sakkunnig vurdering av behov for spesialundervisning i
vidaregåande opplæring skoleår
/
Dersom elevens behov er uendret, kan den sakkyndige vurderinga gjelde for vg1, vg2 og vg3.
Den sakkunnige instansen må sjå til at sakkunnig vurdering/dokumentasjon er i samsvar med lovføresegn i
opplæringslova § 5-1 og § 5-3. Det blir også vist til opplæringslova § 5-4 og § 5-5
Namn
Fødselsnr
PPT har utarbeidd sakkunnig vurdering. Vurderinga er bygd på:
Samtale med eleven
Samtale med kontaktlærar/faglærar/observasjon i gruppa
Kartleggingsprøver/testar
Opplysningar frå andre faginstansar
Anna
Eleven/foreldra er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga; jf. § 5-4 i Opplæringslova.
1
Eleven sine sterke sider og særskilde utfordringar (lærevanskar/andre vanskar) og behov
2
Tiltak og vurdering av tiltak som har vore sett i verk i opplæringssituasjonen
3
Vurdering av korleis eleven fungerer i opplæringssituasjonen og utbytte av opplæringa
4
Vurdering av realistiske opplæringsmål for eleven
(Husk vurdering av sluttkompetanse med eventuell tilråding om avvik frå nasjonal læreplan.)
5
Vurdering av eleven sine mogelegheiter til å få hjelp for vanskane sine innafor det ordinære opplæringstilbodet
6
Det blir rådd til følgjande opplæringstilbod (forsvarleg opplæringstilbod):
- Innhald
- Omfang
- Organisering
7
Konklusjon med tilråding om rett til spesialundervisning/ikkje rett til spesialundervisning og evnt. usikre moment
som kan påverke omfang og organisering.
82
Stad /dato:
…………………………………….
Sakkunnig instans/leiar
Original sendes til fylkeskommunen
Kopi til Skole og Elev
83
………………………………………………………….
Saksansvarleg
PPT vidaregåande opplæring
ved PPT for
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Mal 5
Sakkunnig vurdering knytt til søknad om inntak til Vg1 for søkjar med
fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram i vidaregåande opplæring
skoleåret
/
Den sakkunnige instansen må sjå til at sakkunnig vurdering/dokumentasjon er i samsvar med forskrift til
opplæringslova § 6-15 og § 6-16.
Namn
Fødselsnummer
Gjer greie for og ta standpunkt til:
a) Vanskane som ligg til grunn for søknaden, tidlegare tiltak og kva vanskane vil ha å seie for opplæringa i
vidaregåande opplæring, jf. § 6-15 andre ledd.
b)
Om søkjaren har eit særleg behov for å bli teken inn på eit særskilt utdanningsprogram som ikkje kan
sikrast ved at søkjaren blir teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram
c)
Om det er sannsynleg at søkjaren ut frå sine føresetnader har større moglegheit til å fullføre
vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse, dersom han eller ho blir teken inn til det
særskilde utdanningsprogrammet enn til andre utdanningsprogram.
d)
Om og eventuelt i kva grad søkjaren har føresetnader og moglegheit for å fullføre andre
utdanningsprogram enn det utdanningsprogrammet som han eller ho har ført opp som sitt primære val
med yrkes- eller studiekompetanse.
e)
Det behovet søkjaren har for særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring dersom han eller ho blir
teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet, samanlikna med andre utdanningsprogram.
Eleven/ føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. § 5-4 i Opplæringslova.
Stad/ dato:
………………………………
Sakkunnig instans/ leiar
……………………………………
Saksansvarleg
Orginal legges som vedlegg til søknad om skoleplass innan 1. februar.
Kopi sendes til elev/føresette
84
PPT vidaregåande opplæring
ved PPT for
Mal 6 A
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Sakkunnig vurdering ved søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring
for elevar med rett til spesialundervisning skoleåret
/
Vedlegg til sakkunnig vurdering om behov for spesialundervisning etter § 5-3 i opplæringslova (Mal 4)
Malen skal nyttast når det blir søkt om utvida rett i form av eit 4. eller 5. opplæringsår for elevar med rett til
spesialundervisning.
Opplæringslova § 3-1 femte ledd seier: ”Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har
rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den
enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven
har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i
punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12. Kravet om sakkunnig vurdering gjeld
ikkje for elevar med rett til særskild språkopplæring etter § 3-12..
Namn
Fødselsnummer
1a Mål for vidaregåande opplæring som eleven ikkje har nådd i løpet av 1. termin på Vg 3
2 a Vurder om måloppnåing er mogeleg i løpet av 2. termin
3. Grunngje kvifor eleven vil ha utbyte av – og derfor treng eit år utvida rett
Eleven/ føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. § 5-4 i Opplæringslova.
Stad/ dato:
……………………………………
Sakkunnig instans/ leiar
……………………………………
Saksansvarleg
Original leggast som vedlegg til A-skjema innan 1.februar eller B-skjema innan 1. mars.
Kopi sendes til elev
85
PPT vidaregåande opplæring
ved PPT for
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Mal 6 B
Sakkunnig vurdering ved søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring
for elevar med rett til opplæring i og på tegnspråk eller rett til opplæring i
punktskrift.
Skoleåret
/
Malen skal nyttast når det blir søkt om utvida rett i form av eit 4. eller 5. opplæringsår og skal vere vedlegg
til søknaden. (Søknadsfrist 1. februar)
Opplæringslova § 3-1 femte ledd seier: ”Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har
rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den
enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven
har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter § 3-9, rett til opplæring i
punktskrift etter § 3-10
Elev med rett til opplæring i og på teiknspråk
Elev med rett til opplæring i punktskrift
Namn
Fødselsnummer
1. 1a Mål for vidaregåande opplæring som eleven ikkje har nådd i løpet av 1. termin i det 3. opplæringsåret
2. Vurder konsekvensar for eleven si måloppnåing dersom utvida rett etter tre år i vidaregåande opplæring
ikkje blir innvilga.
3. Konklusjon og tilråding
Eleven/ føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. § 5-4 i Opplæringslova.
Stad/ dato:
………………………………………
………………………………..
Sakkunnig instans/ leiar
Saksansvarleg
Orginal legges som vedlegg til søknad om skoleplass innan 1. februar.
Kopi sendes til elev
86
PPT vidaregåande opplæring
ved PPT for
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Mal 6 C
Sakkunnig vurdering for elevar som søkjer om utvida rett til vidaregåande
opplæring i form av utdanningsprogram/programområde over 2 år og som
har full kompetanse som mål.
Opplæringslova § 3-1 femte ledd seier: ”Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har
rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den
enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven
har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter § 3-9 eller rett til opplæring i
punktskrift etter § 3-10
NB: Søknadsfristen er 1. desember.
Elev med rett til opplæring i og på teiknpråk
Elev med rett til opplæring i punktskrift
Elev med rett til spesialundervisning
Namn
Fødselsnummer
1. Vurder om eleven kan oppnå full kompetanse dersom det blir innvilga
utdanningsprogram/programområde over 2 år. Vurderinga må vere knytt til skolen sin plan for opplæringa i
desse 2 åra, eleven sine vanskar og behov og relevante dokument for den einskilde elev.
2. Konklusjon og tilråding
Eleven/føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. § 5-4 i Opplæringslova.
Stad/ dato:
………………………………………
Sakkunnig instans/ leiar
………………………………..
Saksansvarleg
Orginal legges som vedlegg til søknad om utvida rett, innan 1.desember.
Kopi sendes til elev
87
PPT vidaregåande opplæring
ved PPT for
Mal 7
Ikkje offentleg
Off.lov § 13, Fv.lov § 13
Sakkunnig vurdering knytt til behov for særskilt tilrettelagt tilbod i bedrift
Skoleåret
/
Vedlegg til søknad til Utdanningsdirektoratet om tilskot til lærebedrifter/opplæringskontor
Namn
Fødselsnummer
Søknaden gjeld:
Tilskot til lærekandidat
Tilskot til lærling på avvikande lærekontrakt/ordinær lærekontrakt
Kort beskriving av lærekandidaten/lærlingen sine sterke sider, vanskar og behov:
Beskriving av nødvendige tiltak for at lærlingen/lærekandidaten skal nå dei planlagde kompetansemåla for
opplæring i bedrift:
(Eksempelvis: Tett oppfølging /korte arbeidsøkter/repetisjonar/ tempo/ osb.)
Eventuelle andre opplysningar:
Kopi er sendt til elev/føresette, jf. opplæringslova § 5-4
Stad/ dato:
……………………………………
Sakkunnig instans/ leiar
……………………………………
Saksansvarleg
88
Liste over lenker:
www.mrfylke.no
www.udir.no
www.vilbli.no
www.vigo.no
Opplæringslova:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
Forskrift:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
Rettleiar til spesialundervisning:
http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf
89
Eigne Notatar:
90
91